Категория: Новини

Одобрение от бизнеса в Пловдив

2016-March-Plovdiv

При изключително голям интерес от страна на местните предприемачи премина срещата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с представителите на бизнеса от област Пловдив. Членът на УС на АИКБ г-н Бойко Недялков запозна присъстващите с постигнатото от Асоциацията в полза на българския бизнес през последната година. Той очерта набелязаните цели и приоритети на АИКБ за следващия период, които бяха посрещнати с одобрение от участниците в срещата.

Главният секретар на АИКБ, д-р Милена Ангелова представи Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“, както и Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство за новия програмен период, като разясни с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Тя призова присъстващите да бъдат активни и да кандидатстват на първите възможни процедури, тъй като има опасност при постъпили голям брой предложения за проекти, да не се стигне до отваряне на следващи процедури. Експерти от Министерството на труда и социалната политика и от Министерството на образованието и науката, осигурени за срещата от АИКБ, на свой ред представиха Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образования за интелигентен растеж“.

В последната част от срещата бе проведена активна дискусия. „Българският бизнес знае, че е добре да работи единно“, каза в заключение г-н Бойко Недялков, а оценката на присъстващите за полезността на проведената среща бе изключително висока.

АИКБ с решаващ глас в прецизирането на проекта за Регламент за проспектите

2016-March3-M-Angelova

На днешното заседание на секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ на Европейския икономически и социален съвет (ЕИСК) главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и заместник-председател на групата на работодателите в ЕИСК д-р Милена Ангелова представи проект за становище относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване“. (Вижте ПРЕДЛОЖЕНИЕТО за регламент и ПРИЛОЖЕНИЯ към регламента.) Становището беше единодушно одобрено от секцията.

В подготовката на позицията по регламента АИКБ покани да участват всички организации, обединяващи позиции, свързани с развитието на капиталовия пазар у нас. Експерт при подготовката на становището е председателят на НККУ проф. Стефан Петранов.

АИКБ посредством д-р Ангелова подкрепи Европейската комисия по отношение на:
• Избраната форма на регулация – регламент, който е директно приложим от страните–членки, в сравнение с ползваната досега – директива, която подлежи на транспониране посредством съответните национални законодателства;
• Прилагането на практика на принципа да бъде опростена и стандартизирана информацията, представяна в проспектите и да бъдат съкратени сроковете за тяхното одобряване;
• Създаването на европейска база данни, в която всички проспекти да бъдат достъпни, като АИКБ предупреди, че формата на публикуването им в нея трябва да бъде достъпна за инвеститорите и да позволява съпоставимост;
• Намаляването на административната тежест за емитентите (и специално за МСП и редовните емитенти) посредством предвидените специални инструменти в Регламента.

В същото време, АИКБ предупреди за сериозния риск от опасност при предоставянето на страните–членки на твърде голяма свобода за налагането на допълнителни регулации, свързани с прилагането на бъдещия Регламент, да въведат твърде много допълнителни изисквания и да добавят административни тежести и разходи за емитентите и призова Комисията да сведе до минимум неясните моменти в бъдещия Регламент, както и да се консултира внимателно с всички заинтересовани страни при изготвянето и приемането на делегираните подзаконови актове, които уреждат прилагането на Регламента на практика.

Също така АИКБ призова Комисията да извърши задълбочена оценка на въздействието на бъдещия Регламент не по-късно от 2 години след започване на прилагането му на практика, като ползва качествени критерии за оценка, които да оценят реакциите на емитентите, инвеститорите и на останалите участници на капиталовия пазар.

За повече информация: пълен текст на становището и споменатите документи (на български, както и на други езици, в различни формати). ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от днес, 3 март 2016 г. изтеглете от ТУК.

 

Работим за подобряване на ефективността на европейските политики

The-European-Economic-and-Social-Committee

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) ще изработи становище за подобряване на ефективността на политиките на Европейския съюз в областта на малките и средните предприятия (МСП). Това ще се случи по предложение на главния секретар на АИКБ и заместник–председател на групата на работодателите в ЕИСК д-р Милена Ангелова.

В предложението до ЕИСК тя мотивира убедително необходимостта от такова становище като подчертава, че в резултат ще бъде даден тласък на изработването на по-ефективни политики на ЕС в областта на МСП.

Становището ще бъде изградено на базата на проучване, чиято основна цел е да се оцени ефективността на политиките на ЕС за МСП, да се направят изводи за постигнатите резултати и да се очертаят начините, по които ефективността на тези политики може да се подобри. Проучването също така ще формулира и анализира нуждите на МСП, способността им да се адаптират към постоянно променящата се икономическа среда и степента, в която техните цели могат да бъдат постигнати до момента. Заключенията ще посочат какво трябва да се подобри и ще разработят предложения как трябва да се направи това.

Становището ще се фокусира върху начините за по-добро насочване на дейността на ЕС за развитие и насърчаване на МСП. То ще даде възможност ЕИСК конструктивно да повлияе на политиките в тази област в цяла Европа чрез предоставяне на обективен анализ и практически предложения и препоръки за регулация и иновативни инструменти, които биха могли да бъдат създадени и предоставени на МСП .

В Работната програма на Европейската комисия (ЕК) за 2016 г. липсва акцент върху МСП и Комисията не е предвидила разработване на специфични действия или инструменти за разработване на политики в тази област.

В хода на подготовката на работата по Становището д-р Ангелова се срещна на 1 март 2016 г. с директора на Програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия, 2014-2020 г., по-известна като Програма COSME, г-жа Кристин Шрайбер. Главният секретар на АИКБ запозна г-жа Шрайбер с идеята и целите на Становището, като основните дискутирани теми бяха свързани с:
1. Необходимостта от хоризонтална политика за МСП, подкрепена на национално равнище от проверка дали националните законодателни инициативи спазват принципите за подкрепа на МСП. Ефективно прилагане в практиката на Акта за МСП, на основа на конкретен план за действие.
2. Определение за МСП:
• Европейската комисия да се върне към отчитането на броя на заетите лица, в комбинация с оборота или балансовото число, така че по-голям брой предприятия в новите страни–членки (като България) да попадат в обхвата на дефиницията;
• Твърде широка основа за сегментация – предприятията, попадащи в определението МСП са с твърде различни характеристики и едва ли на техните нужди може да се отговори с единна политика;
• Обществените предприятия (с държавно и общинско участие над 25 %) са изключени от дефиницията и следователно – нямат достъп до съответните инструменти за насърчаване на МСП.
3. Различните предизвикателства пред МСП в различните страни–членки:
• Необходимо е ЕК да отчита повече национални фактори, както и удовлетвореността на крайните потребители на нейните политики;
• Броят на одобрените проекти в програмите, за които се кандидатства на равнище ЕС, е в пъти по-нисък за новите страни-членки в сравнение със старите (Хоризонт 2020 – инструмент за МСП – одобрени проекти до края на 2015):
-Австрия (25), Белгия (12), Германия (88), Франция (67), Швеция (46), Великобритания (139);
-България (1), Чехия (6), Хърватска (1), Кипър (2), Гърция (11), Литва (5).

Вижте пълен текст на ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 1 март 2016 г.

Писмо с коментари и ясно формулирани предложения

Tax-Calculator

Асоциацията на индустриалния капитал в България, съвместно с Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) и Института на дипломираните експерт–счетоводители (ИДЕС) изпрати писмо с коментари и конкретни предложения за изменение и допълнение на Указанието на Националната агенция за приходите (НАП) за прилагане на промените в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за прилагането му (ППЗДДС), касаещи използването на стоки и услуги за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите – т. нар. „данък уикенд”.

Адресати на писмото са председателят на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание Менда Стоянова, министърът на финансите Владислав Горанов и изпълнителният директор на НАП Бойко Атанасов. Документът е изработен от АИКБ, АССП и ИДЕС след предварително проведени срещи и разговори с представители на отговорните институции. Той съдържа коментари и ясно формулирани предложения за промяна на конкретни текстове.

Заключенията в писмото са следните:
Както българският закон за ДДС, така и Указанието не са съобразени изцяло с разпоредбите на ДДС Директивата относно дълготрайни активи, стоки или услуги, които се ползват както за целите на независимата икономическа дейност, така и за т. нар. лична употреба. Допълнително, Указанието в някои части не е съобразено и с българския ЗДДС. Накрая, Указанието не дава полезен и систематизиран подход към въпросите на личното потребление и съответно – не дава възможност на задължените лица лесно, правилно и еднакво да определят третирането на подобни дълготрайни активи, стоки и услуги. Намираме Указанието за прекомерно техническо и объркващо, без да дава ясни и конкретни подходи към различни видове активи, както и че не е фокусирано върху даване на полезни отговори на най-разпространените бизнес случаи. Следва максимално бързо да се предприемат действия българският ЗДДС да бъде съобразен с Директивата във всички аспекти, имащи отношение към използването на активи за частична лична употреба. Считаме, че Указанието следва да бъде оттеглено и да бъде заместено с друго, което да бъде съобразено със закона и да дава ясни правила, подпомагащи фирмите при прилагането на закона съобразно конкретната категория активи и особеностите на ситуацията.

Вижте пълен текст на ПРЕССЪОБЩЕНИЕ във връзка с писмото.

Висока оценка от предприемачите в Смолян

Smolyan

18 февруари 2016 г.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се срещна с представители на бизнеса от област Смолян. Членът на УС на АИКБ Стефан Василев и директорът „Индустриални политики“ на АИКБ Теодор Дечев представиха постиженията през последната година, новите идеи на Асоциацията в полза на българския бизнес и набелязаните цели за 2016 г. От последвалата дискусия стана ясно, че местните предприемачи одобряват приоритетите на АИКБ и разпознават проблемите си в тях.

Участниците в срещата бяха запознати с Оперативните програми за новия програмен период, както и с индикативните програми за отваряне на процедурите за кандидатстване през 2016 г., като им бяха разяснени с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Представени бяха отворените и предстоящи за кандидатстване процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Инициатива за малки и средни предприятия“, „Наука и образования за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.

От своя страна представителите на предприятията в Смолян споделиха трудностите, с които се сблъскват най-често и получиха гаранция, че АИКБ ще продължи да работи в посока на създаване на условия за тяхното преодоляване. Проведената среща получи висока оценка от местните предприемачи, които изразиха очакване, че такива мероприятия по места ще продължат да се провеждат, за да може с обединени сили да се работи за създаване на по-благоприятна среда за развитие на българския бизнес.

Създаваме регионална камара и в област Кърджали

Kardjali-photo

17 февруари 2016 г.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се срещна с представители на бизнеса от област Кърджали.

Членът на УС на АИКБ Стефан Василев и директорът „Индустриални политики“ на АИКБ Теодор Дечев представиха постигнатото от Асоциацията в полза на българския бизнес през последната година. Те запознаха участниците в срещата с набелязаните цели и приоритети за следващия период.

Местният бизнес посрещна с интерес и одобрение изложените идеи. Беше създаден инициативен комитет за изграждане на регионална камара АИКБ, която се доказа като най-динамично развиващата се работодателска организация в страната.

Пред предприемачите в Кърджали бяха представени Оперативните програми за новия програмен период, както и индикативните програми за отваряне на процедурите за кандидатстване през 2016 г., като им бяха разяснени с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Участниците в срещата се запознаха с отворените и предстоящи за кандидатстване процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Инициатива за малки и средни предприятия“, „Наука и образования за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.

Представителите на бизнеса от област Кърджали очертаха проблемите, с които се сблъскват в работата си и получиха гаранция от ръководството на АИКБ, че ще бъдат търсени начини за тяхното преодоляване. „Селата в община Кърджали не могат да ползват Програмата за развитие на селските райони. Ще търсим начини за промяна, ако трябва законодателна, за да се реши този проблем. Другият сериозен въпрос е участието на малките и средни предприятия в конкурси, спечелването им и невъзможността банките да им отпуснат средства, за да продължат своята работа, поради невъзможността им да дадат банкова гаранция за кредита“, каза след срещата Стефан Василев.

Участниците в дискусията подчертаха важността на подобни форуми, които се провеждат по места, защото това е начин да се обединят усилията на предприемачите в страната в полза на изграждане на по-благоприятен бизнес климат в България.

Под съмнение са базови права и свободи, гарантирани от Конституцията

parlament-narodno-sybaranie

Позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, № 554-01-107, внесен на 29.05.2015 г. от Данаил Кирилов и група народни представители, приет на първо разглеждане на 11.02.2016 г.:

 
Асоциацията на индустриалния капитал в България е против приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗИД на ЗОПДНПИ).
Оставаме с впечатлението, че тихомълком, без да се провежда необходимото широко обществено обсъждане, се приемат на първо четене текстове, които превръщат ЗОПДНПИ и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) в репресивен инструмент, под ударите на който може да попадне всеки невинен български гражданин.
АИКБ намира, че е длъжна да алармира обществеността за голяма част от опасностите, които са заложени в проекта на Закона в сегашния му вид, защото те поставят под съмнение спазването на базови права и свободи на гражданите, гарантирани от Конституцията на Република България и превръщането на закона в средство за репресия и натиск срещу неограничен кръг граждани.

Пълният текст на документа може да видите ТУК.

Национално представителните работодателски организации с приоритети за 2016 г.

2016-Feb17-btpp

На свое заседание 4-те национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, приеха окончателно приоритетите за съвместната си работа през 2016 г.

Основни акценти ще бъдат: минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи, енергетика, промени в данъчното законодателство.

По време на заседанието бяха обсъдени актуалните и важни проблеми относно данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване, както и цените на електроенергията.

АИКБ с ясна визия за реформата в образованието, порасна с още 327 предприятия

IMG_6093

      Образованието в България не е достатъчно добре финансирано от гледна точка на инфраструктура, оборудване, съвременни учебни пособия и материали и заплащане на преподавателския труд, което се отразява на качеството му. В същото време, средствата, които се отпускат трябва да са тясно свързани именно с постиганото качество и с реализацията на завършилите, а не механично с броя на учащите. Тази теза бе отправна точка на проведената в рамките на заседанието на Националния съвет (НС) на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)  дискусия с представители на Министерство на образованието и науката.  Дискусията бе във връзка с необходимостта от повишаване броя на учениците в професионалните училища, особено по технически професии и специалности, увеличаване броя на лицата завършили висше инженерно образование и подобряване на адекватността на образователната система спрямо потребностите на пазара на труда по начин, който да гарантира прехода от обучение към заетост.

            АИКБ очерта визията на бизнеса за приоритетите в образователната реформа, а именно:

  • Ново законодателство за осъществяване на реформа в Системата на средното и висшето образование;
  • По-добри условия за професионално образование и обучение, съответстващо на потребностите на регионите и изискванията на пазара на труда;
  • Приоритетно развитие на българската наука и иновации и прилагането им за развитие и модернизиране на българския бизнес;
  • Връзка между средното образование и пазара на труда – подобряване на качеството на професионалното образование вкл. чрез активно въвеждане на дуалната система – обучение чрез работа;
  • Създаване на устойчив механизъм за взаимодействие между висшите училища и бизнеса.

След проведено обсъждане НС на АИКБ прие Призив до министъра на науката и образованието.

Четири нови браншови организации (Асоциация Български пипер, Асоциация на специализираните счетоводни предприятия, Българска национална браншова камара „Охранители и детективи“ и Съюз на частните строители в България), един холдинг („Топлофикация София“ ЕАД) и три предприятия ( „БиЕмДжи Дейта“ ООД, „Юридическо дружество“ АД и „Сорт Комерс“ ЕООД) бяха приети за членове на АИКБ от Националния съвет. По този начин семейството на Асоциацията се увеличи с  още 327 фирми, в които работят 8185 заети лица. Така АИКБ утвърди авторитета си на най-динамично развиваща се работодателска организация, обхващаща най-много икономически дейности в България.

Обсъждане на реални трудности пред действащите предприемачи

2016-Feb-Razgrad

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се срещна с представителите на бизнеса от област Разград.

Членът на УС на АИКБ Боян Бойчев и изпълнителният директор Добрин Иванов представиха постигнатото от Асоциацията в полза на българския бизнес през последната година. Те запознаха участниците в срещата с набелязаните цели и приоритети за следващия период.

В рамките на дискусията стана ясно, че местните предприемачи посрещат с одобрение насоките, в които Асоциацията планира да работи в бъдеще. Пред предприятията в областта бяха представени Оперативните програми за новия програмен период, както и индикативните програми за отваряне на процедурите за кандидатстване през 2016 г., като им бяха разяснени с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Участниците в срещата се запознаха с отворените и предстоящи за кандидатстване процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Инициатива за малки и средни предприятия“, „Наука и образования за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.

Представителите на бизнеса от област Разград очертаха проблемите, с които се сблъскват в работата си и получиха гаранция от ръководството на АИКБ, че ще бъдат търсени начини за тяхното преодоляване. Участниците се обединиха около мнението, че подобни срещи са много полезни, защото дават възможност за обсъждане на реалните трудности пред действащите предприемачи и за очертаване на конкретни действия, които АИКБ ще планира, за да бъде все така полезна за своите членове. Поддържането на такава постоянна „топла връзка“ е необходима не само за бизнеса по места, но и за най-динамично развиващата се работодателска организация в страната АИКБ, за да продължи тя да бъде надежден партньор и инструмент за оказване на влияние върху подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат у нас.

1 16 17 18 19 20 23