Категория: Събития

АИКБ разработи законодателен пакет за въвеждане на менторство и застъпничество в предприятията

IMG_0765_1

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) разработи предложения за допълнение на Кодекса на труда, чрез които методите за обучение и подпомагане в работна среда „менторство“ и „застъпничество“ да бъдат правно регулирани и да се използват в българските предприятия. Предложението e отправено към Министерство на труда и социалната политика, като имащо право да предлага законодателни изменения и допълнения. С промените в законодателната уредба се цели да се повиши трудовата пригодност на новопостъпилите работници и да се осигури приемственост в работните процеси. Това обяви днес на специална кръгла маса за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.

Предложението за промени в нормативната уредба е изготвено в рамките на изпълнението на проект BG05M9OP001-1.011 – 0002 „Постигане на устойчива заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“ беше обсъдено от социалните партньори – КНСБ, КТ «Подкрепа», браншови и федеративни организации, представители на държавните институции работещи в областта на пазара на труда и от други заинтересовани страни.

IMG_0769a

Използването на менторство и застъпничество имат огромно значение за развитието на индустриалните отношения в страната ни. Без предлаганата уредба, и работодателите, и работниците са лишени от инструменти за взаимодействие в интерес на просперитета и на предприятия, и на работещите, каквито развитите държави ползват от десетилетия. Тези промени ще резултират положително на пазара на труда и за развитие на икономиката в цялост. Точно затова смятаме, че е крайно време двата инструмента да бъдат правно уредени у нас. Изключително много разчитаме на подкрепата на Министерство на труда и социалната политика, които са наш асоцииран партньор по проект, за да могат предложените от нас текстове за промени в Кодекса на труда да бъдат разгледани в парламента“, заяви Добрин Иванов, който е и главен финансист по проекта.

Менторството е инструмент, който дава възможността новоназначения работник бързо да се адаптира към работната среда и правилата за работа в предприятието, като по този начин упражняваната от него професия стане по-привлекателна и се създадат условия за устойчива заетост. Методът е насочен към това да подпомага компаниите да се възползват от възможния максимален потенциал на човешките ресурси и те да увеличат своя капацитет за постигане на целите и приоритетите в дейността. Така по-опитният служител прехвърля знанията и уменията си на по-малко опитен, за да се преодолеят всички трудности в кариерата и да се постигне социален растеж.

„Пропуснахме две поколения на пазара на труда, защото в средните ни училища масово се преподава дизайн и мениджмънт, а не професии, от които предприятията имат нужда. Работа на синдикати и работодатели е да се занимават с професионалното обучение на кадрите. И заедно трябва да убедим държавата да ни преотстъпи тази територия или поне да разшири присъствието ни. Ние сме тези, които най-добре знаем какви са приоритети на пазара на труда, какви умения се търсят и от какво образование и обучение имат нужда работниците“, заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.

Застъпничеството, от своя страна, е предназначено да отговори на практическите предизвикателства, пред които са изправени новоназначените работници. Това могат да бъдат подкрепа на професионалните отговорности на работника/служителя, подпомагане за усъвършенства комуникационните умения, подпомагане при търсенето на решения на възникнали проблеми и подкрепа при разрешаването на конфликти.

Според д-р Искрен Ангелов, началник отдел в Министерство на труда и социалната политика е добре текстовете за менторство и застъпничество да бъдат формализирани в нормативната уредба, тъй като това би оказало положителен ефект върху работодателите, като преди това обаче бъдат обсъдени в още по-широк формат. Като менторството дори трябва да бъде въведено като задължителна форма във държавния сектор.

Като пряк резултат от използването на двата метода за обучение и подпомагане в работна среда бяха посочени още увеличаването на ангажираността и удовлетворението от работата, увеличаването на производителността на работниците и служителите. Похватите подкрепят в голяма степен и кариерното развитие и управлението на талантите. Методика за прилагане на менторството и застъпничеството в предприятията беше разработена в рамките на проекта и успешно апробирана в 60 пилотни предприятия.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

plyten-kordon-ohranqva-sgradata-na-prezidentstvoto-1812655133670

Следва пълният текст на предложението на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) към президента Румен Радев за провеждане на дискусионен форум, целящ намиране на решения за премахване на задържащите фактори на икономическия растеж, който да е продължение на проведената преди няколко дни Кръгла маса „Неравенства и бедност в България“.

Изх. № 17-00-49/16.10.2018 г. ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Организиране на дискусия за ускоряване на икономическия растеж в България

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) приветства инициативата да организирате под Ваш патронаж Кръгла маса „Неравенства и бедност в България“. Наши представители взеха участие в нея, водени от убеждението, че България, като страна с най-нисък БВП на глава от населението и най-ниска производителност на труда в Европейския съюз, трябва да действа по-решително с необходимите реформи. Подобно мероприятие изисква представяне и отразяване на позициите на всички заинтересовани страни, включително и на представителните на национално равнище организации на работодателите в България. Заедно с това, изразяваме убеждението си, че постигането на високо ниво на социална сигурност може да стане факт само чрез ускорено икономическо развитие. За да има догонващо развитие, България трябва да постига темпове на икономически растеж, значително по-високи от тези в другите държави-членки, предвид факта, че не разполага със значителни природни богатства.

АОБР предупреждава, че въпреки благоприятната икономическа обстановка, през 2018 г. българската икономика няма да може да надхвърли бариерата от 4% икономически ръст, който в никакъв случай не е достатъчен и догонващ за развиваща се икономика. Към полугодието България е едва на 12-то място в ЕС по ръст на БВП, нареждайки се след почти всички нови страни членки от ЦИЕ. Ръстът на инвестициите в дялов капитал е отрицателно число, а разходите за придобиване на ДМА бележат спад. В същото време българските инвестиции в чужбина растат. Нови сериозни инвеститори не бързат да влагат средства в България.  Това се дължи на задържащите фактори на вътрешната среда, произтичащи от твърде бавното и пасивно провеждане на редица политики и реформи в сферата на пазара на труда, образованието, администрацията и електронното управление, пенсионната система, трудово-медицинската експертиза и здравеопазването, съдебната система и сигурността, енергетиката. Адресирането на тези предизвикателства е от изключителна важност, особено предвид сигналите за завършване на икономическия цикъл на растеж на световната икономика и предвестниците на нова финансова криза, като рекордни равнища на задлъжнялост в световен мащаб, започналата „митническа война“ в световната търговия и други.

С оглед на своевременното намиране на действени решения за премахване на задържащите фактори на икономическия растеж, АОБР предлага да се проведе дискусия под Ваш патронаж, възможно по-скоро, което да позволи генерираните предложения и мерки да намерят отражение в съответните стратегически документи.

БЮДЖЕТ 2019: Да осигури финансирането на политики за подобряване на бизнес средата и ускоряване на икономическия растеж на България

IMG_0722_1

Бюджет 2019 да бъде изготвен така, че да осигури инструменти и стимули за ускоряване на реформите в сферата на пазара на труда, образованието, енергетиката, съдебната система, здравеопазването, сигурността и пенсионното осигуряване.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за балансиран бюджет и препоръчва на правителството да се стреми към намаляване на нивото на държавния дълг. В период на икономически растеж трябва да се извършват реформи и да се увеличават резервите, а не да се формират бюджетни дефицити. Планирането на бюджетните приходи трябва да бъде правено реалистично, като бъдат оценени всички фактори, които биха повлияли на размера им. Това са част от препоръките, които членовете на Националния съвет на АИКБ одобриха да изпратят до правителството във връзка с изготвянето на държавния бюджет за следващата година.

 „Държавният бюджет е финансов инструмент за правене на политики и постигане на цели от общонационално значение. Затова и всички наши препоръки са структурирани, така че да окажат положителен ефект за подобряване на бизнес средата и да осигурят икономически растеж на България. Правителството трябва да ускори преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата, внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно управление“, заяви по време на заседанието на Националния съвет председателят Васил Велев.

Основен приоритет АИКБ поставя върху политиките, свързани с пазара на труда и човешките ресурси. Справянето с недостига на кадри е сред основните фактори, които биха изиграли решаваща роля за постигане на по-бързи темпове на растеж. Затова трябва да се планират адекватни мерки за активизиране и включване на пазара на труда като квалификация и преквалификация както на неактивни и продължително безработни лица, така и на вече заетите. Като допълнителна, но същевременно изключително важна мярка АИКБ посочва и облекчаване и улесняване на вноса на работна ръка. Асоциацията категорично е против административното определяне на минималната работна заплата, повишаването на максималния осигурителен доход и повишаването на размера на социалните помощи и обезщетения за здрави хора в работоспособна възраст.

Според АИКБ, бюджетните средства в сектор „Образование и наука“ трябва да бъдат увеличени. Акцентът в разходването им обаче трябва да бъде поставен приоритетно към техническото образование и професионалното образование, приложните научни изследвания, „защитените професии“ и държавни стипендии, с ангажимент за реализация на студентите и страната. АИКБ е готова да подкрепи осезаем ръст в средствата за култура, както и за създаването и управлението на нов фонд за финансиране на научни изследвания с директно приложение в българската индустрия.

В препоръките си към бюджет 2019 Асоциация на индустриалния капитал в България обръща сериозно внимание и на размера на отчетената в последните две тримесечия инфлация. Според АИКБ, ако не бъдат взети мерки за ограничаването ѝ страната ни рискува да не отговори на изискванията за приемане в еврозоната. Работодателската организация обаче напълно подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки и осигурителните вноски, и ограничаване на преразпределението на доходите на хората и бизнеса чрез бюджета.

По време на заседанието си членовете на Националния съвет на АИКБ разгледаха и предложенията на Министерство на здравеопазването за промени в здравноосигурителния модел у нас. Работата по изготвяне на цялостна позиция на АИКБ по въпроса ще продължи.


Препоръките към бюджет 2019 година

Резултати от проведената анкета сред членовете на АИКБ 

АИКБ ще преодолява дефицита на кадри с инструменти и мерки за повишаване привлекателността на ключови професии

IMG_0513_1

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) разработи модули за насърчаване на заетостта при професии с дефицит на кадри, които са ключови за развитието на българската икономика. Разписани под формата на инструменти и конкретни мерки, модулите са разработени за всяка от 16 пилотни професии от браншовете „Машиностроене“, „Електротехника“, „Транспорт и спедиция“ и „Здравеопазване“, в рамките на изпълнението на проект BG05M9OP001-1.011 – 0002 „Постигане на устойчива заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“. Те бяха обсъдени днес на кръгла маса на тема „Професии с дефицит на работна сила – мерки и решения за повишаване на привлекателността“, открита от председателя на Асоциацията г-н Васил Велев.

Основната ни цел е да предложим стратегии за преодоляване на дисбаланса в търсенето и предлагането на работна сила във важни за българската икономика браншове и професии. Желанието ни е да дискутираме широко разработените модули и да ги прецизираме така, че да бъдат лесно приложими в практиката  на предприятията, на институциите на пазара на труда и на фирми за управление и подбор на персонал“, заяви председателят на АИКБ по време на кръглата маса. „Ако не вземем веднага мерки, съвсем скоро ключови сектори на българската икономика със сравнителни предимства и много добро представяне, съдейки по ръста на износа, ще останат без кадри и ще са изправени пред опасността да затворят врати“, предупреди г-н Велев.

Заместник министърът на труда г-жа Зорница Русинова посочи, че почти няма работодатели в страната, които да не индикират като основен проблем липсата на кадри. „В последната една година безработица е под 5,5%, но в страната ни има професии, при които търсенето на работници и служители е задоволено едва 50 на сто“, заяви още тя. По думите ѝ модулът ще послужи като база, за разработването на стратегия, чрез която да се преодолее дисбалансът между търсене и предлагане на работа и ключовите за България сектори да бъдат снабдени с квалифицирана работна ръка.

Untitled_2

Модулите са разработени според спецификата на всеки един от браншовете, като предлагат конкретни идеи и мерки за въздействие с оглед повишаване на привлекателността и привличане и задържане на кадри за основните в тях професии. При изготвянето им са взети предвид характера на труда, производствените процеси и изискванията към квалификационните характеристики.

Според Десислава Николова, главен икономист на Института за пазарна икономика привлекателността на професиите минава през кариерното развитие, както на децата, така и на техните родители. „Кариерното развитие трябва да започне още от детската градина. А в последствие в професионалното образование задължително трябва да бъде въведено дуалното обучение. Децата трябва да имат възможност да се докоснат до компаниите и предприятията в техния регион. Бизнесът задължително трябва да бъде привлечен в образованието“, завърши Десислава Николова.

АИКБ, на основа на изследвания в множество предприятия от пилотните сектори, изведе факторите, които влияят на привлекателността на една професия. Те са: работна среда, парични доходи, непарични материални стимули, стрес, престиж, перспективи, вложени време и средства за овладяване и поддържане на професията. Те са разделени в три групи фактори – основни, подкрепящи и допълващи, за които работодателите трябва да предприемат съответните мерки.

Основните фактори имат над 75% тежест, като в зависимост от професията в тях влизат: осигуряването на социални придобивки, размер на трудовото възнаграждение, допълнителни възнаграждения, социални осигуровки, осигуряване на обучение и допълнителна квалификация и други. Тези фактори определено могат да бъдат считани за ключови, а тяхното прилагане в процеса на търсене на работна сила гарантира успех при привличането и задържането на работа на кадри. Прилагането им може да се осъществи, без да е изключително скъпо за предприятието, но дава ясен сигнал към заетите в него лица, че техните интереси и потребности са взети присърце и за тях се мисли.

Сред подкрепящите фактори, които са с относителна значимост между 50 и 75%, са: възможност за работа в голяма компания, реализация в чужбина, работа с модерни технологии и техника и др. Тяхното прилагане няма да води априори до наемане на работници и служители, но въпреки това ще влияе много силно върху мотивацията на лицата, които биха се явили за заемане на позицията, която да доведе до позитивно решение в полза на предприятието

Сред допълващите фактори, чиято тежест е под 50 %, фигурират: близост на работното място, осигуряване на транспорт, липса на работа с удължено работно време или в почивни дни, поддържането на професионалното ниво да не изисква сериозни разходи и др. Ако бъдат приложени, няма да имат нито решаваща значимост, но могат да изиграят допълваща роля при взимането на решение от страна хората, търсещи работа.

От Асоциация на индустриалния капитал в България препоръчват прилагането на модулите на практика да става след внимателна оценка на спецификата на всяко отделно предприятието и неговите ресурси, като се изберат оптималните стратегии, както за конкретното предприятие, така и за съответната професия.

Покана за кръгла маса на 28.09.2018

people-ClipArt

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)  Ви кани на кръгла маса за обсъждане на изготвения в рамките на проект BG05M9OP001-1.011 – 0002 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори” Модул за насърчаване на работната сила с цел заемане на свободни работни места по идентифицираните 16 професии с дефицитно предлагане на работна сила в четирите пилотни бранша, която ще се състои на 28 септември 2018 г., гр. София, Хотел Балкан-София, Зала „Сердика“ от 10.00 часа.

Модулът за насърчаване на работната сила е адресиран за използване от работодателите и специалистите по човешки ресурси. Модулът разглежда спецификите на всяка една от идентифицираните професии с дефицитен недостиг на квалифицирана работна сила и предлага стратегии за преодоляване на разликите в търсенето и предлагането на работна сила.

За повече информация вижте програмата на събитието.

Образованието и системите за обучение трябва да се адаптират към новите технологии и дигитализирането на света

DSC_1077

Непрекъснатото и бързо въвеждане на нови технологии в стопанския и публичния сектор налагат своевременно адаптиране на образованието и системите за обучение, така че то да е достатъчно гъвкаво и да отговаря на критериите, които работата в бъдеще ще изисква. Това заяви в своя реч по време на форума „Дигитализация и глобализация – съвременни бизнес модели и форми на труд“ д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

„Въздействието на дигитализацията върху работните места ще бъде значително. Необходимите инструменти за справяне с това предизвикателство са качественото стартово образование, ученето през целия живот и повишаването на квалификацията и преквалификацията.“, каза още д-р Ангелова. По думите ѝ всички държави-членки на ЕС трябва възможно най-бързо да  предприемат реални мерки за подобряване и адаптирането на образователните си системи, така че да останат конкурентоспособни в новите условия и да продължат да създават придприятия и работни места.

Според изпълнителния директор на Асоциация на индустриалния капитал в България Добрин Иванов работодателите трябва активно да се включат в подобряването на качеството на обучението в средните професионални гимназии и висшите училища. Той заяви още, че АИКБ е заложила като свой основен приоритет справянето с проблемите на пазара на труда и недостига на квалифицирани кадри.

DSC_1094

„За да осъществим тази цел разработихме и инструментариум за повишаване на привлекателността на важни за страната ни професии в секторите „Машиностроене и металообработване“, „Електротехника и електроника“, „Транспорт и спедиция“ и „Медицина и услуги за красота и здраве“. Считаме, че основни мерки за справяне с проблемите са ежегодното осъвременяване на учебните планове, подобряване структурата на план-приема, увеличаване на практическата приложимост на образователната система и предоставяне на стипендии. Така ще успеем да създадем и развием траен интерес у младите хора към важните за българската икономика специалности“, заяви още Добрин Иванов.

Дискусионният форум за ролята на дигитализацията и глобализация в условията на труд се организира от Научноизследователски институт и катедра „Правни науки“ при Икономически университет-Варна с подкрепата на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Участие в събитието взеха представители на международни институции, работодатели, организации на гражданското общество и академичните среди. Акцент в обсъжданията на форума бяха знанията и уменията за работните места в следващите години, възможностите за подобряване на политиките в областта на образованието, обучението и преквалификацията за по-добро съответствие на новите умения с нуждите на пазара на труда.

С подкрепата на АИКБ: Предстои дискусионен форум „Дигитализация и глобализация – съвременни бизнес модели и форми на труд“

poster_dig-logos

Научноизследователски институт и Катедра „Правни науки” при Икономически университет–Варна организират дискусионен форум „Дигитализация и глобализация – съвременни бизнес модели и форми на труд“. Събитието ще се състои на 21 септември (петък) от 10:00 часа, в зала 1 на ИУ-Варна. То се провежда с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България и с участието на представители на Европейския икономически и социален комитет.

Лектори в дискусията ще бъдат: д-р Милена Ангелова – заместник-председателя на ЕИСК,  Димитрис Димитрадис – член на ЕИСК,  Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ и др.

Организираното мероприятие има за цел да бъде ползотворен повод за среща и координиране на националните и европейски научни и научно – приложни институции и бизнеса, както и да даде успешна насока за обединяване на научните търсения с практическия опит.

Прилагаме програма на събитието.poster_dig

За повече информация вижте следните документи:

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

press2

Асоциацията на индустриалния капитал в България Ви кани на пресконференция, на която ще бъде представен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, целящ да прекъсне порочната практика на т.н. „двойни стандарти“ при храните. Събитието ще се състои на 18 септември (вторник) от 11:00 часа в заседателната зала на АИКБ на адрес: 1527 София, ул. „Тракия“ №15.

Участие в пресконференцията ще вземат г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, г-н Кънчо Стойчев, председател на съюз „Произведено в България“ и г-н Явор Гечев, председател на Национален съюз на земеделските кооперации в България.

Целта на промените в Закона за храните е да гарантира на българския потребител, че храната, която консумира ще бъде идентична на храната в страната, в която тя е произведена. Промените са и в синхрон с приетия от Европейския парламент доклад, в който официално се признават двойни стандарти при храните. Разминаването в качеството се счита за нелоялна практика и производителите на подобни продукти ще понесат санкции в размер на 4% от годишния си оборот.

Предварително Ви благодарим и Ви очакваме! Вашето присъствие е важно за нас!

ВАЖНО!!! Провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила

zx860y484_3124399

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, Ви информираме, че Агенцията по заетостта стартира второто проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила.

Както и при първото (пилотно) проучване през м. февруари тази година, то ще се проведе чрез електронен /on-line/ анкетен формуляр, публикуван на сайта на Агенцията по заетостта, сайтовете на областните администрации, други партньори, както и на сайта на АИКБ. 

Проучването ще се извърши през периода от 1-ви август до 17-ти септември 2018 г. Обобщаването и селектирането на резултатите по региони ще се извърши от ЦА на АЗ, а по административни области от ДРСЗ.

Анкетният формуляр е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта в рубрика „Проучване за потребностите от работна сила” и „На фокус“.

Линк към електронния формуляр

Моля, за Вашето съдействие и участие в проучването с оглед постигане на целите му и извеждане на коректни и необходими за развитието на работната сила изводи и констатации. 

Приложено Ви предоставяме писмо от Агенция по заетостта до работодателските организации, както и анкетата в текстови формат за информация, а за улеснение – моля, попълвайте електронния формуляр.

Изключително важно е да попълните анкетата, ако имате нужда от работници и специалисти сега или ще имате за в бъдеще.

Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от Вас кадри.

 

При нужда от допълнителна информация и възникнали въпроси сме на разположение.

1527 София, ул. „Тракия“ №15, ет.1

тел.: 02/963 37 52; факс: 02/963 37 56

e-mail: bica@bica-bg.org

Асоциацията на индустриалния капитал в България връчи петите годишни награди „Икономика на светло“

13

Жури от над 100 изявени личности определи победителите в трите категории 

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи петите годишни награди „Икономика на светло“. Победителите в категориите бяха избрани от специално жури от над 100 изявени личности чрез тайно гласуване. Отличията бяха раздадени на тържествена церемония в София Хотел Балкан, а гости на събитието бяха министър-председателят на Република България Бойко Борисов, вицепремиерът Валери Симеонов, министърът на финансите Владислав Горанов, важни представители на правителството, Столична община, бизнеса, неправителствени организации и социални партньори.

Националният съвет за тристранно сътрудничество взе приза в категорията за „Нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Отличието бе присъдено за активен принос при изготвянето на промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, довели до облекчаване на легалното наемане на граждани от трети страни и комуникиране на позициите на всички заинтересовани страни. Номинирани в категорията бяха още Министерство на финансите и Комисията по енергетика към 44-то Народно събрание на Република България.

Асоциация на организациите на българските работодатели грабна отличието за „Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“. АОБР, успяла да обедини работодателските позиции по рекорден брой проблеми, получи номинация за цялостната дейност на организация през изминалата година в областта на ограничаване и превенция на неформалната икономика. Асоциация „Активни потребители“, Българска асоциация на частните училища и главният съветник на УС на Виваком д-р Жанет Захариева бяха другите номинирани за приза в категорията.

За рубриката си „Чети етикета“ Биляна Гавазова спечели наградата за „Журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“. Журналистката от bTV пребори конкуренцията на икономическият отдел на вестник „Сега“, телевизия „Европа“ и репортерите на „Господари на ефира“ Борис Ваклинов, Влади Василев и Димитър Върбанов.

Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите.

Конкурсът има за цел да открои и награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. Така за поредна година АИКБ поощрява предприемането на активни действия в борбата с неформалната икономика и популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

За изминалата година композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който АИКБ измерва светлата част на българската икономика, се е повишил с рекордните до момента 3,07 пункта до 74.78. Асоциацията отчита ясна тенденция на ускоряване на динамиката на свиване на „сивата“ икономика през последните три години, като през 2017 г. тя е спаднала до 25%.

За повече информация, вижте също: 

1 2 3 17