Категория: Новини

Съболезнователен адрес

2017-Jan24-AIKB-Karabashev3

 

Управителният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България с дълбоко прискърбие научи за преждевременната кончина на нашия дългогодишен колега и приятел Валентин Карабашев. Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и близките му за огромната загуба.

Валентин Карабашев ще остане завинаги в нашите сърца като учредител и първи председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Със своята дейност като народен представител в 36-то Народно събрание, като председател на подкомисията по приватизация към икономическата комисия в парламента и като заместник министър-председател и министър на търговията в периода 1992-1994 г. Валентин Карабашев изигра значима роля за модерното развитие на българската икономика след демократичните промени.

ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

АИКБ призова Европейския парламент да активизира усилията си за прилагане на Стратегията за кръговата икономика

2017-Jan19-cropped1000px

„Приветстваме инициативата на Европейския парламент за структурирано обсъждане на потенциала на всички заинтересовани страни – работодатели, социални партньори и структури на организираното гражданско общество, в процеса на преход от традиционна, линейна, към кръгова икономика. Този процес изисква промяна на съзнанието и нагласите на цялото общество и ролята на услугите от общ интерес е незаменима“. Това заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и вицепрезидент на Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес – СЕЕР на конференция „Ролята на услугите от общ интерес в прехода към кръгова икономика“, която се проведе на 19 януари в Европейския парламент в Страсбург.

Конференцията е организирана от Интергрупата по обществени услуги към Европарламента. Участие в дискусията взеха и членовете на ЕП и съпредседатели на групата г-н Денано и г-жа Матиас, както и докладчикът по въпросите на кръговата икономика на ЕС г-жа Бонафе. АИКБ, като единствен изразител на интересите на доставчиците на услуги от общ интерес, представи тяхната позиция в дебата, като призова и за промяна на дефиницията за малки и средни предприятия, така че в обхвата й да попаднат повече български компании.

По време на конференцията, д-р Ангелова призова стратегията за кръговата икономика да започне да се прилага без повече забавяне – както на европейско равнище, така и в страните-членки на ЕС, включително посредством насърчаване на обмена на добри практики между тях. „Наред с бързото приключване на прегледа на законодателството, свързано с управлението на отпадъците, ние също така предлагаме приоритетно преразглеждане на директивата за торовете и стратегията за пластмасите и пластмасовите отпадъци, както и равнопоставено третиране на отпадъците на общинско равнище“. 

През декември 2015 г. Европейската комисия прие пакет от мерки за преход от линеен модел на икономически растеж към кръгова икономика с цел повишаване конкурентоспособността, както и стимулиране на устойчива икономика и създаване на нови работни места. Пакетът включва законодателни предложения относно отпадъците и всеобхватен план за действие, чиято крайна цел е стойността на продуктите и материалите да се запазва възможно най-дълго време, генерирането на отпадъци и използването на ресурси да бъдат сведени до минимум, а продуктите при достигне края на жизнения си цикъл да се използват многократно за създаване на допълнителна стойност.

За повече информация вижте пълния текст на ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието.

АИКБ приветства увеличаването на издръжката на студентите от приоритетни специалности

2017-Jan-Students

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) приветства решението на правителството да увеличи издръжката на студентите от приоритетни за бизнеса специалности чрез допълнение и изменение на ПМС №328 от 30 ноември 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища. Направената промяна е стъпка в правилната посока за разрешаване на проблемите на бизнеса с липсата на кадри, особено в областта на техническите специалности. „Решението на правителството да завиши издръжката на обучението на студентите от приоритетните за бизнеса специалности е резултат и от настояванията на Асоциацията на индустриалния капитал в България пред Министерството на финансите и Министерството на образованието и науката при подготовката на държавния бюджет за 2017 г.“, посочи председателят на УС на АИКБ Васил Велев. „АИКБ многократно е изразявала загрижеността си от все по-острата липса на подготвени квалифицирани кадри в областта на техническите науки, което е възпираща причина за инвестициите и постигането на по-висок икономически растеж в страната. Затова АИКБ смята, че е необходимо провеждането на целенасочена държавна политика за повишаване на привлекателността на професии, от които пазара на труда отчита дефицит – природо-математически и технически специалности“, посочи Васил Велев.

Според постановлението издръжката по специалности във висшите учебни заведения зависи от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с нуждите на пазара на труда, като средствата от държавния бюджет се умножават по коефициент за всяко професионално направление.

С промяната се увеличават коефициентите за всички приоритетни направления с между 6 и 28%, като най-голямото увеличение е за професионалните направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“, „Химически науки“, „Физически науки“, „Науки за земята“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно инженерство“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“, „Хранителни технологии“, „Горско стопанство“, „Общо инженерство“, „Материали и материалознание“.

Увеличават се и коефициентите за приоритетни професионални направления „Педагогика“, „Теория и управление на образованието“, „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“. Увеличението важи за първи курс през настоящата 2016/2017 учебна година.

Само две условия към инвеститора в проекта „Белене“ не стигат

Без „доплащане на разлики“ при изкупуване на електроенергия от нова АЕЦ,
апелира АИКБ

Изграждането на АЕЦ „Белене“, както и на VІІ-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“, не е достатъчно да бъде без държавни гаранции и без дългосрочни договори за изкупуване на произведената електрическа енергия от държавната НЕК. Изпълнителната и законодателната власт в никакъв случай не бива да допускат инвеститора, който и да е той, да получи правото на т.нар. „доплащане на разлики“. Този апел отправя Управителният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод информацията за потвърден пред правителството инвестиционен интерес към проекта АЕЦ „Белене“.

„Ако има ангажимент за „доплащане на разлики“, инвеститорът ще има възможността да продава на борсата цялото си количество произведена електроенергия, а чрез „задължения към обществото“ целокупната българска индустрия и домакинствата ще доплащат разликата от борсовата цена, която е значително под 46 USD за мегаватчас до 92 USD за мегаватчас проектна цена“, предупреждава УС на АИКБ.

„Ние вече преживяхме един път примера със „Задължението към обществото“, генерирано от непазарната и недообмислена политика по отношение на производителите на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и на т. нар. „американски централи“ и от породилия се на основата на тази политика узаконен грабеж. Повтарянето на тази грешка този път в „ядрена форма“ би се превърнало в бедствие с много тежки икономически последици“, се казва в позицията на АИКБ.

Асоциацията настоява преди всичко да се актуализира енергийната стратегия на страната, „за да е ясно кога и дали изобщо се нуждаем от такива мощности, преди да се слагат нови заробващи подписи“.

Вижте цялата позиция на УС на АИКБ.

АИКБ иска по-лесен внос на специалисти от страни извън ЕС

2016-Dec-Sreshta_AIKB_MariaGabriel

„В България на практика няма внос на работна ръка. Процедурата за наемане на висококвалифицирани специалисти от трети страни чрез издаване на т.нар. Синя карта поставя много ограничения и това е причината у нас да има издадени едва няколко десетки такива карти“. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев на среща с евродепутата и ръководител на българската делегация в групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел. Тя бе поканена от ръководството на АИКБ на разговор по повод представеното от Европейската комисия през юни 2016 г. законодателно предложение за реформиране на директивата за Синята карта на ЕС с цел този механизъм за привличане на висококвалифицирани мигранти да заработи по-ефективно. През януари 2017 г. предстои в ресорната комисия по Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент да бъде представен проекта на доклада на парламента по реформирането на директивата, посочи Мария Габриел. Г-жа Габриел е докладчик по темата от страна на групата на ЕНП. „Затова за мен е важна всяка информация и препоръка по реформиране на тази директива“, посочи тя.

На срещата присъстваха още главният секретар на АИКБ и вицепрезидент на СЕЕР Милена Ангелова, както и изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.

Като съществено препятствие за прилагането на Синята карта у нас АИКБ посочи определения минимален праг на заплащането, който е 1.5 пъти средната заплата за страната. Към момента европейската директива позволява този праг да бъде 1.2 пъти средната заплата за съответната страна. „Това изкуствено завишаване възпрепятства трудовата имиграция. Да не забравяме, че работодателят трябва да осигури за своя сметка жилището и пътуването на специалиста и неговото семейство“, заяви Васил Велев. Той изрази и разочарованието на работодателските организации от приетия преди година списък с професии, допустими за издаване на Синя карта, които са единствено от сектора на информационните технологии и приветства идеята, лансирана от г-жа Габриел всяка страна-членка да определя списъка с професии, след консултации с бизнеса и „след задължителен тест на пазара на труда, който да доказва, че този сектор няма да бъде дисбалансиран вследствие на приема на чуждестранни специалисти“. Г-н Велев подчерта, че има потребност от опростяване на достъпа до пазара на труда в България и от страна на специалисти със средно образование, а не само на висшисти.

На снимката (от ляво надясно): Добрин Иванов, изп. директор на АИКБ, евродепутата Мария Габриел, Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и Васил Велев, председател на УС на АИКБ.

„АИКБ Консулт“ назначи 10 безработни и неактивни лица по проект „Ново начало“

Десет безработни лица вече работят на обявените през месец октомври свободни работни места от „АИКБ Консулт“ в изпълнение на проекта „Ново начало“, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Седем от наетите по проекта са младежи на възраст до 29 години, а останалите са неактивни. За нуждите на проекта „АИКБ Консулт“ направи кампания за набиране на подходящи безработни и неактивни лица, като се обърна към Дирекция „Бюро по труда“ – Сердика в гр. София и публикува обяви на сайта на компанията и използва услугите на електронния портал Jobs.bg. Близо 500 бяха желаещите да се явят на интервю за 12-те позиции, като за тях бяха избрани 10 лица. До края на годината предстои назначаването на безработни лица и на останалите две позиции.

По проекта освен наемането на 12 лица от две от специфичните целеви групи по програма „Ново работно място – 2015″ – безработни и неактивни лица и младежи до 29-годишна възраст, се предвижда също работните места, на които те ще бъдат назначени да бъдат оборудвани. Екипът по проекта проведе успешно всички процедури за закупуване на техника и оборудване съгласно предварително одобрения График по проекта, като към настоящия момент всички 12 работни места са обзаведени и предстои тяхното оборудване. Успешно беше проведена и процедурата за избор на обучаваща компания, като до края на годината ще стартира и обучението на лицата по професионална квалификация в областта на стопанското управление, по част от професия „Административно обслужване“, както и обучение по ключови компетенции – английски език и дигитална компетентност за работа със специализиран софтуер. Всеки от наетите е включен в 12-месечна субсидирана заетост, а след приключване на този период най-малко 50 на сто от наетите по проекта ще бъдат назначени на трудов договор във фирмата за още минимум 12 месеца.

Целта на проекта „Ново начало“ е да доведе до устойчиво интегриране на пазара на труда и заетост на безработни и неактивни лица и младежи до 29 години. В същото време „АИКБ Консулт“ ЕООД ще повиши своята конкурентоспособност посредством обогатяване на човешките си ресурси, които ще допринесат за растежа и качеството на предлаганите услуги, до ръст на количеството обслужени клиенти и, респективно, до увеличаване на оборота и разрастване на дейността на фирмата.

Продължителността на проекта е 15 месеца, а одобреният бюджет е в размер на 204,816.84 лева.

Аплодисменти за българските работодатели и предприемачи

DS7_7693

На 5 декември вечерта Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) тържествено отпразнува 20-годишния си юбилей със свои членове и партньори с театралното представление „Хъшове“ в Народния театър „Иван Вазов“.

В словото си преди началото на спектакъла г-н Васил Велев, председател на УС, припомни историята на учредяването на Асоциацията и очерта нейния бърз, динамичен растеж през годините, както и неотклонно следваните основополагащи ценности на организацията.

Той благодари поименно за десетките поздравителни адреси, получени по повод на юбилея: от новоизбрания Президент на Република България, от народни представители и комисии в Народното събрание, от Главния прокурор на републиката, от работодателски и синдикални организации, министри, представители на изпълнителната власт и дипломатически мисии, браншови организации, академични и научни институции и др.

В края на словото му присъстващите в залата поздравиха със ставане на крака и аплодисменти всички безименни български работодатели и предприемачи, които в огромното си мнозинство работят неуморно и упорито за подобряване на производствения климат в страната ни, за бизнес на светло и по правилата, за по-нататъшен икономически и обществен просперитет на България.

Още снимки и видео от честването на юбилея може да видите ТУК.

АИКБ е първата работодателска организация от България, подписала меморандум с UNIDO

2016-Nov26-unido_crop_700-e1480_PNG-001

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е първата работодателска организация от България, която сключи споразумение за сътрудничество с Организацията на ООН за промишлено развитие – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). На 25 ноември 2016 г. в австрийската столица Виена, където се намира седалището на UNIDO, подписи под документа положиха г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и г-н Ли Йонг, генерален директор на UNIDO. В събитието взеха участие и г-н Никола Зикатанов, зам.-председател на УС на АИКБ и д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ.

Меморандумът очертава рамката за сътрудничество между двете организации, целящо постигане на взаимноизгодни резултати. Предвиждат се обучителни посещения у нас на експерти на UNIDO в областта на техническото сътрудничество, обмен на опит и знания, свързани с индустрията, експертна помощ при разработването на проекти, кандидатстващи за финансиране от структурните фондове на ЕС, съвместни участия в специализирани изложения и панаири, партньорски срещи, участие в световните форуми на UNIDO.2016-Nov26-UNIDO-BICA

Подписването на меморандума между АИКБ и UNIDO се състоя по време на честванията на 50-годишния юбилей на организацията на ООН, които се проведоха от 21 до 25 ноември във Виена. Тя е създадена през 1966 г. с основна цел да съдейства за промишленото развитие и повишаване на производителността, водещо до намаляване на бедността в развиващите се страни. През 1985 г. UNIDO е трансформирана и понастоящем представлява специализирана агенция на Организацията на обединените нации с мандат да насърчава и съдейства за ускоряването на устойчивото индустриално развитие в развиващите се страни и икономиките в преход. UNIDO подпомага тези две групи страни в усилията им за справяне с маргинализацията в съвременните условия на глобализация. Организацията мобилизира знания, опит, информация и технологии, като по този начин съдейства за създаването на производителна заетост, развитието на конкурентоспособна икономика и осигуряването на екологична устойчивост. България е пълноправен член на UNIDO от 1985 г.

За повече информация вижте пълния текст на ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието и публикация на новината в сайта на UNIDO.

Браншовите организации масово подкрепят НПРО

2016-Oct27-SocOsigurObshta

В последните години тежки и все по-неразрешими спорове съпътстват договарянето на минималните осигурителни прагове по браншове. Тази есен обаче се случи нещо небивало – четирите работодателски организации: АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се оттеглиха от преговорите, настоявайки минималните осигурителни доходи да се премахнат напълно.

За никой в България не е тайна, че минималната работна заплата (МРЗ) от 460 лв. е определена едностранно. На тази база бе направен опит и сега да се договорят минимални осигурителни доходи, което накара работодателите да се откажат от обсъждане и подписване на съответните споразумения.

„Спряхме преговорите, не само за минимални осигурителни доходи, но и цялостно отправихме призив да се замрази колективното трудово договаряне, докато не постигнем споразумение за обективен механизъм, приет с консенсус, за определяне на минималната работна заплата“, заяви в неотдавнашно интервю Васил Велев, председател на УС на АИКБ.

Според него минималните осигурителни прагове трябва да отпаднат изобщо. Те трябва да бъдат заменени с минимални работни заплати, които да са различни за различните икономически дейности и да се договарят между браншовите организации на работодатели и синдикати.

Инициативата на национално представителните работодателски организации е широко и активно подкрепена от членуващите в тях браншови организации, които също категорично настояват за отпадане на праговете за минимален осигурителен доход (МОД). Техните имена и копия от писмата им може да видите в списъка, публикуван на сайта „БГ Работодатели“. Той постоянно расте и се актуализира.

„Икономика на светло“ – три напълно заслужени уникални статуетки в Народното събрание

IMG_6750-28_09_16-Web

На днешното заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм към 43-то Народното събрание на РБ, председателят на УС на АИКБ Васил Велев връчи статуетките „Икономика на светло“ на наградените в категорията за „Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция”.

В тазгодишното издание на наградите „Икономика на светло“ наградата за тази категория бе присъдена от 100-членното експертно жури, съставено от бизнесмени, икономисти, журналисти и ярки представители на гражданското общество, на Делян Добрев, Мартин Димитров и Петър Кънев за нормотворческите им инициативи през 2015 г. за приемане на законодателство в посока на ограничаване на неформалната икономика. Статуетката за наградите „Икономика на светло“ е уникална за всяка година и единствена за всяка категория и по тази причина на тържествената церемония на тримата спечелили бе връчена само една статуетка, останала при народния представител с най-голям стаж – Петър Кънев. Специално бяха изработени още две нови статуетки, които председателят на АИКБ тържествено връчи днес на Делян Добрев и Мартин Димитров.

Васил Велев отбеляза, че борбата със сивата икономика е основна задача на българската държава, на социалните партньори и на всички активни представители на гражданското общество. Той очерта методичните усилия, които АИКБ полага в борбата със сивия сектор и сподели, че тази тема ще продължава да бъде сред приоритетите на Асоциацията и през следващите години. Ежегодно в Асоциацията и Националния център „Икономика на светло“ се изчислява Композитния индекс „Икономика на светло“, който измерва светлата част на икономиката, провеждат се анкети, консултации, обучения, оказва се съдействие при сигнали за нередности, функционира гореща телефонна линия, правят се предложения за законодателни промени, провежда се ежегодно и Кръгла маса „Икономика на светло“, която тази година се проведе и с високо ниво на национално и международно участие, като цикълът завършва с връчването на наградите „Икономика на светло“ за предходната година.

Председателят на АИКБ изказа специална благодарност от името на 10 000 предприятия, членове на АИКБ, за доброто сътрудничество с Комисията по икономическа политика и туризъм, която изпълнява ролята на последна преграда за възпрепятстване на некоректни и неуместни поправки в закони, водещи до влошаване на бизнес средата. Като последни примери бяха посочени Закона за адвокатурата, Търговския закон и Закона за независимия финансов одит. Васил Велев изрази увереност, че доброто сътрудничество ще продължи в името на подобряване на бизнес средата в страната.

Петър Кънев благодари за полученото високо признание и отново поздрави колегите си за това отличие. Мартин Димитров благодари за наградата и я прие като ангажимент за в бъдеще. Той напълно споделя мнението на бизнеса, че държавата не трябва да пречи на развитието на бизнес средата в България и да оказва пълна подкрепа на малкия и среден бизнес. Делян Добрев също изказа благодарност за високата оценка от престижния конкурс за наградите „Икономика на светло“, като сподели, че ще работи усилено в посока на ограничаване на сивите практики и подобряване на бизнес средата, за да защити полученото високо отличие.

Повече информация за Националния конкурс за наградите „Икономика на светло“ за 2015 г. може да намерите ТУК. Вижте и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за днешното събитие.

1 14 15 16 17 18 25