Категория: Новини

Отворено писмо до Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР)

KEVR-header

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изпратиха отворено писмо до Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР).

В него работодателските организации настояват и очакват намалението на цената на природния газ този път да се отрази единствено в намаление на цената на електроенергията, произвеждана от когенерациите на топлофикациите, което ще облекчи и бита, и индустрията чрез намаление на таксата „задължение към обществото”.

АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ категорично подкрепят намерението на КЕВР да премахне кръстосаното субсидиране и да прекрати „подпирането” на цената на парното чрез цената на електроенергията. „Няма как да се приема за нормално отоплението в топлофицирани домове да се „доплаща” от всички потребители на електроенергия. По-евтиният ток за бита и индустрията означава икономическа справедливост, по-голяма конкурентоспособност на българската икономика, повече приходи в бюджета, повече работните места и достойни доходи за българина“, се казва в писмото.

Пълният текст на писмото вижте ТУК.

Представихме позицията на работодателите на конференция за Европейския енергиен съюз

Energy-Velev-001

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев участва в конференция на тема: „Европейски енергиен съюз – въздействие и последици за гражданското общество в България“, организирана от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Икономическия социален съвет на България (ИСС).

В презентацията си той изтъкна желанието на бизнеса за по-голяма прозрачност в енергийния сектор. Г-н Велев представи положените усилия и постигнатите резултати от страна на работодателските организации, свързани с реформите в енергетиката. Той подчерта, че работодателите оказват отпор на лобистки опити за поправки в законите, които да доведат до непазарно изземване на доходи. Г-н Велев направи анализ на губещите политики в сектора и лансира идеята на АИКБ, че големите енергийни проекти трябва да набират пари от борсата, тъй като само това ще докаже ефективността им.

Модератор на първия панел в конференцията бе главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова, заместник-председател на групата на работодателите в ЕИСК и член на ИСС.

Конференция „Европейски енергиен съюз – въздействие и последици за гражданското общество“

2016-March22-Conference

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) и Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) организират в София на 22 март от 9.30 ч. в хотел „Балкан“ конференция на тема „Европейски енергиен съюз – въздействие и последици за гражданското общество в България“. Повече информация и предварителна програма ще видите ТУК.
В работата на конференцията ще вземат участие д-р Милена Ангелова – член на ИСС, главен секретар на АИКБ и заместник-председател на групата на работодателите в ЕИСК, както и Васил Велев – член на ИСС, председател на АИКБ.
Европейският енергиен съюз е един от десетте ключови приоритети на ЕК до 2019 г., която преди една година започна програма за създаване на Европейски енергиен съюз. Идеята цели да създаде европейска енергийна система, която ще гарантира сигурно, устойчиво, конкурентноспособно и достъпно енергоснабдяване на гражданите в Европа.

Обединени усилия за подобряване на бизнес средата в Пазарджик

2016-March-Pazardj

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се срещна с представители на бизнеса от област Пазарджик.

Членът на УС на АИКБ г-н Бойко Недялков направи презентация на дейността на Асоциацията в полза на българския бизнес през последната година и запозна присъстващите с целите и приоритетите за следващата година.

Главният секретар на АИКБ, д-р Милена Ангелова представи Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“, „Инициатива за малки и средни предприятия“ и „Наука и образования за интелигентен растеж“, както и Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство за новия програмен период, като разясни с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Тя призова присъстващите да бъдат активни и обърна внимание на факта, че след 2020 г. европейските фондове ще бъдат централизирани, така че кандидатстващите български предприятия ще се конкурират за тях с фирми от останалите европейски страни. Държавният експерт от Министерството на труда и социалната политика г-жа Ташка Габровска представи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В последната част от срещата бе проведена активна дискусия. Участниците се обединиха около идеята, че подобни форуми са изключително полезни и че е в интерес на българския бизнес да съгласува усилията си за решаването на проблемите, с които се сблъсква и за подобряване на бизнес средата.

Одобрение от бизнеса в Пловдив

2016-March-Plovdiv

При изключително голям интерес от страна на местните предприемачи премина срещата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с представителите на бизнеса от област Пловдив. Членът на УС на АИКБ г-н Бойко Недялков запозна присъстващите с постигнатото от Асоциацията в полза на българския бизнес през последната година. Той очерта набелязаните цели и приоритети на АИКБ за следващия период, които бяха посрещнати с одобрение от участниците в срещата.

Главният секретар на АИКБ, д-р Милена Ангелова представи Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“, както и Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство за новия програмен период, като разясни с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Тя призова присъстващите да бъдат активни и да кандидатстват на първите възможни процедури, тъй като има опасност при постъпили голям брой предложения за проекти, да не се стигне до отваряне на следващи процедури. Експерти от Министерството на труда и социалната политика и от Министерството на образованието и науката, осигурени за срещата от АИКБ, на свой ред представиха Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образования за интелигентен растеж“.

В последната част от срещата бе проведена активна дискусия. „Българският бизнес знае, че е добре да работи единно“, каза в заключение г-н Бойко Недялков, а оценката на присъстващите за полезността на проведената среща бе изключително висока.

АИКБ с решаващ глас в прецизирането на проекта за Регламент за проспектите

2016-March3-M-Angelova

На днешното заседание на секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ на Европейския икономически и социален съвет (ЕИСК) главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и заместник-председател на групата на работодателите в ЕИСК д-р Милена Ангелова представи проект за становище относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване“. (Вижте ПРЕДЛОЖЕНИЕТО за регламент и ПРИЛОЖЕНИЯ към регламента.) Становището беше единодушно одобрено от секцията.

В подготовката на позицията по регламента АИКБ покани да участват всички организации, обединяващи позиции, свързани с развитието на капиталовия пазар у нас. Експерт при подготовката на становището е председателят на НККУ проф. Стефан Петранов.

АИКБ посредством д-р Ангелова подкрепи Европейската комисия по отношение на:
• Избраната форма на регулация – регламент, който е директно приложим от страните–членки, в сравнение с ползваната досега – директива, която подлежи на транспониране посредством съответните национални законодателства;
• Прилагането на практика на принципа да бъде опростена и стандартизирана информацията, представяна в проспектите и да бъдат съкратени сроковете за тяхното одобряване;
• Създаването на европейска база данни, в която всички проспекти да бъдат достъпни, като АИКБ предупреди, че формата на публикуването им в нея трябва да бъде достъпна за инвеститорите и да позволява съпоставимост;
• Намаляването на административната тежест за емитентите (и специално за МСП и редовните емитенти) посредством предвидените специални инструменти в Регламента.

В същото време, АИКБ предупреди за сериозния риск от опасност при предоставянето на страните–членки на твърде голяма свобода за налагането на допълнителни регулации, свързани с прилагането на бъдещия Регламент, да въведат твърде много допълнителни изисквания и да добавят административни тежести и разходи за емитентите и призова Комисията да сведе до минимум неясните моменти в бъдещия Регламент, както и да се консултира внимателно с всички заинтересовани страни при изготвянето и приемането на делегираните подзаконови актове, които уреждат прилагането на Регламента на практика.

Също така АИКБ призова Комисията да извърши задълбочена оценка на въздействието на бъдещия Регламент не по-късно от 2 години след започване на прилагането му на практика, като ползва качествени критерии за оценка, които да оценят реакциите на емитентите, инвеститорите и на останалите участници на капиталовия пазар.

За повече информация: пълен текст на становището и споменатите документи (на български, както и на други езици, в различни формати). ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от днес, 3 март 2016 г. изтеглете от ТУК.

 

Работим за подобряване на ефективността на европейските политики

The-European-Economic-and-Social-Committee

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) ще изработи становище за подобряване на ефективността на политиките на Европейския съюз в областта на малките и средните предприятия (МСП). Това ще се случи по предложение на главния секретар на АИКБ и заместник–председател на групата на работодателите в ЕИСК д-р Милена Ангелова.

В предложението до ЕИСК тя мотивира убедително необходимостта от такова становище като подчертава, че в резултат ще бъде даден тласък на изработването на по-ефективни политики на ЕС в областта на МСП.

Становището ще бъде изградено на базата на проучване, чиято основна цел е да се оцени ефективността на политиките на ЕС за МСП, да се направят изводи за постигнатите резултати и да се очертаят начините, по които ефективността на тези политики може да се подобри. Проучването също така ще формулира и анализира нуждите на МСП, способността им да се адаптират към постоянно променящата се икономическа среда и степента, в която техните цели могат да бъдат постигнати до момента. Заключенията ще посочат какво трябва да се подобри и ще разработят предложения как трябва да се направи това.

Становището ще се фокусира върху начините за по-добро насочване на дейността на ЕС за развитие и насърчаване на МСП. То ще даде възможност ЕИСК конструктивно да повлияе на политиките в тази област в цяла Европа чрез предоставяне на обективен анализ и практически предложения и препоръки за регулация и иновативни инструменти, които биха могли да бъдат създадени и предоставени на МСП .

В Работната програма на Европейската комисия (ЕК) за 2016 г. липсва акцент върху МСП и Комисията не е предвидила разработване на специфични действия или инструменти за разработване на политики в тази област.

В хода на подготовката на работата по Становището д-р Ангелова се срещна на 1 март 2016 г. с директора на Програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия, 2014-2020 г., по-известна като Програма COSME, г-жа Кристин Шрайбер. Главният секретар на АИКБ запозна г-жа Шрайбер с идеята и целите на Становището, като основните дискутирани теми бяха свързани с:
1. Необходимостта от хоризонтална политика за МСП, подкрепена на национално равнище от проверка дали националните законодателни инициативи спазват принципите за подкрепа на МСП. Ефективно прилагане в практиката на Акта за МСП, на основа на конкретен план за действие.
2. Определение за МСП:
• Европейската комисия да се върне към отчитането на броя на заетите лица, в комбинация с оборота или балансовото число, така че по-голям брой предприятия в новите страни–членки (като България) да попадат в обхвата на дефиницията;
• Твърде широка основа за сегментация – предприятията, попадащи в определението МСП са с твърде различни характеристики и едва ли на техните нужди може да се отговори с единна политика;
• Обществените предприятия (с държавно и общинско участие над 25 %) са изключени от дефиницията и следователно – нямат достъп до съответните инструменти за насърчаване на МСП.
3. Различните предизвикателства пред МСП в различните страни–членки:
• Необходимо е ЕК да отчита повече национални фактори, както и удовлетвореността на крайните потребители на нейните политики;
• Броят на одобрените проекти в програмите, за които се кандидатства на равнище ЕС, е в пъти по-нисък за новите страни-членки в сравнение със старите (Хоризонт 2020 – инструмент за МСП – одобрени проекти до края на 2015):
-Австрия (25), Белгия (12), Германия (88), Франция (67), Швеция (46), Великобритания (139);
-България (1), Чехия (6), Хърватска (1), Кипър (2), Гърция (11), Литва (5).

Вижте пълен текст на ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 1 март 2016 г.

Писмо с коментари и ясно формулирани предложения

Tax-Calculator

Асоциацията на индустриалния капитал в България, съвместно с Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) и Института на дипломираните експерт–счетоводители (ИДЕС) изпрати писмо с коментари и конкретни предложения за изменение и допълнение на Указанието на Националната агенция за приходите (НАП) за прилагане на промените в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за прилагането му (ППЗДДС), касаещи използването на стоки и услуги за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите – т. нар. „данък уикенд”.

Адресати на писмото са председателят на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание Менда Стоянова, министърът на финансите Владислав Горанов и изпълнителният директор на НАП Бойко Атанасов. Документът е изработен от АИКБ, АССП и ИДЕС след предварително проведени срещи и разговори с представители на отговорните институции. Той съдържа коментари и ясно формулирани предложения за промяна на конкретни текстове.

Заключенията в писмото са следните:
Както българският закон за ДДС, така и Указанието не са съобразени изцяло с разпоредбите на ДДС Директивата относно дълготрайни активи, стоки или услуги, които се ползват както за целите на независимата икономическа дейност, така и за т. нар. лична употреба. Допълнително, Указанието в някои части не е съобразено и с българския ЗДДС. Накрая, Указанието не дава полезен и систематизиран подход към въпросите на личното потребление и съответно – не дава възможност на задължените лица лесно, правилно и еднакво да определят третирането на подобни дълготрайни активи, стоки и услуги. Намираме Указанието за прекомерно техническо и объркващо, без да дава ясни и конкретни подходи към различни видове активи, както и че не е фокусирано върху даване на полезни отговори на най-разпространените бизнес случаи. Следва максимално бързо да се предприемат действия българският ЗДДС да бъде съобразен с Директивата във всички аспекти, имащи отношение към използването на активи за частична лична употреба. Считаме, че Указанието следва да бъде оттеглено и да бъде заместено с друго, което да бъде съобразено със закона и да дава ясни правила, подпомагащи фирмите при прилагането на закона съобразно конкретната категория активи и особеностите на ситуацията.

Вижте пълен текст на ПРЕССЪОБЩЕНИЕ във връзка с писмото.

Висока оценка от предприемачите в Смолян

Smolyan

18 февруари 2016 г.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се срещна с представители на бизнеса от област Смолян. Членът на УС на АИКБ Стефан Василев и директорът „Индустриални политики“ на АИКБ Теодор Дечев представиха постиженията през последната година, новите идеи на Асоциацията в полза на българския бизнес и набелязаните цели за 2016 г. От последвалата дискусия стана ясно, че местните предприемачи одобряват приоритетите на АИКБ и разпознават проблемите си в тях.

Участниците в срещата бяха запознати с Оперативните програми за новия програмен период, както и с индикативните програми за отваряне на процедурите за кандидатстване през 2016 г., като им бяха разяснени с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Представени бяха отворените и предстоящи за кандидатстване процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Инициатива за малки и средни предприятия“, „Наука и образования за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.

От своя страна представителите на предприятията в Смолян споделиха трудностите, с които се сблъскват най-често и получиха гаранция, че АИКБ ще продължи да работи в посока на създаване на условия за тяхното преодоляване. Проведената среща получи висока оценка от местните предприемачи, които изразиха очакване, че такива мероприятия по места ще продължат да се провеждат, за да може с обединени сили да се работи за създаване на по-благоприятна среда за развитие на българския бизнес.

Създаваме регионална камара и в област Кърджали

Kardjali-photo

17 февруари 2016 г.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се срещна с представители на бизнеса от област Кърджали.

Членът на УС на АИКБ Стефан Василев и директорът „Индустриални политики“ на АИКБ Теодор Дечев представиха постигнатото от Асоциацията в полза на българския бизнес през последната година. Те запознаха участниците в срещата с набелязаните цели и приоритети за следващия период.

Местният бизнес посрещна с интерес и одобрение изложените идеи. Беше създаден инициативен комитет за изграждане на регионална камара АИКБ, която се доказа като най-динамично развиващата се работодателска организация в страната.

Пред предприемачите в Кърджали бяха представени Оперативните програми за новия програмен период, както и индикативните програми за отваряне на процедурите за кандидатстване през 2016 г., като им бяха разяснени с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Участниците в срещата се запознаха с отворените и предстоящи за кандидатстване процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Инициатива за малки и средни предприятия“, „Наука и образования за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.

Представителите на бизнеса от област Кърджали очертаха проблемите, с които се сблъскват в работата си и получиха гаранция от ръководството на АИКБ, че ще бъдат търсени начини за тяхното преодоляване. „Селата в община Кърджали не могат да ползват Програмата за развитие на селските райони. Ще търсим начини за промяна, ако трябва законодателна, за да се реши този проблем. Другият сериозен въпрос е участието на малките и средни предприятия в конкурси, спечелването им и невъзможността банките да им отпуснат средства, за да продължат своята работа, поради невъзможността им да дадат банкова гаранция за кредита“, каза след срещата Стефан Василев.

Участниците в дискусията подчертаха важността на подобни форуми, които се провеждат по места, защото това е начин да се обединят усилията на предприемачите в страната в полза на изграждане на по-благоприятен бизнес климат в България.

1 25 26 27 28 29 32