Актуална информация за програми и проекти

Информация за програми за финансиране от национални и европейски фондове

 

 МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКА

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

Общ бюджет на процедурата: 29 924 199 лв.

Краен срок за кандидатстване:  26.10.2019 г. – 16.00 часа


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Целта на процедурата е повишаване квалификацията на работната сила, чрез насърчаване на професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

Общ бюджет на процедурата: 30 000 000 лв.

Краен срок за кандидатстване:  03.05.2019 г., 17.30 часа, чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата ИСУН 2020.


 МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКА

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Общ бюджет на процедурата: 146 687 250 лв.

Краен срок за кандидатстване:  21.05.2019 г., 16.30 часа


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Целта на процедурата е създаване на предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, вкл. деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги.

Общ бюджет на процедурата: 5 000 000 лв.

Краен срок за кандидатстване:  25.01.2019 г., 17:30 часа


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.

Целта на процедурата е насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места; намаляване на сезонните колебания в заетостта; насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони; насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Общ бюджет на процедурата: 68 453 000.00 лв.

Краен срок за кандидатстване: 17:30 часа на 07.12.2018 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКА

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Общ бюджет на процедурата: 67 227 768.06 лв.

Краен срок за кандидатстване:

Краен срок: 16:30 часа на 10.12.2018 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО, МЯРКА 2.2 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“

Целта на процедурата е чрез прилагане на дейностите, предвидени в мярката, да се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми; осигуряване на равновесие между риболовната способност и наличните възможности за риболов; подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, както и подобряване на безопасността и условията на труд.

Общ бюджет на процедурата: 1 000 000 лв.

Краен срок за кандидатстване: 16.08.2018 г., 17:00 часа.


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Целта на процедурата е допринасяне за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

Общ бюджет на процедурата: 4 389 000 лв.

Краен срок за кандидатстване: 11 май 2018 г., 17:30 (българско време)


МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В СЪТРУДНИЧЕСТВО С

МИНИСТЕРСТВОТО ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

Общата цел на Програмата е укрепване капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивия туризъм, което ще доведе до подобряване на териториалното сближаване в Европа.

Приоритетна ос 1. Околна среда

Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм

Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

Общ бюджет на поканата: 15 650 351 евро

Краен срок за кандидатстване: 11 април 2018 г., 17:00 ч.


МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В СЪТРУДНИЧЕСТВО С

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Общата цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран в европейското пространство посредством интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

Проектните предложения се разработват в съответствие със заложените приоритетни оси на Програмата:

Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм

Приоритетна ос 2. Младежи

Приоритетна ос 3. Околна среда

Общ бюджет на поканата: 12 121 602 евро

Краен срок за кандидатстване: 23 април 2018 г., 17:00 ч.


МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В СЪТРУДНИЧЕСТВО С

МИНИСТЕРСТВОТО НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.

Проектните предложения се разработват в съответствие със заложените приоритетни оси на Програмата:

Приоритетна ос 1. Околна среда

Приоритетна ос 2. Туризъм

Приоритетна ос 3. Конкурентоспособност

Общ бюджет на поканата: 6 917 631,00 евро

Краен срок за кандидатстване: 11 май 2018 г.,17:00 ч.


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПРЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Проект „РАБОТА

Целта на проекта е и повишаване на икономическата активност, както и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни лица и активиране на неактивни лица чрез предоставяне на възможности за включване в различни форми на обучения и заетост.

По проекта се предоставя възможност на работодатели да наемат безработни и неактивни лица през 2018 г., като подадат Заявка по електронен път или на хартиен носител в съответните дирекции „Бюро по труда” (ДБТ) в страната, на чиято територия се разкрива работното място.

Краен срок за подаване на заявки от работодатели: всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в периода 16 февруари – 9 март 2018 г.


 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване опазването на околната среда.

Краен срок за кандидатстване: 16.05.2018 г., 17:30 ч.