Категория: Новини

АОБР призова за вето върху промените в Закона за омбудсмана

ombudsman-810

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) се обърна към Президента на РБ Румен Радев с писмено искане да упражни правото си на вето върху приетите на 22 февруари 2018 г. промени в Закона за омбудсмана, с вносител Министерския съвет. Пълния текст на писмото вижте ТУК.

Съгласно промените (чл. 2, ал. 2 от ЗО), правомощията на Омбудсмана се разширяват, като обхващат и възможност за намеса в спорове между граждани и други частни субекти – търговци, граждански организации и отделни граждани. Според АОБР, по този начин се променя философията на закона, който ограничава функциите на Омбудсмана до защита на индивидуални права на граждани, свързани с грешки и други недостатъци от страна на административните органи.

Правомощията на омбудсмана се свързват само с накърнени от държавните и общински органи граждански права и това не е случайно, тъй като по съдебен ред могат да се обжалват само ограничен брой актове на администрацията. В тази сфера омбудсманът се явява гарант за пълна защита на гражданите от действия/бездействия на администрацията. Цялата тази философия е превратно изменена с приетата добавка в алинея 2 на чл. 2 от Закона за омбудсмана, като вместо защитник от администрацията вече се появява фигурата на страна във всевъзможни граждански отношения – нещо, което няма аналог никъде. Напротив – дори за Европейския омбудсман, създаден с договора от Маастрихт, изрично е упоменато, че не може да извършва проверки по жалби срещу предприятия или физически лица. У нас обаче вече ще може“, се казва още в писмото до Президента.

Според АОБР, с подобно „пионерство“ няма да се постигнат позитиви, а напротив – създава се риск от сериозно ограничаване на организационните и експерти възможности на Омбудсмана да изпълнява същностната си функция. Освен това, създават се условия за дублиране на новото правомощия на Омбудсмана с функции на съдебната власт[1], на адвокатурата[2], на полицията[3]Още по-сериозен проблем е възможността за намеса в търговския и граждански оборот, където последиците са непредвидими“, се казва в писмото.

Добавеното правомощие на омбудсмана създава условия за намеса в сфери на дейност, уредени с изрични норми от Конституцията на Република България, като свободата на вероизповеданията (Чл. 13), правото на собственост, нейното гарантиране  и неприкосновеност (Чл. 17), правото на лична свобода и неприкосновеност (Чл. 30), неприкосновеността на свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения (Чл. 34), неотменимостта на основните права на гражданите и недопустимостта на злоупотребата с права (чл. 57).

Изложеното дотук ни мотивира да се обърнем към Вас с призив да упражните правомощието си  по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България, като върнете закона в частта чл. 2, ал. 2, изразът „както и от частноправни субекти.“ в Народното събрание за ново обсъждане“, настояват в писмото си до Президента организациите на българските работодатели.


[1] Чл. 117. (1) от Конституцията на РБ: „Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата

[2] Чл. 134. (1) от Конституцията на РБ: „Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси

[3] Чл. 2. (1) от Закона за МВР: „Дейността на МВР е насочена към защита на правата и свободите на гражданите

АИКБ иска насърчаване на приема в техническите и природо-математическите специалности

Photo1-1500

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) поиска от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев при утвърждаване на държавния план-прием във висшето образование превес да имат техническите и природо-математическите специалности. Асоциацията е готова активно да подпомогне министерството при усъвършенстване на модела, по който бизнесът дава своите предложения при определяне на план-приема във висшите училища. Това заяви днес председателят на АИКБ Васил Велев по време на дискусия за българското образование, проведена в рамките на заседанието на Общото събрание на АИКБ. Участие в събитието взе и ресорния министър Красимир Вълчев.

„От името на АИКБ искам да благодаря на ръководството на Министерство на образованието и науката за добрата ни съвместна работа през последната година. Считам, че за този период успяхме заедно да направим няколко изключително важни стъпки за решаването на проблема с недостига на квалифицирана работна ръка в България. Готови сме заедно с представители на МОН да вземем активно участие и в информационните кампании за популяризиране на професионалното образование. В лицето на АИКБ Министерството може да е сигурно, че има надежден партньор“, заяви още Васил Велев.

Сред основните успехи в съвместната работа с МОН Асоциацията отчете институционализирането на резултатите от проект „Домино – за въвеждане на дуалното обучение в България“. В следствие на активното участие на представители на АИКБ вече има дванадесет одобрени специалности за дуално обучение, като шест от тях са предложени от АИКБ, сред които „Промишлена електроника“, „Автомобилна мехатроника“, „Машини и система с цифрово-програмно управление“ и др. А първите работодатели, възприели дуалната система на обучениеq са членове на АИКБ.

Според Асоциацията има необходимост от въвеждане на нов механизъм за финансиране на висшето образование, което се заплаща от данъкоплатците. Финансов механизъм, който да способства за насърчаване и задържане в заетост в страната на завършилите. За целта трябва принципът „парите следват студента“ да се промени. Не университетите да получават бюджетно финансиране, а студентите да получават на кредит средствата, необходими за тяхното обучение, които средства да внасят (по подобие на студентските такси сега) в избрания/приелия ги университет. Този кредит няма да се връща, ако завършилият висшето си образование специалист се реализира в страната за определен период. Студентите от дефицитни специалности следва да получават допълнителен кредит като несимволични стипендии, например 500 лева месечно.

По време на събитието беше представено и споразумението, което Министерство на образованието и науката и Асоциацията на организациите на българските работодатели ще подпишат, като допълнение към направените предложения за промени в законодателството. Чрез него ще се даде по-голяма възможност бизнесът да се ангажира с броя на паралелките, броя на учениците, профилите и специалностите на регионално ниво. В допълнение на това национално представителните организации на работодателите ще участват активно при формирането на държавния план-прием.

Асоциация на индустриалния капитал в България е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании.

Препоръки на Асоциацията на организациите на българските работодатели относно сключването на Колективните трудови договори

aneks-ktd-narodna-prosveta

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА БРАНШОВИ, РЕГИОНАЛНИ

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ – РАБОТОДАТЕЛИ

 

ОТНОСНО: Актуализация на действащи колективни договори на равнище бранш и предприятие през 2018 г. 

      

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С настоящото припомняме многократно декларираната подкрепа от страна на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за колективното трудово договаряне на общите условия и заплащане на труда, с валидност за представените договарящи се страни. В същото време, в АОБР постъпват сигнали за опити за налагане на необосновани ангажименти при сключване на нови или актуализация на действащи колективни трудови договори на фирмено и браншово ниво.

В тази връзка, АОБР потвърждава отново своите препоръки (в приложението) за съдържанието и подходите при водене на преговори, сключване и актуализация на колективни трудови договори, изпратени през м. януари 2017 г.

Обръщаме също особено внимание на препоръката, че „Не следва да се договаря клауза, която задължава предприятието – работодател да събира от работници и служители и издължава членски внос към съответната синдикална организация, вкл. за присъединяване към сключен КТД“.

В тази връзка, изразяваме очакване за разбиране и подкрепа на тези позиции и предлагаме при необходимост да бъдат проведени съответни обсъждания във Вашите ръководни органи.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

„Препоръки на АОБР към членуващите предприятия и сдружения за съдържанието и подходите при водене на преговори, сключване и актуализация на колективни трудови договори“.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Асоциацията на индустриалния капитал в България подписа споразумение за сътрудничество с Републиканския съюз на работодателите на Армения

2018-Feb14-photo_crop

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подписа вчера споразумение за сътрудничество с Републиканския съюз на работодателите на Армения (РСРА). Меморандумът за разбирателство беше подписан от проф. Богдан Угърчински, член на Националния съвет на АИКБ и Гагик Макарян, президент на РСРА. Събитието се проведе в рамките на посещението на официална делегация, предвождана от президента на Република България г-н Румен Радев в Република Армения.

Двете работодателски организации ще обменят ноу-хау, добри практики и ще си сътрудничат за увеличаване на обема на двустранната търговия и взаимните инвестиции в сферата на промишленото производство, технологиите и др. Като една от най-приоритетните сфери за съдействие бе очертано машиностроенето. АИКБ и РСРА ще съдействат и за провеждането на бизнес срещи между български и арменски компании. Страните ще участват активно в процеса на обмен на работна ръка от Армения в България, както и в сферата на образованието. Това ще даде допълнителна възможност за осигуряване на кадри за сектори от икономиката на България, в които има недостиг на работната сила в изпълнение на Спогодбата за регулиране на трудовата миграция между България и Армения.

С подписаното споразумение АИКБ разширява сътрудничеството си с работодателски организации извън Европейския съюз. АИКБ е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании.

АИКБ: Има необходимост от спешни реформи в енергетиката

photo_7

Има необходимост от спешно реализиране на предложените от Асоциацията на организациите на българските работодатели реформи в сектор енергетика. Зад това становище се обединиха членовете на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на днешното си заседание. Сред най-спешните мерки са санкционирането на нелоялните търговски практики, прекратяване или предоговаряне на договорите с американските централи. Необходимо е също спешно излизане на борсата на ВЕИ, когенерации и обезпечаване на доплащанията чрез договори за разлики, както и подходящи продукти, които да се търгуват на борсата.

В случай, че поетапното изпълнение на предложените мерки не стартира до 21 февруари т.г. НС на АИКБ  възложи на председателя на асоциацията Васил Велев да стартира преговори с представителните на национално равнище работодателски организации за подновяване на искането за оставка на ресорния министър. По време на заседанието още веднъж беше заявена и готовността за провеждане на протест срещу повишението на цената на електроенергията в края на месеца.

photo_6

Ръководството на АИКБ изрази и подкрепата си за измененията на приетия на първо четене законопроект на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. По думите на председателя на асоциацията Васил Велев процесите по трудова миграция трябва да се анализират и управляват, а не да се отричат. Работодателската организация отчете сериозен недостиг на квалифицирани работници в следствие на големия брой пенсиониращи се лица и все по-малкия брой младежи, които завършват средно образование. Необходимостта от облекчаване на достъпа до работа в България е крайно наложителен, тъй като се очаква в средносрочен план тази тенденция да продължи.

На заседанието бе приета и позиция на АИКБ относно дефиницията за малки и средни предприятия, определена от ЕС и възприета в Закона за малки и средни предприятия у нас. Сред предложенията, които АИКБ ще отправи с искане за корекция в дефиницията, са да се предприемат мерки за актуализиране на прага, както и да се даде възможност компаниите сами да избират по кои два от трите количествени изисквания да се дефинират. Това са среден брой служители, нетен оборот и обща сума на баланса.

На заседанието членовете на НС на АИКБ обсъдиха и  предложенията на асоциацията за план за действие за прилагането на Европейския стълб на социалните права. Предложението включва спешни мерки за насърчаване на трудовата квалификация и на професионалното образование, насърчаване на професионалната мобилност, както и осигуряване на здравословна и безопасна работна среда.

Сред основните задачи на Националния съвет на асоциацията е и подготовката на предстоящото Общо събрание, което ще се проведе на 26 февруари т.г. Асоциация на индустриалния капитал в България е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании.

Становище на АОБР относно проект на ЗИД на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

149864788163884

Следва пълният текст на становището на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) относно проект на ЗИД на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.


ДО

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ

Д-Р ХАСАН АДЕМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

 

УВАЖАЕМА Г-ЖА КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н АДЕМОВ,

Представителните организации на работодателите на национално равнище изразяват своята убедена подкрепа за предложението (№ 854-04-47 от 09.02.2018 г.) за изменения на приетия на първо гласуване законопроект за ЗИД на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, внесено от н.п. Христиан Митев, Данаил Кирилов, Анна Александрова, Борис Ячев, Калин Поповски, Искрен Веселинов и Петър Петров.

Убедени сме, че с приемането на това предложение ще се облекчи достъпът до пазара на труда на необходими специалисти, за каквито са налице безсъмнени и нереализуеми със собствен ресурс потребности. Икономическото развитие на страната ни изисква приемането на такива мерки. В тях е и шансът за постигане на още по-добър дългосрочен растеж. Особено удачни решения се предлагат по отношение на: – отпадане от националното законодателство на несъществуващото в правото на ЕС 10 процентно ограничение на общия брой на граждани на трети държави, работещи за местния работодател, съчетано с допълнително облекчение за малки и средни предприятия; – отпадане на задължението за работодателя да провежда предварително проучване на пазара на труда при режима „Синя карта на Европейския съюз; –  отмяна на специалния ред по чл. 18; – облекчаването на реда за полагане на труд от лица от български произход.

Приемането на посоченото предложение в неговата цялост е изключително важно за страната ни, тъй като натрупването на редица негативни обстоятелства за пазара на труда през последните години доведе до задълбочаване на проблема с липсата на специалисти с нужната квалификация, а с това и до ограничаване на възможностите за по-интензивно развитие на икономиката.

Същевременно подновяваме предложенията си, целящи постигане на оптималност и ефективност при прилагане на изискванията на ЗТМТМ, както следва:

 1. В чл. 7, ал. 3 Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта да предоставя писмено решение в 14-дневен срок от подаване на заявлението за разрешаване на достъп до пазара на труда  на работници – граждани на трети държави (вместо 30-дневен както е сега);
 2. В чл. 7, ал. 4 думите „за не повече от 12 месеца“ да се изменят на „за не повече от 24 месеца“ – тази промяна цели повече ефективност при полагане на труд от чуждестранния работник. В случаите на наемане на лица от отдалечени страни – например от Индия и Виетнам, транспортните разходи до България сериозно влияят на финансовото натоварване на работодателя и за него ще е по-ефективно тези разходи да се разпределят за по-продължителен период от време;
 3. В чл. 7, ал. 5 и в чл. 15, ал. 3 думите „три години“ да се променят на „пет години“. Мотивите за това предложение са аналогични на тези по предходната точка;
 4. Предлагаме също в чл. 24 ал. 2 думите „в рамките на календарната година“ да се заличат. Сезонът в зимният туризъм се разпростира в рамките на две календарни години. Поради това, със заличаване на текста „в рамките на календарната година“ ще се премахне задължението за работодателите по време на зимния туристически сезон да подават заявление за получаване на решение по чл. 24, ал. 1 за едни и същи работници, за един и същ сезон два пъти, поради изтичане на календарната година.

Остротата и значимостта на проблемите, свързани с липсата на работници с подходяща квалификация е видна от следните неблагоприятни тенденции и данни:

 1. 107 078 е броят на лицата, които са се пенсионирали през 2016 г., по данни на НОИ;
 2. 54 346 са младежите, които са завършили средно образование през 2017 г., като през последните пет години има трайна тенденция за намаляване на завършващите средно образование;
 3. Около 4 000 души средногодишно формират т.н. „нетна емиграция“ за всяка от последните 5 години по данни на институт „Отворено общество“;
 4. 45% от работодателите, на база проведена в края на 2017 г. анкета, посочват че планират да назначат нови работници, а 29% посочват че има такава вероятност в зависимост от развитието на пазара;
 5. Недостигът на човешки ресурси се посочва като най-остър проблем от бизнеса през последните две години;
 6. Само за десет работни дни (02 – 16.01.2018 г.) в ДБТ българските работодатели са обявили 9511 свободни работни места, като повечето работодатели за целта все по-често и повече ползват частни агенции и други способи за подбор на персонал.

Тези безспорни факти показват необходимостта от по-ефективна намеса на пазара на труда за облекчаване на достъпа до работа в България. Горните данни дават убедителен отговор на въпроса дали за развитието на българската икономика са необходими работници, в това число и от трети страни, и възможно ли е друго решение. В допълнение, без внос на работници развитието на икономиката ще спре като се ограничи до днешните ограничени възможности. Като краен резултат ще се наложи да обсъждаме намаляването на публичните разходи, както и замразяване или намаляване на пенсиите поради настъпването на деня, в който (не само по демографски причини) един работник в реалния сектор ще трябва да изработва дължимото за двама пенсионери.

Абсурдната синдикално популистка теза, че с вдигане на заплащането проблемът  с липсата на кадри ще се саморазреши е крещящо несъстоятелна – и най-високата цена на труда не може да създаде или „върне“ български специалисти с нужната квалификация, още по-малко – веднага. По-високото заплащане в Румъния, още по-високото в Полша и в пъти по-високото в Германия не се оказа пречка пред това да изпитват същите проблеми като тези в България, с намирането на хора с подходяща квалификация. Но за разлика от нас те ги решават – Румъния с цели заводи с чуждестранни работници, Полша, където само работещите украинци са над 1 милион, Германия, където над 17 на сто от работната сила е от чуждестранни работници извън ЕС!

Българските работодатели имат повече ограничения и по-високи разходи, когато наемат чуждестранен работник, тъй като освен разходи за заплата и осигуровки, са длъжни да осигурят и квартира, транспорт за отиване и връщане до страната на произход, извършват разходи по издаване на разрешението за работа, за работна виза, за пазарно проучване, разходи за легализации и др.

Очевидно е, дори за предубедени анализатори, че при равни други условия, всеки работодател ще предпочете да наеме български работник. Истинският проблем, на който трябва да намерим решение са случаите, когато български работник с търсена от работодателите квалификация в страната ни просто НЯМА. И тук дори не става дума за необходимите минимални трудови навици, трудова и технологична дисциплина, и трудолюбие. Българските работодатели предпочитат да наемат български работници, но същевременно си дават сметка, че раждането, отглеждането, обучението, квалификацията и преквалификацията на един работник е продължителен процес, а производството не може да спре и да изчака десетилетия бъдещо несигурно развитие на демографското състояние, на системата за образование и квалификация и квалификация, на приемане на съвременно, ефективно и гъвкаво трудово законодателство. Наивно до глупост е да се очаква, че затварянето на пазара на труда за внос на работници и специалисти от трети държави ще ускори ръста на доходите в страната.

Ако искаме да има развита българска икономика, трябва незабавно да облекчим режим за внос на работници от трети държави.

С УВАЖЕНИЕ, 

БОЖИДАР ДАНЕВ
Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ

АОБР договори реформи в сектор енергетика

2018-Feb6-EnergetikaBB

На проведена днес, 6 февруари 2018 г., в Министерския съвет среща на работодателските организации с министър-председателя Бойко Борисов, председателя на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев, заместник министър-председателя Томислав Дончев, министрите Владислав Горанов, Теменужка Петкова и ръководителите на НЕК, БЕХ, АЕЦ и БНЕБ бяха обсъдени проблемите в сектор енергетика.

Представителите на изпълнителната и законодателната власт приеха основните предложения на национално представителните работодателски организации и поеха ангажимент за поетапното им изпълнение.

Беше договорено след 15 дни да се проведе нова среща за оценка на изпълненото до момента.

Работодателските организации, обединени в АОБР, запазват готовността си за протест на 28 февруари 2018 г. и оттеглят искането си за оставка на министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

Работодателските организации настояват за оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова

2018-Feb5-Temenujka_Petkova-Pan1

На 2 февруари 2018 г., министърът на енергетиката Теменужка Петкова си позволи в ефира на Българската национална телевизия да изрече серия от неистини, което говори или за целенасочено заблуждаване на общественото мнение, или за липса на професионализъм. В интервюто си пред БНТ министър Петкова говори за „свободен“ пазар на електроенергия, върху който държавата не можела да влияе, удобно пропускайки факта, че на същия този „свободен“ пазар на практика участват само две дружества, собственост на държавата, чрез борса, също собственост на държавата.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), представляващи над 80% от българският бизнес, категорично не приемат подобно нагло поведение от страна на представител на изпълнителната власт. Това поведение още веднъж доказва правилността на решението ни да откажем участие в поредната безплодна среща с министъра на енергетиката, да сезираме Комисията за защита на конкуренцията във връзка с цените на електроенергията, както и да организираме мащабен протест срещу безобразията в енергетиката, който ще се проведе на 28 февруари т.г., от 11.00 часа.

Заради неистините и манипулациите, заради неспособността й да се справи с проблемите в сектор „Енергетика“ и, най-вече, заради изоставените реформи, настояваме за оставката на Теменужка Петкова.

КЗК ще присъедини сигнала на АОБР към образуваното производство за анализ на конкуренцията на пазара на електроенергия

kzk

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще присъедини сигнала на АОБР към образуваното от нея производство за извършване на секторен анализ на конкурентната среда на пазара на електроенергия. Това става ясно от отговор на КЗК на внесения от АОБР сигнал във връзка с цените, определени на пазарите за търговия на едро с електроенергия.

С писмото си КЗК информира, че в рамките на образуваното от комисията производство № КЗК/82/2018 г. ще бъде направен цялостен и задълбочен анализ на конкурентната среда на пазара на електроенергия, както и на посочените от АОБР твърдения, с цел идентифициране на съществуващи или възможни антиконкурентни споразумения или практики. В рамките на анализа, КЗК ще дефинира съответните пазари, техните характеристики и структура, бариерите за излизане, участниците на пазара, степента на пазарна конкуренция, нормативната уредба и др., и ще направи изводи за състоянието на конкурентната среда.

Извършването на нов секторен анализ на енергийния пазар ще даде на КЗК детайлна представа за настоящите пазарни процеси и за нуждата от предприемане на евентуални допълнителни мерки от страна на Комисията, съгласно разпоредбите на ЗЗК, които да допринесат за правилното функциониране на пазарната среда“, се казва още в писмото на КЗК до АОБР.

Припомняме, че АОБР внесе сигнала си до КЗК на 25 януари 2018 г. В него се посочва, че насърчаването на открита и честна конкуренция на пазарите на търговия на едро с електроенергия в полза на крайните потребители е целта на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент. КЗК потвърждава, че ще направи исканите от АОБР проверки за:

 • координирано поведение на АЕЦ Козлодуй ЕАД и ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, като основните доставчици на електроенергия на свободния пазар у нас, при обявяване на начални тръжни цени;
 • предварително уговорено сътрудничество на двете централи с определени търговци на електроенергия, прилагайки различен достъп до информация относно тръжни процедури;
 • координирани действия на търговци на електроенергия във връзка със значително и пазарно необосновано увеличение на цената на активната електроенергия, предлагана на крайни потребители.

 

АОБР внесе в Столична община уведомление за протеста на 28 февруари т.г.

stolichna_obshtina

Докато слушаме бодряшки изказвания, как скокът на цените на електроенергията за бизнеса няма да се отрази на цените на стоки и услуги, НСИ отчете вече ръст на потребителските цени за м. декември.

На годишна база цените на хранителните стоки са нараснали с 3,6%. Още по-голям е ръстът на цените на производител на вътрешния пазар – 5,1 % общо за промишлеността.

И това е само началото, тъй като ефектът от повишените цени на електроенергията за бизнеса далеч не е изконсумиран напълно. В същото време, няма промяна в действията на компетентните органи за нормализиране на ситуацията на т.нар. свободен пазар на електроенергия.

Затова представителните на национално равнище организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, чийто членове създават 86% от брутната добавена стойност в страната и дават работа на 82% от наетите в Република България, и Национален синдикат „Защита“ внесоха в Столична община Уведомление за организираното протестно шествие, което ще се проведе на 28 февруари 2018 г., от 10.30 до 12.30 часа, по маршрут „Пл. Независимост (Ларгото) – Министерство на енергетиката – Народно събрание“.

1 2 3 4 5 20