Консултации за изготвяне на Национална стратегия за МСП 2021-2027

SME_Strategy-800х284

В изпълнение на проект „Изготвяне на Национална стратегия за малки и средни предприятия (МСП) в България 2021 – 2027 г.“, финансиран от Службата за подкрепа на структурни реформи в държавите-членки на ЕС към Европейската комисия, чийто бенефициент е Министерство на икономиката, се организират регионални срещи с представители на малкия и средния бизнес, работодателски и синдикални организации, неправителствени организации и всички заинтересовани страни, които желаят да допринесат за разработването на „Национална стратегия за малки и средни предприятия“ за периода 2021 – 2027 г.

Новият дългосрочен стратегически документ ще послужи за основа на следващата многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027 и ще определи единни политически приоритети и мерки с цел:

  • Подпомагане на заинтересованите институции да идентифицират стимулите и предизвикателствата, свързани с развитието на МСП в България;
  • Подобряване на стратегическата рамка за развитие на МСП в България, чрез установяване на интегриран подход, който да осигурява съответствие между целите и средствата за постигането им в отделните сектори.

Една от ключовите стъпки за успешна реализация на проекта е консултирането със заинтересованите страни с оглед включването на регионални перспективи в стратегическия документ. За целта е предвидено провеждане на 6 (шест) регионални консултации за обмяна на мнения и идеи.

Възползвайте се от приложените покани за регионални консултации, които ще се проведат:

Участието е безплатно.

Очаквайте повече информация и график за останалите региони.