Категория: Новини

Бизнесът от област Бургас получи информация за новите възможности за финансиране през новия програмен период и подкрепа от АИКБ

IMG_9671

Днес, 21 януари 2016 г., се проведе среща на най-широко представителната организация на работодателите на национално равнище – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), с представителите на бизнеса от област Бургас.

На срещата присъстваха десетки предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Председателят на АИКБ г-н Васил Велев, представи актуалните действия на АИКБ през последната година, като отбеляза, че вече 20 години Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес.

Основните настоящи и бъдещи действия на АИКБ през 2016 г. са насочени към:

 • Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;
 • Ограничаване и превенция на неформалната икономика;
 • Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството;
 • Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;
 • Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес;
 • Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България;
 • Развитие на човешките ресурси;
 • Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

От своя страна представителите на бизнеса от областта представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване.

Г-жа Диана Грозданчева, старши експерт, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерство на труда и социалната политика представи възможностите за финансиране на бизнеса по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, като обърна особено внимание на схемата „Добри и безопасни условия на труд“, която предстои да бъде отворена за кандидатстване съвсем скоро.

Г-н Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса, през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“. Г-н Иванов  представи и отворената за кандидатстване схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“ и очакваната да бъде отворена в кратък период схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.

            На представителите от бизнеса бяха разяснени и основните параметри за новия програмен период на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Представителите на бизнеса от област Бургас и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта.

След срещата бе проведена и пресконференция, на която бяха представени и пред медиите последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България и предстоящите задачи за 2016 г.

Следващата среща на АИКБ с бизнеса ще се проведе на 27 януари 2016 г. в град Габрово.

България определя дневния ред на работата в областта на услугите от общ интерес

IMAG2490

На проведеното вчера заседание на Постоянната работна група за услугите от общ интерес, председателят й – д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България, представи своята Работна програма за 2016 г., която единодушно беше подкрепена от членовете на работната група.

Основните акценти в програмата включват:

 • Предизвикателства и възможности пред предоставянето на услуги от общи интерес в условията на бюджетни ограничения – идентифициране на съвременни и иновативни модели за предоставяне на качествени и достъпни обществени услуги;
 • Място и възможности на услугите от общ интерес при преговорите за търговски споразумения между Европейския съюз и неговите партньори;
 • Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги;
 • Ефект на преговорите за ограничаване на климатичните промени върху услугите от общ интерес;
 • Модернизиране на правилата за държавни помощи.

Работната програма беше обсъдена с председателят на Групата по обществени услуги в Европейския парламент, г-н Жан-Пол Денанот, който също представи приоритетите за работа в тази област на Европейския парламент и констатира пълно сходство на основните теми за работа през 2016 г. Беше решено двете институции – Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет да организират кръгла маса на високо равнище през април, за да обсъдят предизвикателствата и възможностите пред предоставянето на услуги от общи интерес в условията на бюджетни ограничения. Г-н Денанот изрази и активен интерес към планираните становища, които г-жа Ангелова представи и изрази намерение да продължи работата по тях и в рамките на Европейския парламент.

Договорените възможности за сътрудничество бяха приветствани от председателя на секцията по Транспорт, инфраструктура и информационно общество – г-н Пиер-Жан Кулон, който обяви, че секцията, съвместно с Българския Икономически и социален съвет ще организира на 22. 03. 2016 г. дебат по проблемите на енергетиката в София.

Асоциация на индустриалния капитал в България е единствената работодателска организация в България, представляваща интересите на компаниите, доставящи услуги от общ интерес и активно и системно работи за това както на национално, така и на Европейско равнище.

НПРО рестартират общите си действия за реформи в енергетиката

Неизпълнението от страна на институциите на поетите през лятото и есента на миналата година ангажименти за реформи в енергетиката беше основна тема на проведената в БСК днес (12 януари 2016 г.) работна среща. В дискусията участваха ръководствата на четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Браншовата асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската камара на химическата промишленост (БКХП), Българската минно-геоложка камара (БМГК), Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) и големи предприятия от базовата индустрия.

По време на срещата беше констатирано, че въпреки поетите ангажименти и обещания,до момента институциите не са предоставили:

 • Правителствен проект на Пътна карта за реформи в енергетиката;
 • Пълен анализ на изграждането и дейността на ВЕИ по отношение спазване на законовите процедури, вкл. разрешение за въвеждане в експлоатация, дата на присъединяване, определена цена и мощност за изкупуване, форми на финансиране и произхода на средствата за тяхното изграждане и т.н. (Анализът трябваше да е готов до 15.10.2015 г., но и към настоящия момент НПРО не разполагат с него, въпреки многократните напомняния и последвалите обещания от страна на министъра на енергетиката);
 • Решение относно включване на добавка „Задължение към обществото“ и към цените на ел. енергията за износ за страни, нечленуващи в ЕС;
 • Анализ на методологията за ценообразуване, използвана от КЕВР и систематизиране на необходимата промяна в методиката и законодателството.

Липсва каквото и да било движение и по останалите предложения на бизнес организациите, като практически еизпълнена само една от предложените от НПРО мерки – забраната за изкупуване по преференциални цени на ел. енергия от биомаса от обекти, въведени в експлоатация след 01.01.2016 г.

Обща бе констатацията на участниците в срещата, че е налице пълно неглижиране на споразумението с работодателските организации по отношение реформите в енергетиката. Това налага активизиране на общите действия на индустрията с цел рестартиране на диалога с институциите и ускоряване решаването на проблемите.

От страна на БАМИ информираха, че след тяхно писмо до всички български евродепутати и до еврокомисаря Кристалина Георгиева, с което се иска ускоряване на нотификацията на Наредбата за намаляване на тежестта от разходите за енергия от ВЕИ, е получен „формален, бюрократичен отговор“ от страна на Европейската комисия, който практически прехвърля отговорността за забавянето на този процес към българското правителство. По данни на браншовата асоциация,загубите на металургичната индустрия от неприлагането на наредбата възлизат на повече от 600 млн. лв. месечно, което крие реалната опасност от затваряне на големи производствени мощности в близките месеци, с всички произтичащи от това негативни последици за българската икономика, вкл. за пазара на труда.

Участниците в срещата набелязаха предварителен план за общи действия, който предстои да бъде оповестен и поетапно изпълняван. Бяха обсъдени и нови идеи за преодоляване на проблемите в енергетиката, които да бъдат представени на вниманието на институциите.

Информация за изпълнението на набелязаните действия ще бъде оповестяване своевременно.

АИКБ ще председателства Международния координационен съвет на организациите на работодателите през 2016 г.

IMAG2309

През 2016 г. председателят на УС на АИКБ г-н Васил Велев ще е председател на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), а АИКБ ще изпълнява функциите на секретариат на международната организация.

Тази година в София ще бъде проведено годишното събрание на МКСОР, в което ще вземат участие лидерите на работодателски организации от Европа и Азия. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени действията за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации на работодателите от Европа и Азия, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на заетостта. Един от основните приоритети на председателството на АИКБ е развитие и задълбочаване на икономическото сътрудничество между членовете на МКСОР и бизнес общността в ЕС, включително отмяна на пречките и санкциите пред свободната търговия и насърчаване на стокообмена.

През 2010 година АИКБ стана една от организациите – учредители на Международния координационен съвет на организациите на работодателите. Съветът има характера на съвещателен орган. Неговата цел е да съдейства за установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите и свързаните с тях икономически отношения, както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за изработване на антикризисни мерки предвид сходните икономически проблеми в държавите от региона.

Понастоящем МКСОР обединява национално представителни организации на работодателите от 15 държави от Централна и Източна Европа и Азия – 18 организации от  Армения (2), Азербайджан, Беларус, България, Унгария, Грузия, Казахстан (2), Киргистан, Латвия, Литва, Полша, Русия, Румъния, Украйна (2), Естония. (вж. приложения списък на членовете на МКСОР).

Бизнесът от област Русе получи информация за новите възможности за финансиране през новия програмен период и подкрепа от АИКБ

02122015

Днес, 2 декември 2015 г., се проведе среща на най-широко представителната организация на работодателите на национално равнище – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), с представителите на бизнеса от област Русе.

На срещата присъстваха десетки предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Председателят на АИКБ г-н Васил Велев, представи актуалните действия на АИКБ през последната година, като отбеляза, че вече 20 години Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес.

Основните настоящи и бъдещи действия на АИКБ са насочени към:

 • Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;
 • Ограничаване и превенция на неформалната икономика;
 • Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството;
 • Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;
 • Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес;
 • Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България;
 • Развитие на човешките ресурси;
 • Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

От своя страна представителите на бизнеса от областта представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване.

Г-жа Людмила Тозева, началник отдел „Програмиране, наблюдение и оценка на оперативната програма“, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса, през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“. Г-жа Тозева представи и  очакваните да бъдат отворени за кандидатстване до края на 2015 г. три грантови схеми:

 • „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“;
 • „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“;
 • „Енергийна ефективност в МСП“.

Г-н Георги Янков, главен експерт Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на Министерство на труда и социалната политика представи възможностите за финансиране на бизнеса по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

На представителите от бизнеса бяха разяснени и основните параметри за новия програмен период на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Представителите на бизнеса от област Русе и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта.

След срещата бе проведена и пресконференция, на която бяха представени и пред медиите последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България.

Снимки от събитието може да видите тук.

АИКБ и бизнеса в Кюстендил набелязаха общи мерки за подобряване на бизнес климата в областта

DSC00339

   Днес, 27 ноември 2015 г., се проведе среща на най-широко представителната организация на работодателите на национално равнище – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), с представителите на бизнеса от област Кюстендил.

На срещата присъстваха над 30 предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Г-н Бойко Недялков, член на управителния съвет на АИКБ и изпълнителен директор на Торготерм АД в Кюстендил, представи актуалните действия на АИКБ през последната година, като наблегна на факта, че вече 20 години Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес.

Основните действия на АИКБ са насочени към:
• Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;
• Ограничаване и превенция на неформалната икономика;
• Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството;
• Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;
• Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес;
• Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България;
• Развитие на човешките ресурси;
• Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

От своя страна представителите на бизнеса от областта представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване.

Г-н Калин Маринов, заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса, през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“. Г-н Маринов представи накратко решенията, взети от Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП на заседанието от 26.11.2015 г., и в частност очакваните да бъдат отворени за кандидатстване до края на 2015 г. три грантови схеми:
• „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“;
• „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“;
• „Енергийна ефективност в МСП“.

Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, представи възможностите за финансиране на бизнеса по новите оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
Представителите на бизнеса от област Кюстендил и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта.

След срещата бе проведена и пресконференция, на която бяха представени и пред медиите последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България.

Следващата среща на АИКБ с бизнеса ще се проведе на 2 декември 2015 г. в град Русе.

ЧЕЗ И АИКБ СЕ ОБЕДИНИХА СРЕЩУ КРАЖБИТЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

3

Новият регионален мениджър на ЧЕЗ Карел Крал и председателят на АИКБ Васил Велев призоваха за справедливост и прозрачност при решаване на проблемите в енергетиката

Борбата с кражбите на електроенергия и съоръжения, възможностите за увеличаване на инвестициите в електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаване на проблемите в енергетиката обсъдиха на работна среща на 11 ноември регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев и заместник-председателя на Асоциацията Румен Радев.

Участниците в срещата изразиха позиция против кроссубсидирането на цената на електроенергията между бизнеса и домакинствата и призоваха за по-строги законодателни мерки, които да ограничат кражбите.

„Кражбите на електроенергия и вандализмът над енергийни съоръжения ощетяват цялото общество. Те  отклоняват от инвестиционния ресурс на компанията и не ни позволяват да развиваме мрежата с темповете, които бихме искали, за да отговорим на нуждите на домакинствата и бизнеса“, каза Карел Крал.

Регионалният мениджър на ЧЕЗ и председателят на АИКБ призоваха за законност и прозрачност в търсенето на решения за проблемите в енергетиката. „Като представители на бизнеса ние имаме еднакви интереси, а именно да бъдат създадени условия за инвестиции и развитие“, каза Васил Велев.

За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети за над 2,5 млн. лева. Компанията е установила и 4 615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана електроенергия в размер на едва 24 млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с години.

АИКБ подписа споразумение за сътрудничество с Канадско-българския бизнес съвет

IMG_5896

На 9 ноември 2015 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Канадско-българският бизнес съвет (КББС) сключиха Споразумение за сътрудничество. Председателят на АИКБ г-н Васил Велев и г-н Дьони Льоклер, „златен“ партньор и почетен член на УС на КББС, подписаха тържествено рамковото споразумение, което има широк обхват и основно визира:

 • осъществяване на износ от предприятията-членове на АИКБ в Канада;
 • осъществяване на инвестиции на територията на Република България от канадски предприятия;
 • подготовка и реализация на съвместни проекти в трети страни;
 • научно-техническо сътрудничество;
 • организиране на съвместни форуми – конференции, семинари, медийни кампании и други.

Споразумението е предпоставка и за други форми на сътрудничество между АИКБ и КБСС. Конкретните параметри на сътрудничеството между страните ще се уговарят за всеки отделен случай.

И от АИКБ, и от КБСС беше заявен много голям интерес към изпълнението на целите, поставени в Споразумение, което се оценява като особено полезно и за двете страни. Споразумението се определя и като основна стъпка за осъществяване на съвместни дейности в областта на бизнес представителството, търговските взаимоотношения, установяване на делови контакти между членовете на двете страни.

*****

Канадско-българският бизнес съвет е канадска асоциация с нестопанска цел, правно учредена на 18 април 1996. Неговата мисия е да насърчава обмена на стоки, услуги, информация и опит, както и икономическото сътрудничество между България и Канада. Неговите основни дейности са:

 • предоставяне на членовете на навременна и актуална информация на пазара, законите и подзаконовите нормативни актове в България;
 • организиране на търговски и/или проучвателни мисии;
 • организиране на стажове, курсове и специализации по бизнес администрация съответно на българи в Канада и на канадци в България;
 • организиране на българо-канадски форуми (конгреси, конференции, симпозиуми);
 • поддържане на сътрудничеството с нашите партньори в България.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА НПРО ОТНОСНО ГРАЖДАНСКОТО НЕПОДЧИНЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР

Национално представителните работодателски организации в България са силно обезпокоени от вълната от полицейски протести в страната. Безпокойство будят, както начинът, по който се извършват протестите, така и ЦЕЛИТЕ на протеста.

Несъмнено, начинът на провеждане на протеста беше неприемлив, но много по-неприемливи са исканията на протестиращите. На практика, това са искания за спиране на всякакви реформи в сектор „Сигурност“ и за придържане към сегашното положение на получаване на привилегии и социални придобивки, без да има каквито и да са индикатори, критерии и измерители, доколко въпросните привилегии са заслужени. Това се казва в декларация на национално представителните организации на работодателите в България – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

Дълбоко уважаваме труда на почтените полицаи и си даваме сметка за свързаните с него трудности, стрес и проблеми на съчетаване на професионалния и личния живот. Не можем, обаче, да не отбележим, че има много други икономически дейности и професии, където отговорността и стресовите ситуации не са по-малки, но работещите съвсем не се ползват от подобен „социален пакет“. Никои други трудещи се в България нямат подобни привилегии при пенсиониране, нито подобни „социални пакети“ и подобни надбавки за прослужено време. По тези показатели служителите в сектор „Сигурност“ могат да бъдат определени като „галеници на обществото“, респективно – на властта. Ето защо, изразяваме твърдата си подкрепа за желанието на правителството да започне реформи в сектор „Сигурност“, се казва в декларацията.

Декларацията на НПРО може да видите тук.

АОБР: Предложението за увеличение на МОД със 7,5% подменя договореностите между синдикати и работодатели

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) категорично отхвърля предложения ръст на минималните осигурителни доходи (МОД) по длъжности и икономически дейности през 2016 г., включен в проекта на Закон за бюджета на ДОО за 2016 г.

Предвиденият среден ръст на МОД по длъжности и икономически дейности от 8,6% за 2016 г. спрямо 2015 г. подменя постигнатите договорености. Договореният ръст за 48 икономически дейности от 6,2% е завишен административно на 7,5% за длъжности с договорени по-ниски стойности чрез въвеждане на праг от 420 лв., отговарящ на прогнозния размер на МРЗ за 2016 г. За останалите 37 икономически дейности, в които не са постигнати споразумения, е предложено административно увеличение от 7,5%.

Административният среден ръст на МОД не съответства на динамиката на производителността на труда (при очакван ръст за 2015-2016 г. до 1%, според пролетната макроикономическа прогноза на ЕК), добавената стойност, БВП, заетостта, както и на очаквания ръст на потребителските и производствените цени.

Организациите, членуващи в АОБР, многократно са заявявали, че този подход, прилаган от 2003 г., вкл. и след отключване на глобалната икономическа криза от 2008 г., ограничава заетостта в региони, сектори, предприятия и групи в неравностойно положение на пазара на труда, с нискоквалифицирана и ниско платена заетост. Тази аргументация е представяна многократно и в препоръки на ЕК, СБ и МВФ, както и в проучвания, възложени от МТСП и МФ.

Ефективният контрол, браншовото и фирмено колективно трудово договаряне следва да бъдат използвани като основен инструмент за борба с нелоялната конкуренция и недекларирания труд, чрез които се избягва  осигуряване върху реално изплатените трудови възнаграждения. В тази връзка АОБР:

 1. Заявява отново подкрепа за ефективно колективно трудово договаряне, за отговорни и балансирани споразумения по размера на минималните работни заплати, отговарящи на икономическото състояние и перспективи на съответните предприятия и браншове, валидни само за участниците в съответните договорености.
 2. Настоява компетентните контролни органи да изпълняват в пълен обем и с висока ефективност законово регламентираните им функции с цел драстично ограничаване на осигурителните измами и отклоняването от данъчни и осигурителни задължения.
 3. Заявява категорична обща позиция за отмяна чл. 6, ал. 2, т. 3 на КСО, регламентиращ определянето на МОД по длъжности и икономически дейности, считано от 01.01.2016 г.
 4. Ще обсъди общ призив към всички браншови организации на работодателите за преразглеждане на досегашната практика и преустановяване на всички бъдещи преговори по тяхното определяне.

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е учредена през 1995 г., като обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България. АОБР е член на Международната организация на работодателите, която участва в работата на Международната конференция на труда и Международната организация на труда. Съгласно Устава на АОБР, организацията се председателства на ротационен принцип, като всяка година координацията поема един от членовете. През 2015 г. ротационен председател е БСК.

1 27 28 29 30 31 32