Категория: Новини

В полза на сътрудничеството между образованието и бизнеса

2016-23June-TU-Ramkovo

На 23 юни 2016 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Технически университет – София (ТУ-София) сключиха „Рамково споразумение за сътрудничество“. То бе подписано от председателя на Управителния съвет на АИКБ г-н Васил Велев и ректора на ТУ-София проф. дтн инж. Георги Михов. Споразумението има широк обхват и основно визира:

– Обмен на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития, провеждани или промотирани от страна на АИКБ и ТУ- София;

– Участие на представители на АИКБ и на нейни членове в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояви, организирани от ТУ-София;

– Участие на преподаватели и други представители на ТУ-София в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от АИКБ;

– Информиране на студентите от ТУ-София за провеждани студентски стажове от фирми-членове на АИКБ;

– Съдействие от страна на ТУ-София и на АИКБ за провеждане на обучения в ТУ на специалисти и служители от фирми-членове на АИКБ;

– Сътрудничество при разработване на национални и международни проекти, при партньорство между двете организации по програмите ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, програма Хоризонт 2020, програма EASME, програма ERASMUS + и други програми, финансирани от национални и европейски/международни фондове.

Споразумението позволява и други, неупоменати изрично, форми на сътрудничество между АИКБ и ТУ-София. Всяка година през месец декември председателят на УС на АИКБ и ректорът на ТУ-София ще провеждат срещи, на които ще се прави преглед на изпълнението на Рамковото споразумение.

Рамковото споразумение се оценява като особено полезно и за двете страни. Крайната цел, която ще бъде постигната е осигуряване на по-добра връзка между учебния процес в ТУ-София и нуждите на реалния бизнес, както и професионалната реализация на завършващите учебното заведение в производствени български фирми.

Рамково споразумение за сътрудничество с ТУ – София

tu_ed_department_640x300

На 23 юни 2016 г. Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Технически университет – София (ТУ – София) ще подпишат „Рамково споразумение за сътрудничество“. В Споразумението ще бъдат очертани конкретни дейности, които ще обединят усилията на двете организации в полза на осигуряване на по-добра връзка между учебния процес в ТУ – София и нуждите на реалния бизнес.

АИКБ е най-представителната национална организация на работодателите с представителство в най-голям брой икономически дейности, в които има браншови структури и по-специално в секторите машиностроене и метални изделия, енергетика, електроника, електротехника, информационни технологии и разполага с висока експертиза по разработването и изпълнението на национални и европейски/международни проекти, както и взема активно участие във всички тристранни комитети, съвети и работни групи в областта на образованието и социалната политика.

ТУ – София е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки и първи и най-голям политехнически център, подпомогнал създаването на повечето от висшите технически училища в страната, който повече от 70 години дефинира образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на инженерното образование и наука.

Подписването на Рамковото споразумение ще се състои на 23 юни 2016 г. от 11 ч. в Залата на академичния съвет на ТУ – София. Отправяме любезна покана към Вас да присъствате на събитието.

За повече информация:

Пресслужба на ТУ – София, тел.:02/ 965 2843, pressoffice@tu-sofia.bg

Представихме становище по Европейския стълб на социалните права

2016-20June-EvroStalb

Членът на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България г-н Бойко Недялков, главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова и директорът «Тристранно сътрудничество» в АИКБ г-н Ивелин Желязков представиха становището на Асоциацията на обществената консултация по Европейския стълб на социалните права, организирана от представителството на Европейската комисия (ЕК) в България.

В пълния текст на становището се изразяват ясни позиции и конкретни препоръки по Глава I: „Равни възможности и достъп до пазара на труда“, Глава II: „Справедливи условия на труд“ и Глава III: „Подходяща и устойчива социална закрила“.

За повече информация вижте разпространеното днес ПРЕССЪОБЩЕНИЕ.

Известни са номинираните за наградите „Икономика на светло“ за 2015 г.

baner 2015 728_90

Започна процедурата по гласуване, чрез която ще бъдат определени победителите в конкурса за Награди „Икономика на светло“ за 2015 г. Призьорите в категориите ще бъдат избрани от експертно жури, в което участват над 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите.

Конкурсът откроява стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и награждава водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Всички номинирани за 2015 г. в трите категории са оповестени в разпространено сред широката общественост и медиите ПРЕССЪОБЩЕНИЕ.

Повече информация за участниците в конкурса и мотивите за техните номинации може да видите ТУК.

Съгласно Регламента на наградите, номинациите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло“, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония, която ще се проведе на 30 юни 2016 г. Номинираните в категориите ще получат грамота, а победителите – специалната статуетка на конкурса „Икономика на светло“.

Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

Не е достатъчно да няма държавни гаранции, дългосрочни договори и миксиране на цената

2016-15June-Kozlodui

С над 500 милиона лева годишно би оскъпило електроенергията от VІІ-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“ доплащането на разлики. Във връзка с публикувана информация за водени преговори за строителството на VІІ-ми блок, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати становище до г-н Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика в 43-тото Народно събрание, г-жа Теменужка Петкова, министър на енергетиката и г-н Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.

В него се казва, че Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) следи с повишено внимание постъпващите в публичното пространство информации относно водените преговори между правителството на Република България и неназована китайска компания за строителството на VІІ-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“. Нещо повече, национално представителните работодателски организации в България провеждат постоянен мониторинг на състоянието на енергетиката и на енергийната политика в страната. Една от последните прояви на това постоянно наблюдение е Декларацията на национално представителните организации в България от 26 май 2016 г.

„Нашето безпокойство обаче идва от опасността китайската страна или инвеститорът, който и да е той, да получи така нареченото „доплащане на разлики“. По изчисленията на експертите на АИКБ, поемането на подобен ангажимент при параметрите, станали известни от медиите, би довело до формиране на ново „Задължение към обществото“, което ще се окаже по-голямо дори от скандалното задължение, формирано от привилегированото и непазарно положение на така наречените „американски централи“ – над 500 милиона лева годишно!“, се подчертава в документа.

Становището коректно предупреждава и изпълнителната, и законодателната власт, че при евентуален договор за изграждане на VІІ-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“ не е достатъчно той да бъде без държавни гаранции, без дългосрочни договори за изкупуване от държавната НЕК и без миксиране на цената на пети и шести блок с новите мощности в АЕЦ „Козлодуй“. В никакъв случай не бива да се допуска „доплащане на разлики“, към което вън от всякакво съмнение се стремят потенциалните инвеститори.

Пълният текст на становището може да прочетете ТУК.

Връчихме специалната награда в конкурса „Млад икономист“ за 2016 г.

2016-13June-MarLyub-Nagrada

Докторантът Марияна Любенова от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в гр. Свищов получи специална предметна награда – таблет, от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на церемонията на Дванадесетото издание на Националния конкурс „Млад икономист – 2016 г.”, под надслов „Гласът на младите за силна икономика”, на тема „Моята бизнес идея“. Конкурсът се организира от Съюза на икономистите в България.

Идеята, която впечатли АИКБ е свързана със създаването на банка за хранителните продукти, които се изхвърлят от ресторанти и магазини. В разработката си г-жа Любенова е предложила промяна на регулаторната рамка, с предвидени данъчни облекчения за стимулиране на предприемачите да се включат в хранителната банка. Целта е да не се изхвърлят тонове храна, а да се предоставят на нуждаещите се хора в неравностойно положение.

С участието си като спонсор на конкурса АИКБ за пореден път демонстрира, че активно подкрепя талантливите млади хора, които се развиват успешно в нeобходимите за бизнеса икономически области и професии.

Възможности за бизнес с Федерална демократична република Етиопия

2016-10June-Ethi-obshta

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди възможности за бизнес с Федерална демократична република Етиопия.

Представители на ръководството се срещнаха с новия посланик на Федерална демократична република Етиопия у нас н. пр. Негаш Кебрет Ботора. Срещата се състоя по инициатива на посланика. Интересът, който той прояви към АИКБ още в първите дни от встъпването си в длъжност, е доказателство за големия международен авторитет на най-динамично развиващата се работодателска организация у нас.

Текстилната и кожарската промишленост и селското стопанство са основните области, в които н.пр. Негаш Кебрет Ботора прояви интерес за съвместни проекти с български фирми. Той подчерта намеренията си да работи приоритетно за разширяване на икономическото сътрудничество между Етиопия и България и изрази своето очакване АИКБ да бъде водещ партньор при установяването на активни бизнес-взаимоотношения между двете страни.

Председателят на Управителния съвет на АИКБ г-н Васил Велев се съгласи, че възможностите за икономическо сътрудничество между България и Етиопия са много по-големи от моментното състояние на нещата. Той пое ангажимент АИКБ да координира и съдейства за установяването на контакти между фирми и да разпространява нужната информация до своите членове.

На срещата присъстваха и представители на две български фирми за производство на изделия от текстил – „Боряна“ АД и „Яна“ АД, които проявиха интерес към бъдещ внос на суровини и особено на прочутия етиопски памук за нуждите на българската текстилна промишленост.

В заключение бе взето решение да се подпише Меморандум между АИКБ и дипломатическата мисия на Федерална демократична република Етиопия, в който да бъдат подробно разписани формите и областите, в които страните могат да развиват взаимноизгодно сътрудничество.

Работна среща с кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова

2016-28May-Obshtina

Представители на ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) проведоха работна среща с кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, заместник-председателя на Столичния общински съвет г-н Николай Стойнев и главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) г-н Христиан Петров. Срещата се състоя по покана на Столична община.

От страна на АИКБ участие взеха г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, г-н Боян Бойчев, член на УС на АИКБ, проф. Богдан Угърчински, член на НС на АИКБ, г-н Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ и г-жа Светла Иванова, директор «Връзки с обществеността и протокол» в АИКБ.

Основна тема на срещата бе очертаването на идеи за оперативно сътрудничество за развитие на инвестиционната среда в българската столица. АИКБ покани представители на СОАПИ да направят презентация на предстоящото годишно Общо събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), което ще се състои на 30 юни в София. Присъствието на представители на работодателски организации от 15 страни от централна и източна Европа и Азия, членуващи в МКСОР, беше оценено като изключителен шанс да се представят възможностите за инвестиции в столицата пред международния бизнес.

Обсъдена бе идеята на АИКБ финансирането на общински инвестиционни проекти, които имат възможност да генерират възвращаемост на инвестираните средства, да бъде осигурено чрез капиталовите пазари. Реализацията на големи общински инфраструктурни и др. проекти с прозрачно привлечен частен капитал е финансово обоснована алтернатива на бюджетното или европейското финансиране. Освен, че няма да се налага използването на публични средства и ще се постигне желаният резултат, този подход ще ангажира ресурси на институционални и др. инвеститори и с това ще допринесе и за тяхното собствено развитие, както и за развитието на капиталовия пазар. Посоченият модел може да бъде използван за реализацията на проекти, за които не може да бъде получено европейско финансиране и/или не достигат бюджетни средства.

Становището на АИКБ, че такса «Битови отпадъци» трябва да е обвързана с количеството смет и да е еднаква за бизнеса и гражданите срещна подкрепа в лицето на представителите на общината, които обаче подчертаха, че достигането на този справедлив модел ще е продължителен във времето процес.

Услугите от обществен интерес, развитието на професионалното образование, липсата на подготвени кадри като основна пречка за инвестициите бяха само част от конкретните теми, очертани като възможност за съвместна работа.

В рамките на срещата проф. Богдан Угърчински презентира пред представителите на общината проекта «София – град на знанието». Проектът е на членуващия в АИКБ консорциум «Велграф груп», чийто президент е проф. Угърчински. Идеята бе посрещната с голям интерес от г-жа Фандъкова, която обеща подкрепа от страна на Столична община.

Броят на фирмите в АИКБ достигна 10 000, в тях работят близо половин милион заети

2016-27May-NSnaAIKB

Нови 1600 фирми с близо 50 000 заети в тях бяха приети за членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на днешното заседание на Националния съвет (НС).

В редиците на най-динамично развиващата се работодателска организация в България се вляха още 5 браншови организации – Асоциация на парковете в България, Асоциация СЕСЕД България, Българска асоциация на малките и средните предприятия, Българска асоциация на управляващите дружества и Сдружение «Произведено в България» – Съюз на малкия и средния бизнес. За член бе приета и фирма «Призма Лукс» ООД.

След днешното заседание на НС броят на членуващите в АИКБ фирми достигна 10 000, като в тях работят близо половин милион заети. Дейността на организацията покрива 65 икономически дейности, а мрежата от регионални камари обхвана 171 общини. 

Членовете на НС на АИКБ обсъдиха предстоящото тържествено отбелязване на 20-годишния юбилей на Асоциацията, който е на 5 декември 2016 г.

Ние сме за реализация на младите хора в България

2016-24May-chestitka

В навечерието на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) публикува прессъобщение, в което изразява подкрепа за усилията на Министерството на образованието и науката да подобри професионалната реализация на младите хора в България и за отпускането на стипендии в дефицитни специалности.

Асоциацията многократно е заявявала своите притеснения, че бизнесът в България все по-трудно намира подходящи специалисти, особено в областите на инженерно-техническите дейности, високите технологии и иновациите.

АИКБ не подкрепя разходването на средства от европейските фондове за специалности, към които и сега има огромен интерес и не на последно място – за които българската държава предоставя милиони средства от държавния бюджет, за да изгради специалисти, които се реализират основно в чужбина. Не подкрепя и финансирането на безперспективни специалности, които „произвеждат“ безработни или продавач-консултанти с висше образование. Не подкрепя „свръхпроизводството“ на икономисти и юристи, например. Десетки наши университети, финансирани с нашите данъци, произвеждат ненужно голямо количество такива специалисти, при това преобладаващо с лошо качество. Това води до двойна загуба за обществото.

За повече информация вижте пълния текст на ПРЕССЪОБЩЕНИЕТО.

1 16 17 18 19 20 25