Категория: Новини

АИКБ с ясна визия за реформата в образованието, порасна с още 327 предприятия

IMG_6093

      Образованието в България не е достатъчно добре финансирано от гледна точка на инфраструктура, оборудване, съвременни учебни пособия и материали и заплащане на преподавателския труд, което се отразява на качеството му. В същото време, средствата, които се отпускат трябва да са тясно свързани именно с постиганото качество и с реализацията на завършилите, а не механично с броя на учащите. Тази теза бе отправна точка на проведената в рамките на заседанието на Националния съвет (НС) на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)  дискусия с представители на Министерство на образованието и науката.  Дискусията бе във връзка с необходимостта от повишаване броя на учениците в професионалните училища, особено по технически професии и специалности, увеличаване броя на лицата завършили висше инженерно образование и подобряване на адекватността на образователната система спрямо потребностите на пазара на труда по начин, който да гарантира прехода от обучение към заетост.

            АИКБ очерта визията на бизнеса за приоритетите в образователната реформа, а именно:

 • Ново законодателство за осъществяване на реформа в Системата на средното и висшето образование;
 • По-добри условия за професионално образование и обучение, съответстващо на потребностите на регионите и изискванията на пазара на труда;
 • Приоритетно развитие на българската наука и иновации и прилагането им за развитие и модернизиране на българския бизнес;
 • Връзка между средното образование и пазара на труда – подобряване на качеството на професионалното образование вкл. чрез активно въвеждане на дуалната система – обучение чрез работа;
 • Създаване на устойчив механизъм за взаимодействие между висшите училища и бизнеса.

След проведено обсъждане НС на АИКБ прие Призив до министъра на науката и образованието.

Четири нови браншови организации (Асоциация Български пипер, Асоциация на специализираните счетоводни предприятия, Българска национална браншова камара „Охранители и детективи“ и Съюз на частните строители в България), един холдинг („Топлофикация София“ ЕАД) и три предприятия ( „БиЕмДжи Дейта“ ООД, „Юридическо дружество“ АД и „Сорт Комерс“ ЕООД) бяха приети за членове на АИКБ от Националния съвет. По този начин семейството на Асоциацията се увеличи с  още 327 фирми, в които работят 8185 заети лица. Така АИКБ утвърди авторитета си на най-динамично развиваща се работодателска организация, обхващаща най-много икономически дейности в България.

Обсъждане на реални трудности пред действащите предприемачи

2016-Feb-Razgrad

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се срещна с представителите на бизнеса от област Разград.

Членът на УС на АИКБ Боян Бойчев и изпълнителният директор Добрин Иванов представиха постигнатото от Асоциацията в полза на българския бизнес през последната година. Те запознаха участниците в срещата с набелязаните цели и приоритети за следващия период.

В рамките на дискусията стана ясно, че местните предприемачи посрещат с одобрение насоките, в които Асоциацията планира да работи в бъдеще. Пред предприятията в областта бяха представени Оперативните програми за новия програмен период, както и индикативните програми за отваряне на процедурите за кандидатстване през 2016 г., като им бяха разяснени с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Участниците в срещата се запознаха с отворените и предстоящи за кандидатстване процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Инициатива за малки и средни предприятия“, „Наука и образования за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.

Представителите на бизнеса от област Разград очертаха проблемите, с които се сблъскват в работата си и получиха гаранция от ръководството на АИКБ, че ще бъдат търсени начини за тяхното преодоляване. Участниците се обединиха около мнението, че подобни срещи са много полезни, защото дават възможност за обсъждане на реалните трудности пред действащите предприемачи и за очертаване на конкретни действия, които АИКБ ще планира, за да бъде все така полезна за своите членове. Поддържането на такава постоянна „топла връзка“ е необходима не само за бизнеса по места, но и за най-динамично развиващата се работодателска организация в страната АИКБ, за да продължи тя да бъде надежден партньор и инструмент за оказване на влияние върху подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат у нас.

Бизнесът от област Силистра посреща с одобрение общите цели и приоритети

IMAG0858 (002)

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се срещна с представители на бизнеса от област Силистра. Заместник-председателят на АИКБ Румен Радев и изпълнителният директор Добрин Иванов представиха работата на Асоциацията в полза на българския бизнес през последната година.

Набелязаните цели и приоритети бяха посрещнати с одобрение от местните предприемачи. Те, от своя страна, поставиха за обсъждане проблемите, с които се сблъскват и очертаха какво съдействие от страна на Асоциацията, като най-представителната работодателска организация в страната, им е нужно.

Пред предприятията в областта бяха представени Оперативните програми за новия програмен период, както и индикативните програми за отваряне на процедурите за кандидатстване през 2016 г., като им бяха разяснени с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Участниците в срещата се запознаха с отворените и предстоящи за кандидатстване процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Инициатива за малки и средни предприятия“, „Наука и образования за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.
Представителите на бизнеса от област Силистра и ръководството на АИКБ се обединиха около важността на сътрудничеството като гаранция за чуваемост на проблемите на българския бизнес в обществото. Партньорството с най-динамично развиващата се работодателска организация АИКБ е инструмент за предприемачите в страната да оказват влияние върху подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат.

Декларация на представителните на национално равнище организации на работодателите и съсловните организации на счетоводители и одитори относно т.нар. „данък уикенд“

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), съвместно с останалите представителни на национално равнище организации на работодателите и съсловните организации на счетоводители и одитори, прие Декларация относно проблемите по данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване.

Текстът на Декларацията може да видите тук:

към декларацията

Бизнесът от област Велико Търново получи информация за новите възможности за финансиране през новия програмен период и подкрепа от АИКБ

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се срещна с представителите на бизнеса от област Велико Търново. Председателят на АИКБ г-н Васил Велев, представи актуалните действия на Асоциацията през последната година, като заедно с ръководствата на местните предприятия беше сверен часовника на набелязаните приоритети на АИКБ за 2016 г. с потребностите и проблемите на бизнеса в региона.

Приоритетите на АИКБ за годината срещнаха пълното одобрение на предприемачите в старопрестолния град. Като изключително важна бе отбелязана реформата в образованието, тъй като недостигът на квалифицирана работна ръка създава несигурна среда и прегради за развитие пред бизнеса. Тук особено място заема и новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която следва да способства за насърчаването на интереса към професиите, при които има недостиг на кадри, а именно тези с природо-математически и инженерно-технически профил. Г-н Велев отбеляза, че трябва да се насърчи и регулирания процес на имиграцията – вносът на специалисти.

Реформата в медицинската и трудовата експертиза също е важен момент за бизнеса. Тя следва да се подготви тази година, а от следващата година да се бюджетира и изпълнява. Важно е да се напредне с въвеждането на електронното управление и административната реформа, както и с реформата в сектор „Сигурност“. Подробно бяха обсъдени и указанията на НАП, които ще се прилагат при данък „уикенд“, водещи до тежко администриране на този данък, особено при малките и средни предприятия. Тези указания създават възможност за неравноправно третиране и предпоставки за корупция. В тази връзка АИКБ и останалите национално представителни организации на работодателите, заедно с Института на дипломираните експерт счетоводители и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия, подготвят общо предложение за промени в нормативната уредба, което ще бъде внесено следващата седмица в Парламента и Министерство на финансите.

АИКБ ще продължи своите непрестанни действия за намаляване на цената на ел. енергията за индустрията. Асоциацията работи за премахване на административното определяне на минималната работна заплата в страната и преминаването към договаряне на минимални работни заплати по икономически дейности на браншово равнище.

На предприятията от областта бяха представени от експерти от държавните институции Оперативните програми за новия програмен период, както и индикативните програми за отваряне на процедурите за кандидатстване през 2016 г., като бяха разяснени с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Участниците в срещата се запознаха с отворените и предстоящи за кандидатстване процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Инициатива за малки и средни предприятия“, „Наука и образования за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.

Представителите на бизнеса от област Велико Търново и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че с набелязани общи стъпки за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта.

Бизнесът от областите Шумен и Добрич получи информация за новите възможности за финансиране през новия програмен период и подкрепа от АИКБ

IMAG2536

Представители на десетки предприятия от областите Шумен и Добрич участваха в срещи с ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в Българи (АИКБ). На срещите бяха  дискутирани последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Зам.-председателят на УС АИКБ г-н Петьо Милков, представи свършеното от АИКБ през последната година като отбеляза, че вече 20 години Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес. Той запозна местните предприемачи с основните дейности, към които ще бъдат насочени усилията на АИКБ през 2016 г. От своя страна представителите на предприятията в областта имаха възможност за поставят проблемите, с които се сблъскват. В резултат се проведе дискусия какви дейности трябва да бъдат предприети, за да се преодолеят трудностите.

Местният бизнес бе запознат с възможностите за финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и особено по схемата „Добри и безопасни условия на труд“, която предстои да бъде отворена за кандидатстване съвсем скоро. Очертани бяха и перспективите, които предоставя за предприятията ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за новия програмен период.

Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, представи оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“, отворената за кандидатстване схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“, а също така и предстоящата „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Тя разясни на присъстващите и основните параметри за новия програмен период на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Участващите в срещата получиха практически насоки как могат да се възползват от тези финансови инструменти.

Регионалният бизнес от област Шумен и Добрич и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че с общи действия и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и ще се намерят формули за решаването на проблемите от общ интерес. Съвместните усилия ще бъдат насочени към подобрение на бизнес средата и инвестиционния климат, развитието на икономиката, насърчаване на заетостта.

Следващата среща на АИКБ с бизнеса ще се проведе на 4 февруари в град Велико Търново.

АИКБ представи във Варна инициативите, които ще предприеме през 2016 г., за подобряване на икономиката в страната

20160129_101326

Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ е най-широко представителната на национално равнище организация на работодателите. Заместник-председател на УС на АИКБ е изпълнителният директор на „Черно море“ АД г-н Петьо Милков.

През последните 20 години Асоциацията работи неуморно в полза на българския бизнес. Сред резултатите от усилията на структурата са подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса, ограничаване и превенция на неформалната икономика, подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството, усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари, насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската дейност, развитие на човешките ресурси и осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

На 29 януари 2016 г. ръководството на АИКБ проведе поредната среща в страната с представители на бизнеса от област Варна. На срещата имаше широко присъствие от страна на предприятия и организации от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Г-н Петьо Милков представи дейността на АИКБ, нейните последни инициативи и как Асоциацията защитава и помага на своите членове. Сред постиженията са борбата срещу поскъпване на тока, политиките по отношение на минималния осигурителен доход, който трябва да бъде дискутиран на базата на договорното начало в браншовите организации. АИКБ настоява за спешна образователна реформа, която да преодолее недостигът на специалисти, необходими за бизнеса у нас, тъй като в момента има огромно несъответствие между потребностите на бизнеса и завършващите висшите учебни заведения. Ускоряване на административната реформа е друг път за осигуряване на ефективен бизнес климат у нас и Асоциацията ще настоява за осигуряване на политическа стабилност, сигурност, намаляване на административната тежест за бизнеса и за ограничаване намесата на държавата на пазара на труда.

От своя страна представителите на бизнеса от областта представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване.

На срещата бе обърнато сериозно внимание на Оперативните програми и възможностите за финансиране на бизнеса тази година. Г-жа Диляна Танова от Министерство на образованието и науката, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ представи възможностите за финансиране на бизнеса по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“. Д-р Ангелова представи и отворената за кандидатстване схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“ и очакваните да бъдат отворени в кратък период схеми „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и „Добри и безопасни условия на труд“. На представителите от бизнеса бяха разяснени и основните параметри за новия програмен период на „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020.

Представителите на бизнеса от област Варна и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта.

Следващите срещи на АИКБ с бизнеса ще се проведат на 1 февруари 2016 г. в градовете Шумен и Добрич.

Ръководството на АИКБ гостува в Габрово, за да обсъди с местния бизнес възможностите за подобряване на икономическия климат у нас

IMG_5684[1]

На 27 януари 2016 г. се проведе среща на най-широко представителната организация на работодателите на национално равнище – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), с представителите на бизнеса от област Габрово.

На срещата присъстваха десетки предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Г-н Стефан Василев, член на УС на АИКБ, представи актуалните действия на АИКБ през последната година, като отбеляза, че вече 20 години Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес.

Основните настоящи и бъдещи действия на АИКБ през 2016 г. са насочени към:

 • Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;
 • Ограничаване и превенция на неформалната икономика;
 • Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството;
 • Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;
 • Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес;
 • Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България;
 • Развитие на човешките ресурси;
 • Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

От своя страна представителите на бизнеса от областта и регионалният представител на АИКБ за област Габрово г-н Николай Григоров, представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване.

На срещата присъства и директорката на Бюрото по труда в гр. Габрово г-жа Лена Енева, която приветства гостите, представи активните програми за момента и изрази своята удовлетвореност от работата с екипа на АИКБ в Съвета за сътрудничество към ДБТ.

Г-н Теодор Дечев от АИКБ представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса, през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“. Г-н Дечев представи и отворената за кандидатстване схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“ и очакваните да бъдат отворени в кратък период схеми „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и „Добри и безопасни условия на труд“. На представителите от бизнеса бяха разяснени и основните параметри за новия програмен период на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020.

Представителите на бизнеса от област Габрово и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта. АИКБ настоява за спешна образователна реформа, която да преодолее недостигът на специалисти, необходими за бизнеса у нас, тъй като в момента има огромно несъответствие между потребностите на бизнеса и завършващите висшите учебни заведения. Големият брой инвалидни пенсии (близо 1/3 от всички отпуснати пенсии) също е проблем, който следва да се преодолее чрез неотложна реформа, чиито основа и облик бяха очертани на организираната от АИКБ кръгла маса на 26 януари 2016 г. в София на тема „Устойчива работоспособност и разширяване на възможностите за трудова реализация – предизвикателства и насоки за реформа“. Ускоряване на административната реформа е друг път за осигуряване на ефективен бизнес климат у нас и Асоциацията ще настоява за осигуряване на политическа стабилност, сигурност, намаляване на административната тежест за бизнеса и за ограничаване намесата на държавата на пазара на труда.

След срещата бе проведена и пресконференция, на която бяха представени и пред медиите последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България и предстоящите задачи за 2016 г.

Следващата среща на АИКБ с бизнеса ще се проведе на 29 януари 2016 г. в град Варна.

Позиция на социалните партньори по повод на внесения на 15.01.2016 г. ЗИД на КТ относно критериите за представителност на социалните партньори и последвалите различни предложения за значителното им занижаване

По повод на внесения на 15 януари 2016 г. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда относно критериите за представителност на социалните партньори и последвалите различни предложения за значителното им занижаване, представителните работодателски и синдикални организации изразяваме следната обща позиция:

 1. Предложените със законопроекта от 15 януари 2016 г. критерии за представителност са обективни и отговарят напълно на реалностите на пазара на труда;
 • Изискването за 50 хиляди члена на синдикална организация е доказало своята адекватност чрез прилагането му в продължение на много години;
 • Изискването за 1 500 членове (при отпадане на минималния брой заети в тях лица) и общо не по-малко от 50 хиляди работници и служители във всички членове на работодателската организация или алтернативно 100 хиляди работници и служители, дава възможност да бъдат признати за представителни на национално равнище както работодателски организации, изразяващи интересите на едрия, така и на малкия и среден бизнес и тези на микропредприятията;
 • По данни на НСИ за 2014 г., броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в нефинансовите предприятия е 2 075 598, а броят на тези предприятия е 383 905, което показва, че посочените изисквания за работодателски организации представляват съответно 2,4% от заетите лица (при изискване за 50 хиляди), респективно 4,8% (при 100 хиляди), а изискването за брой предприятия, дори само спрямо нефинансовите, е в размер на 0,39%. В този смисъл, не може да става дума за каквато и да било прекомерност на изискванията;
 • Снижаване на критериите за представителност на работодателските организации означава да се допусне възможност в социалния диалог да участват организации без никаква обществена тежест и експертиза;
 • Така предложените критерии за синдикални и работодателски организации кореспондират помежду си и са взаимно обвързани.
 1. Статутът на представителност е свързан с необходимост от значителен и сериозен ресурс, осигурен от участието на достатъчен брой ангажирани с дейността лица, без значение на тяхната големина. Обвързан е и с необходимостта от експертиза във всички сфери на националната икономика. Няма пречка организации, които не отговарят на изикванията, нито разполагат с всеобхватна компетентност, да участват в тристранния диалог, като ползват ресурса на представителните на национално равнище, в качеството на техни членове. От друга страна, представителността не е предимство при участие в проектно финансиране, нито осигурява пряк достъп до такова.
 1. Критериите за представителност във вида, предложен със законопроекта за изменение и допълнение на КТ от 15 януари 2016 г. са съобразени с практиките и съотношенията в преобладаващия брой европейски държави.
 1. Приемане на по-ниски от предложените критерии ще означава изкривяване на социалния диалог, като в него ще се създаде възможност, наред с утвърдени и със сериозна експертиза организации, да участват и такива, които изразяват ограничени и тясно корпоративни интереси, което ще има за резултат проблеми в тристранното сътрудничество в Република България.

25.01.2016 г.

Асоциация на индустриалния капитал в България
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
Българска търговско-промишлена палата
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Конфедерация на независимите синдикати в България
Конфедерация на труда „Подкрепа“

АИКБ се среща с бизнеса в Габрово – 27.01.2016 г.

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), най-широко представителната на национално равнище организация на работодателите, Ви кани на информационна среща, на която ще бъдат дискутирани инициативи за подобряване на бизнес климата в България, както и информация за възможностите за финансиране на бизнеса по новите оперативни програми за периода 2014 – 2020 г.

Вече 20 години АИКБ работи неуморно в полза на българския бизнес. Нашите непрестанни усилия, насочени към:

 • Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;
 • Ограничаване и превенция на неформалната икономика;
 • Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството;
 • Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;
 • Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес;
 • Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България;
 • Развитие на човешките ресурси;
 • Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

Eксперти ще представят на Вашето внимание ползите и възможностите за финансиране за българските индустриални предприятия при участие в процедурите по:

 • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020;
 • Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020;
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020;
 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020;
 • Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Срещата ще се състои на 27 януари 2016 г. (сряда) от 11:00 часа (регистрация в 10:30 часа), в град Габрово, Технически университет – Габрово (ул. „Хаджи Димитър“ №4), Библиотека.

Моля да потвърдите Вашето участие при възможност на следните координати: тел.: 02/963 37 52; факс: 02/963 37 56;   e-mail: v.radeva@bica-bg.org; bica@bica-bg.org

След срещата ще се проведе и специална пресконференция за представителите на местните медии – от 13:30 часа на същото място.

1 26 27 28 29 30 32