Категория: Новини

Становище на АИКБ относно Законопроект за личната помощ

2018-July6-ZLP-1

„Предвид изложените недостатъци на предложения законопроект за личната помощ за хората с увреждания, сме с разбирането, че същият не съответства на принципите, ценностите и разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, нито на възможностите на българската държава, поради което не може да бъде подкрепен“, се подчертава като заключение в становище на АИКБ относно Законопроект за личната помощ № 854-01-62, внесен от Пламен Христов и група народни представители на 02.07.2018 г. По-долу вижте публикуван пълния му текст.


Изх. № 295/06.07.2018 г.

ДО

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Д-Р ХАСАН АДЕМОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

КОПИЕ:

Г-ЖА ВАСКА ШУШНЕВА,
СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Относно: Законопроект за личната помощ № 854-01-62, внесен от Пламен Христов и група народни представители на 02.07.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ,
УВАЖАЕМИ Д-Р АДЕМОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕСЕЛИНОВ, 

Във връзка с обсъждането на Законопроект за личната помощ № 854-01-62, внесен от Пламен Христов и група народни представители на 02.07.2018 г., изразяваме следното

СТАНОВИЩЕ 

Личната помощ е определена като „инструмент, който дава възможност на човека с увреждане да води независим живот (НЖ). Личната помощ (ЛП) представлява директно и целево финансиране на хора с увреждания, за заплащане труда на асистенти, от каквито се нуждае човекът поради наличие на увреждане. ЛП следва да се предоставя въз основа на индивидуална оценка на потребностите в зависимост от житейската ситуация на всеки човек и по цени, които съответстват на цената на труда на вътрешния пазар. Хората с увреждания трябва да имат право да наемат и управляват своите асистенти и да избират модела на заетост, който е най-подходящ за нуждите им. Средствата, отпускани за ЛП трябва да покриват заплатите на личните асистенти, други техни разходи, произтичащи от трудовоправните им отношения, като например осигурителни вноски за сметка на работодателя, както и разходи, свързани с предоставянето на самата услуга, като административни разходи и колегиална подкрепа за ползвателя на лична помощ.“ (http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2012/05/Definitions-Bulgarian-1.docx).

Предложеният законопроект не съдържа нормативно решение и не откроява същностното различие между асистентска услуга и лична помощ. Личната помощ е качествено различен политически инструмент от социалното подпомагане или социалните услуги, такива, каквито познаваме достатъчно добре в практически план. Личната помощ следва да гарантира на човека с увреждане независимост, да сближи качествено възможностите на хората за независим живот на битово, гражданско и лично равнище, в това число и от близките, които полагат грижи за човек с увреждания. Твърде често близките държат те лично да са асистенти на своите родственици, най-вече при отношения родители-деца (изкривяването дойде и от програмите за лична помощ на правителството, които като програми за заетост предлагаха това – майката получава пари, за да е асистент на детето си). Със съжаление констатираме, че в посочените случаи не се осигурява независимост на човека с увреждане, резултатът е зависимост от близките.

За съжаление, горното разбиране, артикулирано изключително ясно и точно, е рядкост, включително сред хората с увреждания, и още по-малко сред техните близки и роднини. За съжаление, разработеният от Омбудсмана и внесен от Пламен Христов и група народни представители на 02.07.2018 г. законопроект носи белезите на неразбиране и архаичен подход към социалните функции и възможности на държавата. Нещо повече – законопроектът съдържа разпоредби, отклоняващи се от горепосочените принципи и изисквания на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

 1. Общата философия на предложения законопроект поставя асистентите и доставчиците на услуги в центъра на регулацията. Доказателство в тази посока са множеството изисквания към асистентите и широките контролни функции на доставчиците не само по отношение на паричните разходи, но и на качеството на услугата. Това противоречи на основната характеристика на ЛП, съдържаща се в посоченото по-горе определение на Европейската мрежа за независим живот.
 2. Ролята, отредена на доставчика, не е осигурена финансово под формата на процент допълнение към часовата ставка за администриране на услугата. Това ще доведе до монополна позиция на общинските администрации като доставчици на услугата и ще елиминира неправителствените организации или други частни доставчици на услуги от пазара на услуги. От друга страна – то нарушава правото на всеки човек с увреждане да избира своя доставчик.
 3. Часовата ставка – 1,1 пъти размера на минималната работна заплата за страната, нарастваща до 1,5 към 2021 година – няма да позволи на хората с увреждания да си наемат асистенти на пазара на труда при спазване на трудовото законодателство. Опитът показва, че при такава ставка, каквато в момента се прилага по Наредбата на Столична община за предоставяне на услугата „Асистент за независим живот“, над 90% от ползвателите живеят на един същи адрес със своя асистент. Основателно е допускането, че асистентите са предимно, ако не и само, от роднинския кръг на ползвателя, което води до формиране на двойна зависимост: от една страна емоционалната привързаност, от друга – финансовата зависимост на асистента-роднина, който се откъсва от пазара на труда и става напълно зависим от плащанията като асистент. И трето, може би най-важно в контекста на човешките права, по така предлаганата „лична помощ“ няма да доведе до никаква промяна в живота на човека с увреждане.
 4. Ниската часова ставка ще предизвиква потенциалните ползватели да спекулират с нуждата от часове – понякога оправдано, друг път користно – ще надписват часове, ще изкривяват отчетността, за да си осигурят повече ресурс за задоволяване на потребностите или за доход в семейството. Допълнителна предпоставка за това е липсата на лимит от часове месечно (както трябва и да бъде, но при други условия и при наличие на ограничения за ползване на часове за лична помощ от роднини като асистенти), което улеснява задачата и създава потенциал за множество обжалвания на решения за предоставяне на лична помощ.
 5. Съществуват сериозни основания да се постави въпрос за хората с увреждания, които нямат семейства или роднини. „Личната помощ“ във варианта, предложен с визирания законопроект, ще доведе тези хора в институции, (където независимо от вида на тези институции) те ще са лишени от права и от ресурси да правят своите житейски избори. Отделен е въпросът, че точно това решение е противоположно по насоченост на деинституционализацията, широко прокламирана в последните години.
 6. Комитетът на ООН по правата на хората с увреждания изготви Общ коментар № 5 по член 19 от Конвенцията за правата на хората с увреждания от 31 август 2017 г., който съдържа ясни указания по същността на личната помощ като инструмент за независим живот в общността на хората с увреждания (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/5&Lang=en).
 7. В заключение – функциите на държавата са израз на държавната власт и се реализират чрез държавни политики в сферата на образованието, просветата, науката, културата, изкуството, спорта, здравеопазването, пенсионното дело, общественото осигуряване, труд и работна сила, социално подпомагане, вътрешен ред и сигурност, отбрана, околна среда, икономика, регионално развитие, транспорт, външни работи и други. В отделни моменти от историческото си развитие държавата може да приоритизира развитието на една или друга обществена сфера, но не и да абдикира от някоя от функциите си. Това приоритизиране се осъществява чрез насочване на допълнителни финансови и обществени ресурси към определените от държавата и обществото приоритетни области или групи хора, но това не трябва да става за сметка на останалите държавни сфери или с ощетяването на останалите обществени прослойки.

Преразпределителна функция на държавата се изразява в разпределението и преразпределението на съвкупния обществен продукт между индивидите, стремейки се да се максимизира благосъстоянието на обществото като цяло. Това преразпределение на обществен ресурс с цел задоволяване на обществените потребности се реализира чрез извършваните от държавата разходи.

Обществените ресурси са ограничени, затова особено важно е държавните разходи да бъдат извършвани ефективно, ефикасно и да са справедливо разпределени между отделните държавни политики. Всяко разходване на обществен ресурс трябва да е съобразено едновременно с оценка на потребностите на бенефициерите и оценка на възможностите на държавния бюджет, а при  недостиг на средства и недофинансирани дейности, решението трябва да бъде балансирано и да засяга всички държавни политики и приоритети. Държавата не може да си позволи прекалено щедро да финансира политики в областта на социалното подпомагане при съпътстващ хроничен и остър недостиг на средства за образование, здравеопазване, демографски политики, наука, култура, отбрана и др.. Все в тази връзка буди недоумение, защо всеки опит за ограничаване на кражбите чрез ТЕЛК-решения и инвалидни пенсии за здрави хора, болнични листа за здрави хора, кражби и преразходи на средства в редица държавни дружества и служби вкл. чрез раздут щат и прещедър социален пакет срещат агресивен популизъм на войнстващата посредственост, вкл. на  поддръжниците и вносителите на законопроекти като този, подвеждащ хората и на практика подиграващ се с техните надежди. Ако те, вносителите и поддръжниците на законопроекта, са действително загрижени за хората с увреждания, следва да подкрепят, а не да саботират, реформите в медицинската и трудовата експертиза например. Така може да осигурят не малка част от недостигащите средства.

Предвид изложените недостатъци на предложения законопроект за личната помощ за хората с увреждания, сме с разбирането, че същият не съответства на принципите, ценностите и разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, нито с възможностите на българската държава, поради което не може да бъде подкрепен.

С УВАЖЕНИЕ, 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

АОБР е против оставката на председателя на КЕВР

KEVR-Ivan_Ivanov-1200

Следва пълният текст на писмо, с което Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) се обявява категорично против исканата от ПГ на БСП оставка на Иван Иванов – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и опитите за намеса на омбудсмана Мая Манолова в работата на регулатора.


Изх. № 17-00-38/03.07.2018 г.  

КОПИЕ:

ДО Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
 

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА, 

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) се обявява категорично против исканата от ПГ на БСП оставка на Иван Иванов – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и опитите за намеса на омбудсмана Мая Манолова в работата на регулатора. Под ръководство на Иван Иванов, през последните 3 години КЕВР заслужи уважението на бизнеса като независим регулатор, който защитава интересите на всички потребители – и битови, и индустриални. В този смисъл, се обявяваме против опитите да се атакува един от работещите органи в държавата заради тесни и лични политически интереси и амбиции.

Като отговорни работодатели, чийто членове създават 86 % от брутната добавена стойност и осигуряват работа на 82% от наетите в страната, напомняме, че сътресения в толкова важен сектор като българската енергетика биха се отразили негативно на цялостния икономически живот в страната.

Напомняме, че сектор „Електроенергетика“ беше в колапс и имаше натрупани задължения от 800 млн. лева през 2015 г. Тези средства бяха платени от българския бизнес заедно с лихвите през цената „Задължения към обществото“. През следващите години отрасълът се стабилизира и регулаторът се справи с тежката ситуация, възникнала след изкуственото намаляване на цената за битовите потребители.

През 2017 г. цените на електроенергията на свободния пазар поскъпнаха с 20-30%. Цената на природния газ също расте и дава отражение върху цената на тока от когенерациите. Няма как това поскъпване да не се отрази в сметките на битовите потребители за електроенергия и парно. В противен случай ще повторим кризата от 2015 г. Неплатените заради популизъм сметки на бита, утре се плащат от всички с лихвите. Това не е само ненужно, а и опасно за сектора и за развитието на икономиката.

Електрониката е на първо място по износ от всички браншове у нас

????????????????????????????????????

Днес (29 юни) сутринта започна дискусията „Да! На българската електроника“. Събитието е част от голямата кампания на в. „Стандарт“ – „Да! На българската икономика“, която вече 3 години помага на бизнеса в решаването на важни въпроси, свързани с професионалното обучение. В дискусията участваха заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, председателят на УС на АИКБ Васил Велев, експертът от МОН Чавдар Здравков, представители на бизнеса, индустриалци и експерти.

„Инженерната индустрия е подценена у нас“. Това каза Васил Велев, председател на АИКБ, която е партньор на в. „Стандарт“ в „Да! На българската електроника“. „За разлика от туризма или автотранспорта, например, ние нямаме съответното министерство. Мехатрониката е недооценена, въпреки че дава значителен дял от българската продукция“, подчерта Велев.

Като най-голям проблем в бранша той определи липсата на кадри. „И точно затова искаме помощ от държавата. Работим с МОН за средното и висшето образование, чието качество е под всякаква критика“, допълни Велев и продължи: „Относно вноса на инженерно-технически кадри се направиха редица облекчения в закона за трудовата миграция. Вече имаме споразумение с Армения и Молдова, предстои да подпишем и с Украйна“. Според Велев сивият сектор в бранша е далеч по-малък, отколкото в други сектори, но все пак го има.

Румен Атанасов, председател на „Българска асоциация на електротехниката и електрониката“ и член на Националния съвет на АИКБ заяви в изказването и презентацията си, че електрониката е на първо място по износ от всички браншове у нас. Той допълни, че световни технологични лидери от Германия и САЩ, както и от други страни, разкриват в България дори по 3 или 4 завода. „Тук не идват случайни фирми да търсят лесна печалба с евтина работна ръка, а истински световни технологични гиганти“, подчерта Атанасов и продължи: „На първо място по износ са електрическите машини. В момента износът на наши продукти в Германия надвишава вноса на немски стоки у нас“.

Атанасов обаче посочи като основни проблеми в сферата, недостига на кадри и ниското качество на подготовката в университетите. „Други проблеми са корупцията на местно ниво и мудната администрация. Всичко това води до факта, че чужди инвеститори, както и наши фирми, се въздържат да разширяват бизнеса си и дори отказват поръчки“, завърши Атанасов.

Покана за пресконференция

BTA

На 02 юли 2018 г., от 12.00 часа, в Пресклуба на БТА, бул. Цариградско шосе 49,

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ,
БРАНШОВИ СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА В ТРАНСПОРТА,
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ,
КОРПОРАЦИЯТА НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ
и браншови организации в пътническия транспорт

Ви канят на пресконференция, на която ще бъдат представени следните теми:

 1. Представяне на Решението за обединение на автобусния бранш.
 2. Проблемите, които стоят пред автобусните превозвачи – „Мобилен пакет 2”.

Участници: 

 • Галя Топалова и Ивайло Константинов – НСАПБ,
 • Магдалена Милтенова – БССИТ,
 • Кузман Вълев – КАПБ,
 • Стоянка Стойкова – НСП

Становище на АИКБ по ЗИД на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

BFB-Sofia

Асоциацията на индустриалния капитал в България с удовлетворение приема и поддържа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), 854-01-56, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 20.06.2018 г., като синтезирано отражение на предложенията на Съвета за развитие на капиталовия пазар.

Вижте по-долу цялото становище на АИКБ като основен изразител на интересите на емитентите на българския капиталов пазар.


 

Изх. № 284/27.06.2018 г. 

ДО

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

На Ваш изх. № КБФ-853-02-77/22.06.2018 

СТАНОВИЩЕ 

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, 854-01-56,  внесен от Делян Добрев и група народни представители на 20.06.2018 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, 

Асоциация на индустриалния капитал в България е основен изразител на интересите на емитентите на българския капиталов пазар.

В тази си роля с удовлетворение приемаме и поддържаме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), 854-01-56, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 20.06.2018 г., като синтезирано отражение на предложенията на Съвета за развитие на капиталовия пазар.

Споделяме философията на законопроекта, насочена към повишаването на интереса на инвеститорите и развитието на капиталовия пазар, посредством разширяване на търгуемостта на компании, осигуряващи висока доходност и възвръщаемост на инвестицията.

Динамиката на дейността на капиталовия пазар предполага и изисква усъвършенстване на нормативната уредба, насочено към осигуряване на максимална прозрачност от страна на емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, организиран и поддържан от „Българска фондова борса – София“ АД. Това се отнася както до гарантиране на разкриването на необходимата  информация, така и до функционирането на охранителни механизми, осигуряващи спазването и защитата на правата и интересите на инвеститорите, предпочели финансови инструменти, предлагани от борсата.

Същевременно практиката по прилагане на ЗДСИЦ до този момент показа нормативни несъвършенства като изискването АДСИЦ, секюритизиращи недвижими имоти, да придобиват недвижими имоти само на територията на Република България. Това законодателно решение не способства за насърчаване на инвестиционната активност и ограничава развитието на този вид дружества и тяхната инвестиционна предпочитаемост. В тази връзка и като сме мотивирани да дадем принос за още по-добра нормативна уредба на отношенията, свързани със секюритизацията на недвижими имоти и вземания посредством дружества, получили лиценз за извършване на дейност като дружества със специална инвестиционна цел, както и учредяването, дейността и прекратяването им, правим следните допълнителни предложения към законопроекта:

 1. В чл. 9, в предлаганата нова ал. 3, след думите „са предназначени за разплащане по договор“ да се добави: „пряко свързан  с дейността на дружеството по чл. 4, ал. 1, т. 1-3.“
 2. В чл. 18, ал. 1 от законопроекта предлагаме да се заличи изразът „обслужването на инвестиционната дейност“.
 3. Да се предвиди възможност обслужването на инвестиционната дейност на АДСИЦ да се извършва от изрично определен от ОСА на АДСИЦ инвестиционен посредник. Също, приемаме за целесъобразно и правилно изборът и  замяната му да се одобрява от КФН, което е допълнителна гаранция  за защита както на интересите на дружеството, така и на неговите инвеститори.
 4. В чл. 18, ал. 3 от законопроекта да се предвиди с нарочна норма забрана за обслужващото дружество да  упражнява право на задържане върху  активите на АДСИЦ. По този начин се преодолява възможността дружество, което  във връзка с управлението на  имоти, предоставени му от АДСИЦ, е реализирало разходи за управлението на тези имоти (които не  са му били заплатени от ДСИЦ), да упражни право на задържане – от стойността на задържаните имоти и на законово основание да се удовлетвори преди вземанията, обезпечени със залог или ипотека. В практически план, ако АДСИЦ е емитирало  емисия облигации, чието обезпечение са притежаваните от него имоти, има потенциален риск за интересите на облигационерите, тъй като разходите, реализирани от обслужващото дружество по управление на имотите на АДСИЦ, са с право на предпочтително удовлетворение (преди  вземанията на облигационерите).

С УВАЖЕНИЕ 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

АИКБ обяви номинациите за наградите „Икономика на светло“

AIKB_0606-e1522334856412-794x280

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви номинациите за наградите „Икономика на светло“ за 2017 г. Призовете на най-представителната  работодателска организация у нас се връчват в три категории – „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“, „За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ и „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“. Съгласно регламента на конкурса, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло“ и медиите.

В категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“ с две номинации е отличено Министерство на финансите. Първата номинация е за действията на институцията, довели до приемането на Закони за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на Закона за данък върху добавената стойност. Втората е присъдена за осъществените промени в Закона за местните данъци и такси и прилагането на практика на принципа „замърсителят плаща“. Другите номинирани в категорията са Националният съвет за тристранно сътрудничество за своя активен принос при изготвянето на промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Комисията по енергетика към Народното събрание за внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката за гарантиране на прозрачността на българския електроенергиен пазар.

„За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“ са номинирани Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), Асоциация „Активни потребители“, Българска асоциация на частните училища и главният съветник на УС на Виваком д-р Жанет Захариева. Номинацията на АОБР е за цялостната дейност на организация през изминалата година в областта на ограничаване и превенция на неформалната икономика. Асоциация „Активни потребители“ е отличена за популяризирането и анализа на изследването за храните с двоен стандарт в ЕС и всекидневно осъществяване на проучвания на услуги и тестове на стоки, които защитават правата на потребителите. Д-р Жанет Захариева попада в категория за приноса си в намирането на консенсус по редица норми на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, а Българска асоциация на частните училища за активната си позиция в защита на добрите практики за държавна подкрепа на частно образование, не водещи до злоупотреби и сив сектор.

В третата категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“ също има четири номинации. За приза ще се борят журналиста на bTV Биляна Гавазова за рубриката ѝ „Чети етикета“, икономическият отдел на вестник „Сега“ за задълбочени и аргументирани публикации по темата за неформална икономика, телевизия „Европа“ за съществените им анализи на икономическите и обществено-политически процеси, свързани с формирането на сиви практики и репортерите на „Господари на ефира“ Борис Ваклинов, Влади Василев и Димитър Върбанов за разследванията им за корупция и злоупотреби с болнични листа.

Целта на ежегодния и добил вече популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Наградите, които се провеждат за пета поредна година, ще бъдат връчени на официална церемония на 17-ти юли.

 

Приложение: Номинации за наградите „Икономика на светло“ за 2017 г.

Стартира кампанията „Заплата в плик“

2111200110

Днес стартира телевизионната реклама на кампанията на Националната агенция за приходите „Заплата в плик“, чиято цел е да определи какви са причините служителите да се съгласяват да се плащат осигурителни вноски върху по-нисък размер от действителното трудово възнаграждение.

Молим Ви да отделите няколко минути от Вашето време за попълването на анкетата на НАП по повод недекларираните възнаграждения или т. нар. „заплата в плик“. Анкетата цели да установи какви са причините служителите да се съгласяват техните работодатели да заплащат осигурителни вноски върху по-нисък от действителния размер на работната им заплата.

Анкетата се провежда в рамките на информационната кампания на НАП „Заплата в плик“.

Необходима е спешна реформа в трудовата медицина и профилактичните прегледи на работещите

DSC_0610_1

Необходима е спешна реформа в Наредбата за дейността на службите по трудова медицина и Наредбата за предварителните и периодичните медицински прегледи на работещите. Сред най-важните мерки са профилактичните прегледи и изследвания във връзка с условията на труд да се извършват с обхват, периодичност и по стандарти, отделни за всеки рисков фактор, както е въведено в другите страни от ЕС. Само със стандартите може да се гарантира качество на прегледа и възможност за сравнимост на резултатите по единни критерии, независимо от това кой къде преглежда. Около това становище се обединиха членовете на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на днешното си заседание.

DSC_0586_2

Прегледите по отделните рискови фактори в Европа се извършват по съответен стандарт от един лекар. В момента у нас при един рисков фактор прегледа се извършва от 2 до 4 специалиста. Така е например при работа с шум над 85 db, като в този случай прегледа у нас се извършва от специалисти по „вътрешни болести“, „нервни болести“ и „УНГ“.

„Общото мнение е, че нивото на превенцията на здравето на работещите е далеч от европейските стандарти. В последните 2 години нееднократно работодателските организации изпращахме свои становища и предложения за промени в двете наредби, позовавайки се на законодателството и добрите практики в  страните от ЕС. В момента предприятията са задължени да разходват значителни финансови средства, а в същото време това не носи ползи за работещите, тъй като няма надграждане на пакетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Затова е необходима промяна на философията на дейността и функциите на службите по трудова медицина. До момента не срещаме желание за диалог от страна на  Министерство на здравеопазването. Липсва каквато и да е воля и експертен потенциал за справяне с проблема“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

Според АИКБ трябва ясно да бъдат разграничени и да няма дублиране на профилактични дейности, финансирани по НЗОК и тези, които работодателите заплащат във връзка с условията на труд. Сред другите предложения на работодателската организация са обхватът и съдържанието на прегледите и изследванията във връзка с условията на труд да бъдат приведени в съответствие с европейските практики и стандарти, които се основават на съвременни, статистически проверени норми. По този начин ще отпаднат периодичните прегледи, извършвани от специалисти по вътрешни болести или общо медицина, които се покриват от ежегодните прегледи и изследвания при общопрактикуващ лекар.

На лице е необуздан стремеж (в ущърб на предприятията и заетите в тях) да се правят прегледи, по-често от необходимото, от повече лекари от необходимото, на повече хора/позиции от необходимото. Това води до източване на предприятията от ДКЦ-та,  без полза за заетите.

От изключително значение е да се направят изменения и допълнения в Закона за здравето и в Закона за лечебните заведения, за да бъде конкретно определено мястото на превенцията на здравето при работа като част от националната система за превенция и ролята на трудовите медици в нея. По думите на Васил Велев с новите предложения ще се запълнят празнотите в законовата уредба по отношение на функциите и задачите на службите по трудова медицина и ще се повиши контрола върху дейността им, което ще способства за по-добра превенция на здравето на работещите българи.

Автобусните превозвачи с отворено писмо до Цветан Цветанов

item_3

ОТВОРЕНО ПИСМО

от Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта,
Национално сдружение на автобусните превозвачи в България,
Национална сдружение на автобусните превозвачи,
Национален съюз на превозвачите,
Корпорация на автомобилните превозвачи.

 

Уважаеми господин Цветанов,

Във връзка с публичната Ви покана за диалог с бранша на автобусните превозвачи заявяваме, че приемаме Вашето предложение с оптимизъм.

Не се съмняваме в добронамереността Ви и сме сигурни, че по време на тази среща както Вие, така и вносителите на законопроекта (Народните представители от ПП „ГЕРБ” в Транспортната комисия) ще успеете да ни представите аргументите си и конкретните текстове в проектозакона в подкрепа на твърдението Ви, че същият ще помогне за ограничаване на ”сивия сектор” и злоупотребите, ще подобри работната среда и, най- важното – ще допринесе за повече сигурност на пътя, които намерения, уверяваме Ви, съвпадат с нашите.

В духа на заявена от Вас коректност, държим да отбележим, че ние – автобусните превозвачи, никога и по никой повод не сме търсили нито подкрепа, нито конфронтация с която и да е политическа партия, и в тази връзка се противопоставяме на твърдението Ви, че нашите протести са политизирани.
Единствената среща, която поискахме и на която бяхме поканени, във връзка със ЗБАК, беше тази с председателя на Комисията по транспорт в НС, г-н Халил Летифов. Целта на това наше искане беше да чуем мотивите и аргументите на вносителите за постигане на поставените в закона цели, както и да споделим своите притеснения. За съжаление, не успяхме да чуем дори един от аргументите им, заради истеричните крясъци на няколко превозвачи, легитимирали се като автори на законопроекта, личните им нападки и заплахи към нас, обвиненията им в нелегитимността на представителството ни и лозунгите им за „светло бъдеще”.

Следвайки коректния тон, трябва да отбележим няколко факта, които не отговарят на истината. Г-н Станислав Иванов, а по- късно и Вие заявихте, че сме били канени на четири кръгли маси за обсъждане на законопроекта. Истината е, че никое от сдруженията в пътническия транспорт никога не е било канено на такива обсъждания. Избирателно са канени отделни фирми, които не са присъствали с браншови представителни функции, а в лично качество. Въпреки това, присъствалите колеги винаги и категорично са заявявали, че пътническият транспортен сектор непреклонно желае да бъде суверенен. Беше заявено, че проектозаконът е бил обсъждан в КРИБ, което ако е вярно, то това се е случвало в отсъствието на пътническите оператори и сдружения, членуващи в КРИБ. Другата неистина е, че бившият Председател на УС на НСАПБ е изразил подкрепа за ЗБАК пред УС на КРИБ, което също не отговаря на истината.

С оглед коректния тон, желанието ни е да предотвратим поредния скандал с част от товарните превозвачи и най-вече с оглед очакванията ни за ползотворен диалог, настояваме срещата ни с Вас и вносителите да бъде индивидуална – за автобусния бранш, и в присъствието на медиите.

Оставаме на Ваше разположение. 18.06.2018 г.

Икономическите отношение между България и Япония имат голям потенциал за развитие

DSC_0583_1

Икономическите отношения между България и Япония имат голям потенциал за развитие. Около това се обединиха председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев и Н.Пр. Масано Ватанабе, посланик на Япония по време на работна среща. Двамата заявиха готовност за организиране на допълнителни срещи, на които да обсъдят японския опит и взаимодействието между бизнеса и висшето образование, както и насърчававането на икономическите взаимоотношение между двете страни.

Photo1

„Търговията между двете страни се увеличава, но все още не е достигнала и половината от възможностите. Българският износ за Япония е нараснал с 13%, но стойността му е едва 23 млн. лв. Подобен  е ръстът, който отбелязваме и при вноса, чиято стойност е 80 млн. лв. Считам, че можем да работим за повишаване на стокообмена, като огромен потенциал виждаме в сферата на туризма, ИТ сектора и машиностроенето“, заяви Васил Велев.

По време на срещата японският посланик отправи покана към членовете на АИКБ за участие в бизнес форум, организиран от японската външнотърговска организация JETRO. Той ще се проведе в периода 25-27 юни в София, а своеобразен домакин ще бъде заместник министър-председателят на България Томислав Дончев. Очаква се участие във форума да вземат над 40 компании от Япония, които оперират в ИТ сектора, промишлеността, машиностроенето и др.

Председателят на АИКБ представи дейността на най-представителната работодателска организация у нас, както и основните цели и приоритети за 2018 г. Сред тях са осигуряване на човешки ресурси за българската икономика, намаляване на административните тежести за предприятията и извършване на реформи в енергетиката.

1 2 3 4 5 24