Полезна информация за програми и проекти

Информация за програми за финансиране от национални и европейски фондове 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Целта на процедурата е допринесе за нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и да се повиши иновационния капацитет на предприятията.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А
1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б
1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
4. Визуализация на проекта.

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация.


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020

Целта на процедурата е осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов, като се скрапират част от старите и неефективни плавателни съдове в небалансираните по отношение на възможностите за риболов сегменти, а именно – тези до 24 м. Тази мярка ще намали вредното въздействие на флота като цяло върху морската среда и ще допринесе за балансирането на флота към възможностите за риболов.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 20.06.2017 г., 17:00 ч.


Целта на процедурата е да се постигне подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, подобряване на безопасността и условията на труд, повишаване на енергийната ефективност, опазването на околната среда и качеството на разтоварваните на сушата продукти.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 21.06.2017 г., 17:00 ч.


Целта на процедурата е опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите, насърчаване на аквакултура с ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни инвестиции, които да доведат до увеличаване на енергийната и ресурсна ефективност, намаляваща използването на вода и химикали, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 25.05.2017 г., 17:00 ч.


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.

  • Процедура „ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Цел на процедурата: да се повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите промени на пазара на труда в резултат на глобализацията, технологичните промени и застаряването на населението. По операцията ще се предоставят обучения за заетите лица в микро, малки, средни и големи предприятия. Резултатите ще допринесат за повишаване на уменията на заетите лица съобразно актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места.
Процедурата е разделена на Компонент I и Компонент II, в съответствие с нормативната уредба за регулиране на държавна/минимална помощ.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 15.08.2017 г., 17:30 ч.

Важно! Процедурата е отворена за подаване на проектни предложения, като крайният срок е удължен до 15.08.2017 г. във връзка с изменението на Условията за кандидатстване по процедурата.

Цел на програмата: Улесняване достъпа на заетост и подкрепа за социално включване на уязвими групи, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Краен срок: 03.04.2017 г. до 17:30 ч.

Цел на процедурата: подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.

Краен срок за кандидатстване: 05.04.2017 г. 17:30 ч.

Процедурата цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др.

Краен срок за кандидатстване: 05.04.2017 г., 17:30 часа.

Процедурата цели създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Краен срок за кандидатстване: 07.03.2017 г., 17:30 ч.

Схемата дава възможност на работодателите да наемат младежи на възраст до 29 години включително в две основни направления:
Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

Приемът на заявки стартира на 28.11.2016 г., крайният срок е до изчерпване на финансовия ресурс по програмата.

Агенция за хора с увреждания

Цел на конкурса: интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.

Краен срок за кандидатстване: 23.02.2017 г., 17:30 часа.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.

Краен срок за кандидатстване: 28.04.2017 г., 17:30 часа

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за енергийна ефективност на големите предприятия в България.


Програма „Нови хоризонти“ на АИКБ по НПДЗ 2016 г.

  • Одобрената ПРОГРАМА „НОВИ ХОРИЗОНТИ” на АИКБ, НПДЗ 2016 г. е насочена към максимално интегриране на трудовия пазар на безработни лица по търсени от работодателите професии и основно в области и общини с ниво на безработица над средното за страната.

Дейността включва съвместни действия с Дирекции „БТ“ по активиране и подбор на регистрираните безработни лица за участие в проектните дейности. Тази дейност ще се извършва на два етапа. Първият етап включва подбор на безработни лица за включване в пакетното обучение. Вторият етап включва подбор на успешно завършилите обучение лица за включване в субсидирана и несубсидирана заетост. При подбора работодателите ще имат специално участие, тъй като те ще осигуряват заетост. 

В програмата са включени 17 области на България: София град, София област, област Перник, област Монтана, област Ловеч, област Велико Търново, област Шумен, област Добрич, област Варна, област Бургас, област Ямбол, област Сливен, област Стара Загора, област Пловдив, област Смолян, област Кюстендил и област Благоевград и 29 населени места, в които ще се обучават безработни лица от рискови и маргинализирани групи на пазара на труда по заявки на 51 работодатели.

Текстов файл с повече информация може да изтеглите тук.

Информация по Оперативни програми – 2014-2020

Предоставяме на Вашето внимание кратка информация по изпълнение на Оперативните програми – 2014-2020 г., която цели да Ви запознае с текущи процедури, презентации и възможности за бъдещи партньорства, обществени поръчки и проекти. В част от посочените процедури конкретни бенефициенти са общини и/или държавни администрации, но дейностите, които ще се изпълняват, подлежат на обществени поръчки, които предстоят да се обявят в началото на 2016 г.

Повече подробности може да намерите тук.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

  • СХЕМА „АКТИВНИ” – Министерството на труда и социалната политика стартира първата си грантова процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ”

Основна цел на процедурата е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29- годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ. Процедурата е насочена към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в продължителна заетост, обучение или връщане в образование.

Повече информация може да намерите тук.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адрес: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7073, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове на Европейския съюз в Република България: http://www.eufunds.bg/.

  • СХЕМА „НОВО РАБОТНО МЯСТО” – Министерството на труда и социалната политика стартира грантова процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Целите на процедурата са да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тези цели се очаква да се постигнат посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места.

Повече информация може да намерите тук.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адрес: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7066, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове на Европейския съюз в Република България: http://www.eufunds.bg/.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

  • ОТВОРЕНА Е ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОДОБРЕНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 – BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Повече информация може да намерите тук.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адрес: http://www.opcompetitiveness.bg/, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове на Европейския съюз в Република България: http://www.eufunds.bg/.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020

  • Министерство на образованието и науката стартира информационна кампания за представяне на новите възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ през програмния период 2014-2020 г. В информационните дни ще участват заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, както и експерти от управляващия орган на оперативната програма.

В програмата на информационните дни се очаква да се включат и експерти от Министерството на икономиката, които ще представят приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014 -2020. Ще бъде обсъдена и ролята на Иновационната стратегия за интелигентна специализация за двете оперативни програми.

Повече информация може да намерите тук.

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020

Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

  • Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Процедурата, насочена към интегрирано градско развитие, отворена за подаване на проектни предложения от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, е насочена към 39 общини – бенефициенти, определени със Споразумението за партньорство. Предвид естеството на проектите и възможностите на част от членовете на АИКБ да се включат като изпълнители или под-изпълнители по бъдещи обществени поръчки за изпълнение на посочените планове, ви предоставяме кратка информация за процедурата.

Повече информация може да намерите тук.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адрес: http://www.bgregio.eu/kandidatstvane/aktualni-shemi.aspx, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове на Европейския съюз в Република България: http://www.eufunds.bg/

Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020

Проект на Оперативна програма „Инициатива за МСП” 2014-2020

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Програми по европейско териториално сътрудничество 2014-2020