Категория: Новини

Стимули за работодателите, търсещи професионално подготвени кадри

agencija_zaetost

Агенцията по заетостта продължава да предоставя финансова подкрепа на работодателите, които желаят да осигурят обучение и работа на безработни лица за позиции, изискващи определена професионална квалификация.

Една от формите, за които работодателите могат да кандидатстват и ползват финансови средства, е за вече придобилата популярност „дуална система за обучение”, осъществявана по реда на чл. 46а от Закона за насърчаване на заетостта. Агенцията по заетостта от две години стимулира тази форма за практическо ориентирано обучение, осъществявано в реална работна среда под ръководството на наставник, и паралелно – в обучаваща институция от системата на професионалното образование и обучение. Финансовите стимули за работодателите, осигурили работно място за дуално обучение, се предоставят ежемесечно – за основно трудово възнаграждение за всяко наето безработно лице и неговия наставник. Средствата се предоставят за времето на обучението, но за не повече от 36 месеца. Освен това в пълен размер и за всяко лице се поемат разходите за провежданото от обучаващата институция професионално обучение, необходимо за конкретното работно място. Работодателят има право да избере обучаващата институция и да уговори с нея учебния график, както и програмата за провеждане и оптимално съвместяване на учебния процес с трудовата дейност на наетите за обучение чрез работа лица.

Втората форма дава възможност работодателите да заявят професионалното обучение, което кандидатите за работа предварително да преминат преди назначаването им. Обучението на безработните лица се финансира 100% от държавния бюджет, като за периода на обучението курсистите ежедневно получават стипендия, както и средства за транспорт, в случай че местоживеенето им е в друго населено място. Работодателят сам избира обучаваща организация, с която съвместно формират учебния график и провеждат подбор на безработните лица, които да бъдат обучени и впоследствие назначени на работа за поне 6-месечен период. Мярката се реализира по реда на чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ и Агенцията по заетостта е с дългогодишна практика при предоставянето й.

Размерите на средствата, които се предоставят на работодателите, обучаващата организация и безработното лице се определят ежегодно в Националния план за действие по заетостта през съответната година.

Все още има възможност работодателите да получат финансова подкрепа от държавата, за да си осигурят персонал с професионална подготовка, необходима за тяхната стопанска дейност. В част от бюрата по труда има свободни средства за финансиране на обучения на безработни лица по заявени от работодателите професии. Всички средства, за които работодателите могат да кандидатстват и сключват договор за ползване на различни преференции, са обявени на електронната страница на Агенцията по заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”, в т.ч. и по мерките за дуално обучение или заявено от работодател професионално обучение за осигурена последваща заетост.

Работодателите могат да получат подробна информация от всяко бюро по труда в страната, както и от електронната страница на Агенцията по заетостта – https://www.az.government.bg/

АИКБ за пореден път апелира за опростяване на формулярите за годишно отчитане

nsi

Следва пълният текст на позицията на АИКБ, изпратена до Националния статистически институт, във връзка със съгласуването на формулярите на годишните отчети за дейността на физическите и юридическите лица през 2018 г. и които българските предприятия са длъжни да подават в НСИ.


изх. № 323/16.08.2018 г.

 

ДО

Г-Н СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

 

 

Относно: Съгласуване на годишните отчети за дейността на физическите и юридическите лица през 2018 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТАРСКИ,

Във връзка с Ваше писмо с изх. № 0704-496/02.08.2018 г. бих искал да Ви благодаря, че отново съгласувате с Асоциация на индустриалния капитал в България формулярите на годишните отчети за дейността на физическите и юридическите лица, които българските  предприятия са длъжни да подават в НСИ.

За съжаление, отново констатираме, че въпреки усилията в последните години за намаляване на обема за исканата информация, новите комплекти за годишното отчитане на дейността на юридическите лица са прекалено обемни и сложни и отново апелираме за опростяване на формите на документите, тъй като попълването изисква време и средства на всички действащи предприятия.

Според нас една от причините за лошото представяне на България в класацията на Световната банка „Doing Business“ по отношение на показателя „Време за плащане на данъци“, е времето, което предприятията отделят за попълване и подаване в НСИ на формулярите за годишни отчети за дейността си.[1]

С неудовлетворение констатираме, че в предложените ни за съгласуване формуляри, справките за дейността, които трябва да попълват нефинансовите предприятия не променят своя брой.

Над 90% от всички предприятия в България отговарят на критериите за микропредприятия и действащото европейско и национално законодателство предвижда множество облекчения относно отчетността и публичността на финансовите отчети на тази категория предприятия. Намаляването на административната тежест чрез намаляване на изискуемата статистическа информация за тези предприятия, трябва да е задача и на НСИ.

За илюстрация на казаното ще отбележим само няколко конкретни справки от годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия, които затрудняват респондентите микро и малки предприятия:

 • Справка за приходите от продажби на стоки, материали и комисионни от търговско-посредническа дейност в раздел “търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през 2017 година;
 • Справка за продажбите и търговските обекти през 2017 година;
 • Справка за разходите на суровини и материали за 2017 година;
 • Отчет за разхода на горива и енергия за 2017 година .

Отчитайки, че голям брой от предприятията, които се занимават с търговия на дребно са микро и малки предприятия и в много малка част от търговските обекти се води аналитичност за продажбите по групи стоки, която да съвпада с аналитичността на НСИ, можем да отбележим, че много често (Справка за приходите от продажби на стоки, материали и комисионни от търговско-посредническа дейност в раздел “Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ и Справка за продажбите и търговските обекти) се попълват хаотично и не отговарят на действителното състояние на продажбите в търговските обекти на дребно.

Същото важи и за другите две справки (Справка за разходите на суровини и материали и Отчет за разхода на горива и енергия). По правило предприятията са потребители на горива и енергия. Те използват горивата и енергията в дейността си като непосредствено разходват закупените количества без да ги складират. За някои енергийни продукти, като електричество, топлоенергия и природен газ, складирането им е практически невъзможно. Тези продукти и материали се потребяват в момента на покупката им и когато непроизводствени микро и малки предприятия (услугите представляват над 60% от българската икономика) закупуват електроенергия, топлоенергия или природен газ, количественото им счетоводно отчитане се извършва единствено и само за целите на правилното попълване на статистическия отчет за разхода на горива и енергия на НСИ. Мениджърите и собствениците на тези предприятия се интересуват само от финансовата стойност на тези разходи. Тази информация не е важна при съставянето на годишните финансови отчети на предприятията, защото те се съставят само в хил. лева. Тази информация не е важна и за НАП, тъй като при изчисляване на годишната данъчна основа значение има само стойностното изражение на приходите и разходите на данъкоплатеца. Единствено и само НСИ изисква и настоява за информация за количествения разход на предприятията за електричество, топлоенергия и природен газ. Това е пример за необоснована и прекомерна административна тежест за бизнеса.

Обичайна практика е микро и малките предприятия да отчитат само стойностно разходите за енергия и горива, без да записват количествата на закупените и използвани такива, а в края на годината хаотично попълват справките на НСИ без записите в справките да отговарят на действителното състояние на разходите. Това води и до недостоверност на статистическата информация, т.е. със създадената излишна административна тежест за бизнеса не се изпълняват целите и задачите на НСИ. 

Предлагаме НСИ да оцени и преосмисли методологията и инструментариума за събиране на статистическа информация относно използваните от бизнеса горива и енергия. Смятаме, че тази информация много по-точно и без особена трудност може да бъде събрана от производителите и търговците на тези продукти, които продават на крайни потребители. Така същата информация ще бъде събрана от няколкостотин предприятия, а няколко стотици хиляди микро и малки предприятия ще бъдат освободени от това бреме.

Подобен подход трябва да бъде приложен за всички данни събирани от НСИ от бизнеса.

Също така смятаме, че годишната статистическа информацията, извън формите и данните на годишните финансови отчети, която се изисква от всички предприятия, може да се събере и на извадков принцип, което би улеснило и съкратило процеса на събиране на данните и би спестило време и средства на българския бизнес.

За поредна година АИКБ призовава отговорните държавни институции за създаване на „единна точка“ за подаване на годишните финансови отчети на юридическите лица. В настоящата ситуация бизнесът е длъжен да подава една и съща информация в НСИ и в Търговския регистър, което представлява ненужна административна тежест и загуба на време и пари за българските предприемачи. За съжаление отново отчитаме незаинтересованост, мудност и тромавост на всички отговорни за решаването на проблема държавни институции, включително и НСИ.

Оставам на разположение за обсъждане на предложенията и се надявам дългогодишното ползотворно сътрудничество между НСИ и АИКБ да продължи и занапред.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

[1] В категорията „плащане на данъци” България се нарежда на 90-то място въпреки сравнително доброто представяне на страната при размера на данъците и осигуровките и високия резултат за размера на данъка върху печалбите. Причината за слабото представяне и тук се корени в тромавите процедури. В България плащането на данъци отнема 453 часа годишно при 218 ч. средно за Европа.

Становище на АИКБ по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

ProfesObrazovanie

Следва пълният текст на становище на АИКБ по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерски съвет на 16.07.2018 г., както и приложение съгласно текста на становището.


Изх.№ 310/23.07.2018 г.

ДО
Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

На Ваш изх. № КН 853-09-13/17.07.2018 г.

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), №  826-01-26, внесен от Министерски съвет на 16.07.2018 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАМЯНОВА, 

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) като най-представителната организация на работодателите на национално ниво работи усилено за изграждането и укрепването на връзката между образованието и бизнеса и за по-активното участие на работодателите при определяне на държавния план-прием в професионалните гимназии и въвеждането на повече практика в реална работна среда, както и спешно одобрение на Списък на защитени специалности от професии. Затова АИКБ многократно е настоявала да се започне работа по разработването на нов Закон за професионалното образование и обучение, който да еманципира последното от средното общо образование, уредено чрез Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

През последните две години се направи много в насока сближаване на бизнеса и образоването, но все още ПОО е твърде зависимо и се разглежда като „осиновено дете“ на системата на средното образование. От тази гледна точка, считаме, че са необходими по-категорични реформи, които АИКБ е готова да подкрепи.

С новия ЗИД на ЗПОО се въвеждат промени, които са насочени към включването на работодателите като равностоен партньор в обучението чрез работа, определяне на функциите и изискванията към подготовката на учители и наставници в дуалната система на обучение, както и актуализирането на учебните програми в съответствие с динамично променящите се изисквания на бизнеса.

С предложените промени са решени въпросите относно създаването на регистър към Министерството на икономиката като публична услуга от база данни с предприятията, участващи в дуалното обучение; поемане на здравните осигуровки от държавата чрез промени в Закона за здравното осигуряване и се регламентира ролята на наставника.

Въпреки това, взаимоотношенията между ученика и предприятието, в което той усвоява професия, остават все още нерешени. Основният въпрос, който не е намерил място в предложените промени, е дали учениците, които отиват в предприятията, за да усвоят професионални учения и знания, трябва да сключват договори с тези предприятия по реда на чл. 230 КТ и какъв вид договори могат да бъдат сключени между ученик и работодател? Друг въпрос е трябва ли учениците да получават възнаграждение за труда си и какъв вид да е то? Какъв вид рискове трябва да се покриват при полагане на труд от страна на ученик и кой носи отговорността за тези рискове? Необходимо ли е ученикът да бъде първо инструктиран за безопасност и здраве при работа и необходимо ли е да бъде застрахован за съответните рискове? Редно ли е този период на обучение в предприятието да се води трудов стаж или следва да, както считаме, че е необходимо, това да е производствена практика.

Както знаете, Икономическият и социален съвет на Република България проведе консултация по въпроси за обучението чрез работа през месец февруари тази година и членовете на съвета, сред които както представителите на работодателските организации, така и на синдикатите и на други неправителствени организации, аргументираха своите позиции, че ученикът, който получава практически умения в работна среда, по същество се учи, а не е на работа като нает в предприятието. Затова отношенията между него, училището и предприятието трябва да се уредят от Закона за професионалното образование и обучение, а не от Кодекса на труда. Беше подкрепено и мнение, че интересът, който сега заявяват работодателите да обучават ученици в работна среда, трябва да бъде стимулиран. Прекалена регулация и особено завишени изисквания към работодателите по отношение на задачи на наставниците и възмездяване труда на учениците, може да имат негативен ефект.

Това становище беше подкрепено и от Министерството на труда и социалната политика, което също изрази мнение, че нови нормативни промени, свързани с договорености между ученик, училище и предприятия, трябва да се отнесат към специалния Закон за професионално образование и обучение. Мотивът на МТСП е, че учениците се учат чрез труд и това не ги превръща в наети работници.

Също така смятаме, че законът трябва да дава възможност възнаграждението на учащите в дуална система на обучение да се финансира и чрез други източници, освен от работодателя, като например от оперативни програми, държавни фондове и други.

Членовете на АИКБ вярват, че въвежданите реформи в областта на ПОО са в правилната посока, но настояваме за категорично уреждане на правоотношенията между учащите и работодателите в дуалната система на обучение чрез изменение и допълнение на Закона за професионално образование и обучение и създаване на специално правоотношение, в което учащите не се третират като работници или служители с всички произтичащи от това права и задължения.

Във връзка с изложеното и за да подпомогнем процеса на приемане на най-удачното решение прилагаме конкретно предложение с мотиви за изготвянето му (съвместно от АИКБ и КНСБ), насочено към практическото уреждане на обучението чрез работа, като смятаме, че систематичното място на тази материя е в Закона за професионалното образование и обучение.

Приложение: съгласно текста. 

С УВАЖЕНИЕ, 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Писмо на АИКБ, БСК и БТПП относно медицинската експертиза (ТЕЛК)

Trud_Med-800x300

Изх.№ 17-00-41 / 16.07. 2018 г.

 

ДО

Г-н Валери СИМЕОНОВ
Вицепремиер по икономическата и демографската политика и председател на НСТС

Г-н Бисер ПЕТКОВ
Министър на труда и социалната политика

Г-н Кирил АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

 

Относно: Проекти на Постановления на МС за изменение и допълнение на Наредбата за медицинска експертиза (НМЕ) и на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В мотивите към Проекта се посочва, че с изменение на Наредбата за медицинска експертиза се правят „съществени промени в начина по който се оценява трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане…..“, което по никакъв начин не е видно от съдържанието.

Заявените цели са „осъвременяване“ и „обективизиране“ с оглед постигане на „справедлива медицинска експертиза“.

Смятаме, че така предложените Проекти за Постановления на МС за изменение и допълнение на НМЕ и на ПУОРОМЕРКМЕ няма да решат „натрупаните през годините проблеми, повечето от които са станали обект на неодобрение, както на органите на МЕ, така и на цялото общество“ (посочено във „Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието“), именно поради липсата на „същественост“ в съдържанието на измененията.

Налице са отклонения от основни принципи, залегнали в законодателството и добрите практики на  европейските страни, във връзка с което предлагаме:

По оценката за вида и степента на увреждане

 1. Ясно да се разграничи експертната оценка за вид и степен на увреждане от оценката за работоспособност (функционалност) на освидетелстваното лице. Груба грешка е оценката за вид и степен на увреждане да се отъждествява с оценката на трайно намалената работоспособност.
 2. Да се персонализира отговорността на лекарите в цялостния процес на експертизата. Да се предвиди механизъм за контрол на всеки етап от процеса. Препоръчваме оценката за вид и степен на увреждане да се прави от специалист за всеки вид увреждане и да се удостоверява от него.
 3. Да се въведе принципът за оценка на вид и степен на функционалните увреждания само на такива, които са извън типичните за възрастта промени.
 4. Оценката на функционалността да се прави въз основа на медицинска документация по съответния проблем, проследена в динамика – напр., 3 години назад (която да се изисква от лицето или от посочения от него лекуващ лекар), а не по последна епикриза и/или консултации от различни специалисти – 1 месец преди явяване за експертиза. При разминаване в данните от медицинската документация по съответния проблем да се изискват изследвания и прегледи от доверени лекари на всеки етап от експертизата – както при определяне на вида и степента на увреждането, така и при оценка на работоспособността.
 5. Да се въведе класификацията на СЗО – International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), като международно утвърден модел за оценка на функционалните увреждания.
 6. Лекарят, извършил оценката на вида и степента на увреждане, да определя и нуждата от помощни средства, подкрепи и съответните знаци според увреждането (знак за незрящ, за невъзможност за самостоятелно придвижване, за глух и т.н.), които да са в основата за последващата оценка за социална подкрепа и функционална пригодност за заетост.

По експертизата на работоспособността (функционалността)

 1. Да се преустанови отъждествяването между процент за вид и степен на увреждане с процент трайно намалена работоспособност. Оценката на степента на увреждане – например, парализа на долни крайници в следствие операция по повод тумор на гръбначен стълб, е 100%. Тази оценка и степен не следва да се отъждествява със 100% трайно намалена работоспособност. Лицето може да работи, напр., в администрация като експерт, и да бъде 100% работоспособен за конкретното работно място. Работоспособността е зависима освен от общото функционално състояние, така и придобитото образование, знания, умения и квалификация. В тази връзка, следва да се променят прилаганите до този момент подход и терминология, като „работоспособност“ се замени с „функционалност“.
 2. Да се въведе принципът за позитивна и негативна оценка на възможностите на хората с увреждания да изпълняват трудовите си задачи с обхват: оценка на пригодност за конкретното работно място/длъжност; за основната професия или за общия трудов пазар.
 3. Експертизата следва да съдържа точно и ясно формулирани препоръки за медицинска и трудова рехабилитация.

По промените на ПУОРОМЕРКМЕ

 1. Предвижда се НЕЛК да се произнася само по документи към датата на представянето им в ТЕЛК от освидетелстваното лице, което по никакъв начин не споделяме.
 2. Не споделяме и намаляването на изискванията за обучение на членовете на ТЕЛК.

Макар, че с допълненията към НМЕ се прецизират оценките при някои от уврежданията, Наредбата и Правилникът запазват всички основни недъзи, довели до общото неодобрение на обществото от работата на органите на експертизата на работоспособността. С промените се създават условия за задълбочаване на това неодобрение.

На основание гореизложеното считаме, че заложените цели няма да бъдат постигнати без съобразяване на измененията и допълненията в двата акта с направените от нас препоръки.

 

С УВАЖЕНИЕ,

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Изпълнителен председател на БСК

и председател на АОБР за 2018 г.,

по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП

 

АОБР призовава браншовите организации да не участват в предстоящи преговори за определяне на МОД за 2019 г.

MOD2

За трета поредна година национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), призовават браншовите организации да не участват в предстоящите преговори за определяне на минималните осигурителни доходи (МОД) за 2019 г.

В писмо, членовете на АОБР благодарят на браншовите организации за досегашната подкрепа и изразяват увереност, че и през настоящата година ще заявят категоричен отказ от участие в преговорите за МОД-2019.

Според работодателските организации, практиката за определяне на МОД показва безсилие на контролната система да се справи с недекларирания труд. Нещо повече, по този начин се увеличава сивият сектор, оказва се натиск върху заетостта в отделни региони, сектори, предприятия в депресивно състояние, на уязвимите социални групи с ниска квалификация, като се намалява нетното възнаграждение на наетите лица.

Не на последно място, такава практика не съществува в държавите членки на ЕС и България многократно е критикувана по този въпрос от страна на Европейската комисия.

Членовете на АОБР са убедени, че условията и заплащането на труда, както и актуализирането на минималните възнаграждения за съответните длъжностни позиции следва да се определят чрез колективни трудови договори и да са валидни за съответните страни по тези договори, без да се разпростират върху цялата икономика.

В допълнение, АОБР напомня, че приетата през м. април т.г. правителствена средносрочна бюджетна прогноза предвижда нарастване през 2019 г. на МРЗ и на компенсацията на един зает с 6.6%, при двойно по-нисък ръст на производителността на труда (3,2%).

Съгласно утвърдената процедура, предстои министърът на труда и социалната политика да обяви график за преговорите и след техния край да оповести нивата на МОД за деветте групи професии и длъжности в 85 икономически дейности.

АОБР с предложения към МВнР за технически улеснения при издаването на визи

2017-July21-ZMSP
ВЖ. ОРИГИНАЛНОТО ПИСМОИзх. № 170040/11.07.2018 г. ДОГ-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Създаване на технически улеснения при издаването на визи на чуждестранни работници

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАХАРИЕВА, 

Известно е, че дефицитът на човешки ресурси и квалифицирана работна ръка са сред ключовите проблеми на българската икономика. Национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели  (АОБР), високо оценяват действията на българското правителство по отношение на трудовата миграция, предприети в последно време.

Свидетели сме на действителни улеснения в областта на легалната трудова миграция, които биха могли поне частично да започнат да компенсират съществуващия недостиг на квалифицирана работна ръка.

За съжаление, сред пречките пред легалната трудова миграция са не само законодателни и нормативни въпроси, където сме свидетели на реален напредък у нас, но и чисто технически проблеми, които обаче понякога се превръщат в трудно преодолими затруднения.

С настоящето писмо бихме искали да Ви обърнем внимание върху проблеми, които са изцяло от компетентността на Министерството на външните работи, по които биха могли да се намерят решения, които значително да улеснят легалната трудова миграция на квалифицирани кадри, необходими за българската икономика.

Сериозен проблем е необходимостта от оптимизиране на процеса по кандидатстване на работни визи за страната. Като сериозен проблем в това отношение се очертава необходимостта кандидатите за дългосрочна виза тип D за работа да се явяват лично на интервю в консулските служби към дипломатическите представителства на България в чужбина.

В повечето случаи обаче българската държава не разполага с дипломатически мисии в страните, които традиционно генерират работници с интерес към възможността да се трудят в България. Това създава сериозни финансови и логистични затруднения за тях при кандидатстването за виза (в т.ч. им се налага да кандидатстват за виза за третата страна, в която има българско посолство).

С аналогични проблеми се сблъскват и кандидатите за работа в България от държави с огромни територии, където страната ни има посолство, но то е много отдалечено и придвижването дотам се оскъпява значително.

Във връзка с изложеното по-горе, национално представителните работодателски организации, обединени в АОБР, се обръщат към Вас с предложение, което се надяваме да одобрите и съответно да разпоредите за прилагането му в практиката на МВнР.

Предлагаме, в случаите на сформиране на група (от минимум 15) кандидати за работа в България от съответната чужда държава, в която няма българско дипломатическо представителство, да бъде разрешено да се командироват служители на Консулската служба на акредитираното за тази държава българско посолство, които на място да проведат интервюта за виза.

Разходите за пътни, квартирни и дневни за командированите служители (съобразени с лимитите на командировъчните средства в МВнР за съответната страна) ще бъдат покривани от изпращащата чужда или от приемащата българска фирма, която организира наемането на работа на чуждите граждани.

Аналогично предлагаме да бъде разрешено командироването за сметка на съответната фирма на консулски служители в други градове, отдалечени от дипломатическото представителство на България, в случай че там бъде сформирана група от кандидати за работа в България и които следва да преминат интервю за кандидатстване за виза.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАХАРИЕВА,

Евентуалното практическо осъществяване на горното предложение би премахнало затруднения пред легалната трудова миграция в посока към Република България, за които ние сме напълно убедени, че имат обективен характер и по никакъв начин не са част от някаква държавна политика.

Като отчитаме добронамерените и крайно полезни действия на правителството и на управляващото мнозинство в областта на улесняването на достъпа на квалифицирана работна ръка от трети страни до българския пазар на труда, ние разчитаме в много голяма степен на Вашите своевременни разпореждания и действия за премахване на изложените по-горе технически пречки.

Още веднъж подчертаваме, че ние по никакъв начин не бихме желали това да доведе до увеличаване на разходите на бюджета на МВнР и затова по-горе сме предложили формула, която е изцяло за сметка на изпращащата чужда или от приемащата българска фирма, организираща наемането на работа на чуждите граждани.

Оставаме на Ваше разположение за всички необходими консултации във връзка с евентуалното осъществяване на това предложение.

Позволете още веднъж да подчертаем задоволството си от нашето полезно партньорство и да изразим надежда, че то ще се разширява и задълбочава в бъдеще.

С УВАЖЕНИЕ, 

РАДОСВЕТ РАДЕВ
Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и 
 КРИБ

Становище на АИКБ относно Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование

2017-Jan-Students-600x280

Следва пълният текст на становище на АИКБ относно Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование, № 854-01-66, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 06.07.2018 г., изпратено до председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм Петър Кънев и до председателя на Комисията по образование и наука Милена Дамянова.


 СТАНОВИЩЕ:

Относно: Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование, № 854-01-66, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 06.07.2018 г.

Подкрепяме приложения законопроект за допълнение на Закона за висшето образование, № 854-01-66, внесен от н.п. Милена Дамянова и група народни представители на 06.07.2018 г., и споделяме разбирането, че ангажирането на изявени специалисти от практиката в образователния процес ще допринесе за по-високото му качество.

Същевременно не считаме, че предлаганите допълнения са най-необходимите, нито най-належащите. Според нас далеч по-важни са въпроси като обвързването на държавния план-прием с кадровите потребности на бизнеса, регламентирането на ангажимент (икономически стимули) на завършващите да работят в българската икономика, повишаването на ролята на министъра на образованието и науката при решаването на кадрови въпроси във висшите училища, при запазване на тяхната автономия.

Във връзка с изложеното предлагаме на Вашето внимание конкретни предложения за допълнителни изменения и допълнения в Закона за висшето образование, които се подкрепят и от други национално представителни работодателски организации и които, вярваме, ако бъдат приети, ще допринесат за качествено подобрение в българското висше образование.

Приложение: съгласно текста.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ


Мехатрониката и нейният авангард – автомобилната индустрия са двигателят на българската икономика

photo_2

По дял на индустрията в брутната добавена стойност България изпреварва с цели 5 процентни пункта средноевропейското равнище. В България има индустрия. България е развита индустриална държава. Гръбнака на тази индустрия е мехатрониката /машиностроенето, електротехниката и електрониката/, където са заети над 143 хил. лица, а по реализиран износ сектора е номер едно с 13 млрд. лв. или 24 % от целия износ на страната ни за 2017 г. Ако трябва да посочим един сектор, който пълни бюджета на Българската държава и домакинствата у нас, това без съмнение е мехатрониката. А нейния авангард е автомобилостроенето. Това заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на дискусията „Да! На българското автомобилостроене“. Събитието се организира от вестник „Стандарт“ в партньорство с АИКБ и Автомобилен клъстер България.

„Автомобилната индустрия е една от най-бързо развиващите се в България, като потенциала ѝ за растеж е много голям. За да успеем обаче да развиваме бранша трябва да се справим с недостига на човешки ресурси. АИКБ работи усилено за осъществяването на реформи в професионалното и висше образование, трудовото законодателство и облекчаването на административната тежест, за да може в близките години секторите, които движат икономиката ни да разполагат с нужните им кадри“, допълни Васил Велев.

По данни на изпълнителния директор на Автомобилен клъстер България Любомир Станиславов автомобилната индустрия се развива с най бързи темпове у нас, изпреварвайки темповете на развитие на Ай Ти сектора, туризма, металургията и др.. Според него в следващите 3-4 години у нас се очаква сериозен ръст в производството на компоненти за автомобилната индустрия, за която ще са нужни нови 45 000 работници и служители.

От своя страна вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че изпълнителната власт ще окаже пълна подкрепа и съдействие на българските компании от бранша. В подкрепа на думите му заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов заяви, че министерство работи по откриването на две големи индустриални зони в Бургас и Стара Загора. Той прикани инвеститорите да се включат в програмата за финансова подкрепа на Българска агенция за инвестиции, с която се подпомагат компании при заплащането на осигуровки и осъществяването на обучения на техни служители.

По време на дискусията стана ясно, че вече е гласуван от Министерски съвет законопроект за изменение на Закона за професионалното образование и обучение. Основните промени в него са свързани с дуалното образование, подкрепа за специалностите, при които се очаква недостиг на кадри на пазара на труда и защитените професии. Очаква се до края на юли в Народното събрание да бъде внесен за първо четене Закон за висшето образование, чрез който да се даде възможност за участие на бизнеса при разработването на учебни програми във висшите училища, преподаването, както и за участие в комисиите за акредитация.

Сред обсъдените теми бяха държавните политики за подпомагане на българското автомобилостроене, законодателни инициативи за развитие на бранша, идеи за промени в Кодекса на труда и др.

Във форума участие взеха вицепремиерът по икономическа и демографска политика Валери Симеонов, Милена Дамянова – председател на парламентарната Комисия по образованието и науката, заместник-министрите на икономиката и образованието Лъчезар Борисов и Таня Михайлова, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев,  директори на професионални гимназии и технически университети, мениджъри  на предприятия, членове на автомобилния клъстер.

Становище на АИКБ по публикувания за обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

768x432

Изх. № 300/11 .07.2018 г.

ДО

Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА

МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Относно: Публикуван за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНГЕЛКОВА,

С представения за обществено обсъждане законопроект в глава четвърта от Закона за туризма се създава Раздел III „Национални туристически сдружения” с чл. 51а-чл. 51г. В чл. 51а, ал. 4 е предвидено, че условията и редът за вписване на националното туристическо сдружение в Националния туристически регистър, както и критериите за представителност на национално равнище, и редът за установяване на тяхното изпълнение се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма.

В чл. 51а, ал. 3  се визира изрично изискване едно туристическо сдружение по чл. 48, ал. 1, т. 3-5 да членува само в едно национално туристическо сдружение. Това нормативно решение е пряко нарушение на чл. 3 от Конвенция № 87 на Международната организация на труда, ратифицирана и задължителна за спазване от страна на България. Не съществува изрично ограничение едно физическо лице – търговец или юридическо лице да участва в повече от едно сдружение. Подобно ограничение би могло да се уреди единствено с устройствения акт на сдружението, но не и с национален нормативен акт. Допустимият текст, който предлагаме е: „В случаите, когато едно туристическо сдружение по чл. 48, ал. 1, т. 3-5 членува в две или повече национални туристически сдружения, при установяване на членския състав, с оглед наличието на критериите за представителност, то се включва в списъка на тази организация, на която е дало изрично пълномощно да я представлява“.

В чл. 51б, ал. 1 се казва, че: „Националното туристическо сдружение се вписва в Националния туристически регистър със заповед на министър на туризма, ако отговаря едновременно на следните изисквания: 1. обединява не по-малко от една трета от всички сдружения от съответния вид по чл. 48, ал. 1, т. 3-5; 2. определено е като организация за осъществяване на дейност в обществена полза по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 3. отговаря на изискванията на наредбата по чл. 51а, ал. 4.”

 1. Смятаме, че за да се регламентира Национално туристическо сдружение, първо следва да се регламентира редът за сдружаване по чл. 48, ал. 1 от Закона за туризма. Не може да има признаване на национална представителност на сдружение от съответния вид, без да е ясно на какви критерии трябва да отговарят самите туристически сдружения.
 2. Националното туристическо сдружение не следва да е определено като организация за осъществяване на дейност в обществена полза по реда на ЗЮЛНЦ, тъй като неговото предназначение по така предложения законопроект е да осъществява дейност в полза на собствените си членове, в т. ч. да представлява членовете си и да защитава техните интереси на национално равнище, да съдейства на членовете си за развитие на дейността им, да съдейства за организиране и провеждане на професионално обучение и квалификация на кадрите в туристическия сектор и др.
 3. Предвид критерия за определяне на национална представителност на туристическите сдружения, а именно – да обединява не по-малко от една трета от всички сдружения от съответния вид, това предполага създаването на най-малко две сдружения. В тази връзка недоумение буди текстът в чл. 51 в, ал. 4, който предвижда, че когато две или повече национални туристически сдружения от съответния вид по чл. 48, ал. 2, които изпълняват критериите по наредбата по чл. 51а, ал. 4 за признаване за представително на национално равнище, се определя сдружението, в което общият брой на членовете на всички сдружения, членуващи в него, е по-голям. Това решение е пряко нарушение на чл. 3 от Конвенция № 87 на Международната организация на труда, ратифицирана и задължителна за спазване от страна на България. След като съответното сдружение отговаря на изискванията, предвидени в закона, няма правно основание то да не бъде признато за представително.
 4. По отношение на чл. 13, ал. 6 , т. 3, буква б, и т. 4, буква г считаме, че Министерство на туризма излиза от компетенциите си и се намества в дейности, които са същностна функция на МТИТС. Предложенията за „подобряване състоянието на транспортното обслужване”  и „организиране на транспортна схема през туристическия сезон” са регламентирани  в Регламент 1370/ЕО, ЗАвП, и редица нормативни актове, регулиращи обществения превоз на пътници. Министерство на туризма чрез своите органи би могло да прави предложения до МТИТС, респективно до кметовете на общини, но компетентността относно транспортното обслужване и създаването на транспортните схеми е изцяло от компетентността на общинските, областните и републиканската транспортни комисии, регламентирани от ЗАвП и Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТИТС и съответните институции, на които са подчинени – кмет, общински съвет, областен управител и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 5. Като цяло опитите на Министерството на туризма да въвеждат собствени критерии за представителност на сдруженията – иначе казано на браншовите организации в туризма, са в колизия с предписанията на Кодекса на труда и по-конкретно – член 36, ал. 8 относно представителността на браншовите организации. Подходът на Министерството на туризма не благоприятства развитието на социалния диалог в туристическия отрасъл.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНГЕЛКОВА,

Предприетите законодателни действия на Министерството на туризма по особен начин съвпадат със сходни по своя смисъл действия на народни представители от управляващото мнозинство, които бяха подкрепени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В транспортния отрасъл сме свидетели на опит за създаване на Българска автомобилна камара със задължително членство. Това вече стана причина за бурни протести.

Възниква въпросът дали това е координирана политика на управляващото мнозинство и на правителството или става дума просто за съвпадение на два лошо обмислени акта? Уверяваме Ви, че подобни действия по никакъв начин не подобряват състоянието на индустриалните отношения в страната и не насърчават социалния диалог. Не можем да гарантираме, че непохватното боравене с тази материя няма да доведе до протести и в туризма.

По тази причина, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в качеството си на работодателска организация, която е представителна на национално равнище в съответствие с критериите, заложени в Кодекса на труда, Ви призовава да се съобразите с изложените по-горе съображения и да не допускате възникване на нови огнища на конфронтация в социалния диалог на отраслово/браншово равнище.

С УВАЖЕНИЕ:

ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ

КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Становище на АИКБ относно обсъждането на ЗИД на Закона за устройство на територията

ZUT-690x387

Следва пълният текст на становище на АИКБ относно обсъждането на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, изпратено до председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление при 44-то Народно събрание на Република България.


Изх. № 299/11.07.2018 г.

ДО
Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Относно: Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕСЕЛИНОВ, 

С настоящото писмо изразяваме позицията си във връзка с обсъждането на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Считаме, че така предложените промени не кореспондират изцяло с действащата към момента система от норми и правила, като по същество промените са кардинални.

Законопроектът предвижда реформи, изразяващи се в ограничаване дейността на микробизнеса.  Така предлаганите текстове ще създадат предпоставки за възникването на сериозни промени в икономическата обстановка в страната и ще създадат препятствия пред бизнеса, насърчаването на честната търговия и инвестициите в сектора.

В частност – регламентирането на максимално допустимите размери на преместваемите обекти не е съобразено с различните видове търговски дейности, които се реализират в тези обекти, като по този начин значително ще се ограничи търговската дейност като цяло.

На следващо място – въведеното ограничение за брой модули в един имот пряко засяга интересите на бизнеса. Подобно ограничение би довело до заобикаляне на закона и непостигане на целите и разпоредбите на българското законодателство. Ограничението би следвало да бъде обвързано с площта на имота, тъй като житейски нелогично е, например, в имот с площ от 5 000 кв. м да има поставени три обекта и в имот с площ от 50 кв. м също да има поставени три обекта. Тази промяна би довела до иницииране на процедури за разделяне на имоти на по-малки такива.

Считаме, че е неприемливо да не е предвидено разграничение дали за даден поземлен имот има влязъл в сила подробен устройствен план или за същия има друго градоустройствено отреждане. В предлаганите текстове също не се прави разграничение между териториите – дали се касае за градска среда, курорт с национално значение, селищно образувание и пр. Считаме, че не е свойствено нормата да бъде толкова обща.

Морските плажове, например, са имоти, които непрекъснато се влияят от различни фактори, същите са с променлив характер, граничат с морето и са със специфична пясъчна настилка. Ако бъдат приети предлаганите текстове, ще се създаде невъзможност за изпълнение на задължителните дейности и до сигнификантно ограничаване на предлаганите услуги. Като резултат от промените ще последва прилагане на противоречива практика, дехармонизиране на националното законодателство и влошаване на бизнес средата чрез непрозрачност, непредвидимост, необоснованост и липса на стабилност.

Предвиденият 6-месечен срок от влизането в сила на ЗИД за привеждане в съответствие на преместваемите обекти, поставени по досегашния ред и прилагането на новият чл. 56, ал. 7 по отношение на обектите, които се помещават на морските плажове, ще доведе до значителни материални вреди, както за бизнеса, така и за държавата, при невъзможност, например, за изпълнение на задължения по концесионни договори, невъзможност за изпълнение на залегналите инвестиционни планове. Считаме, че като неизбежна последица от прилагането на новите разпоредби, би се преустановило развитието на морските общини, тъй като летният туризъм би бил сериозно засегнат.

Така предложените промени ще доведат до финансови и административни препятствия, съвременният бизнес ще бъде поставен под постоянна заплаха, която поставя под неоправдан риск значителните по размер вложени инвестиции, развитието на туристическите услуги и насърчаването на лоялната конкуренция.

В заключение бихме искали да отбележим, че изложените по-горе проблеми не изчерпват в цялост всички пречки, които ще настъпят за бизнеса, изразяващи се в задържане развитието на сектора и лимитиране на инвестициите. Налице е необходимост от създаване на допълнителни гаранции за унифицирано прилагане на изискванията на закона и намиране на  устойчиви и успешни решения, с цел постигане на интегрираност на приложимите за сектора реформи и създаване на предвидимост и устойчивост на бизнес средата за обезпечаване неговото функциониране и успешно развитие вместо задълбочаване на неговите проблеми.

С УВАЖЕНИЕ, 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

1 2 3 4 24