Хронология и мащаб на компенсациите по мярката в подкрепа на заетостта и доходите на работещите

phpcqa3cf_559x345

АИКБ подкрепя новия дизайн на икономическата мярка в подкрепа на заетостта и доходите на работещите, който значително разширява обхвата и ще спомогне за запазване на заетостта в следващите 3 до 6 месеца. Очакванията са от септември да започне, макар и бавно, възстановяване на икономиката и ръст на заетостта. Ако това не се случи ще очакваме удължаване на мярката до края на годината и по-ясно таргетиране на засегнатите сектори.
С новия дизайн на мярката се разширява обхватът на кандидатстващите и се слага акцент върху сезонните работници и секторите на хотелиерството и ресторантьорството. Средства няма да се изплащат на служители в секторите Селско, Горско, Рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Дейности на домакинства, като работодатели, както и на Екстериториални организации и служби. В сектор Здравеопазване, тези които нямат договор с НЗОК, ще получат право да кандидатстват за компенсация, право получават и лекарите по дентална медицина, както и други дейности от хуманно здравеопазване – кръвни банки, тъканни банки и други, а в сектор Образование – предучилищно образование – частен сектор и др.
От 1 юли мярката за запазване на заетостта ще действа съвместно с две други по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Работодателите ще могат да кандидатстват допълнително и за компенсации от 290 лева на зает в секторите „Пътнически превози“ и „Туризъм“. Общият размер на работодателите, които ползват и двете мерки, ще бъде до 80 %, като от 1 юли работодателите ще могат да кандидатстват и по мярката „Заетост за теб“, с която биха могли да наемат безработни лица за период от 3 месеца, за които ще получават 610 лева, плюс осигуровките.
По новия дизайн на мярката за запазване на заетостта отпада изискването работодателите да са платили всички данъци и осигуровки за 2020 г. с условието, че трябва да са ги декларирали като дължими. Условието е задълженията им към държавната хазна да са платени до 31 декември 2019 г.
Важно е да се отбележи, че по тази мярка трябва задължително да се запази заетостта още толкова време, колкото е ползвана подкрепата, в противен случай се дължи като неустойка цялата получена сума. Изключение се прави за сектор туризъм, за който няма да има санкции, ако съкрати сезонни работници.

Благодарение и на усилия на АИКБ за предприемането на адекватни мерки в подкрепа на заетостта, макар и късно, дизайнът на мярката стана работещ и приложим. Старият вид на мярката не отговаряше на реалните предизвикателства, пред които българските компании са изправени, за което свидетелства и допуснатия значителен ръст в безработицата.

В таблицата по-долу може да видите данните и ефекта, които има мярката от стартирането си до момента.