Категория: Новини

АОБР: Предложението за увеличение на МОД със 7,5% подменя договореностите между синдикати и работодатели

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) категорично отхвърля предложения ръст на минималните осигурителни доходи (МОД) по длъжности и икономически дейности през 2016 г., включен в проекта на Закон за бюджета на ДОО за 2016 г.

Предвиденият среден ръст на МОД по длъжности и икономически дейности от 8,6% за 2016 г. спрямо 2015 г. подменя постигнатите договорености. Договореният ръст за 48 икономически дейности от 6,2% е завишен административно на 7,5% за длъжности с договорени по-ниски стойности чрез въвеждане на праг от 420 лв., отговарящ на прогнозния размер на МРЗ за 2016 г. За останалите 37 икономически дейности, в които не са постигнати споразумения, е предложено административно увеличение от 7,5%.

Административният среден ръст на МОД не съответства на динамиката на производителността на труда (при очакван ръст за 2015-2016 г. до 1%, според пролетната макроикономическа прогноза на ЕК), добавената стойност, БВП, заетостта, както и на очаквания ръст на потребителските и производствените цени.

Организациите, членуващи в АОБР, многократно са заявявали, че този подход, прилаган от 2003 г., вкл. и след отключване на глобалната икономическа криза от 2008 г., ограничава заетостта в региони, сектори, предприятия и групи в неравностойно положение на пазара на труда, с нискоквалифицирана и ниско платена заетост. Тази аргументация е представяна многократно и в препоръки на ЕК, СБ и МВФ, както и в проучвания, възложени от МТСП и МФ.

Ефективният контрол, браншовото и фирмено колективно трудово договаряне следва да бъдат използвани като основен инструмент за борба с нелоялната конкуренция и недекларирания труд, чрез които се избягва  осигуряване върху реално изплатените трудови възнаграждения. В тази връзка АОБР:

  1. Заявява отново подкрепа за ефективно колективно трудово договаряне, за отговорни и балансирани споразумения по размера на минималните работни заплати, отговарящи на икономическото състояние и перспективи на съответните предприятия и браншове, валидни само за участниците в съответните договорености.
  2. Настоява компетентните контролни органи да изпълняват в пълен обем и с висока ефективност законово регламентираните им функции с цел драстично ограничаване на осигурителните измами и отклоняването от данъчни и осигурителни задължения.
  3. Заявява категорична обща позиция за отмяна чл. 6, ал. 2, т. 3 на КСО, регламентиращ определянето на МОД по длъжности и икономически дейности, считано от 01.01.2016 г.
  4. Ще обсъди общ призив към всички браншови организации на работодателите за преразглеждане на досегашната практика и преустановяване на всички бъдещи преговори по тяхното определяне.

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е учредена през 1995 г., като обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България. АОБР е член на Международната организация на работодателите, която участва в работата на Международната конференция на труда и Международната организация на труда. Съгласно Устава на АОБР, организацията се председателства на ротационен принцип, като всяка година координацията поема един от членовете. През 2015 г. ротационен председател е БСК.

АИКБ изпрати до вицепремиера и председател на НСТС г-н Ивайло Калфин позиция по проекта на Държавен бюджет на РБ за 2016 г.

АИКБ изпрати до вицепремиера и председател на НСТС г-н Ивайло Калфин позиция по проекта на Държавен бюджет на РБ за 2016 г. 

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе заседание в Министерски съвет днес, като в дневния ред е предвидено социално-икономическите партньори да разгледат три проекта на закони – за държавния бюджет на Република България за 2016 г., за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г. и за бюджета на Националната здравноосигурителна каза за 2016 г.

Ще бъде обсъден и проект на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната през следващата година.

Припомняме Ви, че на 22 октомври 2015 г. АИКБ изпрати до Министерство на финансите препоръки към проекта на Държавен бюджет на РБ за 2016 г.

Възможностите за спекулации с минималната работна заплата вече са изчерпани

vasil_velev

Отговори на въпросите на вестник „Капитал“ на председателя на УС на АИКБ г-н Васил Велев.

Какво е мнението на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по темата с увеличението на праговете?

Асоциацията на индустриалния капитал в България принципно е против увеличаването на осигурителни прагове (минимални осигурителни доходи) в която и да е икономическа дейност, без да е сключвано споразумение за това. „Служебната“ промяна на осигурителните прагове винаги има спекулативен характер. Отделен въпрос е, че досега е имало дълги периоди на дефлация, но никой не е намалявал по тази причина който и да е осигурителен праг.

Некоректностите около определянето на минималните осигурителни прагове започнаха още преди да се вземат решения за „служебно“ повишаване на тези, където няма подписани споразумения. Още тогава представихме списък на споразуменията, в които за различни категории персонал са договорени осигурителни прагове, които са равни на минималната работна заплата (МРЗ), но са интерпретирани некоректно от МТСП, като за тях е прието, че са равни на 420 лева. Добре знаем, че все още минималната работна заплата у нас е 380 лева и никой не може да гарантира, че тя няма да се задържи и през следващата година като наблюдаваме икономическата конюнктура, особено при драстичното увеличаване на цената на тока за индустрията.

Продължението на интервюто може да прочетете тук.

АИКБ изпрати до Министерство на финансите препоръки към проекта на Държавен бюджет на РБ за 2016 г.

Законът за държавния бюджет е фундаментална законодателна норма, в която намират отражение възприетите от парламентарното мнозинство и излъченото от него правителство политики в различните сфери на обществено-икономическия живот и по отношение на функционирането на държавния апарат.

За разлика от последните няколко години, през настоящата година политическата ситуация в България е значително по-спокойна и стабилна, но за съжаление отново към средата на месец октомври Министерство на финансите не е представило проект за бюджет на Република България и дори да бъде спазен законовият срок за внасяне на проекто – бюджета за обсъждане и приемане от Народното събрание, общото впечатление ще бъде, че отново ще липсва прозрачност относно проведената бюджетна процедура, поради кратките срокове, възпрепятстващи ефективното обществено обсъждане на параметрите на държавния бюджет и подкрепените от него политики.

Поради гореописаните времеви ограничения, позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по темата отново се налага да бъде базирана на този етап единствено на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 г., приета с Решение № 267 на Министерски съвет от  23. 04. 2015 г., както и на медийни изявления на министъра на финансите относно предвижданите параметри на Бюджет – 2016. Подобен подход е натоварен със значителни рискове, но реалността не ни дава никаква друга възможност. Ето защо изготвяме тези препоръки на бизнеса към Бюджет 2016 г., които се надяваме да бъдат ползвани като основа, за да се отговори на нашата потребност от подобряване на бизнес средата в България.

Препоръките на АИКБ може да видите тук.

Г-н Васил Велев бе избран за ротационен председател на Международния координационен съвет на организациите на работодателите

IMAG2309

На 9 и 10 октомври 2015 г. се проведе Общо събрание на членовете Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) в Казахстан. Присъстващите лидери на работодателски организации от Европа и Азия единодушно избраха председателят на УС на АИКБ г-н Велев за ротационен председател на Съвета. Това е признание за системната, упорита и целенасочена работа на г-н Велев за развитието и задълбочаването на сътрудничеството на представителите на бизнеса от Източното партньорство, Русия, Азия, с европейските бизнес среди. Събранието бе съпроводено от бизнес форум, като събитията се проведоха в градовете Астана и Алмати.

Основната тема на дискусията, която бе подробно обсъдена от работодателите от Европа и Азия, бе посветена на добрите практики, които осигуряват взаимодействие с държавните и правителствени институции в разработването и експертизата на нормативни актове, отнасящи се до бизнес климата.

Г-н Велев увери членовете на Съвета, че ще положи усилия да разшири обхвата на организацията чрез привличането на нови членове, както и че ще работи в посока на повишаване на ролята на МКСОР за интегриране на икономики, взаимноизгодно сътрудничество и партньорство между страните, подобряването на бизнес средата, инвестиционния климат, законодателството за привличането на инвестиции и сътрудничеството между предприятията и др.

Набелязани бяха действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации на работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост.

Следващото заседание на Съвета ще се проведе в София през 2016 г., а АИКБ бе домакин и на предишното заседание на МКСОР, което се проведе на 7 юли тази година в град Варна, резиденция „Евксиноград“.

********

Международен координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) – www.ksorr.ru

През 2010 година АИКБ стана една от организациите – учредители на Международния координационен съвет на организациите на работодателите. Съветът има характера на съвещателен орган. Неговата цел е да съдейства за установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите и свързаните с тях икономически отношения, както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за изработване на антикризисни мерки предвид сходните икономически проблеми в държавите от региона. Асоциацията поддържа ефективни контакти и със службите по търговско-икономическите въпроси към всички посолства на чужди държави в България, както и на българските посолства в повечето страни.

Понастоящем МКСОР обединява национално представителни организации на работодателите от 15 държави от Централна и Източна Европа и Азия – 18 организации от  Армения (2), Азербайджан, Беларус, България, Унгария, Грузия, Казахстан (2), Киргистан, Латвия, Литва, Полша, Русия, Румъния, Украйна (2), Естония.

Г-н Ивелин Желязков от АИКБ бе избран единодушно за председател на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж

NS_2015_10_06_3

Под председателството на Гълъб Донев, зам.-министър на труда и социалната политика, Надзорният съвет на НИПА проведе третото си редовно заседание за 2015 г. Обсъден и приет бе отчета за работата на НС за първото шестмесечие на годината, както и отчет за изпълнението на програмните цели и бюджета на института до 30 юни 2015 г. Бяха приети Програма за дейността на НИПА за 2016 г. и проект на бюджет за следващата година. Обсъден и приет бе доклад за резултатите от изпълнението на проект „Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ“, финансиран от ОП „Административен капацитет“ по договор № 14-11-17/26.08.2014 г. За председател на Надзорния съвет за следващият едногодишен период бе избран г-н Ивелин Желязков от страна на работодателските организации, представител на АИКБ, а за зам.-председатели – проф. Емил Мингов от страна на държавата, и г-н Николай Недев, изпълнителен секретар на КНСБ, от страна на синдикалните организации.

ДЕКЛАРАЦИЯ на НПРО във връзка с изявления на Българската фотоволтаична асоциация

Във връзка с изявления в медиите от страна на Българската фотоволтаична асоциация, че „работодателските организации целенасочено търсят уязвяването и фалита на конкретни работодатели на цял един сектор от българската енергетика“, национално представителните работодателски организации изразяват следната

ПОЗИЦИЯ:

  1. Подкрепяме европейската политика за изграждане и включване в електроенергийната мрежа на енергия от ВЕИ. Всички законно изградени, законно присъединени и законно финансирани ВЕИ-инсталации са добре дошли в българската енергийна мрежа.
  2. Не можем да приемем деформирането на българския енергиен пазар чрез задължително и на преференциални цени изкупуване на енергия от ВЕИ-инсталации, работещи в нарушение на законовите процедури.

България е страна с отворена икономика и българските производители се конкурират на международните пазари. Цената на енергията е от ключово значение за нашата конкурентоспособност. Всяко нарушение на пазарните принципи отнема конкурентните предимства на българските предприятия на световния пазар.

  1. Не провеждаме акция срещу производителите на енергия от ВЕИ, а срещу онези, които нарушават законодателството и не се придържат към принципите на лоялно пазарно поведение! Компаниите, които са с ясен произход на капитала, спазват закона и не използват корупционни практики, нямат основание да се притесняват от действията на работодателските организации.

             http://bgrabotodateli.org/ 

НПРО внесоха в Прокуратурата сигнали за нередности в енергетиката

300915-prokuratura

Ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) – Васил Велев (АИКБ), Божидар Данев (БСК), Цветан Симеонов (БТПП) и Кирил Домусчиев (КРИБ), внесоха в Прокуратурата на РБ сигнали за нередности в системата на енергетиката.

На среща (днес, 30 септември 2015 г.) с главния прокурор Сотир Цацаров представителите на работодателите представиха позициите си по отношение на проблемите в енергетиката и подчертаха, че съществуват множество резерви за намаляване на цената на ел.енергията, ако бъдат прекратени нарушенията в системата, за които има достатъчно данни, вкл. в медиите.

От своя страна, главният прокурор информира, че по предложение на министър-председателя Бойко Борисов е сформирана работна група (с представители на Прокуратурата, ДАНС и Министерството на енергетиката), която е натоварена със задачата да разследва потенциалните закононарушения в системата на енергетиката. Сотир Цацаров пое ангажимент да внесе в работната група сигналите на НПРО и на следваща среща в началото на м. ноември да ги информира за резултатите от проведените проучвания.

Внесените днес от НПРО сигнали са три:

Първият съдържа данни за нарушения, свързани с работата на фотоволтаични централи през нощта (когато липсва слънцегреене) и за изкупуване на електрическа енергия от централи преди въвеждането им в експлоатация. Освен това, в сигнала се повдига въпросът за крайната собственост на търговски дружества, експлоатиращи ВЕИ-централи, свързани с длъжностни лица, в чиито правомощия влиза вземането на решения относно ВЕИ-сектора, т.е. при явен конфликт на интереси. Излагат се и данни за действия и бездействия на държавни регулаторни органи, които не се упражнили достатъчен контрол и не са реализира административно-наказателна отговорност срещу нарушителите.

Вторият сигнал се отнася до т.нар. Американски централи – ТЕЦ „Марица изток 1“ и ТЕЦ „Марица изток 3“. В сигнала е изложена хронологията по изграждане на обектите, свързана с редица нарушения на процедурите за определяне на чуждестранните инвеститори, неразкриване на действителните собственици на капитала на проектните дружества, както и сключването на неизгодни за държавните енергийни дружества сделки с ел. енергия, които водят до задължително изкупуване на ел. енергия, в нарушение на правилата за конкуренция на ЕС. Предвид обстоятелството, че първоначалните инвеститори са американски компании, които са подчинени на американското законодателство, НПРО предлагат на Прокуратурата на РБ да сезира компетентните американски власти по реда на щатския Закон за чуждестранните корупционни практики.

Третият сигнал е за евентуални закононарушения във връзка с публикуването на административен акт, постановен от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В сигнала се представят данни, според които на сайта на КЕВР първоначално публикуваният PDF-файл с текст на Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. е бил подменен с нов PDF-файл, но с друг текст на същото решение, със същия номер и мотиви, но с множество различия в частта за утвърждаване на нетното специфично производство на ел. енергия от фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ). Вторият вариант на файла е изцяло в полза и облагодетелства производителите на електрическа енергия от фотоволтаични централи, тъй като чрез нея се определят по-големи количества електрическа енергия от ФЕЦ за изкупуване по преференциални цени. От друга страна, такава евентуално извършената промяна на текста е във вреда на българските граждани и бизнес, които следва да поемат тази финансова тежест чрез плащането на добавката „задължения към обществото“. Ако данните в сигнала бъдат потвърдени, то е налице нарушение на административно-производствените правила и извършване на длъжностни престъпления.

НПРО внасят в Прокуратурата на РБ сигнали за нередности в енергетиката

HKAS2308-1280x853

На 30 септември 2015 г., сряда, от 12.00 часа, в сградата на Прокуратурата на РБ ще се проведе среща между главния прокурор Сотир Цацаров и ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации (НПРО).

На срещата НПРО ще връчат сигнали за нередности в системата на енергетиката.

Ръководителите на НПРО ще дадат изявления за медиите след края на срещата.

АИКБ изпрати становище по ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане

Асоциация на индустриалния капитал в България изпрати становище по проекта на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане, поставен на обществено обсъждане от Министерство на финансите на 12.09.2015 г.

Становището е изпратено до вицепремиера г-н Ивайло Калфин и министъра на финансите г-н Владислав Горанов.

Становището може да видите тук.

1 27 28 29 30 31