Категория: Новини

СТАНОВИЩЕ НА АОБР ОТНОСНО МЕРКИ В СЕКТОР „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“

electricity-500х314

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОТНОСНО: Спешни мерки в сектор Електроенергетика и провеждане на среща с национално представителните работодателски организации

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

От началото на месец април наблюдаваме неаргументирано повишаване на цената на електроенергията в страната. Нееднократно сме сигнализирали за абсурдни и видимо непазарни отклонения в търгувани количества и цени на платформите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), включително и при директни сравнения на дългосрочни продукти и резултати от сегмент „ден напред“ с количества и цени на румънската борса OPCOM и унгарската борса HUPX.

Припомняме, че с Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г. КЕВР определи прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. в размер на 70 лв/MWh. след анализ на търговските резултати на гореспоменатите три борси, както и при прогноза за цена на дългосрочните продукти на БНЕБ за периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. в интервала 72,00 – 75,00 лв/MWh. Естествено, това беше ясен референтен сигнал за индустриалните потребители в България за очаквани ценови нива. На тази база се изготвят програми за развитие във всяко едно дружество у нас – по начина, по който и подопечното Ви министерство на финансите прави своите приходни и разходни бюджетни разчети.

В действителност, след срещите ни през декември и януари и предприетите мерки, включително и с Вашето съдействие, цената на елелтроенергията, търгувана на БНЕБ в сегмент „ден напред“ се нормализира – така през февруари средната базова цена беше 77,56 лв/MWh, а през март – 68,62 лв/MWh.

Напълно неадекватно на 1 април базовата цена на електроенергията достигна абсурдните 123,06 лв/MWh и така до момента (18 април) средната базова цена е 93,20 лв/MWh.

С дрги думи, имаме ръст на цената на електроенергията за свободен пазар от 36% само за един месец! Това е цена, съотносима на зимен месец, а не типичната за период, в който имаме допълнителни мощности от ВЕИ-та.

Основна причина за този резултат е неадекватното предлагане на електроенергия от страна на дружествата от групата на БЕХ за свободен пазар. Тези дружества се придържат към формалното спазване на ангажиментите пред Европейската комисия за минимални количества, предлагани на енергийната борса, без да се съобразяват с нивата на търсене в България.

Свидетели сме на системна безотговорност по отношение ресорни ангажименти, което води до пълно пренебрегване на индустриалните енергопотребители.

Вярваме, че са необходиме спешни мерки в следните направления:

 1. Спешно приемане на законопроекта за изменение и допълнение на Закон за енергетика, Сигнатура 954-01-16/ 22/03/2019, гласуван на първо четене. Намираме за необходими и още две допълнения, а именно

а) отпадане на всякакъв вид облагане върху вноса на електроенергия чрез премахване на т.2, алинея 1 от чл. 36е на Закон за енергетика.

б) ангажимент КЕВР да се произнася с ценово решение поне един месец преди датата на влизането му в сила – това гарантира адекватно планиране за всички засеганти страни – производители, потребители и търговци на електроенергия.

 1. Предагане на електроенергия на свободния пазар – да се преодолее изкуствения дефицит като дружествата от БЕХ оферират на сегмент „ден напред“ адекватни количества при ценова структура аналогична на утвърдената по ангажимента с Европейската комисия. Оценяваме този дефицит на около 80-100 МВт, което е дори под капацитета на малък блок от ТЕЦ „Марица Изток 2“.
 2. Прекратяване действието на Заповед Е-РД-16-193/09.04.2019г на министъра на енергетиката – вместо да се обезпечи електроенергия за свободен пазар, с тази заповед се ангажират 600 000 МВтч до 30.06.2019г от ТЕЦ „Марица Изток 2“ за регулиран пазар, което ще доведе до изземване на значителна сума от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (между 40 и 90 милиона лева) само за два месеца и оскъпяване на задълженията към обществото.
 3. Увърждаване на адекватен модел на електрогенерация и предлагане на електроенергия от дружествата на БЕХ, включително:

а) Максимално натоварване на двете американски централи с оглед минимизиране на ценовото въздействие върху регулирания пазар.

б) Предлагане на базова енергия на свободен пазар, сегмент „ден напред“ за периода есен/зима/пролет – преимуществено от ТЕЦ „Марица Изток 2“, за периода пролет/лято/есен – преимуществено от АЕЦ;

в) Предлагане на пикова енергия (12 часа) за свободен пазар от ТЕЦ „Марица Изток 2“ и НЕК;

г) Предлагане сутрешен и вечерен пик за свободен пазар от НЕК;

Неприлагането на горните мерки вече води както до сериозно поскъване на цената на активната енергия, така и до поскъпване на таксите, включително задължения към обществото. Бяхме убеждавани да приемем по-висока цена на електроенергията с ангажимент да се намали чувствително добавката задължения към обществото, а резултатът ще е не само по-висока цена, но и по-висока добавка!

Това, съчетано с липсата на напредък по нотификационните процедури за мерките за подпомагане на бизнеса, манипулирано ограничено предлагане на електроенергия, непрозрачни интереси при резервиране на мощности, стъпки към кроссубсидиране, поставя нас индустриалните потребители пред огромни затруднения, а вероятно и битовите потребители от следващия ценови период пред значително увеличение в цените.

Становище на АИКБ, БСК и БТПП относно размера на „тол таксите“

0c0ba4d97eb46d418ccbe9c3e54b1a72

Следва пълният текст на становището на АИКБ, БСК и БТПП относно размера на „тол таксите“ за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.


ДО

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

Г-Н ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АГЕНЦИЯ

„ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Относно: Становище на АИКБ, БСК и БТПП относно размера на „тол таксите“ за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОНЧЕВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА

УВАЖАЕМА Г-ЖО АВРАМОВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ТЕРЗИЙСКИ,

 

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП) бяха информирани от фирми в спедиторския и транспортен бранш относно готвеното въвеждане на „тол таксите“, които МРРБ предлага да се начисляват на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона от 16 август 2019г.

Считаме, че въвеждането на „тол системата“ е необходима, макар и закъсняла стъпка за подобряване поддръжката и обновяване на основната пътна мрежа. В същото време,  доколкото това ще бъде свързано с неизбежно повишение на транспортните разходи на територията на страната, предлагаме да се проведе детайлно обсъждане с всички заинтересовани страни и представителни организации на задължените и въвлечените в процеса лица, при спазване на следната рамка:

 • Национално представителните работодателски организации и съответните браншови организации на превозвачите да бъдат включени в общественото обсъждане на проекта и определянето на размерите и обхвата на „тол таксите“.
 • Да бъде извършено задълбочено проучване с извършване на оценка на въздействието, която да обхване всички основни фактори, отчитащи бъдещето развитие на републиканската пътна мрежа, равнището на таксите в държавите от основните маршрути и дестинации на международния автомобилен трафик, преминаващ през нашата страна. Също така и на алтернативни трасета през Гърция, Македония, Сърбия и алтернативен мултимодален транспорт.
 • Направените предварителни разчети очертават значително повишаване на тежестта за българските превозвачи и от там – скокообразно нарастване на цената на товарните превози, поради което предлагаме определянето на по-ниски първоначални такси и тяхното постепенно увеличение, напр. в рамките на 5 г. срок до достигане на целевото равнище и отчитане на ефекта върху интензивността на трафика и натоварване на републиканската пътна мрежа (АМ и I, съответно II и III кат.).
 • Една година след въвеждане на „тол таксите“ следва да бъде направена оценка на въздействието от тази мярка и се предприемат коригиращи действия, при необходимост.

Още един път изразяваме нашето очакване за по-ефективна комуникация и  сътрудничество с цел отчитане на интересите на всички икономически сектори и цялото българско общество.

Коефициентът на редукция на пенсията от първия стълб е несправедлив и рестриктивен за икономиката

ПС ВВ и Сие

Коефициентът на редукция на пенсията от първия стълб у нас на родените след 01-01-1960 г.  е несправедлив и рестриктивен за икономиката ни. При настоящото му изчисляване той ощетява с 10% пенсионерите и препятства развитието на капиталовия пазар у нас. Около това се обединиха всички участници в международната конференция „Многостълбовите пенсионни системи в Европа – ползи и бъдеще“, организирана от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

„Лошата демографска конюнктура – застаряващото население и емиграцията през последните години са сред предпоставките за сериозния дефицит в първия стълб на пенсионната ни система. По данни на НСИ и Министерство на финансите в момента в България съотношението на заетите в частния сектор към това на заетите в бюджетния сектор и пенсионерите е 1,9 души към 2,6 души. По този показател страната ни е в дъното на класацията не само в ЕС. Решение на проблема, който създава това неблагоприятно съотношение за пенсионната система може да се търси в развитието на капиталовия стълб. Трябва да работим за по-добро регулиране на фазата на изплащане на пенсиите от втория (капиталов) стълб и разработване на мерки за насърчаване и привличане на повече осигурителни вноски в него“, заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев.

Той допълни още, че в държавите с най-добри  пенсионни системи пенсионните фондове притежават и управляват активи, чиято стойност е над 60% от БВП на съответната страната, докато у нас този процент е едва 12 на сто. В допълнение, съотношението между финансирането на проекти от капиталовия пазар и банковото кредитиране е два пъти по неблагоприятно в ЕС от колкото в САЩ, а България е на дъното на класацията в ЕС.

Според бившия управител на Националния осигурителен институт проф. Йордан Христосков спешно трябва да се предприемат мерки за промяна в българската пенсионна система. Сред тях са незабавно отменяне на възможността за прехвърляне на средства от втория към първия стълб, увеличаване на вноските във втория стълб от 5% на 10%, даже и с цената на намаляване на вноските в първия стълб или данъка върху доходите.

Като пречки за развитие и постигане на нужното доверие в пенсионната система у нас Христина Митрева посочи често променящото се трудово и пенсионно законодателство и недостатъчната информираност на обществото за пенсионните схеми.

Според участниците в международния форум тристълбовият модел е изключително удачен и дава възможност за различни форми на взаимодействие, които да осигурят достойни и сигурни пенсии. Те бяха категорични обаче, че не бива трите стълба да се противопоставят, а да се разглеждат като взаимодопълващи се части на едно цяло.

По време на конференцията бяха обсъдени още развитието на пенсионната политика на национално и европейско ниво, ползите от многостълбовата пенсионна система, която беше определена като безалтернативна  в момента, както и необходимостта от значителното увеличаване на спестяванията в допълнителното пенсионно осигуряване. Участие в събитието взеха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на Комисията труда, социалната и демографската политика Хасан Адемов, председателят на НОИ Ивайло Иванов, председателят на КФН Бойко Атанасов, председателят на Pensions Europe Янвилем Боума, представители на пенсионноосигурителни дружества от България и ЕС, работодателски организации, синдикати и неправителствени организации.

За повече информация вижте презентацията „Недостигът на човешки ресурси е проблем № 1 за бизнеса и се явява главен задържащ фактор на ускореното ни икономическо развитие!“.

Стартират номинациите за шестото издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“

DSC_0706

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви началото на номинациите за годишните награди „Икономика на светло“ за 2018 г., които ще бъдат връчени на предстояща церемония на 1 юли 2019 г. от 18.00 ч. в „София Хотел Балкан“.

Целта на ежегодния и добил вече широка популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Призът „Икономика на светло“ за 2018 г. ще се присъди в три категории:

 • За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата.

Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване на бизнес средата.  

 • За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция.

Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики и т.н.

 • За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика.

Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор.

Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло“ и медиите. За повече информация вижте приложеното писмо и изтеглете ТУК формуляра за номиниране.

Срокът за изпращане на номинации е до 17.05.2019 г.

Удължава се крайният срок за подаване на кандидатури в BAPRA Bright Awards 2019

bapra

Заявки ще се приемат до  8 април 2019 г., включително

Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) обявява удължаването на крайния срок за подаване на заявки за участие в десетото юбилейно издание на престижния PR конкурс BAPRA Bright Awards. Поради големия интерес от страна на участниците, кандидатури ще се приемат през онлайн платформата на конкурса до 8 април, не по-късно от 23:59. Кампаниите следва да са осъществени в периода февруари 2018 г. – края на февруари 2019 г. 

Категориите, в които могат да се подават заявки в конкурса са: „Корпоративен ПР”; „Кампания за изграждане на работодателска марка”; „Кампания за вътрешни комуникации“; „Дигитална кампания“; „Кампания за корпоративна социална отговорност с фокус образование“; „Кампания за корпоративна социална отговорност с фокус околната среда/екология“; „Кампания за корпоративна социална отговорност с фокус здравеопазване“; „Кампания за корпоративна социална отговорност с фокус култура“; „Маркетинг, свързан с кауза“; „Комуникационна кампания в публичния сектор”; „Кампания Public Affairs“; „Кризисен ПР“; „Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел”; „Комуникационна кампания на годината”;  „Кампания за изграждане на имиджа на град/населено място“; „Кампания за нов продукт“; „Кампания за нова услуга“; „Кампания B2B“; „Кампания Executive Communications“; „Кампания Thought Leadership“; „Специално събитие“; „Агенция на годината“; „Маркетинг на агенция“ и „Кампания Thought Leadership в ПР сферата“. 

Председателят на международното жури за 2018 г. е Барт де Врийс. Той е с повече от 25-годишен опит във връзките с обществеността. От 1999 до 2015 г. е главен мениджър на първата PR агенция в Холандия, основана през 1951 г. Оттогава Де Врийс работи като консултант и гост-лектор за клиенти и образователни институции по света, сред които се отличават Университетът Бланкерна в Барселона и Московският държавен университет.

Всяка година председателското място се заема от водещи имена в световната PR индустрия със забележителни постижения в областта. През годините председатели са били доказани световни PR експерти, като Андрю Джонсън, Ричард Хоутън, Кристоф Жинисти, д-р Зехра Гюнгьор, Пол Холмс, Дейвид Галахър и Франсис Ингам.

Кандидатурите се подготвят на английски език и няма ограничения в броя проекти, които могат да бъдат подадени от една компания.

Медийни партньори на конкурса по традиция са: сп. „Мениджър“, Dnevnik.bg, „Капитал“, B2B медиа, сп. „Твоят бизнес“.

Партниращи организации на BAPRA Bright Awards 2019 са: Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Ако желаете да получите допълнителна информация за конкурса или да се присъедините като партньор, изпратете своето запитване на: office@bapra.bg.

***

За BAPRA Bright Awards 

Наградите BAPRA Bright Awards са учредени през 2010 г. и много бързо се утвърдиха като единствения форум у нас, който дава възможност на PR професионалистите да сравнят своите постижения със световната ПР практика. С всяка изминала година броят на заявките за участие расте значително.

За БАПРА 

Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) е създадена през 2001 г. като независима и доброволна организация с нестопанска цел, да подпомага и утвърждава ПР-а като дейност в полза на развитието на съвременното общество. БАПРА работи за подобряване партньорството на ПР бизнеса у нас с държавната и местната власт, академичните среди, бизнеса, граждански организации и медиите. Членове на БАПРА са най-авторитетните компании за комуникационни услуги на българския пазар. Всички членуващи компании в Асоциацията приемат Етичния кодекс на ПР специалистите в България, гарантират прозрачна и почтена дейност, висок професионализъм и лоялно отношение, както към клиентите, така и към своите колеги. БАПРА е гласът на българския PR  бизнес.

Фейсбук: https://www.facebook.com/BAPRA.Bulgaria?ref=hl

Фейсбук на BAPRA Bright Awards: https://www.facebook.com/BAPRABrightAwards

Туитър: @BAPRABulgaria

Уебсайт: www.bapra.bg

АИКБ ще бъде домакин на Общото събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите

BICA i MKSOR

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще домакинства Общото събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР). Срещата на представителите на най-големите работодателски организации в Полша, Русия, Украйна, Беларус, Латвия, Казахстан, Грузия и България ще се проведе на 1 април в София хотел Балкан.

По време на събитието в София ще бъдат обсъдени възможностите за реформи на образователните системи, чрез които да се преодолеят несъответствията между уменията и знанията на работниците и служителите и изискванията и нуждите на пазара на труда. Тези несъответствия са едно от най-големите предизвикателства, които понастоящем застрашават растежа и създаването на устойчиви работни места в световен мащаб. Те са причина например, Европа да губи 0.80 евро на всеки отработен час, поради намалена производителност и са фактор, забавящ икономическия растеж. По данни на Европейската комисия всички държави-членки изпитват подобен проблем, макар и в различна степен и по различни причини. Според данни от международно проучване в десет държави членки този показател е над средния в световен мащаб от 45 %, като най-неблагоприятно е положението в Румъния (81 %), България (68 %) и Гърция (61 %). В другия край на спектъра, с по-ниски стойности, но все пак със значителни проблеми, се намират Ирландия (18 %), Обединеното кралство (19 %) и Нидерландия (24 %).

Общото събрание ще бъде открито с встъпителни слова на председателя на АИКБ и домакин на събитието г-н Васил Велев и президентът на най-голямата полска работодателска организация Анджей Малиновски, който е и ротационен председател на МКСОР. По време на срещата в София президентът на Съюза на индустриалците и предприемачите в Русия Александър Шохин ще представи опита на руските работодатели в хармонизирането на пазара на труда. Д-р Милена Ангелова, вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет и главен секретар на АИКБ, ще представи подкрепата на образователните системи за преодоляване на несъответствията между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Специално участие в заседанието на Общото събрание на МКСОР ще вземе и вицепрезидента на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите Вячеслав Пшеничников.

За МКСОР

Международният координационен съвет на организациите на работодателите е учреден през 2010 г. В него членуват представителни на национално равнище работодателски организации от четиринадесет държави от Източна и Централна Европа, както и от Азия. Неговата цел е да съдейства за установяването на устойчиви връзки и сътрудничество между националните съюзи на работодателите и предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите отношения, за изработване на  мерки за ускоряване на икономическия растеж предвид сходните икономически проблеми в държавите от региона.

АИКБ призова за спешни мерки за справяне с недостига на персонал в Европейския Съюз на Тристранната среща на социалните партньори

1-1200

„Намирането на човешки ресурси с подходящи умения е най-сериозното предизвикателство пред работодателите в Европа, което има сериозен отрицателен ефект върху икономиката и обществото. Европа губи 0,8 евро на всеки отработен час, поради несъответствие на предлаганите на пазара на труда умения на търсенето на работодателите“, подчерта в своето изказване на Тристранната среща на европейските социални партньори в Брюксел вчера д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ.

Тя взе участие в срещата в качеството на действащ председател на Европейския център на предприятията, предлагащи публични услуги. Пред председателя на Съвета на Европейския съюз и министър–председател на Румъния г-жа Данчила, президента на Съвета на Европейския съюз г-н Туск, председателя на ЕС г-н Юнкер, еврокомисари и председатели на европейските социални партньори, тя настоя за спешни мерки за справяне с недостига на работна сила в европейски мащаб чрез насочването на младите хора към образование и квалификация в сферата на точните науки, математиката, инженерството, цифровите технологии и превръщането на професионалното образование и обучение в най-предпочитана възможност за избор.

Друг акцент в нейната реч беше необходимостта от насърчаването на конкурентоспособността на икономиката, като абсолютно необходимо условие за поддържане на изключително скъпия европейски социален модел. „Въпреки, че населението на Европа е едва 7 % от световното, а БВП – 22 %, 28-те държави – членки на Европа реализират над 40 % от социалните разходи в света“, подчерта тя. Във връзка с това настоя за спешни решения по Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 и за инвестиции в инфраструктурата и в компетенции, търсени на пазара на труда, за насърчаване на производителността.

АИКБ от години алармира за все по-острия проблем с недостига на човешки ресурси и работи системно за привеждане на системата на план-прием в България в съответствие с търсенето на пазара на труда, както и за повишаване на привлекателността на професии с ключово за конкурентоспособността на българската икономика.

Президентът на Европейския съвет г-н Туск подчерта, че инвестициите са ключови за преодоляването на забавянето на икономическия ръст в Европа. Президентът на BUSINESSEUROPE г-н Пиер Гатаз обърна внимание на румънското председателство за множеството проблеми при въвеждането на директивата за сезонните работници и призова за своевременното им решаване. На Тристранната среща на европейските социални партньори присъства и заместник-председателя на Европейската комисия г-н Валдис Домбровскис.

Повече информация за събитието може да намерите ТУК.

Кръгла маса „Управление на дъждовните води“ организира Българска асоциация по водите (БАВ) на 21 март от 9:00 ч. в сградата на МОСВ

BWA_Logo-700-1

Българска асоциация по водите (БАВ) организира провеждането на Кръгла маса „Управление на дъждовните води“, част от събитие СЕДМИЦА НА ВОДАТА. Форумът ще се проведе на 21 март 2019 г., от 9:00 до 12:00 часа, в зала „Сутерен“ на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – бул. „Мария Луиза“ №22. Министърът на околната среда и водите г-н Нено Димов е поканен от БАВ да открие форума.

Кръглата маса ще започне с регистрация в 9:00 ч. и ще продължи с официално откриване в 9:30 ч., презентации от 10:00 до 11:00 ч. и дискусия между участниците до 12:00 ч. Записването за участие е до 19 март 2019 г. на bwa.sofia@gmail.com (с молба за спазване на срока).

Поканени за участие са представители на МОСВ, МРРБ, Басейнови дирекции, ВиК оператори, Асоциации по ВиК, НСОРБ, български общини, НИМХ, научните среди, експерти, специалисти от бранша и др.

Темата на Кръглата маса на БАВ, за управлението на дъждовните води, е свързана както с опазването на природните води, така и с предприемането на превантивни мерки за минимизиране щетите от евентуални наводнения и оценка на риска от такъв вид природни бедствия.

Инициативата е част от СЕДМИЦА НА ВОДАТА – 2019, заедно с Фотоконкурс на БАВ „Няма нищо по-хубаво от дъждовното време”. Събитията на Българска асоциация по водите се осъществяват с голямата подкрепа на Министърът на околната среда и водите (МОСВ), заедно с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

На 21 март от 14:00 ч. в галерия „Червената точка” в София ще се проведе и официална церемония по награждаване на победителите във Фотоконкурса. Заповядайте на награждаването.

За повече информация:

Българска асоциация по водите (БАВ)
УАСГ – бл. Б, стая 109
Бул. „Хр. Смирненски“ № 1
София 
1046
Тел/ факс: 02/ 963 26 69
Ел. поща: bwa.sofia@gmail.com
Сайт: www.bwa-bg.com

ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В BAPRA BRIGHT AWARDS 2019 СТАРТИРА ДНЕС

bapra

Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) започна набирането на кандидатури в десетото юбилейно издание на BAPRA Bright Awards – единственият конкурс в сферата на маркетинговите комуникации у нас с жури изцяло от водещи международни експерти в сферата на връзките с обществеността! Заявки за участие ще се приемат през онлайн платформата на конкурса www.bapra.bg/2019 от днес до 1 април 2019 г., включително. Кампаниите следва да са осъществени в периода март 2018 г. – края на февруари 2019 г.

Новото в тазгодишното юбилейно издание на конкурса са допълнителните категории – общо 12, които дават възможност най-пълно да бъде разкрит потенциала на кандидатстващите проекти:

 • CSR кампании: образование; околната среда/екология; здравеопазване; култура
 • Кампания за изграждане на имиджа на град/населено място
 • Кампания за нов продукт
 • Кампания за нова услуга
 • Кампания B2B
 • Кампания Executive Communications
 • Кампания Thought Leadership
 • Маркетинг на агенция
 • Кампания Thought Leadership в PR сферата 

„Разширихме значително категориите с цел проекти от всякакъв мащаб и характер да намерят своето място в конкурса. Освен това ПР индустрията продължава да търпи сериозна трансформация и използваните инструменти и похвати в работата ни стават все повече. Вярваме, че наградите на БАПРА трябва да са в крак с тези промени. И понеже БАПРА е организация на ПР агенциите, добавихме две нови категории специално за агенциите, тяхното маркетиране и принос към развитие на професионалната среда.“ – споделя Мария Гергова-Бенгтссон, Председател на БАПРА за периода 2018-2020 г.

Кандидатурите се подготвят на английски език и няма ограничения в броя проекти, които могат

да бъдат подадени от една компания.

Подробна информация за конкурса, срокове, такси и начина за кандидатстване може да бъде намерена на www.bapra.bg/2019.

Медийни партньори на конкурса по традиция са: сп. „Мениджър“, B2B медиа, сп. „Твоят бизнес“

Партниращи организации на BAPRA Bright Awards 2019 са: Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Ако желаете да получите допълнителна информация за конкурса или да се присъедините като партньор, изпратете своето запитване на: office@bapra.bg.

***

За BAPRA Bright Awards

Наградите BAPRA Bright Awards са учредени през 2010 г. и много бързо се утвърдиха като единствения форум у нас, който дава възможност на PR професионалистите да сравнят своите постижения със световната ПР практика. С всяка изминала година броят на заявките за участие расте значително. 

За БАПРА

Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) е създадена през 2001 г. като независима и доброволна организация с нестопанска цел, да подпомага и утвърждава ПР-а като дейност в полза на развитието на съвременното общество. БАПРА работи за подобряване партньорството на ПР бизнеса у нас с държавната и местната власт, академичните среди, бизнеса, граждански организации и медиите. Членове на БАПРА са най-авторитетните компании за комуникационни услуги на българския пазар. Всички членуващи компании в Асоциацията приемат Етичния кодекс на ПР специалистите в България, гарантират прозрачна и почтена дейност, висок професионализъм и лоялно отношение, както към клиентите, така и към своите колеги. БАПРА е гласът на българския PR  бизнес.

Фейсбук: https://www.facebook.com/BAPRA.Bulgaria?ref=hl

Фейсбук на BAPRA Bright Awards: https://www.facebook.com/BAPRABrightAwards

Туитър: @BAPRABulgaria

Уебсайт: www.bapra.bg

 

Недостигът на човешки ресурси е най-сериозният проблем за бизнеса, следван от недоброто регулиране и корупцията

photo4_crop

Това стана ясно днес след проведеното Общо събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), на което бяха обсъдени и приети целите в дейността ѝ за настоящата година. Основен приоритет в дейността за 2019 г. е преодоляването на недостига на човешки ресурси, привеждане на образованието в съответствие с потребностите на бизнеса и позиционирането на професионалното образование като престижен и желан избор за младите хора. Сред другите важни задачи пред АИКБ са подобряване на бизнес климата и реформа в енергетиката.

„Проблем номер едно за бизнеса е проблема с човешките ресурси. Той измести проблеми като корупцията и недоброто регулиране. Затова както и през миналата година, така и през тази за АИКБ справянето с недостига на кадри с търсените умения е първостепенен приоритет. През 2018 г. успяхме да постигнем няколко важни крачки към преодоляването му. Тук ще отбележа промените в законите за трудова миграция и създаването на методология за Министерство на образованието, която да е в основата на планирането на така необходимите кадри за бизнеса“, каза председателят на УС на АИКБ Васил Велев.

photo7

По данни на Асоциацията в следващите години се очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри за машиностроенето и металообработването, електротехниката и електрониката, информационните технологии, транспорта, енергетиката, туризма и селското стопанство. Облекчаване на трудовата имиграция, увеличаване на ролята на бизнеса при определяне на  изучаваното съдържание, възможностите за дуално обучение и отпускането на стипендии на учениците и студентите от съответните специалности, бяха част от предложенията за справяне с проблема.

За подобряването на бизнес климата работодателската организация ще продължи да работи за ускорено изграждане на електронното управление, ограничаване на държавната намеса в икономиката, по-добрата работа на регулаторите и намаляване на административната тежест за бизнеса. АИКБ счита още, че България трябва да предприеме всички мерки за присъединяване към ERM II, Шенген и ОИСР.

photo6

По време на Общото събрание беше представен и Плана от 10 точки на СЕЕМЕТ за конкурентоспособна индустрия в Европа. „40 % от социалните разходи в света се правят от ЕС, въпреки че в ЕС живее едва 7 % от населението в света и се произвежда около 22 % от световния БВП. За да се прилага подобна амбициозна социална политика, индустриалното производство в Европа трябва да се подкрепя и насърчава“, се казва в него.  Планът акцентира върху необходимостта от обща европейска политика в областта на търговията и икономиката, подобряването на прилагането и опростяване на европейското законодателство, осигуряване на необходимите човешки ресурси и др. Той ще бъде представен от АИКБ на кандидатите за Европейския парламент.

Общото събрание направи частични промени в органите за управление на Асоциация на индустриалния капитал в България. Г-н Стефан Чайков, председател на Браншова камара Пътища беше избран за нов член на Управителния Съвет на АИКБ. За нови членове на Националния съвет на АИКБ бяха избрани г-н Иван Михайлов – председател на Аутомотив Клъстер България, г-н Огнян Траянов – председател на БАИТ и г-н Кирил Желязков – председател на ББКЕПИ.

 

1 2 3 4 5 28