Категория: Новини

Препоръки на Асоциацията на организациите на българските работодатели относно сключването на Колективните трудови договори

aneks-ktd-narodna-prosveta

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА БРАНШОВИ, РЕГИОНАЛНИ

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ – РАБОТОДАТЕЛИ

 

ОТНОСНО: Актуализация на действащи колективни договори на равнище бранш и предприятие през 2018 г. 

      

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С настоящото припомняме многократно декларираната подкрепа от страна на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за колективното трудово договаряне на общите условия и заплащане на труда, с валидност за представените договарящи се страни. В същото време, в АОБР постъпват сигнали за опити за налагане на необосновани ангажименти при сключване на нови или актуализация на действащи колективни трудови договори на фирмено и браншово ниво.

В тази връзка, АОБР потвърждава отново своите препоръки (в приложението) за съдържанието и подходите при водене на преговори, сключване и актуализация на колективни трудови договори, изпратени през м. януари 2017 г.

Обръщаме също особено внимание на препоръката, че „Не следва да се договаря клауза, която задължава предприятието – работодател да събира от работници и служители и издължава членски внос към съответната синдикална организация, вкл. за присъединяване към сключен КТД“.

В тази връзка, изразяваме очакване за разбиране и подкрепа на тези позиции и предлагаме при необходимост да бъдат проведени съответни обсъждания във Вашите ръководни органи.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

„Препоръки на АОБР към членуващите предприятия и сдружения за съдържанието и подходите при водене на преговори, сключване и актуализация на колективни трудови договори“

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

АИКБ подписа споразумение за сътрудничество с Републиканския съюз на работодателите на Армения

2018-Feb14-photo_crop

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подписа вчера споразумение за сътрудничество с Републиканския съюз на работодателите на Армения (РСРА). Меморандумът за разбирателство беше подписан от проф. Богдан Угърчински, член на Националния съвет на АИКБ и Гагик Макарян, президент на РСРА. Събитието се проведе в рамките на посещението на официална делегация, предвождана от президента на Република България г-н Румен Радев в Република Армения.

Двете работодателски организации ще обменят ноу-хау, добри практики и ще си сътрудничат за увеличаване на обема на двустранната търговия и взаимните инвестиции в сферата на промишленото производство, технологиите и др. Като една от най-приоритетните сфери за съдействие бе очертано машиностроенето. АИКБ и РСРА ще съдействат и за провеждането на бизнес срещи между български и арменски компании. Страните ще участват активно в процеса на обмен на работна ръка от Армения в България, както и в сферата на образованието. Това ще даде допълнителна възможност за осигуряване на кадри за сектори от икономиката на България, в които има недостиг на работната сила в изпълнение на Спогодбата за регулиране на трудовата миграция между България и Армения.

С подписаното споразумение АИКБ разширява сътрудничеството си с работодателски организации извън Европейския съюз. АИКБ е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании.

АИКБ: Има необходимост от спешни реформи в енергетиката

photo_7

Има необходимост от спешно реализиране на предложените от Асоциацията на организациите на българските работодатели реформи в сектор енергетика. Зад това становище се обединиха членовете на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на днешното си заседание. Сред най-спешните мерки са санкционирането на нелоялните търговски практики, прекратяване или предоговаряне на договорите с американските централи. Необходимо е също спешно излизане на борсата на ВЕИ, когенерации и обезпечаване на доплащанията чрез договори за разлики, както и подходящи продукти, които да се търгуват на борсата.

В случай, че поетапното изпълнение на предложените мерки не стартира до 21 февруари т.г. НС на АИКБ  възложи на председателя на асоциацията Васил Велев да стартира преговори с представителните на национално равнище работодателски организации за подновяване на искането за оставка на ресорния министър. По време на заседанието още веднъж беше заявена и готовността за провеждане на протест срещу повишението на цената на електроенергията в края на месеца.

photo_6

Ръководството на АИКБ изрази и подкрепата си за измененията на приетия на първо четене законопроект на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. По думите на председателя на асоциацията Васил Велев процесите по трудова миграция трябва да се анализират и управляват, а не да се отричат. Работодателската организация отчете сериозен недостиг на квалифицирани работници в следствие на големия брой пенсиониращи се лица и все по-малкия брой младежи, които завършват средно образование. Необходимостта от облекчаване на достъпа до работа в България е крайно наложителен, тъй като се очаква в средносрочен план тази тенденция да продължи.

На заседанието бе приета и позиция на АИКБ относно дефиницията за малки и средни предприятия, определена от ЕС и възприета в Закона за малки и средни предприятия у нас. Сред предложенията, които АИКБ ще отправи с искане за корекция в дефиницията, са да се предприемат мерки за актуализиране на прага, както и да се даде възможност компаниите сами да избират по кои два от трите количествени изисквания да се дефинират. Това са среден брой служители, нетен оборот и обща сума на баланса.

На заседанието членовете на НС на АИКБ обсъдиха и  предложенията на асоциацията за план за действие за прилагането на Европейския стълб на социалните права. Предложението включва спешни мерки за насърчаване на трудовата квалификация и на професионалното образование, насърчаване на професионалната мобилност, както и осигуряване на здравословна и безопасна работна среда.

Сред основните задачи на Националния съвет на асоциацията е и подготовката на предстоящото Общо събрание, което ще се проведе на 26 февруари т.г. Асоциация на индустриалния капитал в България е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании.

Становище на АОБР относно проект на ЗИД на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

149864788163884

Следва пълният текст на становището на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) относно проект на ЗИД на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.


ДО

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ

Д-Р ХАСАН АДЕМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

 

УВАЖАЕМА Г-ЖА КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н АДЕМОВ,

Представителните организации на работодателите на национално равнище изразяват своята убедена подкрепа за предложението (№ 854-04-47 от 09.02.2018 г.) за изменения на приетия на първо гласуване законопроект за ЗИД на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, внесено от н.п. Христиан Митев, Данаил Кирилов, Анна Александрова, Борис Ячев, Калин Поповски, Искрен Веселинов и Петър Петров.

Убедени сме, че с приемането на това предложение ще се облекчи достъпът до пазара на труда на необходими специалисти, за каквито са налице безсъмнени и нереализуеми със собствен ресурс потребности. Икономическото развитие на страната ни изисква приемането на такива мерки. В тях е и шансът за постигане на още по-добър дългосрочен растеж. Особено удачни решения се предлагат по отношение на: – отпадане от националното законодателство на несъществуващото в правото на ЕС 10 процентно ограничение на общия брой на граждани на трети държави, работещи за местния работодател, съчетано с допълнително облекчение за малки и средни предприятия; – отпадане на задължението за работодателя да провежда предварително проучване на пазара на труда при режима „Синя карта на Европейския съюз; –  отмяна на специалния ред по чл. 18; – облекчаването на реда за полагане на труд от лица от български произход.

Приемането на посоченото предложение в неговата цялост е изключително важно за страната ни, тъй като натрупването на редица негативни обстоятелства за пазара на труда през последните години доведе до задълбочаване на проблема с липсата на специалисти с нужната квалификация, а с това и до ограничаване на възможностите за по-интензивно развитие на икономиката.

Същевременно подновяваме предложенията си, целящи постигане на оптималност и ефективност при прилагане на изискванията на ЗТМТМ, както следва:

 1. В чл. 7, ал. 3 Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта да предоставя писмено решение в 14-дневен срок от подаване на заявлението за разрешаване на достъп до пазара на труда  на работници – граждани на трети държави (вместо 30-дневен както е сега);
 2. В чл. 7, ал. 4 думите „за не повече от 12 месеца“ да се изменят на „за не повече от 24 месеца“ – тази промяна цели повече ефективност при полагане на труд от чуждестранния работник. В случаите на наемане на лица от отдалечени страни – например от Индия и Виетнам, транспортните разходи до България сериозно влияят на финансовото натоварване на работодателя и за него ще е по-ефективно тези разходи да се разпределят за по-продължителен период от време;
 3. В чл. 7, ал. 5 и в чл. 15, ал. 3 думите „три години“ да се променят на „пет години“. Мотивите за това предложение са аналогични на тези по предходната точка;
 4. Предлагаме също в чл. 24 ал. 2 думите „в рамките на календарната година“ да се заличат. Сезонът в зимният туризъм се разпростира в рамките на две календарни години. Поради това, със заличаване на текста „в рамките на календарната година“ ще се премахне задължението за работодателите по време на зимния туристически сезон да подават заявление за получаване на решение по чл. 24, ал. 1 за едни и същи работници, за един и същ сезон два пъти, поради изтичане на календарната година.

Остротата и значимостта на проблемите, свързани с липсата на работници с подходяща квалификация е видна от следните неблагоприятни тенденции и данни:

 1. 107 078 е броят на лицата, които са се пенсионирали през 2016 г., по данни на НОИ;
 2. 54 346 са младежите, които са завършили средно образование през 2017 г., като през последните пет години има трайна тенденция за намаляване на завършващите средно образование;
 3. Около 4 000 души средногодишно формират т.н. „нетна емиграция“ за всяка от последните 5 години по данни на институт „Отворено общество“;
 4. 45% от работодателите, на база проведена в края на 2017 г. анкета, посочват че планират да назначат нови работници, а 29% посочват че има такава вероятност в зависимост от развитието на пазара;
 5. Недостигът на човешки ресурси се посочва като най-остър проблем от бизнеса през последните две години;
 6. Само за десет работни дни (02 – 16.01.2018 г.) в ДБТ българските работодатели са обявили 9511 свободни работни места, като повечето работодатели за целта все по-често и повече ползват частни агенции и други способи за подбор на персонал.

Тези безспорни факти показват необходимостта от по-ефективна намеса на пазара на труда за облекчаване на достъпа до работа в България. Горните данни дават убедителен отговор на въпроса дали за развитието на българската икономика са необходими работници, в това число и от трети страни, и възможно ли е друго решение. В допълнение, без внос на работници развитието на икономиката ще спре като се ограничи до днешните ограничени възможности. Като краен резултат ще се наложи да обсъждаме намаляването на публичните разходи, както и замразяване или намаляване на пенсиите поради настъпването на деня, в който (не само по демографски причини) един работник в реалния сектор ще трябва да изработва дължимото за двама пенсионери.

Абсурдната синдикално популистка теза, че с вдигане на заплащането проблемът  с липсата на кадри ще се саморазреши е крещящо несъстоятелна – и най-високата цена на труда не може да създаде или „върне“ български специалисти с нужната квалификация, още по-малко – веднага. По-високото заплащане в Румъния, още по-високото в Полша и в пъти по-високото в Германия не се оказа пречка пред това да изпитват същите проблеми като тези в България, с намирането на хора с подходяща квалификация. Но за разлика от нас те ги решават – Румъния с цели заводи с чуждестранни работници, Полша, където само работещите украинци са над 1 милион, Германия, където над 17 на сто от работната сила е от чуждестранни работници извън ЕС!

Българските работодатели имат повече ограничения и по-високи разходи, когато наемат чуждестранен работник, тъй като освен разходи за заплата и осигуровки, са длъжни да осигурят и квартира, транспорт за отиване и връщане до страната на произход, извършват разходи по издаване на разрешението за работа, за работна виза, за пазарно проучване, разходи за легализации и др.

Очевидно е, дори за предубедени анализатори, че при равни други условия, всеки работодател ще предпочете да наеме български работник. Истинският проблем, на който трябва да намерим решение са случаите, когато български работник с търсена от работодателите квалификация в страната ни просто НЯМА. И тук дори не става дума за необходимите минимални трудови навици, трудова и технологична дисциплина, и трудолюбие. Българските работодатели предпочитат да наемат български работници, но същевременно си дават сметка, че раждането, отглеждането, обучението, квалификацията и преквалификацията на един работник е продължителен процес, а производството не може да спре и да изчака десетилетия бъдещо несигурно развитие на демографското състояние, на системата за образование и квалификация и квалификация, на приемане на съвременно, ефективно и гъвкаво трудово законодателство. Наивно до глупост е да се очаква, че затварянето на пазара на труда за внос на работници и специалисти от трети държави ще ускори ръста на доходите в страната.

Ако искаме да има развита българска икономика, трябва незабавно да облекчим режим за внос на работници от трети държави.

С УВАЖЕНИЕ, 

БОЖИДАР ДАНЕВ
Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ

АОБР договори реформи в сектор енергетика

2018-Feb6-EnergetikaBB

На проведена днес, 6 февруари 2018 г., в Министерския съвет среща на работодателските организации с министър-председателя Бойко Борисов, председателя на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев, заместник министър-председателя Томислав Дончев, министрите Владислав Горанов, Теменужка Петкова и ръководителите на НЕК, БЕХ, АЕЦ и БНЕБ бяха обсъдени проблемите в сектор енергетика.

Представителите на изпълнителната и законодателната власт приеха основните предложения на национално представителните работодателски организации и поеха ангажимент за поетапното им изпълнение.

Беше договорено след 15 дни да се проведе нова среща за оценка на изпълненото до момента.

Работодателските организации, обединени в АОБР, запазват готовността си за протест на 28 февруари 2018 г. и оттеглят искането си за оставка на министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

Работодателските организации настояват за оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова

2018-Feb5-Temenujka_Petkova-Pan1

На 2 февруари 2018 г., министърът на енергетиката Теменужка Петкова си позволи в ефира на Българската национална телевизия да изрече серия от неистини, което говори или за целенасочено заблуждаване на общественото мнение, или за липса на професионализъм. В интервюто си пред БНТ министър Петкова говори за „свободен“ пазар на електроенергия, върху който държавата не можела да влияе, удобно пропускайки факта, че на същия този „свободен“ пазар на практика участват само две дружества, собственост на държавата, чрез борса, също собственост на държавата.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), представляващи над 80% от българският бизнес, категорично не приемат подобно нагло поведение от страна на представител на изпълнителната власт. Това поведение още веднъж доказва правилността на решението ни да откажем участие в поредната безплодна среща с министъра на енергетиката, да сезираме Комисията за защита на конкуренцията във връзка с цените на електроенергията, както и да организираме мащабен протест срещу безобразията в енергетиката, който ще се проведе на 28 февруари т.г., от 11.00 часа.

Заради неистините и манипулациите, заради неспособността й да се справи с проблемите в сектор „Енергетика“ и, най-вече, заради изоставените реформи, настояваме за оставката на Теменужка Петкова.

КЗК ще присъедини сигнала на АОБР към образуваното производство за анализ на конкуренцията на пазара на електроенергия

kzk

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще присъедини сигнала на АОБР към образуваното от нея производство за извършване на секторен анализ на конкурентната среда на пазара на електроенергия. Това става ясно от отговор на КЗК на внесения от АОБР сигнал във връзка с цените, определени на пазарите за търговия на едро с електроенергия.

С писмото си КЗК информира, че в рамките на образуваното от комисията производство № КЗК/82/2018 г. ще бъде направен цялостен и задълбочен анализ на конкурентната среда на пазара на електроенергия, както и на посочените от АОБР твърдения, с цел идентифициране на съществуващи или възможни антиконкурентни споразумения или практики. В рамките на анализа, КЗК ще дефинира съответните пазари, техните характеристики и структура, бариерите за излизане, участниците на пазара, степента на пазарна конкуренция, нормативната уредба и др., и ще направи изводи за състоянието на конкурентната среда.

Извършването на нов секторен анализ на енергийния пазар ще даде на КЗК детайлна представа за настоящите пазарни процеси и за нуждата от предприемане на евентуални допълнителни мерки от страна на Комисията, съгласно разпоредбите на ЗЗК, които да допринесат за правилното функциониране на пазарната среда“, се казва още в писмото на КЗК до АОБР.

Припомняме, че АОБР внесе сигнала си до КЗК на 25 януари 2018 г. В него се посочва, че насърчаването на открита и честна конкуренция на пазарите на търговия на едро с електроенергия в полза на крайните потребители е целта на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент. КЗК потвърждава, че ще направи исканите от АОБР проверки за:

 • координирано поведение на АЕЦ Козлодуй ЕАД и ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, като основните доставчици на електроенергия на свободния пазар у нас, при обявяване на начални тръжни цени;
 • предварително уговорено сътрудничество на двете централи с определени търговци на електроенергия, прилагайки различен достъп до информация относно тръжни процедури;
 • координирани действия на търговци на електроенергия във връзка със значително и пазарно необосновано увеличение на цената на активната електроенергия, предлагана на крайни потребители.

 

АОБР внесе в Столична община уведомление за протеста на 28 февруари т.г.

stolichna_obshtina

Докато слушаме бодряшки изказвания, как скокът на цените на електроенергията за бизнеса няма да се отрази на цените на стоки и услуги, НСИ отчете вече ръст на потребителските цени за м. декември.

На годишна база цените на хранителните стоки са нараснали с 3,6%. Още по-голям е ръстът на цените на производител на вътрешния пазар – 5,1 % общо за промишлеността.

И това е само началото, тъй като ефектът от повишените цени на електроенергията за бизнеса далеч не е изконсумиран напълно. В същото време, няма промяна в действията на компетентните органи за нормализиране на ситуацията на т.нар. свободен пазар на електроенергия.

Затова представителните на национално равнище организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, чийто членове създават 86% от брутната добавена стойност в страната и дават работа на 82% от наетите в Република България, и Национален синдикат „Защита“ внесоха в Столична община Уведомление за организираното протестно шествие, което ще се проведе на 28 февруари 2018 г., от 10.30 до 12.30 часа, по маршрут „Пл. Независимост (Ларгото) – Министерство на енергетиката – Народно събрание“.

АОБР сезира КЗК във връзка с цените на електроенергията

kzk

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) внесе в Комисията за защита на конкуренцията сигнал за образуване на производство за установяване на нарушение по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 4 от ЗЗК във връзка с цените, определени на пазарите за търговия на едро с електроенергия.

В сигнала се посочва, че основните доставчици на електроенергия на свободния пазар у нас са АЕЦ Козлодуй ЕАД и ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, които осигуряват около 54% от годишното производство на електроенергия в България и решително доминират производството на електроенергия за свободния пазар с дял от около 92%.

За първите девет месеца на 2017 г. двете централи реализират над 70% (или 9,94 ТВтч) от произведената от тях електроенергия през своите онлайн електронни платформи, а през Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ) продават 4,16 ТВтч. При това, за същия период средната цена, постигната на собствените им платформи, е 64,10 лв./МВтч, докато средната им цена през БНЕБ е 78,48 лв./МВтч

„Вероятно координираното поведение на двете централи при обявените начални цени по отделните тръжни процедури резултира до стойности на коефициентите за брутна рентабилност на приходите от продажби на електроенергия значително надвишаващи добрите практики“, се казва в сигнала на АОБР.

Пълния текст на сигнала до КЗК вижте и/или изтеглете ТУК.

АОБР представи приоритетите си за 2018 г.

2018-Jan22-BTA-crop

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи на пресконференция днес, 22 януари 2018 г., приоритетите си за 2018 г. В пресконференцията участваха: Васил Велев – председател на АИКБ, Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК, Цветан Симеонов – председател на БТПП, и Кирил Домусчиев – председател на КРИБ.

„Приветстваме приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС, но държим към общоевропейските приоритети да поставим и тези на българския бизнес, а те са свързани основно с реформи в ключови сфери на обществено-икономическия живот у нас. Без реформи не можем да говорим за просперитет“, каза при откриването на пресконференцията изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, който през 2018 г. е ротационен председател на АОБР. Той информира, че членуващите в АОБР организации обединяват предприятия, които формират 86% от брутната добавена стойност на България и в тях работят 82% от всички заети в българската икономика. „Това прави АОБР действителен представител на българския бизнес и, поради тази причина, настояваме гласът ни да бъде чуван и отчитан при взимането на решения, които се отнасят до развитието на икономиката“, каза Божидар Данев.

Приоритетите на АОБР за 2018 г. са разпределени в три основни групи: бизнес климат, развитие на човешките ресурси и реформи в енергетиката.

Първата група приоритети беше представена от председателя на БТПП Цветан Симеонов, който акцентира върху необходимостта от ускорено изграждане на електронното управление. Той изтъкна, че е налице несъответствие между похарчените до момента пари за е-управление и постигнатите резултати. Г-н Симеонов изрази надежда, че правителството ще изпълни обещанието си до края на 2018 г. да прекрати хартиения документооборот между администрацията и бизнеса. Освен това, според него, недостатъчно успешна е досегашната битка със сивата икономика. Проблем остават и обществените поръчки. Председателят на БТПП изрази задоволство от факта, че напоследък от страна на българското правителство все по-сериозно се поставя въпроса за влизането на България в Еврозоната. „Твърде дълго сме пред т.нар. Чакалня, а вече сме изпълнили всички критерии, затова трябва да бъдем действително настоятелни в искането си за ефективно присъединяване към Еврозоната“, каза още Цветан Симеонов.

„Макар през 2017 г. да бяха предприети мерки за облекчаване на трудовата миграция, основно в частта за сезонната заетост, проблемът с човешките ресурси стои с пълна сила и през настоящата година“, каза при представянето на втория приоритет на АОБР за 2018 г. председателят на АИКБ Васил Велев. Според него, ключова тема в това направление е определянето на план-приема в професионалните гимназии, така че да бъдат осигурени кадри за икономиката. „По този въпрос имаме добър диалог с министъра на образованието и науката. Получаваме разбиране относно желанието ни бизнесът да има водеща роля при определянето на план-приема“, каза Васил Велев. Освен това, според него, трябва да се работи за издигане на престижа на професионалното образование, особено за т.нар. дефицитни професии. „Вносът на работна ръка е неизбежен процес, като се има предвид, че на всеки 100 излизащи от пазара на труда се падат 63-ма влизащи. Застаряването на населението все повече ще ни принуждава да търсим човешки ресурси отвън. Необходимо е да отпаднат всички изкуствено въведени ограничения в законодателството ни. Например, изискването за не повече от 10% заети от т.нар. трети държави в едно предприятие. Европейското законодателство не предвижда подобно ограничение“, каза Васил Велев. Също така, според него, трябва да се разшири обхватът на т. нар. синя карта, която сега важи само за IT-специалисти. „Допълнителен резерв от човешки ресурси за икономиката има в нереформираната ни администрация“, смята още Васил Велев. Тезата му беше допълнена от Божидар Данев, който съобщи, че в администрацията работят 132 хил. души и 57 000 са заетите в сектор „сигурност“ – част от този човешки ресурс може да се влее в реалната икономика, ако се въведе ефективно електронно правителство и се направи административна реформа.

„Разходите за здравеопазване непрекъснато растат, а качеството на услугата не се подобрява. Нужна е радикална реформа, вкл. в областта на трудовата медицина, превенцията на заболеваемостта и медицинската експертиза (т. нар. ТЕЛК)“, каза още Васил Велев. Според него, необходими са реформи и в трудовото и осигурителното законодателство, вкл. отпадане на минималните осигурителни доходи, въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата, решаване на проблемите с изплащането на т.нар. втора пенсия, отпадането на задължението на работодателите за изплащане на първите три дни болнични и др.

„За икономиката електричеството и газът са суровини. Всяко непазарно изменение на тези цени неминуемо води до икономически дисбаланси и проблеми с конкурентоспособността“, каза председателят на КРИБ Кирил Домусчиев, представяйки третият основен приоритет на АОБР за 2018 г. Той акцентира върху факта, че основната част от добавката „задължение към обществото“ се дължи на т. нар. Американски централи в Маришкия басейн. „Ние сме държава от ЕС, а в ЕС няма такъв вид договори, каквито ние имаме с американските централи“, категоричен бе Кирил Домусчиев и допълни, че в ТОП-3 на най-големите предприятия в България за 2016 г. са именно двете централи – ТЕЦ Марица Изток 1 и 3. „У нас, за съжаление, се работи на парче, а трябва да се мисли и действа стратегически, затова са ни необходими нов Закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара, и приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г.“, категоричен бе Кирил Домусчиев. Според него, необходима е цялостна реформа в енергетиката, която да осигури реален енергиен пазар, а не имитация на пазар, в който практически участват само две държавни дружества (АЕЦ „Козлодуй“ и „Марица Изток 2“) и, подавайки минимални количества ел. енергия за търгуване, изкуствено повишават борсовата цена. „50 хиляди фирми са жертва на тези аферисти“, заключи Кирил Домусчиев и призова за активна намеса на институциите, вкл. със законодателни и управленски мерки, така че да бъде гарантирана пазарна среда в системата на енергетиката. Задължително листване на държавните дружества на фондовата борса и повишаване на енергийната свързаност са само част от мерките, които българският бизнес предлага в това направление.

Работодателските организации, обединени в АОБР, предстои да представят своите приоритети пред парламентарните групи, Министър-председателя и Президента на РБ. Освен това, в процес на подготовка са сигнал до Комисията за защита на конкуренцията относно енергийните цени, както и пакет от мерки за преодоляване на проблемите в енергетиката, които допълнително ще бъдат представени на отговорните институции. Предстои в близките дни медиите и обществото да бъдат информирани и по отношение на намеренията на АОБР за организиране на ефективен протест срещу спекулативното покачване на цените на електроенергията.


За повече информация прилагаме:

1 2 3 18