Реализирани проекти


Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-2.1.05, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

Период на изпълнение: 14.09.2009 – 31.10.2014 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с Конфедерация на независимите синдикати в България

www.ikonomikanasvetlo.bg

 


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Об. позиция 1 Експерт одитни методологии, анализ и оценка на системи и процеси

Об. позиция 2 Експерт стратегии и планиране

Об. позиция 3 Експерт по стратегически анализ

Об. позиция 4 Експерт по стратегическо планиране – сектори земеделие, рибарство и аквакултури

Об. позиция 5 Експерт по стратегическо планиране – сектори корабостроене и кораборемонт,производство на мебели, услуги от общ интерес – водоснабдяване и канализация

Об. позиция 6 Експерт по административно развитие – централна администрация

Об. позиция 7 Експерт по административно развитие – териториална администрация

Об. позиция 8 Експерт по административна промяна – органи, действащи при оперативна самостоятелност

Об. позиция 9 Експерт по административна промяна – органи, действащи при обвързана компетентност

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Ввъншни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ – Одит

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Об. позиция 1 Експерт административни органи и структури

Об. позиция 2 Експерт правен анализ

Об. позиция 3 Експерт функции на държавни органи

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” – Експерт национална комуникационна стратегия

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ


Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Об. позиция 1 Експерт обучение

Об. позиция 2 Експерт определяне на потребностите от обучение

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги за доставка на гориво за автомобили по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги за поддръжка на информационна система и интернет страница по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги за доставка на канцеларски материали и канцеларски консумативи по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” – ПР услуги

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” – Социологически проучвания

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Об. позиция 1 Експерт социолог

Об. позиция 2 Експерт дизайн на представително проучване

Об. позиция 3 Експерт методика на извадката

Об. позиция 4 Експерт качествени методи

Об. позиция 5 Експерт количествени методи

Об. позиция 6 Експерт организация и контрол на теренната работа

Об. позиция 7 Експерт статистически методи за анализ

Об. позиция 8 Експерт анализ на съвкупна информация-проверка на зависимости и статистическа значимост

Об. позиция 9 Експерт анализ на съвкупна информация – дисперсионни анализи

Об. позиция 10 Експерт подготовка на аналитични материали

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” – Печатни услуги

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Външни услуги за доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: град София, ул. „Тракия” № 15, етаж 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. или да свалите от приложения файл тук.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Изпълнител с обособени позиции:

Обособена позиция 1: Второ национално представително проучване на обществените нагласи;

Обособена позиция 2: Първо представително проучване за попълване на база данни;

Обособена позиция 3: Второ представително проучване за попълване на база данни.

Цялата информация за сключения договор можете да свалите от приложения файл тук.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Ключов експерт одитни методологии, анализ и оценка на системи и процеси

Цялата информация за сключения договор можете да свалите от приложения файл тук.

 


Проект „Разработване на пилотен инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в българското общество”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG EIF 2009/01-04.01 от 28.01.2011, финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни.

Период на изпълнение: 01.02.2011 – 20.06.2011 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с Фондация “Институт за добро управление”

 


Проект „Обогатяване на българския пазар на труда и улесняване интеграцията на имигрантите“

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG EIF2008/01-01-02.01 от 04.08.2009 г., финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни.

Период на изпълнение: 04.08.2009 – 31.12.2009 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с Фондация “Анализ на риска”

 


Проект “Кариерно развитие за всички”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2101-01-11001/12.12.2008 г., финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

Период на изпълнение: 12.12.2008 г. – 11.12.2009 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с “Български пощи” ЕАД

 


Проект “Укрепване на структурите на гражданското общество за подобряване на корпоративното управление и развитие на корпоративната социална отговорност”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 07-23-10-С/04.02.2008 г., финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”.

Период на изпълнение: 04.02.2008 – 04.09.2008 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България в партньорство с Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България

 


Проект “Надграждане на ЦПО към АИКБ със съвременен център за практическо обучение по заваряване”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 2004/006-070.01.01.08, финансиран по програма ФАР „Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни”.

Период на изпълнение: 01.12.2006 – 30.11.2007 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България

 


Проект “Равнопоставеност на половете в труда”

Договор за безвъзмездна финансова помощ CSDP 2004 – Lot 1 – 002, финансиран по програма ФАР 2004 “Развитие на гражданското общество”.

Период на изпълнение: 01.12.2006 – 30.11.2007 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България

 


Проект “Българската индустрия като част от индустрията на Обединена Европа”

Договор за безвъзмездна финансова помощ КС – РП06 – МП – 01, финансиран от Министерство на външните работи на Република България.

Период на изпълнение: 06.2006 – 10.2006 г. 3

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България

 


Проект “Професионален старт”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 0202, 01 – YI.3.02, финансиран по програма ФАР „Насърчаване на заетостта сред младежите”.

Период на изпълнение: 04.2005-04.2006 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България

 


Проект “Финансови услуги в обединена Европа”

Договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран по програма ФАР – малки проекти.

Период на изпълнение: 10.2004-06.2005 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България

 


Проект „Професионален шанс”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 0102.05.05.008, финансиран по програма ФАР „Инициативи на пазара на труда”.

Период на изпълнение: 30.11.2003 – 30.11.2004 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България

 


Проект “Дейности по равнопоставеност на половете в труда”

Договор за безвъзмездна финансова помощ CSDP 2001 – Lot 2.1 – 014, финансиран по програма ФАР 2002 “Развитие на гражданското общество” на ЕС.

Период на изпълнение: 12.2003-07.2004 г.

Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България