Проекти

Настоящи проекти


Проект „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“ 

Номер на проекта: BG05M9OP0011.011-0002-C01

Проектът, който АИКБ ще реализира чрез предоставената безвъзмездна финансова помощ, е за създаване на пилотен модел за преодоляване на дисбаланса между търсенето и предлагането на квалифицирана работна сила в ключови за развитието на българската икономика области. Целите на проекта са насочени към формулиране и изпълнение на политики на пазара на труда, посредством съвместни действия на държавата и социалните партньори.

Проектът ще се реализира изцяло от АИКБ като директен бенефициент. В част от дейностите ще се включат като асоциирани партньори и следните организации/институции:

От страна на АИКБ:

1. Българска браншова камара „Машиностроене“;

2. Българска асоциация на електротехниката и електрониката:

3. Национално сдружение на българските спедитори;

4. Национално сдружение на частните болници;

5. Асоциация на малките и средни предприятия от индустрията за красота и здраве:

От страна на КНСБ

1. Национална федерация „Металелектро”

2. Съюз на транспортните синдикати в България

3. Федерация на синдикатите в здравеопазването

От страна на Конфедерация на труда „Подкрепа“:

1. Синдикална Федерация на машиностроителите и металоработниците (СФММ):

2. Национална федерация „Техническа индустрия, наука, информатика“ (НФТИНИ):

3. Федерация на транспортните работници към КТ „Подкрепа“ (ФТР):

4. Национален железничарски синдикат към КТ „Подкрепа“ (НСЖ):

5. Национална федерация „Търговия, услуги, контролни органи, туризъм“ (ТУКОТ);

Държавни институции: Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Национална агенция за професионално образование и обучение.

Дейностите, които ще се реализират в рамките на проекта са насочени към повишаване на икономическата активност на заети и търсещи работа лица. Едновременно с това се цели и подобряване достъпа до заетост за безработни лица, както и подпомагане на доброволната географска и професионална мобилност на работната сила. Ще бъде осигурена възможност за заетите, предприятията и предприемачите по-лесно да се адаптират към променящите се нужди на икономиката и пазара на труда, включително чрез развитие на знанията и уменията на заетите, съобразно нужните на бизнеса квалификация и компетенции. Ще бъдат въведени и нови форми на организация на труда и насърчаване на географската и професионалната мобилност и модернизиране на институциите на пазара на труда.

Идентифицираните сектори, които пилотно ще обхване проекта са: машиностроене и металообработване, електротехника и електроника, медицина и услуги за красота и здраве, транспорт и спедиция.

Проектът включва общо седем дейности, включително управление на проекта и информиране и публичност. Същинските дейности по изпълнение на поставените цели са общо пет и са насочени към разработване на:

Дейност 1: Оценка на привлекателността на професиите, идентифицирани като ключов фактор на конкурентоспособността в четири пилотни сектора;

Дейност 2: Разработване и въвеждане на модул за активно управление на балансирането на пазара на труда и система за практическо приложение на Рейтинговата система;

Дейност 3: Разработване, апробиране и пилотно тестване на методология и методика за обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето на доходите от труд. Изчисляване на производителността на труда на заетите лица в пилотните сектори;

Дейност 4: Институционализиране на постигнатите резултати в сътрудничество с партньорите;

Дейност 5: Разработване и/или усъвършенстване, апробиране и пилотно внедряване и тестване на практики и инструменти за повишаване на КСО на работодателите по отношение на заетите в тях лица.

През месец януари 2017 г. започнаха да се провеждат първите срещи между екипа за управление на проекта и АИКБ и асоциираните партньори с цел подготовка на необходимите документи и уточняване на предстоящите задачи по основните дейности.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Бюджет на проекта: 2 324 300.00 лева

Повече информация за проекта ще намерите тук.

Дейностите по проекта вече започнаха.


Проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“

Проектът се реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа и Международната организация на работодателите (МОР). Асоциацията на организациите на българските работодатели е включена в инициативите на проекта, и по-конкретно във втората му фаза, чрез активното участие на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата.

След провеждането на дейности по проекта, насочени към укрепване на капацитета наработодателските организации и предприятия, обучаване на експерти по КСО, разработване на наръчник и насоки за КСО, в рамките на първата му фаза /2013-2014/, през втората фаза /2015-2016/ проектът щеакцентира върху информираността  на работодателите относно социалната отчетност. Социалната отчетносте начин за споделяне с партньори, клиенти, доставчици, служители и с всички заинтересовани страни информация за  икономически, екологични и социални прояви на компанията, целящи постигане на устойчиво развитие.

http://csrforall.eu/en/


Проект „Нова възможност за моето бъдеще“

Номер на проекта: BG051PO001-4.3.03-0001

Финансираща програма: Попада в обхвата на Приоритетна ос 4 „Подобряване достъпа до образование и обучение“ и област на интервенция 4.3 „Развитие на системата за учене през целия живот“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Период на изпълнение: 2013-2014 г.

Изпълнител: Министерството на образованието и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.

Партньори: Работодателски организации – БСК, БТПП, АИКБ, Организации на работниците и служителите – КНСБ и КТ “Подкрепа”, Държавни институции – МТСП, АЗ, НАПОО, ГД “Изпълнение на наказанията” към МП.

validirane.mon.bg