Категория: Новини

Председателят на АИКБ бе отличен с грамота за активна подкрепа и сътрудничество

IMG_9635-1500

През 2017 г. се навършват 20 години от създаването на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) и 25 години от възраждането на частното училищно образование в България. 

По този повод, на днешното заседание на НС на АИКБ председателката на Българската асоциация на частните училища Мария Каменова връчи грамота за активна подкрепа и сътрудничество на председателя на АИКБ Васил Велев. Тя изрази благодарност към г-н Велев за дългогодишното и ползотворно партньорството между АИКБ и ръководената от нея организация, чиято мисия е да подпомага успешното развитие на частните училища в България и утвърждаването на обществения им авторитет.

Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) е учредена на 02.10.1997 г. Тя е най-представителната организация на частните училища, професионални колежи и детски градини в България. БАЧУ обединява общо 55 частни училища, професионални колежи и детски градини и има статут на браншова организация в частния училищен сектор.

Позиция на АОБР по проекта на споразумение за процедура за договаряне и определяне на МРЗ

2017-Jan-AOBR_4Logos1

Следва пълният текст на внесената в МТСП и МФ позиция на национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), по проекта на Рамково споразумение за процедура по договаряне и определяне на размера на минималната работна заплата за страната.

Вижте текст на документа в PDF формат.


ДО 

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:      

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Относно: Проект на Рамково споразумение за процедура по определяне на размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 10.11.2017 г., изх. на МТСП № 9116-6/13.11.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ, 

Национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), винаги са приветствали открития и конструктивен диалог за постигане на взаимно приемливи решения по процедурите, индикаторите и методиката за договаряне и определяне на МРЗ. По предложения проект на Рамково споразумение изразяваме следната обща позиция:

Проектът отчита значителна част от заявените позиции на социалните партньори и дава възможност за постигане на напредък в изготвянето на взаимно приемливо и балансирано споразумение.

Предлагаме промени на проекта на Рамково споразумение, както следва:

 • В чл. 1, т. 1 срокът 1 февруари да се замени с 1 април;
 • В чл. 1, т. 2 срокът 31 март да се замени с 30 юни;
 • В чл. 1, т. 3 буква „г“ да се заличи.

Предлагаме тези промени в сроковете за начало и край на процедурата със следните мотиви:

 1. Крайната дата за приключване на договарянето на размера на МРЗ между социалните партньори следва да бъде съобразена с възможността за предоставяне в пълен обхват на актуални данни по всички индикатори от приложението, към датата на откриване на преговорите. Следва да се отчете, че данните за ръста на БДС на един зает и относителния дял на компенсацията на един нает в БВП за годината, предхождаща преговорите, се предоставят от НСИ през м. март, т. е. непосредствено преди края на преговорите по предложения проект.
 2. В началото на преговорите на социалните партньори следва да бъде предоставен проекта на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, който се одобрява с решение на МС. Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза следва да посочва  очакваните стойности за ръста на ключово значими показатели за годината, за която се определя МРЗ, като:
 • компенсацията на един нает;
 • наетите и заетите лица.
 1. По отношение на предложението ни за заличаване на буква „г“ в чл. 1, т. 3 сме на позицията, че целеви стойности на МРЗ не са сред предвидените в Конвенция 131 на МОТ и не могат да бъдат основа за договаряне.

Във връзка с горното изразяваме настоятелно искане, проектите на РМС за одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза да бъдат консултирани в НСТС в съответствие с чл. 3 на КТ. Това законово изискване следва да бъде отразено и в текста на процедурата за договаряне и определяне на МРЗ, като бъде посочен съответен срок – края на март на текущата година.

По проекта на Методика за определяне на размера на МРЗ изразяваме следното становище:

 1. Горната граница на предложения интервал от 40 – 50 % за определяне на МРЗ спрямо средната работна заплата надхвърля значително средното съотношение за 18-те ДЧ на ЕС, прилагащи месечни МРЗ, което варира в интервала 41 – 43 %. Предложената горна граница от 50 % надхвърля и граничното съотношение на МРЗ към медианната работна заплата от 66 %, съответстващо на определенията за нископлатен труд и нископлатени работници, използвано от Евростат. В тази връзка, настояваме за фиксиране на долна и горна граница на интервала за преговори, в размер на, съответно – линията на бедност и средното съотношение на минимална към средна работна за държавите, в които има определена месечна МРЗ.
 2. Вторият абзац от предложеното Приложение 2, визиращ достигнатото равнище на МРЗ за предходната календарна година да се приема за долна граница на интервала следва да отпадне изцяло, дори само поради икономически волунтаристичната презумпция, че заплатите могат само да нарастват. Съответно, тази промяна следва да се отрази и във формулата.
 3. Следва да бъдат осигурени актуални ежегодни данни за медианната, средната работна заплата и за броя на наетите лица за предходната година, от информационната система на НАП за администриране на вземанията по ЗДДФЛ, вкл. по общини, области и на национално ниво.
 4. Основен параметър при определяне на МРЗ в предложената формула е „прогнозната стойност на нарастването на компенсацията на един нает от последната актуална средносрочна бюджетна прогноза на правителството“. Тъй като това е прогнозна величина и съществуват различни методики  за прогнозиране на този ключов индикатор, следва от Министерство на финансите да бъде осигурен достъп до конкретната прилагана методика и параметри за прогнозирането.
 5. Доколкото в преамбюла на проекта на Рамково споразумение се съдържа позоваване на общата воля Република България да се присъедини към държавите, ратифицирали Конвенция № 131 на МОТ за определяне на минимална работна заплата и по повод на започналата процедура по ратификация, обръщаме внимание, че предложеният превод на Конвенцията е некоректен и дори превратен в частта чл. 3, буква „а“ („обезщетенията за социално осигуряване“).
 6. В Методиката трябва да се работи със съпоставими величини – в момента МРЗ, определяна от правителството, е основна, а СРЗ, мерена от статистиката, е брутна, тъй като включва задължителни плащания за прослужено време. Отбелязваме отново негативните ефекти върху прилагането на механизма за определяне на МРЗ, на многократно обсъжданите деформации на пазара на труда и организацията на заплащането, свързани с допълнителното възнаграждение за трудов стаж и придобит професионален опит и прагове за т. нар. минимален осигурителен доход. В своята съвкупност те водят до дискриминация на отделните групи наети лица по възраст и заетост в частния и обществен сектор, узаконяват недекларирания труд и пасивните нагласи при упражняване на контрола върху нарушенията на трудовото, осигурително и данъчно законодателство. Предлагаме:
 • Да отпадне законовото задължение за допълнително заплащане за прослужено време,
 • Или до отпадането, да се договаря брутна, а не основна, МРЗ.

С УВАЖЕНИЕ,

ОТ ИМЕТО И ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА

АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ:     

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ И

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2017 Г.

Ново издание на книжка с най-добрите проекти, наградени в BAPRA Bright Awards 2017

2017-Apr29-BAPRA

В днешния свят комуникациите се променят, представите ни за ангажираност на публиките се преобръщат и предизвикателствата пред ПР индустрията стават все по-големи. С чувство за пълноценно свършена работа, успешно изпълнени проекти и уверени крачки на ПР индустрията в посока напред, колегите ни от Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА), която е член на АИКБ, споделят новото издание на книжката с най-добрите проекти, наградени в BAPRA Bright Awards 2017.

Асоциацията на индустриалния капитал в България е традиционен партньор в събитието и в разпространението на неговите издания.

Наградените кампании във всяка категория са представени в реда 1-во, 2-ро и 3-то място. След тяхното описание, по категории са включени всички проекти, участвали в конкурса. Те са изброени по азбучен ред, според имената на агенциите, които са ги подали.

Богатото съдържание на книжката включва подробна информация за международното жури, както и за всяка от категориите: „Дебют на годината“, „Иновативна кампания“, „Дигитална кампания“, „Специално събитие “, „Маркетинг, свързан с кауза“, „Кампания за изграждане на работодателска марка“, „Кампания за вътрешни комуникации“, „Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел“, „Корпоративен ПР“, „Комуникационна кампания в публичния сектор“, „Комуникационна кампания на годината“ и „Агенция на годината“. Представени са спонсорите, партньорите и членовете на Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА).

„Отговорността пред нас като комуникатори расте, значението на висок морал и етичност в професията става все по-важно. Днес всеки от нас е медиа и мисията на ПР професионалистите е посланията, които излъчваме, да са не просто въздействащи, а истински и коректно поднесени“, подчертава Катя Димитрова, председател на БАПРА от 2016 до 2018 г. в увода към изданието. „Споделяйте с гордост книжката с вашите проекти и кампании, които са носители на награди у нас и по света. И нека заедно продължаваме напред!“

За повече информация, вижте цялото издание в електронен формат ТУК.

Среща на Асоциацията на индустриалния капитал в България с Конфедерацията на тунизийските граждански предприятия

IMG_9536_2

Днес в офиса на АИКБ се състоя бизнес среща между представители на АИКБ и Конфедерацията на тунизийските граждански предприятия (CONECT).

От страна на Асоциацията присъстваха изпълнителният директор Добрин Иванов и Теодор Дечев – директор „Индустриални политики“ към АИКБ, а от страна на тунизийската работодателска организация – вицепрезидентите Фуед Геддиш и Аднен Буасида.

На срещата беше обсъдено бъдещото сътрудничество за обмен на информация между двете работодателски организации. CONECT има интереси в областта на машиностроенето, пътното строителство, изграждане на фотоволтаични централи и най-вече към доставянето на метални конструкции.

Конфедерацията на тунизийските граждански предприятия има сериозни контакти на официално равнище с всички останали африкански организации, което може да послужи като портал към африканския пазар, който в последно време се развива с много бързи темпове. На европейско ниво тунизийската работодателска организация си сътрудничи с Германия и Франция.

Очаква се да бъде подписан меморандум между двете работодателски организации на предстоящия през пролетта на 2018 година двустранен бизнес форум, организиран със съдействието на почетния консул на Йордания в България Хасан Бармауи.

CONECT е сред основните тунизийски работодателски организации, обединяваща малки, средни и големи държавни и частни предприятия, работещи в различни области. Тя има регионални представителства в почти всички 24 области на страната.

Позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България по Проекта на държавния бюджет на Република България за 2018 г.

1508996633-image_1

В писмо до средствата за масова информация Асоциацията на индустриалния капитал в България изрази позиция по Проекта на държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Позицията на АИКБ е фокусирана основно върху предвижданите параметри на Бюджет – 2018 и предвидените в него политики на българското правителство и е съобразена с дадените вече препоръки на бизнеса към Бюджет 2018 г. за подобряване на бизнес средата в България.

Според Асоциацията българската икономика е възможно да нарасне през 2018 година между 3,8 и 4,2 %.

Прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, а и надхвърлен, ако правителството насочи системни усилия за решаване на основния проблем на бизнеса, възпиращ увеличаването на производството и износа, а именно – липсата на квалифицирани и производителни човешки ресурси. Планирането и ефективното изпълнение на адекватни мерки за активиране и включване в пазара на труда на неактивни и продължително безработни лица, както и облекчаване и улесняване на вноса на работна ръка от трети страни ще допринесе за насърчаване на производството и износа и за увеличаване на вътрешното потребление.

АИКБ одобрява и подкрепя тенденцията за поддържане на нисък дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет, оставайки на позицията, че ограничаването на преразпределението през бюджета е важен стимул за повишаване на ефективността на държавната администрация и има антикорупционен ефект.

АИКБ смята, че държавата трябва да се стреми към пълно балансиране на публичните финанси, а дори в условията на възходящ икономически цикъл и ускорен икономически растеж работодателите биха подкрепили държавен бюджет с планиран излишък, които да бъде насочен към намаляване на държавния дълг.

Работодателите категорично възразяват срещу административното увеличение на минималните осигурителни прагове за 2018 г. с 3,9%, като препоръчват и по-плавно увеличение на минималния осигурителния доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите.

Според АИКБ увеличението на МОД определено от Министъра на труда и социалната политика е без логична икономическа аргументация и с доказано и оценено отрицателно въздействие върху пазара на труда, заетостта, безработицата, несъмнено ще доведе до увеличаване на „сивата икономика“ в трудовите отношения, както и до намаление на нетните доходи на хиляди заети в редица икономически дейности.

АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство драматично закъсняват и че на практика обхватът на електронните услуги е изключително ограничен, въпреки постоянно отделяните средства за целта. АИКБ настоява да бъдат свързани основните бази данни в България, така че да обменят данни, с оглед ефективното прилагане на практика на ЗЕУ, като приветства предприетите действия за отпадане на изискването за свидетелство за съдимост.

Да бъде наложено държавната администрация да спазва законовите разпоредби и да не изисква от граждани или юридически лица повторно данни, които вече притежава или вече са предоставени в друга държавна администрация. Асоциацията настоява за формулиране и финансиране на политики за въвеждането на електронно правосъдие, електронно здравеопазване, цифровизация на кадастъра и т.н., както и за изпълнението на „пътната карта“ с фиксирани в нея конкретни дейности, изпълнители, отговорни институции и срокове за реализирането им.

Според АИКБ несъмнено внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство ще намали административната тежест на бизнеса и гражданите ще ограничи корупцията и ще намали персонала в държавната администрация. Цели, които всяко правителство си поставя при изготвянето на държавния бюджет за следващата година и които вече 27 години не са постигнати.


Цялата позиция може да прочетете тук.

Становище на Асоциация на индустриалния капитал в България по законопроекта за храните

p1080546-3.m

Днес АИКБ изпрати становище по Законопроект за храните, № 702-01-18 внесен от Министерски съвет на Република България на 26.09.2017 г., до председателите на Комиията по земеделието и храните, Комисията по здравеопазване и Комисията по икономическа политика и туризъм при 44-то Народно събрание на РБ.

Асоциацията на индустриалния капитал в България следи с интерес дебатите по внесения Законопроект за храните. За хранителната промишленост на България това е закон от основополагаща значимост и правилното транспониране на Европейските Директиви в него са гаранция за създаването на условия за устойчиво развитие на всички сектори в отрасъла. Запознати сме, че в изготвянето на законопроекта, в работната група към МЗХ и в проведените обществени обсъждания са участвали браншовите организации от отрасъла. Внесеният законопроект ни дава основание да считаме, че ще имаме един работещ закон, осигуряващ всички предпоставки за предвидима и нормална конкурентна среда за бизнеса.

От дебатите в парламентарните комисии и медиите със загриженост установяваме, че има сериозни противоречия между двете браншови организации в сектор бутилирани води. По тази причина разгледахме детайлно предмета на възникналите спорове – Глава трета, Раздел І „Натурални минерални води и изворни води“.

Асоциацията на индустриалния капитал в България счита, че в Раздел „ Натурални минерални и изворни води“ коректно са отразени всички изисквания на Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води която касае бутилираните води. Не констатираме противоречия между така предложения раздел и Директивата. Поради това и като сме запознати със становищата на двете браншови организации от сектора и предвид експертния прочит на законопроекта, подкрепяме приемането на Раздел „Натурални минерални и изворни“, във вида, в който е предложен, без изменения по предложените текстове.

Според нас смущаващи са призивите на браншова организация да не се зачитат имената на българските извори, а водите да се бутилират само под търговски марки. Познавайки в детайли европейските норми и практика относно предмета на регулиране сме убедени, че при етикетирането на минералните и изворните води определящото е географския произход и вида на водата, а не търговската марка. Търговските марки имат безспорно своето място на етикетите и това е регламентирано ясно с Директивата в чл. 8. Интелектуалната собственост на фирмите производители не е застрашена с приемането на този раздел. Нещо повече, запознахме се и с настоящата правна уредба в сектор води, а това е Наредбата за бутилираните води. С предложения раздел в законопроекта се правят само няколко по-важни промени, които съвсем точно транспонират европейското законодателство. Това е въвеждането на правилния термин от Директивата „търговско описание“, вместо „търговско наименование (търговска марка)“, въвеждането на заповеди на министъра на здравеопазването за вписване в списъците на признатите натурални минерални води и създаването на консултативен междуведомствен орган към МЗ. Всички други досега действащи разпоредби на Наредбата за бутилираните води се запазват. Това на практика означава, че в бизнес климата на сектора е изключен хаос и налагане на нови инвестиции, каквито неоснователни опасения съществуват. Значителната част от стопанските оператори отдавна работят в синхрон с изискванията на Директивата и нищо не налага каквито и да е промени в дейността им.

В заключение сме убедени, че приемането на Законопроекта за храните № 702-01-18 внесен от Министерски съвет на Република България на 26.09.2017 г. е добра възможност за развитие на инвестициите и повишаване на потреблението във  всички сектори на хранително-вкусовата промишленост в страната.

За повече информация прилагаме становището в PDF и Word формат.

Президентът на Конфедерация Швейцария г-жа Дорис Лойтард даде висока оценка на работодателите, участващи в системата на дуалното образование

IMG_0377

Вчера, 2 ноември 2017 г., се проведе заключителния Форум за дуално образование по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система – Домино“, на който президентът на Конфедерация Швейцария  г-жа Дорис Лойтард и заместник министър-председателя на Република България г-н Томислав Дончев дадоха висока оценка за работата на работодателите и социалните партньори за постигане на целите на проекта.

В рамките на форума г-жа Росица Стелиянова, директор „Програми и проекти“ в АИКБ и член на Националната координационна група по проекта представи основните предложения на социалните партньори и на институциите участващи в IMG_0379групата за бъдещото развитие на дуалното образование в България.

В рамките на проекта, за обучение по дуалната система, са одобрени професии основно в областта на мехатрониката, като от всички включили се в процеса работодатели 81% са български фирми, а останалите са 19% са чуждестранни компании. Участващите фирми развиват дейност основно в машиностроенето (20%), промишлената електроника (12%), транспортната техника (11,5%), електротехниката и енергетиката (10%), мебелно производство (22,5%), хранителни технологии и туризъм (17,5%) и минната промишленост (1,5%).

Като представител на работодателите, г-жа Стелиянова посочи, че добрите практики, които са създадени в рамките на проекта, следва да продължат като държавна политика и че бизнесът е готов да участва все по-дейно в този процес.

За повече информация прилагаме прессъобщение в PDF и Word формат.

Председателят на АИКБ поиска по-ефективни политически усилия за ускореното ни влизане в ERM 2 и по-бързото ни присъединяване към Еврозоната

2017-10-10-1-crop

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели г-н Васил Велев взе участие на 10-ти октомври в Международната конференция „Бъдещето на Европа и българската перспектива”. Специален лектор на форума беше сенатор Марио Монти, президент на Университет Бокони, министър-председател на Италия /2011-2013г./. ЕС отново набира скорост, заяви бившият еврокомисар по вътрешния пазар и услугите, и по конкуренцията Марио Монти. Според него Българското европредседателство има две безспорни преимущества – привлича вниманието към нашата страна и дава възможност на българското правителство да презентира някои въпроси и проблеми, които счита за свой приоритет.

Председателят на АИКБ Васил Велев, който беше лектор в панел „Промените в Еврозоната” заедно с министъра на Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова, подчерта, че за България не са убедителни причините, изтъквани от Брюксел, че не сме готови за присъединяване към Еврозоната. От името на работодателите той заяви, че българската политическа класа трябва да направи по-енергични постъпки страната ни да бъде приета в Еврозоната. Велев изтъкна, че България е с трето най-добро постижение в ЕС по държавен дълг. В челото на класацията е и по балансиран бюджет. Стандартът на живот у нас не е толкова висок, но и други европейски страни са били в подобно положение, а са вече в Еврозоната.

Според председателя на АИКБ не са основателни страховете, че след влизането ни в Еврозоната ще се ускори инфлацията, защото практиката показва друго за страните с валутен борд, които са приели еврото. Не е вярно и че ще изразходваме много средства от бюджета си за участие в съответния стабилизационен фонд, защото средствата са поносими и това е една обоснована застраховка. Икономическите ползи от еврото, които Велев изтъкна, са улеснено рефинансиране на търговските банки, намаляване на транзакционните разходи, намаляване на общото ниво на лихви по кредитите, увеличаване на преките чужди инвестиции и повишаване на значимостта на българската икономика като свързващо звено на ЕС с Балканите и Близкия изток.

Председателят на АИКБ коментира факта, че след като 20 г. вече България е във валутен борд, се чуват гласове да излезем от Борда, ако няма да влизаме в Еврозоната. Работодателите у нас не споделят това мнение, подчерта Васил Велев. Той обаче призова българските политици дори с цената на блокиращи решения по други въпроси, да поставят на преден план и да защитят в Брюксел нашите интереси относно приемането ни в Еврозоната.

Предлагаме Ви видеозапис на част от Международната конференция „Бъдещето на Европа и българката перспектива“

Главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова е избрана за кандидат за заместник председател на ЕИСК с ресор „Бюджет“

20171018_105526-20171018-110641311

Днес Групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) избра своите представители за ключовите позиции на ЕИСК.

Г-н Яцек Кравчик бе преизбран за председател на Групата на работодателите и за втората половина на мандат 2015-2020. Членовете на групата на работодателите също така избраха кандидатите си за ключови позиции на ЕИСК, които да бъдат поети през следващата година.

Untitled_9

Д-р Милена Ангелова бе избрана за кандидат за заместник-председател на ЕИСК с ресор „Бюджет“.

Г-жа Криста Швенг ще поеме председателството на секция „Заетост, социални въпроси и гражданско общество“. Г-н Маурицио Реяле ще стане председател на секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, а г-н Димитрис Димитриадис ще представлява Групата на работодателите в Групата на квесторите.

Всички кандидати ще поемат длъжността си през април 2018 г. Следвайки Правилника за дейността на ЕИСК, председателството на ЕИСК и неговите секции се променя на ротационен принцип на всеки 2,5 години, в началото и в средата на мандата.

АОБР настоява за незабавно оттегляне от длъжност на министъра на труда и социалната политика

zx620y348_2573383

Следва пълният текст на писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков във връзка с предложеното в Проекта на Закон за бюджет на ДОО административно увеличение на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии /МОД/ от 3,9% и на минималната работна заплата /МРЗ/ от 510 лв. през 2018 г.

Тъй като съответните предложения за административно, недоговорено между социалните партньори увеличение на МОД и МРЗ, са вече внесени по официален път чрез проекта на Закон за бюджета на ДОО, национално представителни работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели настояват за незабавно оттегляне от длъжност на министъра на труда и социалната политика.

Може да изтеглите документа в PDF и MS Word формат.


 

ДО

МИНИСТЪРА НА ТРУДА И

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

 

Във връзка с предложеното в Проекта на Закон за бюджет на ДОО административно увеличение на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии /МОД/ от 3,9% и на минималната работна заплата /МРЗ/ от 510 лв. през 2018 г., и с оглед на драстичното противоречие на тези намерения с обективните икономически реалности и препоръки на Европейската комисия, като представителни на национално равнище организации на българските работодатели, заявяваме следното:

Минималните осигурителни доходи бяха въведени преди близо петнадесет години като мярка за изсветляване на доходите от труд. В първите години от действието си, тази мярка произведе известен ефект, но с течение на времето, с промените в нормативната уредба и икономическата среда, е вече неактуална, остаряла, неефективна и се превръща в бреме и тежест за конкурентостта на икономиката и заетостта.

В годините след отключване на глобалната икономическа криза от 2008 г., административно определяният минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии /МОД/ се разминава драстично със специфичното състояние на отделните сектори и предприятия, динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда и ръста на цените. Този подход увеличава сивия сектор и ограничава заетостта в отделни региони, сектори, предприятия и на уязвими социални групи с ниска квалификация. Тези аргументи са представяни многократно и в препоръки на Европейската комисия, Световната банка и Международния валутен фонд.

Подобни механизми за определяне на прагове на МОД по отделни професии, длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една от държавите членки на ЕС. В ход е и увеличаване на ставките на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на ДОО, независимо от първоначално заявените намерения за отказ от увеличаване на данъчно осигурителната тежест. Същевременно в Наказателния кодекс бяха приети текстове за наказателно преследване на отклоняването от осигурителни задължения в значителни размери, което допълнително обезсмисля нормативното определяне на прагове за МОД.

Обръщаме внимание и на предприетото административно увеличение на минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст, което не е обвързано с осигурителния принос, и нарушава принципите на приетия пенсионно осигурителен модел. Тези допълнителни плащания следваше да бъдат поети от системата на социалното подпомагане.

Реалното административно увеличение на МОД за 2017 г. възлиза на 2.5%, въпреки че не бе приложено административно увеличаване по реда на чл. 6, ал. 2, т. 3 на КСО. В същото време през първото полугодие на 2017 г. ръстът на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие е 11%, спрямо същия период на 2016 г., а приходите от осигурителни вноски нарастват с над 10% при съпоставими условия. Това още веднъж и категорично доказва неадекватността на праговете за МОД.

Прегледът на промените в т. нар. „специфични препоръки за страната“ от последните години показва, че ЕК също не подкрепя определянето на МОД по длъжности и икономически дейности, вкл. поради липсата на „прозрачен механизъм за определяне на МРЗ и правила за административните увеличения на МОД“, нарастването на данъчно осигурителната тежест върху неквалифицирания и ниско платен труд, и липсата на обвръзка с ръста на производителността на труда. Все още не е закрита и процедурата срещу Република България по т. нар. прекомерни макроикономически дисбаланси на ЕК (excessive macroeconomic imbalances), конкретно относно прекомерния ръст на показателя за т. нар. единични разходи на труд (Unit labor cost).

Публично заявените намерения за административно нарастване на праговете за МОД с  3,9 % и увеличение на МРЗ на 510 лв., през 2018 г., не са консултирани предварително с нас като национално представителни работодателски организации.

Това е стъпка, пряко насочена срещу социалния диалог, която демонстрира отказ от изпълнение на специфичните препоръки на ЕК, вкл. за актуализация на МРЗ след приемане на консенсусен прозрачен механизъм за нейното определяне, отлагано повече от три години, както и за предприемане на структурни реформи на пазара на труда, гарантиращи конкурентостта на икономиката и дългосрочен стабилен икономически растеж.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

 

Тъй като съответните предложения за административно, недоговорено между социалните партньори увеличение на МОД и МРЗ, са вече внесени по официален път чрез проекта на Закон за бюджета на ДОО, като национално представителни работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели ние настояваме за Вашето незабавно оттегляне от заеманата от Вас длъжност.

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

       

ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ 

БОЖИДАР ДАНЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТПП

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИБ

1 2 3 4 5 18