Процедури по ЗОП

Процедура по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП – публично състезание, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЙТИНГА НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ПРОФЕСИИТЕ“, ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.011 – 0002 „ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВА И КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ ПОСРЕДСТВОМ ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ПРОФЕСИИ СЪС СЛАБО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В КЛЮЧОВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА СЕКТОРИ”

Решение – 24.04.2018, 10.45 ч.

Обявление – 24.04.2018, 10.45 ч.

Изисквания към кандидатите – 24.04.2018, 10.45 ч.

Методика за оценка – 24.04.2018, 10.45 ч.

Приложения за информация – 24.04.2018, 10.45 ч.

Техническо задание, спецификация – 24.04.2018, 10.45 ч.

Документация – 24.04.2018, 10.45 ч.

Протокол 1 – 18.05.2018

Протокол 2 – 21.05.2018