Категория: Новини

АИКБ приветства решението на ВАС по жалбата за увеличението на минималната работна заплата през 2017 г.

vas-otmeni-po-visokata-MRZ

С решение № 6122 от 16.05.2017 г. по адм. дело № 1566/2017 г. Върховният административен съд – Първо отделение отмени Постановление № 22 от 2017 г., обн. в ДВ, бр. 11 от 2017 г., за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната за 2017 г. С този акт Върховният административен съд (ВАС) прие за основателна жалбата на четирите работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. В нея те оспориха решението на кабинета за повишаване на минималната работна заплата от 1 януари т.г. на 460 лв. Основният аргумент на работодателските организации бе, че това е незаконно, защото не е било обсъждано в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Припомняме, че за втори път ВАС отменя решение на правителството по искане на работодателите. На 19 май 2015 г. съдът спря Постановление № 419/17.12.2014 г. на Министерския съвет за определяне на минималната работна заплата за 2015 година. Делото тогава беше заведено от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

Асоциацията на индустриалния капитал в България продължава да настоява размерът на минималното възнаграждение да не се определя административно, а по обективни и ясно дефинирани показатели. Този вид възнаграждение не може да се разглежда самостоятелно, защото има отношение към средната работна заплата, Колективното трудово договаряне и други финансово свързани плащания. Практиката в повечето страни от Европейския съюз показва, че минималното възнаграждение се актуализира през две или три години, което дава предвидимост на средата и сигурност за текущото и инвестиционно планиране. В момента няма дори критерии за диапазон на долната и горната граница на размера на минималната работна заплата, които да бъдат обект на консултации и преговори между социалните партньори. Ето защо АИКБ настоява, да се свика заседание среща на Националния съвет за тристранно сътрудничество и да се обсъди наново решението за ръст на минималната заплата.

Прилагаме ПРЕССЪОБЩЕНИЕ в PDF и MS Word формат.

Отворено писмо от АОБР относно реформите в сектор енергетика

2017-March30-El_Energy1

НА ВНИМАНИЕТО НА:
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

КОПИЕ:
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МЕДИИТЕ

Относно: Реформите в сектор енергетика

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Либерализацията в сектор електроенергетика продължава над 10 години и все още не е завършена. В газовия сектор тепърва се правят първите стъпки към открит, прозрачен и пазарно-функциониращ модел. Ускорени реформи в Енергетиката се проведоха в мандата на второто Ваше правителство при министър Теменужка Петкова. Настояваме тези реформи да продължат, за да се оздрави напълно сектор Енергетика и да заработи реално и пълноценно в конкурентна среда. Докладът на Световната банка също препоръчва стъпки за реформи и пълна либерализация. Европейската Комисия подготвя Четвъртия Енергиен Пакет, наречен „Чиста Енергия”, а България има недовършени ангажименти по Третия Енергиен Пакет, относно пълната либерализация на пазара на електроенергия и пазара на природен газ.

43-тото НС прие законодателни промени за намаляване и прекратяване на злоупотребите с преференциални цени, както при ВЕИ-производителите, така и от високоефективното комбинирано производство. Позволете да припомним, че това стана след масови общи протести на работодателските организации, защото тези злоупотреби се плащат от цялото общество. Същевременно, от медиите научаваме, че се подготвя назначаване на г-н Красимир Първанов за заместник-министър на Енергетиката. Никога не сме си позволявали да се месим в кадровата политика, на което и да е българско правителство, но в конкретния случай не може да останем безучастни към назначаване на човек с лоша репутация и коментирани зависимости в енергийните среди. Нещо повече г-н Първанов бе уволнен по време на Вашето първо правителство за превишаване на правомощия и подписване на ангажименти по строителството на АЕЦ Белене.

Настояваме реформите за оздравяване на сектора Енергетика да продължат, в т.ч. осезаемо необходими са решителни действия за недопускане на „високоефективни когенерации“ да заобикалят регулаторните режими и да ползват субсидирани от обществото цени, работещи самоцелно за изключително производство на субсидирана енергия, а не като реални заводски генерации – примери могат да се дадат с функционирането на ТЕЦ Видахим и ТЕЦ Свищов, установени проблеми има и при оранжерийни стопанства. Очакваме и по енергични действия за промяна на скандално неизгодните за потребителите на електроенергия в България договори с т.н. американски централи.

В посока прозрачност и конкуренция при производителите на електроенергия подкрепяме инициативата за продажби по регистрирани двустранни договори през платформата на Българска независима енергийна борса ЕАД. Платформата бе пусната в края на миналата година и показа, че работи успешно. Смятаме, че държавните електроцентрали могат и трябва да продават през борсата всичките количества, предназначени за свободния пазар, респективно категорично и недвусмислено решение за това следва да вземе ръководството на БЕХ ЕАД в рамките на започващата седмица. Само по този начин би се постигнала справедлива пазарна цена на електроенергията през новия регулаторен период при необходимата адекватна ликвидност, като по този начин се ограничат съществено възможностите за злоупотреби, клиентелизъм и непазарно преразпределение на финансови ресурси.

С УВАЖЕНИЕ,

ОТ ИМЕТО И ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ:

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2017 Г.

гр. София
13.05.2017 г.

Бел. ред.: Прилагаме пълния текст на писмото в PDF и MS Word формат.

Номинации за четвъртото издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“

AIKB_0606

Наближава крайният срок, до който Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще приема номинации за годишните награди „Икономика на светло“ за 2016 г. Наградите ще бъдат връчени на предстояща церемония на 12 юни 2017 г.

Целта на ежегодния и добил вече популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Призът „Икономика на светло“ за 2016 г. ще се присъди в три категории:

  • За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата.

Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване на бизнес средата.  

  • За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция.

Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики и т.н.

  • За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика.

Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор.

Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло“ и медиите. За повече информация вижте приложеното писмо и изтеглете формуляра за номиниране в PDF и/или Word формат.

Срокът за изпращане на номинации е до 15.05.2017 г.

Писмо на АОБР до Министър-председателя относно проект на постановление на МС за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Следва пълният текст на писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) до Министър-председателя на Република България относно: Проект на постановление на МС за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 от 2005 г., публикуван на Портала за обществени консултации на 19.04.2017 г.

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Проект на постановление на МС за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС №243 от 2005 г., публикуван на Портала за обществени консултации на 19.04.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Представителните организации на работодателите, обединени в АОБР, категорично подкрепяме публикувания за обществено обсъждане на 19.04.2017 г. проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление №243 на Министерския съвет от 2005 г.

Въвеждането на горна граница на събираната такса ще облекчи съществено стопанските субекти и ще осигури прилагането на принципа на справедливост, прокламиран в преамбюла на Конституцията на Република България и редица нормативни актове. Нещо повече – приемането на проекта на ПМС ще бъде стъпка към реализацията на заявения в Управленската програма на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ (2017-2021) политически ангажимент за намаляване на административната тежест.

С предвиденото ограничение се избягва превръщането на таксите в скрито данъчно облагане и таксата се синхронизира с принципите на националното и европейско законодателство относно размера на данъците и таксите. В съзвучие с правото на Европейския съюз, се елиминират случаите на плащане на две високи по размер такси при апорт и при ипотекиране на един и същ недвижим имот. Държавната такса по вписване на ипотеки нерядко достига десетки хиляди, а понякога и стотици хиляди левове. Този ефект се мултиплицира с всяко отбелязване, заличаване и подновяване на вписване, за което се събира половината от платената първоначално такса. Същевременно, размерът на таксите, събирани от Агенцията по вписванията за вписване на тези обезпечения, не съответства на разходите за предоставянето на услугата.

Във връзка с горното, настояваме промените в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, да бъдат разгледани и приети приоритетно от Министерския съвет, с цел постигне на отговорно и справедливо решение.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ,
РОТАЦИОНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2017 Г.,
ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ

1-ви май остана работен ден за по-голяма част от българския бизнес, АИКБ ще предложи на НСТС да се фиксират постоянен брой работни дни в годината

Kalendar-Pochivni dni1-new

Асоциацията на индустриалния капитал в България проведе анкета сред свои членове във връзка с поредицата от три последователни почивни дни през месец май. Според отговорите на фирмите, участвали в проучването, по-голямата част от тях – 53% работят на Международния ден на труда. В същото време обаче, работодателите декларират, че се затрудняват с допълнителното заплащане, което се дължи за положен труд по време на празнични дни – 62%.

Анализ на председателя на АИКБ г-н Васил Велев обяснява този висок процент: „При преработвателната промишленост например, около 50% са разходите за суровини и материали, около 25% е разходът за труд, а останалите около 25% са външни услуги, енергия, амортизации, печалба и др. Ако разходът за работна заплата е двоен, за този ден фирмата е на загуба, т.к. обичайната печалбата на компанията е около 10% и при двойни разходи за труд – тя се превръща в 15% загуба.”

Така според анкетата всеки шести работник у нас не е почивал на 1-ви май, коментира председателят на АИКБ. Той изчисли, че на този ден половин милион души имат нормален работен ден. „С допитването се развенча един мит, че работят само онези фирми, на които им е скъпо да спрат. Само една четвърт са такива – 26%. А 32% от компаниите отговарят, че работят, защото имат много работа. 21% заради срокове и ритмичност, 11% са в туризма. Има и 5%, които работят заради контрагентите си в чужбина.”

Интересен е фактът, че 22% от фирмите, участвали в допитването споделят, че в работния процес на този ден се включват всички работещи, т.е. за цялото предприятие това е нормален работен ден. Като основна причина за работа по празниците, компаниите посочват – прекалено много поръчки – 32%, както и непрекъсваемия процес на производство – 26%.

Над 1 млрд. лв. ще са пропуснатите възможности за икономиката от подарените почивни дни през тази година, изчисли председателят на АИКБ. Г-н Велев определи 2017 г. като най-мързеливата година с рекорд от 117 почивни и само 248 работни дни. Ако искаме българската икономика да расте с по-бърз темп, според него не трябва да се подаряват почивни дни.

„Трябва да определим прага за работни дни в годината, под който няма да падаме. Нещо повече – може всяка година да бъде с равен брой работни дни – 251. В зависимост от това колко са официалните празници, падащи се в събота или неделя и колко са съботите и неделите в съответната година и дали годината е високосна, ще се подаряват нула, един или два почивни дни, така че всяка година да има 251 работни дни. Нещо повече – подаръкът, когато го има, е по-добре да се направи за някой петък, след национален празник, паднал се в четвъртък. Т.е. ще апелираме да се преразгледа промяната в КТ. Още повече, че и тази промяна не беше обсъдена в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/, и тук има нарушение на процедурата. Ще предложим на НСТС да се фиксира един минимален брой работни дни за годината и той може да бъде постоянен.” 

Във връзка с проведената анкета вижте и приложеното ПРЕССЪОБЩЕНИЕ.

Председателят на АИКБ връчи наградите в категория „Корпоративен ПР“ в Осмото издание на конкурса „BAPRA Bright Awards“

velev-cropped

Най-добрите ПР кампании в България през изминалата година заслужиха отличията на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА), член на АИКБ. Така с официална церемония по награждаването в бизнес и конгресен център „Рейнбоу плаза“ на 27 април вечерта приключи VIII-то издание на ежегодния конкурс „BAPRA Bright Awards“ – единствен в сферата на маркетинговите комуникации у нас с жури изцяло от водещи международни експерти по връзки с обществеността. Агенция на годината е All Channels Communication Group.

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) бе партньор на събитието, а наградите в категория „Корпоративен ПР“ връчи председателят на асоциацията Васил Велев. Конкурсът „BAPRA Bright Awards“ е учреден през 2010 г. и бързо се утвърди като форум, който дава възможност на професионалистите да сравняват своите постижения със световната ПР практика.

Тази година в конкурса се включиха рекорден брой проекти – 115, а по време на церемонията бяха връчени 46 приза. Победителите бяха определени от жури, съставено изцяло от международни ПР и комуникационни експерти от световна величина. Престижния приз „Агенция на годината“ заслужи All Channels Communication Group. Второто място бе за SiteMedia Consultancy, а бронза взе M3 Communications Group, Inc.

Ето и пълен списък на отличените компании и награди:

ДЕБЮТ НА ГОДИНАТА

1-во място All Channels Communication Group – „Знакът на Ейвън“
1-во място All Channels Communication Group – „Крадецът на Ябълки“

2-ро място BBDO Group/Proximity Sofia – „Всяка дума стига до теб“

3-то място M3 Communications Group, Inc. – „Allterco – Keep Calm and Wear MyKi“

***
ИНОВАТИВНА КАМПАНИЯ

1-во място All Channels Communication Group – „Крадецът на Ябълки“
1-во място All Channels Communication Group – „Произведено в България“

2-ро място SiteMedia Consultancy – „Пух – първата бионик котка“

3-то място BBDO Group/Proximity Sofia – „Алкохолът е лош шофьор“

***
ДИГИТАЛНА КАМПАНИЯ

1-во място All Channels Communication Group – „Седемте езера на Нова Зеландия“

2-ро място All Channels Communication Group – „Крадецът на Ябълки“
2-ро място All Channels Communication Group – „Mtel Viber Flash Sales“
2-ро място M3 Communications Group, Inc. – „Данонино – Say Yes to Autonomy“

3-то място SiteMedia Consultancy – „Пух – първата бионик котка“

***
СПЕЦИАЛНО СЪБИТИЕ

1-во място All Channels Communication Group – Мтел Медия Мастърс „С пръст на спусъка“

2-ро място Publicis Consultants MSLGROUP – „Луфтханза А-380 пристига в София“

3-то място SiteMedia Consultancy – „Спрайт Графити академия“

***
МАРКЕТИНГ, СВЪРЗАН С КАУЗА

1-во място United Partners – „Научна лаборатория на Bayer за деца“
1-во място SiteMedia Consultancy „Артур – Коледното чудо“
1-во място Telenor – „Безопасна интернет кампания“

2-ро място Фондация „И АЗ МОГА“ – Поръчваш тениска I CAN TOO, помагаш на дете в нужда
2-ро място M3 Communications Group, Inc. – „L‘Oreal – Жените в науката имат силата да променят света“

3-то място APRA PORTER NOVELLI – „Приказни моменти на грижа на NIVEA“
3-то място APRA PORTER NOVELLI – „Живей Активно. На поход с 60 000 души“

***
КАМПАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКА МАРКА

1-во място United Partners – „Годишна стратегия за засилване на работодателската марка на Ви Ем Уеър България“

2-ро място V+O Communication – „Кампания за набиране на АйТи служители в Experian“
2-ро място PR PLAY – „AMGEN – Топ работодател в България за 2016“

3-то място SiteMedia Consultancy – „The Pride Builders of Hewlett Packard Enterprise“
3-то място SiteMedia Consultancy – „Пура Вида“

***
КАМПАНИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ КОМУНИКАЦИИ

1-во място M3 Communications Group, Inc. – „Nescafe: Пътят на кафето започва с грижа“

2-ро място SiteMedia Consultancy – „#MidWeekPRmeetUP“

3-то място SiteMedia Consultancy – „TheSite – Най-иновативния офис“
3-то място United Partners – „Етичен Кодекс на VIVACOM“

***
КАМПАНИЯ, РЕАЛИЗИРАНА ОТ ВЪТРЕШЕН ПР ОТДЕЛ

1-во място HILL International Bulgaria – „25 години Хил Интернешънъл в България“

2-ро място Българска национална телевизия – „Забравената история на Стиляна“
2-ро място Национална агенция за приходите – „Лотария с касови бележки“

3-то място Обединена българска банка – „НЕ/ПОЗНАТИ от Златния фонд на Колекцията на ОББ“

***
КОРПОРАТИВЕН ПР

1-во място APRA PORTER NOVELLI – „Живей Активно. На поход с 60 000 души“

2-ро място Publicis Consultants MSLGROUP – „Луфтханза А-380 пристига в София“

3-то място SiteMedia Consultancy – „The Pride Builders of Hewlett Packard Enterprise“

***
КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

1-во място Interimage – „Европейска Седмица на мобилността 2016“

2-ро място Interpartners – „Влез в час с данъците – PLAY за награда на Национална Агенция за Приходите“

3-то място SiteMedia Consultancy – „NowWeMove, The European Activity Initiative, 2016“

***
КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ГОДИНАТА

1-во място Publicis Consultants MSLGROUP – „Луфтханза А-380 пристига в София“

2-ро място All Channels Communication Group – „Произведено в България“

3-то място All Channels Communication Group – „ Stolichno Pale Bock“

***
КАМПАНИЯ PUBLIC AFFAIRS

Сертификат за принос към категория Public Affairs се присъди на M3 Communications Group, Inc. – Черноморска карта – „ПР машина на времето“.

Организаторите изказаха специална благодарност на партниращи организации: Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО).

АИКБ участва на Националния бизнес форум „Силни региони за силна икономика“ в Ловеч

2017-Apr28-BiznesForum

Най-мащабният национален икономически форум за годината „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ се провежда под егидата на 20 големи общини в страната, а Асоциацията на индустриалния капитал в България е негов партньор. Целта е всеки управител на фирма да получи информация, която да е в полза за развитието на неговия/нейния бизнес. Във форума участват експерти от министерства, бизнес организации и частния сектор, които представят полезна информация за нови форми на финансиране, актуалното около европроектите, данъчни облекчения и др.

На 27 април т.г. в Ловеч АИКБ бе представена на форума от своя експерт Вероника Кънчева. Тя обърна специално внимание на факта, че широката представителност на асоциацията, която обединява над 80 браншови камари и мрежа от регионални представителства в 171 общини на страната, е реален представител и защитник на малките и средни предприятия. Национално представената работодателска организация предоставя възможности за повишаване на квалификацията на работещите в предприятията и изпълнява проекти, насочени към подобряване на привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори.

АИКБ единствена от работодателските организации подкрепя законовите промени, насочени към ограничаване на злоупотребите с пазарна сила на търговските вериги. По нейна инициатива е въведен специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност. Целта му е да облекчи фирмите /малкия бизнес/, които срещат затруднения при плащане на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане от клиентите си.

Усилията на организацията са насочени и към условията на бизнес средата за нейните членове. В тази връзка се реализират кампании срещу увеличението на ценовата добавка «задължение към обществото» и съответно драстичното увеличение в цената на електроенергията за индустрията. До момента бе приет мораториум върху преференциите, като при установяване на злоупотреби от страна на дружествата от ВЕИ-сектора, ще се премахва преференциалната цена.

Друга важна цел на АИКБ в защита на интереса на нейните членове е противопоставянето срещу произволното увеличаване на минималната работна заплата, като се предлага осигуряването да е върху реалните доходи за различните сектори.

Асоциация на индустриалния капитал в България е партньор на НАЦИОНАЛНИЯ БИЗНЕС ФОРУМ „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“, който се провежда в периода от 20 април до 30 юни 2017 г. На 4 май той ще събере представителите на бизнеса във Велико Търново.

За Ваше улеснение прилагаме списък с програмата по места, за да изберете най-удобен за Вас град. Участниците ще имат възможност да получат полезна информация за нови форми на финансиране, актуални насоки за европрограми, данъчни облекчения, международни пазари, тенденции в брандинга, маркетинга и рекламата, мотивацията, новостите в изискванията на НАП, счетоводството и ТРЗ, човешките ресурси, иновациите, предложения за инвестиции, купуване на фирми и др. Форумът се организира от сп. „Бизнес клуб“ и една от целите му е да засили взаимодействието между общините и бизнеса, както и съвместната работа с държавната администрация. Подробности и формуляр за заявка ще намерите в сайта на списание „Бизнес Клуб“. Участието е безплатно и не е обвързано с абонамент за списанието.

За повече информация вижте и приложената ПОКАНА.

УС на АИКБ обсъди управленската програма на ПП ГЕРБ и Коалиция „Обединени патриоти“

2017-Apr21-US_AIKB-1000

Преобладаваща част от препоръките на работодателите са намерили място в управленската програма на ПП ”ГЕРБ” и Коалиция ”Обединени патриоти”, констатира на поредното си заседание Управителният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), проведено на 21 април. Като конкретни положителни примери за диалог и партньорство с бизнеса бяха посочени ангажиментите за подкрепа от страна на изпълнителната и законодателната власт за реализирането на всички мерки от Стратегията за развитие на капиталовите пазари, мерките в сектор Енергетика, въвеждането на принципа на „мълчаливо съгласие“, спазването на десетте ръководни принципа на „Акта за малкия и среден бизнес“ и изработването на нов закон за храните, с който ще се ограничат нелоялните търговски практики в страната.

Демонополизацията на НЗОК също е въпрос, който бе затворен повече от 10 години, отбеляза председателят на УС на АИКБ Васил Велев. „Съвместната работа на дясноцентристко правителство и лявоцентристки президент би могла да е предпоставка за устойчивост и взаимен контрол“, допълни Васил Велев. „Най-същественото е програмата да се изпълнява в интерес на хората и на икономиката, в нейното практическо приложение да няма популизъм, да е стъпила на здрава основа и да гарантира растеж“.

Отказът от популизъм и политика в икономиката е кауза, за която АИКБ отдавна апелира в споделени позиции с останалите работодателски организации в страната. Наред с това, заседанието на УС на АИКБ приоритетно подкрепи в правителствената програма ограничаването на корупционните практики, реформите в съдебната и образователната системи, борбата с монополи и картели, укрепването на държавните институции и регулаторите.

Председателят на АИКБ обстойно се спря на два от най-наболелите за българските работодатели въпроси, развити в програмата: острия недостиг на човешки ресурси в индустрията, и увеличението на минималните пенсии. „За нас е много важно да се случи дълбока и бърза реформа в образованието“, подчерта той. „При това, цялостно съчетана с най-ефективно използване на малкото останали човешки ресурси – с контролирана миграционна политика, подкрепена от икономически лостове и стипендии – с двустранни спогодби и облекчен внос на работници от чужбина. Защото образованието не е и не бива да бъде цел. То е средство – за създаване и развитие на качествен национален човешки капитал. Каквито и реформи да се приложат в неговата система, даже да са успешни, ще почувстваме резултати от тях чак след 5-10 години. А хора за работа са ни нужни сега, още днес, веднага! Не безработицата или нещо друго, а именно липсата на човешки ресурси е основна пречка за ускоряване на икономическия ни растеж в този момент.“ 

По темата за ръста на пенсиите УС на АИКБ счита, че той неизбежно е функция от състоянието на икономиката – както и от демографското съотношение между работещи и пенсионери. В България то е неблагоприятно и не позволява съществено увеличение. На практика на един пенсионер се пада по-малко от един работещ в икономиката, а са нужни от порядъка на поне трима, за да са налични добри доходи за пенсионерите. Освен това, няма как увеличението да се приложи само към минималните пенсии, защото несправедливо и неоснователно би се променило съотношението им към всички останали. Така в дългосрочен и средносрочен план има риск да се компрометира внасянето на реални и по-високи осигуровки. Ето защо АИКБ настоява за цялостна реформа на пенсионната система в България, чиито параметри да бъдат определени в диалог със социалните партньори.

В добавка към коментарите си по правителствената програма, АИКБ не смята, че заложените 2% бъдещи разходи за отбрана в бюджета на страната са оправдани. В програмата за развитието на транспорта не е отбелязано нищо в подкрепа на авиопревозвачите у нас, а по отношение на външната политика на страната особено важно за ръководството на работодателската организация е тази политика да бъде икономизирана, т.е. да започне по-активно да помага на бизнеса в търсенето на нови партньори и пазари.

Постигнатото споразумение за 1500 лв. средна работна заплата и 650 лв. минимална работна заплата е постижимо единствено, ако наистина бъде постигнат 10% ръст на БВП, категорични са от Асоциацията.

АИКБ не подкрепя продължаването на програмата за енергийна ефективност на жилищните сгради и очаква вместо това усилията да се насочат към реформа в енергетиката, която да доведе до намаляване на цените на електроенергията. Изразява и сериозни резерви относно приоритетното изграждане на високотехнологични паркове и центрове, като напомня не особено положителния пример на София Тех Парк и настойчиво предлага средствата да се инвестират в развитие на човешки ресурси, на мрежи, на партньорства, в технологична модернизация – т.е. в бизнеса и гражданите, а не в сгради.

Вижте и приложеното ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.

Позиция на АИКБ и КРИБ по предложения на Омбудсмана и КНСБ

Ombudsman_AIKB-KRIB_600

В писмо до средствата за масова информация българските работодатели изразяват своята огромна загриженост от извършеното вчера нарушение на законите и правилата за водене на социален диалог в Република България, осъществено посредством внасянето на пакет от предложения за законодателни промени от страна на Омбудсмана на Републиката и КНСБ.

Представителните на национално равнище организации на работодателите в България винаги са отстоявали правовия ред и спазването на законите в държавата, като са полагали системни усилия за гарантирането на върховенството на закона. То повелява всички предложения за промени в трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище в България да бъдат предварително обсъждани в Националния съвет за тристранно сътрудничество – процедура, която е грубо нарушена с вчерашния акт на Омбудсмана и КНСБ.

Безпрецедендно е предлагането на изменения в Кодекса на труда, без те да бъдат обсъдени с едната група социални партньори! Българските работодатели изразяват своето абсолютно недоумение и остро възмущение от факта, че една държавна институция погазва по безпрецедентен начин духа на закона и утвърдената в страната практика с това действие. Тиражираната в медиите информация по отношение на конкретните разпоредби във внесения вчера пакет предложения за законодателни промени поражда сериозни притеснения и опасения, тъй като крие рискове от възможни злоупотреби и изнудвания, както и чувствително влошава бизнес средата и условията за осъществяване на инвестиции и стопанска дейност в страната.

Национално представителните организации на работодателите винаги са отстоявали и насърчавали коректния социален диалог и спазването на законите в сферата на трудовоправните и социалноосигурителните отношения. Доказали са се като отговорен партньор в социалния диалог – и на национално, и на европейско равнище и настояват да не се допуска това грубо нарушение на световната и европейска практика, като призовават всички отговорни и засегнати институции да спазят българското законодателство. В частност, призовават председателя на 44-то Народно събрание на Република България г-н Главчев незабавно да откаже приемането на пакета предложения и да настоява за неговото оттегляне и евентуално внасяне по установения ред – а именно – след обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

В заключение, работодателите напомнят, че подобни популистки действия ерозират доверието в българската държава, както на българските, така и на чуждестранните инвеститори и поставят риска България да бъде сочена като негативно изключение в рамките на Европейския съюз.

За повече информация вижте пълния текст на писмото.

Предложения на АИКБ за съгласуване на обща позиция за поемане на ангажименти от Газпром

2017-April18-Gazprom

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати днес писмо с предложения до министъра на енергетиката Николай Павлов (с копие до министъра на икономиката Теодор Седларски), относно съгласуването на обща позиция за поемане на ангажименти от ОАО „Газпром“ и ООО „Газпром Експорт“ в отговор на съмненията на ЕК за злоупотреба с господстващо положение на Газпром на пазарите в Централна и Източна Европа (дело АТ.39816).

АИКБ подкрепя постигнатото до момента и смята, че петте ангажимента на ОАО „Газпром“ и ООО „Газпром Експорт“ пред Европейската комисия следва да станат задължителни. Това ще е едно добро начало за поставянето на нова основа на взаимоотношенията между страните от ЕС и руския доставчик на природен газ. Едновременно с това, стратегическите цели на българската страна в тези преговори остават следните:

  • Постигане на обща доставна цена на природния газ за Европейския съюз, като разлики на цените за отделните страни от ЕС да възникват единствено в резултат на различните транспортни разходи за пренос на природния газ.
  • Постигане на уеднаквяване на транзитните такси за руски природен газ през различните страни от Европейския съюз, като се отчита фактът, че таксите за транзита на природен газ през България са по-ниски, отколкото в останалите страни от ЕС.

Постигането на тези цели е желателно да стане в рамките на общонационално политико-икономическо съгласие, което би трябвало да се постигне в Народното събрание или в Консултативния съвет по национална сигурност при Президента на Република България.

АИКБ, като изразява своята подкрепа за усилията на Европейската комисия и на българското правителство, отправя молба за допълнителна информация по въпроса за уреждането на проблема с балансирането на предварително заявено количество и реално получено количество природен газ и произтичащите от този дисбаланс неустойки и допълнителни плащания по договорите с Газпром.

За повече информация вижте пълния текст на предложенията.

1 2 3 12