Категория: Събития

Да спрем зеления рекет!

people-ClipArt

Декларация от името на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР)


Основен приоритет на Асоциацията на организациите на българските работодатели е създаване и поддържане на добър бизнес климат. Добрият бизнес климат по дефиниция предполага баланс на интересите на всички участници. В последните десетина години е налице очевиден дисбаланс, който от нездравословен започва да се превръща в убийствен за икономиката на България.

Става дума за несъразмерно на важността и броя им влияние на шепа „природозащитници“, които в името на неясните си интереси спират всяко по-значимо инвестиционно намерение. Те са готови да спрат, и понастоящем успешно го правят, инвестиционни намерения за стотици милиони, които биха довели до сериозен икономически растеж и постепенно излизане на България от категорията „най-бедна държава в Европа“. Спира се транспортна инфраструктура, спира се рудодобив, спира се строежът на спортни-технически съоръжения. Всичко това се прави при явни закононарушения, внушения, дезинформация и манипулиране на общественото мнение.

Вече не става дума само за ски, втори лифт, зимен туризъм, а за икономиката на България като цяло. На рекет са подложени сектори като металургия, минно-геоложко дело, строителство, транспорт, туризъм (летен и зимен), което се превръща в системен риск за държавата ни и нас самите.

Не може референдуми като този в Трън или в добруджанската община Генерал Тошево да „решават“ съдбата на икономиката на България. Тук е мястото да се обърнем към тези политици, които се опитват да се качат на гребена на референдумите, че това е игра с огъня. Двойният стандарт не е решение – ако Трън е вярно решение, то утре в Банско ще има не два, а дванадесет, а защо не и двадесет нови лифта.

Обръщаме се към институциите, на които по Конституция е поверено управлението на държавата, и ги призоваваме:

– Да продължат законодателната политика срещу „зеления рекет“, успешно започната с промените в Закона за околната среда, като едноинстанционното обжалване на ОВОС обхване не само обектите от национално значение, но и инвестициите клас „А“ и обектите от първостепенно общинско значение;

– Да продължат инвестициите в ски туризма и в изграждането на втори лифт в Банско в духа на решението на МС от 28 декември 2017 г.;

– Да се отпушат „белите дробове“ на Витоша и да й се даде въздух, като за целта бъде спешно приет новият план за управление на природен парк „Витоша“;

– Да изготвят и приложат в законодателен порядък ясни, точни, измерими и проверими критерии за представителност на екологичните организации – такива, каквито законът е наложил за представителността на организациите на българските работодатели и на организациите на работниците и служителите.

Нека да поставим спазването на закона над всичко – така, както е в Европейския съюз, който имаме честта да председателстваме в момента.

Съвместна декларация на национално представителните работодателски и синдикални организации в подкрепа на протеста на общинските болници

Protest_Bolnici2

ДО

Г-н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г-н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-жа ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, национално представителните работодателски и синдикални организации изразяват своята подкрепа на организирания протест от членовете на Сдружението на общинските болници в България (СОББ), на 15 януари 2018 г. (понеделник), от 12.00 до 13.00 часа, под мотото „Спрете унищожаването на общинското здравеопазване!“.

Общинските болници извършват над 1/5 от болничната дейност в страната. Те осигуряват достъпна медицинска помощ за повече от 150 общини и около 2 млн. души при наличие на неизплатени работни заплати и задължения към доставчици на консумативи и външни услуги. В същото време, през последните десет години повече от двадесет общински болници прекратиха своето съществуване. Според официални представители на Министерството на здравеопазването, общите задължения на общинските болници възлизат на над 100 млн. лв., от които 46 млн. лв. са просрочени, в т.ч. за социални осигуровки към НАП от над 7 млн. лв.

Най-съществената причина за това тежко финансово състояние е, че основните клинични пътеки, по които работят общинските болници, са недофинасирани. Техните цени не са изменяни от 2006 г., като през това време драстично са нараснали цените на консумативите, лекарствата, външните услуги, а минималната работна заплата се е увеличила от 180 на 510 лв.

В тази връзка, ръководствата на КНСБ, КТ Подкрепа, АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ предлагат провеждането на незабавна среща с ръководствата на Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите и Парламентарната комисия по здравеопазването при 44-то Народно събрание. Настояваме за спешно обсъждане на ефективни мерки за предотвратяване на ликвидацията на общинските болници в тежко финансово състояние и на приближаващия се крах в общинското здравеопазване.

Писмо-призив от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) към българския бизнес за връщане към регулиран пазар на електроенергия

electricity2-700

Следва пълният текст на писмо-призив от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) към българския бизнес за връщане към регулиран пазар на електроенергия.
Писмото може да изтеглите в PDF или Word формат.


ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНО
ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ
РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В
БЪЛГАРИЯ 

ДО
ДРУЖЕСТВАТА, ПРИТЕЖАВАЩИ ОБЕКТ,
ПРИСЪЕДИНЕН КЪМ
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА
НА НИВО НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

ПИСМО-ПРИЗИВ
ЗА ВРЪЩАНЕ КЪМ РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Нашата цел е винаги да работим в услуга и за добруването на бизнеса, затова Ви изпращаме информация кога и защо е изгодно да се върнете към регулиран пазар на електроенергия и как да го направите:

І. Кога и защо е изгодно да се върнете към регулиран пазар на електроенергия

Естествено, всеки има своя режим на работа, респективно, преценката е според конкретното натоварване, но да разгледаме три типични варианта на режим на работа на Вашето дружество:

Вариант 1: Установено работно време с начало 08.00 часа и край 17.00 часа, с престои на енергопотреблението общо 1 час. Следователно работният ежедневен цикъл на енергопотребление е 8 (осем) часа. Това е типичен дневен пиков профил.

Вариант 2: Установено работно време с начало 08.00 часа и край 20.00 часа, без престои на енергопотреблението. Следователно работният ежедневен цикъл на енергопотребление е 12 (дванадесет) часа. Това е типичен дневен равномерен профил.

Вариант 3: Установено работно време с начало 08.00 часа и край 08.00 часа на следващия ден, без престои на енергопотреблението. Следователно работният ежедневен цикъл на енергопотребление е 24 (двадесет и четири) часа. Това е денонощен профил.

Без зависимост от Вашата инсталирана мощност и без значение колко са работните дни в месеца (разликата ще е само в абсолютната стойност на месечните плащания), анализът, според електроразпределителната мрежа, където сте свързани показва, че за Вас е разумно да се върнете към регулиран пазар, ако:

• сте в мрежата на Енерго-Про Мрежи, работите с товаров профил най-близък до модела на Вариант 1 и цената активна енергия на свободен пазар надхвърли 115,20 лв./МВтч;
• сте в мрежата на Енерго-Про Мрежи, работите с товаров профил най-близък до модела на Вариант 2 и цената активна енергия на свободен пазар надхвърли 115,00 лв./МВтч;
• сте в мрежата на Енерго-Про Мрежи, работите с товаров профил най-близък до модела на Вариант 3 и цената активна енергия на свободен пазар надхвърли 90,30 лв./МВтч;
• сте в мрежата на ЧЕЗ Разпределение България, работите с товаров профил най-близък до модела на Вариант 1 и цената активна енергия на свободен пазар надхвърли 120,50 лв./МВтч;
• сте в мрежата на ЧЕЗ Разпределение България, работите с товаров профил най-близък до модела на Вариант 2 и цената активна енергия на свободен пазар надхвърли 123,10 лв./МВтч;
• сте в мрежата на ЧЕЗ Разпределение България, работите с товаров профил най-близък до модела на Вариант 3 и цената активна енергия на свободен пазар надхвърли 98,30 лв./МВтч;
• сте в мрежата на ЕВН България Електроразпределение, работите с товаров профил най-близък до модела на Вариант 1 и цената активна енергия на свободен пазар надхвърли 113,50 лв./МВтч;
• сте в мрежата на ЕВН България Електроразпределение, работите с товаров профил най-близък до модела на Вариант 2 и цената активна енергия на свободен пазар надхвърли 113,50 лв./МВтч;
• сте в мрежата на ЕВН България Електроразпределение, работите с товаров профил най-близък до модела на Вариант 3 и цената активна енергия на свободен пазар надхвърли 91,50 лв./МВтч.

ІІ. Как да се върнете към регулиран пазар на електроенергия 

А. Ако сте дружество, притежаващо обект, присъединен на ниво ниско напрежение, за който се прилага стандартизиран товаров профил
Процедурата се извършва на основание Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Инструкцията по чл. 103а от ПТЕЕ на КЕВР. 

1. Подаваме заявление по образец – става лично или чрез нотариално упълномощено от нас лице до 10-то число на месеца, предхождащ месеца, в който регистрацията ни на регулиран пазар влиза в сила, пред съответния оператор на електроразпределителна мрежа, ЕРП (на място в център за обслужване на клиенти или по електронен път с електронен подпис). В заявлението се посочват данни за комуникация с нас, списък на нашите обекти и крайният снабдител в качеството му на нов доставчик и координатор. Към заявлението се прилагат (в зависимост от конкретния случай): пълномощно, декларация за съгласие от собственика на обекта и др. След подаване на заявлението комуникацията между страните се осъществява по електронна поща.

2. В срок от 4 работни дни от датата на подаване на заявлението ЕРП извършва проверка на предоставените данни. В случай на непълноти или неточности в предоставената информация, ЕРП ни уведомява в срок от 4 работни дни и ни дава срок от 3 работни дни за отстраняването им. ВНИМАНИЕ: В случай че не отстраним непълнотите/неточностите в посочения срок, ЕРП прекратява процедурата. В случай че предоставените данни са пълни и коректни, ЕРП изпраща до 3 работни дни уведомление за предстоящата промяна до настоящия ни доставчик.

3. Настоящият доставчик в срок до 2 работни дни от получаване на уведомлението издава служебно и предоставя на ЕРП удостоверение за липса на просрочени задължения. Настоящият доставчик и ЕРП в срок до 2 работни дни от получаване на уведомлението потвърждават или правят мотивирано възражение срещу смяната. В случай, че не е направено мотивирано възражение и/или не е изпратено удостоверение за липса на просрочени задължения от настоящия доставчик в указания срок, се приема, че смяната е потвърдена. В случай на постъпило възражение, в срок от 1 работен ден ЕРП ни информира. ВНИМАНИЕ: Ако в срок от 1 работен ден ние не удостоверим отстраняването на причината за възражението, процедурата се прекратява.

4. В случай че не е постъпило възражение или причините за възражението са отстранени, ЕРП ще ни регистрира до 3 работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната.

5. Участието ни на регулиран пазар влиза в сила на 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е подадено заявлението.

Б. Ако сте дружество, притежаващо обект, присъединен на ниво ниско напрежение с почасово измерване на консумираната електрическа енергия
Процедурата се извършва на основание Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Инструкцията № 2 на ЕСО ЕАД. 

1. Подаваме заявление по образец лично или чрез нотариално упълномощено лице до 10-то число на месеца, предхождащ месеца, в който смяната влиза в сила, пред съответния оператор на електроразпределителна мрежа, ЕРП (на място в център за обслужване на клиенти или по електронен път с електронен подпис). В заявлението се посочват данни за комуникация с нас, списък на нашите обекти, крайният снабдител в качеството му на нов доставчик и координатор. Към заявлението се прилагат (в зависимост от конкретния случай): пълномощно, декларация за съгласие от собственика на обекта, декларация за присъединяване като пряк или непряк член към балансираща група и др.

2. В срок от 4 работни дни от датата на подаване на заявлението ЕРП извършва проверка на предоставените данни. В случай на непълноти или неточности в предоставената информация, ЕРП ни уведомява в срок от 4 работни дни и ни дава срок от 2 работни дни за отстраняването им. ВНИМАНИЕ: В случай че не отстраним непълнотите/неточностите в посочения срок, ЕРП прекратява процедурата. В случай че предоставените данни са пълни и коректни, ЕРП изпраща до 3 работни дни уведомление за предстоящата промяна до настоящия ни координатор.

3. Старият координатор и ЕРП като нов координатор в срок до 2 работни дни от получаване на уведомлението потвърждават или правят мотивирано възражение срещу смяната. В случай, че не е направено мотивирано възражение в указания срок, се приема, че смяната е потвърдена. В случай на постъпило възражение, в срок от 1 работен ден ЕРП ни информира. ВНИМАНИЕ: Ако в срок от 1 работен ден не удостоверим отстраняването на причината за възражението, процедурата по смяна на координатора се прекратява.

4. В случай че не е постъпило възражение или причините за възражението са отстранени, ЕРП регистрира смяната до 3 работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната.

5. Смяната на координатор на балансираща група и регистрирането ни на регулиран пазар влиза в сила на 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е подадено заявлението.

С УВАЖЕНИЕ, 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ

БОЖИДАР ДАНЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БТПП

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КРИБ

PwC България с мащабна кампания в подкрепа на българските студенти „Твоите 25 причини да избереш България“

PwC_25yearsCampaign_KeyVisual_1

Инициативата „Твоите 25 причини да избереш България“ ще награди 25 студенти със стипендии, стажове и менторство

PwC България стартира мащабната кампания „Твоите 25 причини да избереш България“ в подкрепа на амбициозните български студенти. По повод 25-годишнината си в страната PwC България заедно с водещи компании партньори ще подкрепи 25 студенти с:

  • едногодишна стипендия
  • стаж в престижна компания
  • менторство 

 „Чрез проекта „Твоите 25 причини да избереш България“ целим да мотивираме българските студенти да изберат България и да се развиват у нас, да им помогнем да натрупат ценен опит и получат полезни знания и съвети за личностно и професионално развитие“, сподели Божидар Нейчев, Управляващ съдружник, PwC България.

Инициативата се провежда под патронажа на Президента на Република България Румен Радев и със съдействието на Министерство на образованието и науката. В конкурса могат да участват български студенти от 18 до 24 г., със силна мотивация да останат и да се развиват у нас. Кандидатите трябва да подготвят есе на тема „Моите 25 причини да избера България“ до 10 февруари 2018 г. Експертно жури от доказани бизнес лидери и експерти ще избере победителите.

Партньори на кампанията „Твоите 25 причини да избереш България“ са водещи български и международни компании, които развиват успешен бизнес в страната.

Повече информация за „Твоите 25 причини да избереш България“ може да прочетете в официалния уебсайт на инициативата и във Facebook и LinkedIn профилите на PwC България.

Позиция на Национално представителните синдикални и работодателски организации: КНСБ, КТ „Подкрепа“, АИКБ, БСК, КРИБ

2017-Dec17-енергетика

Пазарът на електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално представителните работодателски и синдикални организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия.

За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани участници на свободен пазар, това е и единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление.

Дейността на участниците в електроенергийния пазар – производители на електроенергия, търговци, координатори на балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното ни законодателство. Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК.

Прозрачност, надеждност и предсказуемост – това са ключови категории за успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар.

Но нещо в този пазар не работи както трябва!

Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата – малки, нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които категорично не могат да бъдат определени като референтни. Отбелязваме, че предприетите стъпки за договаряне през борсата на всички количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези непрозрачни практики. Нужен е съответния контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени регламенти и правила.

Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между 30% и 65% по-високи спрямо установените до момента.

Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и нехранителни стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища, членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще засегне всеки битов абонат.

Некоректните търговски практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат вече десетки милиони лева към фонда за сигурност на електроенергийната система.

В тази връзка апелираме за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период.

16.12.2017 Г.
ГР. СОФИЯ

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

ДИМИТЪР МАНОЛОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА КТ “ПОДКРЕПА“

БОЖИДАР ДАНЕВ, ИЗП.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИБ

Председателят на УС на АИКБ бе награден с Орден на дружбата с указ на Президента на Руската федерация

IMG_9795-1500_crop

Председателят на управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев бе награден с Орден на дружбата с указ на Президента на Руската федерация Владимир Путин. Това стана на официална церемония днес в Посолството на Русия. Награждаването бе извършено от Посланика на Руската федерация в Република България н. пр. Анатоли Макаров.

Държавната награда на Руската федерация Орден на дружбата се присъжда на г-н Велев за голям принос при осъществяването на съвместни икономически проекти с Руската федерация.

Посланикът на Руската федерация изрази увереност за съвместна работа и ползотворно сътрудничество в дейностите за сближаване и взаимно обогатяване на културите на нациите, икономиките, развитието на науката, образованието, здравеопазването и културата.

Г-н Велев изказа благодарност за оказаната висока чест, прие наградата и като признание за усилията на АИКБ в международен план за разширяване на сътрудничество на равноправна и взаимноизгодна двустранна и многостранна основа, които усилия не трябва да отслабват и за напред.

Още 55 нови стипендианти на Фондация „Еврика” официално получиха сертификати, АИКБ е партньор на инициативата

2017-Dec11-Evrika_Obshta

Специален гост на тържеството беше Мария Габриел – еврокомисар за цифрова икономика и цифрово общество

Вчера в Националния политехнически музей се състоя тържество, на което бяха връчени сертификатите на новите стипендианти на Фондация „Еврика“. Специален гост на проявата беше г-жа Мария Габриел – еврокомисар за цифрова икономика и цифрово общество. Приветствия към участниците и гостите направиха г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, акад. Кирил Боянов – председател на Съвета на Фондация „Еврика“ и проф. Георги Михов – ректор на най- големия технически университет в страната, Техническия университет в София. Сред гостите на тържеството бяха: г-н Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал, която е партньор на събитието, г-жа Валентина Танева – съветник на Президента на Република България, представители на академичните ръководства на университетите, учени и общественици.

Вече 28 години Фондация „Еврика” предоставя стипендии на даровити и изявени ученици и студенти. Те се определят чрез конкурси или са за получени медали в международните средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология. Стипендиите, присъдени чрез конкурс, носят имената на изтъкнати български учени и общественици с принос в развитието на българската и световна наука, техника и технологии: Джон Атанасов, акад. Никола Обрешков, акад. Георги Наджаков, акад. Методи Попов, акад. Дончо Костов, акад. Димитър Мишев, акад. Ангел Балевски, Кольо Фичето и акад. Евгени Матеев. За четвърти път днес бяха присъдени и специалните стипендии „Хуауей ИКТ“, за които фондацията е получила дарение от „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД.

Общо 55 ученици и студенти с изявени способности в науката и техниката получиха стипендии от Фондация „Еврика“ за учебната 2017/2018 г. Най-много от тях са от СУ ”Св. Климент Охридски” (22), от Медицински университет – София (8) и от Технически университет – София (5). Стипендианти на фондацията са и ученици, лауреати от международни олимпиади, които учат в СМГ „Паисий Хилендарски“, ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ПМГ „Баба Тонка“ – Русе, МГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив и МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна. 

Погледът в списъка с отличените ни дава много силен сигнал, отбеляза в словото си към присъстващите българският еврокомисар г-жа Мария Габриел. Във всички краища на страната се обучават и творят истински млади учени, добави тя. Според г-жа Габриел е вдъхновяващо да се видят толкова светли млади умове и толкова талант в нашето днешно поколение, спечелили международни и национални олимпиади и конкурси.

За повече информация вижте прикачения файл с подробна справка и поименни списъци на стипендиантите.

АИКБ отбелязва 21-та година от своето учредяване

FY6A9273a

Бизнесът е по-оптимистично настроен за 2018 г.

Асоциацията на индустриалния капитал в България отпразнува своята 21-годишнина със своите членове и партньори с коктейл и театралното представление „Наследството“ на Театър „Искри и сезони“, който гостува на сцената на Театър ”София”.

Председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев припомни, че от признаването на Асоциацията за представителна организация на работодателите на национално равнище през 2004 г. до днес броят на членуващите фирми непрекъснато расте и това увеличава нейната представителност, експертиза и влияние. Така днес АИКБ обединява над 10 000 компании и предприятия, в които се трудят повече от половин милион души. Асоциацията представлява браншови организации в 3/4 от икономическите дейности у нас и е най-представителната работодателска организация в страната по този показател.

През отминаващата година АИКБ бе ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели и в тази си роля е допринесла съществено за формирането, консолидацията и осъществяването на редица полезни за обществото и бизнеса инициативи. Има видим напредък и по трите приоритета за годината в дейността на организацията – Осигуряване на човешки ресурси за ускореното развитие на икономиката, подобряване бизнес климат, развитие на капиталовия пазар. Образованието е вече приоритет и за държавата, при това с акцент върху връзката му с бизнеса и потребностите на икономиката. Редица законови промени облекчиха вноса на висококвалифицирани специалисти, както и сезонната трудова имиграция. Запазена е финансовата и данъчна стабилност и се намаляват административните прегради пред бизнеса. Вече не трябва да доказваме отсъствие на задължения към фиска, а това ще се извършва служебно от интересуващия се. Предприети са мерки по подобен начин да се реши и въпросът със свидетелствата за съдимост. Финансовите отчети от следващата година очакваме да се внасят на едно место – в обща точка за НСИ, НАП и Търговския регистър. Таксата „Битови отпадъци“ ще се плаща според количеството генерирани отпадъци /макар и от 2020 г./ и т.н. Утвърдена е и успешно се изпълнява стратегия за развитие на капиталовия пазар. Редица предложения на Асоциацията са приети при актуализирането на ЗППЦК.

Градивните предложения и инициативи на АИКБ изпреварват събитията, предвиждат проблемите, дават конкретен принос за тяхното недопускане или решаване. „Няма как да сгрешим с девизи, подкрепени от конкретни действия като: „За бизнес по правилата”, „За икономика на светло”, „За по-малко държавна намеса на пазара и по-добро регулиране на монополите”, подчерта председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Изпращаме една успешна година за българската икономика – с ръст на БВП от 4 %, ръст на корпоративните печалби от 8 %, ръст на заплатите от над 10 %, ръст на износа от 12 %, ръст на приходите от осигурителни вноски в бюджета от 14 %. Казват, че за това помогнали външни фактори. Да те са помогнали, но сте го направили ВИЕ, предприемачите и мениджърите. Предприемачите и мениджърите, заедно с работниците и специалистите подчерта Васил Велев, обръщайки се към пълната зала и завърши с предстоящото – в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС предстоят още събития, кампании и инициативи, които очертават 2018 г. като не по-малко интензивна и продуктивна. Последното допитване до членовете на АИКБ показва оптимизъм сред мениджърите и за 2018 г., като 52% от тях очакват тя да е по-добра от настоящата, 44% – да е същата и само 4% да е по-лоша.

Г-н Велев благодари поименно за десетките поздравителни адреси, получени по повод на юбилея: от министър-председателя на Република България, от председателите на парламентарните комисии в Народното събрание, от Главния прокурор на Републиката, от министри, представители на изпълнителната власт, социални партньори, браншови организации, академични и научни институции и др.

Снимки от събитието може да видите тук. Прилагаме ПРЕССЪОБЩЕНИЕТО в PDF и Word формат.

В три четвърти от компаниите у нас ще има коледни бонуси, показва допитване

2017-Koledni_bonusi

В 60% от фирмите бонусът ще е до 200 лв.

Всяка година по това време Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) провежда традиционното си експресно проучване сред представителна извадка от своите членове за отчитане на работодателските нагласи по отношение на Коледните бонуси към трудовите възнаграждения. Този път анкетите са попълвани по електронен път в периода 27.11 – 30.11.2017 г. и в тях участват предприятия с различен мащаб на дейност – от микрофирми (с до 10 души персонал) до големи компании (с над 200 служители), както се вижда в първата от приложените графики.

Мениджърите на преобладаващата част от компаниите споделят, че практиката за раздаване на коледни бонуси е традиционна за тях – 72% от анкетираните. При това по-голям процент от работодателите – 74% планират поощрения за служителите си за празниците тази година.

Коледните бонуси като практика ще бъдат обвързани с резултатите на фирмата и с индивидуалните постижения на служителя, споделят 76% от мениджърите, за 13% от компаниите това няма да е фактор, а 11% от фирмите още не са решили на какъв принцип ще раздават коледните поощрения за служителите си.

Сумите обаче няма да са по-големи от миналогодишните и ще са далеч от така наречената 13-та заплата в 2/3 от компаниите. В 60% от фирмите бонусът ще е до 200 лева. Близо 13 на сто от компаниите планират допълнително плащане от 200 до 500 лева за празниците, а 29% от мениджърите изчисляват, че работниците им ще получат над 500 лв. за Коледа.

Колкото по-голяма е фирмата, толкова по-сигурни са коледните бонуси. 48% от компаниите ще дадат по-голям бонус на персонала си, в 22% от фирмите бонусите ще са същите, а в 30 на сто от предприятията стимулът за служителите може и да е по-малък от миналогодишния.

В поне 16% от фирмите обаче допълнителни стимули няма да има, а това, според експертите е демотивиращо за служителите. „Очевидно има компании, които са в недобро финансово състояние и не могат да си го позволят. Но ние препоръчваме, макар и символично, и там да се помисли”, каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Проучването показва оптимизъм сред мениджърите за 2018 г. 52% от тях очакват тя да е по-добра от настоящата, а 45% – да наемат нови служители.

Интересна е съпоставката на данни от предишни издания на анкетата. Те потвърждават устойчива тенденция към нарастване на процента работодатели, които възнаграждават допълнително служителите си за Коледа: от около 50% през 2015 г., през 62% през 2016-та – до сегашните близо три четвърти.

Прессъобщение във връзка с гласуваните от Народното събрание промени в Закона за МВР, Закона за чужденците и Закона за трудовата мобилност и трудовата миграция

2017-June20-Bulgaria1

Следва пълният текст на писмото, изпратено до средствата за масова комуникация, относно гласуваните от Народното събрание промени в Закона за МВР, Закона за чужденците и Закона за трудовата мобилност и трудовата миграция.


ДО

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ В

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Относно: Гласуваните от Народното събрание промени в Закона за МВР, Закона за чужденците и Закона за трудовата мобилност и трудовата миграция

 

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изразява своето удовлетворение от настъпилите промени в Закона за МВР, Закона за чужденците и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

С гласуваните на 23 ноември 2017 г. от Народното събрание законодателни промени безспорно е направена крачка напред за решаване на огромните проблеми с осигуряването на човешки ресурси, които среща в днешно време българската икономика. Несъмнено, има все още неразрешени ключови проблеми, но това не значи, че не трябва да се отдаде дължимото на постигнатото преди няколко дни.

Във връзка с това АИКБ изказва своята благодарност на вносителите на законопроекта, както и на тези представители на изпълнителната власт, на първо място – г-н Валери Симеонов, които допринасят сериозно през последните месеци за промяна в нагласите на политическия елит по отношение на миграцията на високо квалифицираните и сезонните чуждестранни работници в посока на Република България.

АИКБ приветства намаляването на таксата за предоставяне или продължаване на срока на решението за разрешаване на достъп до пазара на труда на работници – граждани на трети държави от 400 на 100 лева. Това е добър пример как законодателят може да пресича лоши практики на въвеждане на необосновано високи такси, без да се отчита, че по принцип таксите просто трябва да покриват реално направените административни разходи.

Изказваме удовлетворението си от факта, че срокът на валидност на разрешенията за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз“ е удължен от 1 на 4 години. По този начин рязко се намаляват административните тежести в този конкретен аспект и се спестява безценно време на работодателите, работниците със „синя карта“ и на … самата администрация.

Радваме се на безспорно положителната промяна, че при кандидатстване за първоначален достъп до пазара на труда и за продължаване срока на Синята карта на Европейския съюз НЕ се прилага изискването чужденецът да пребивава извън територията на Република България. По този начин отпада още една нелогична и нямаща разумна мотивировка норма, а квалифицираните работници, отговарящи на изискванията за получаване на „синя карта“ ще бъдат улеснени в значителна степен при осъществяване на контакти с българските работодатели. Премехва се и напълно ненужното ограничаване на специалистите само за Ай Ти сектора.

Тези промени в режима на „Синята карта на Европейския съюз“ показват, че в подхода на законодателната власт у нас към проблемите на осигуряване на човешки ресурси за българската икономика настъпват видими положителни промени.

Приветстваме и четирите законодателни изменения, водещи до положителни промени в режима на работа на сезонните работници.

Важна положителна промяна е предвидената ускорена процедура за получаване на разрешение за работа като сезонен работник за кандидати, които поне веднъж са работили на територията на Република България като сезонни работници през последните години. Надяваме се, че окончателното уреждане на този въпрос с правилника за прилагане на закона ще стане бързо с оглед на стремително нарастващите потребности от сезонни работници в различни отрасли.

Задоволство предизвикват и двете, свързани взаимно поправки относно режима на евентуална промяна на работодателя – сезонният работник да може да смени еднократно работодателя си за срок до 9 месеца в рамките на календарната година, считано от датата на издаване на първоначалното разрешение за сезонен работник, както и сезонният работник да може да продължи да работи при същия работодател, както и да го смени, докато бъде взето решение по заявлението, докато е в ход процедурата за продължаване или подновяване на разрешение за сезонен работник.

Важна и съществена промяна е това, че сезонният работник ще може да продължи да работи с разрешение за срок до 9 месеца в рамките на календарната година, считано от датата на първоначалната регистрация на заетостта, при същия работодател или да го смени, без да се налага да напуска страната. (В тези случаи изпълнителният директор на Агенцията по заетостта предоставя решението (разрешението за сезонен работник) в срок от 7 работни дни, след подадено заявление от работодателя, което се подава не по-късно от 14 дни преди изтичане на срока на регистрацията на сезонната заетост).

Горната промяна поправя куп недомислия, които създаваха всевъзможни пречки пред сезонните работници, които биха искали да работят в страната ни.

Изброяваме така подробно направените промени, за да бъде информирано обществото за ставащите положителни трансформации, както и за да стане ясно, че умеем да оценяваме положителните действия на законодателната власт. Може само да се съжалява, че на фона на добрите новини пак се налага да се повтарят и потретват отдавна изяснени проблеми, които не се решават единствено поради яростната и деструктивна съпротива на определени среди в обществото.

Отново и отново, над 90 процента от фирмите в България са изправени пред необходимостта да внасят по „половин работник“ или пък „седемдесет на сто от работник“, поради абсурдното ограничение, предприятията да могат да внасят от трети страни не повече от десет процента от числеността на личния си състав. Над 90 на сто от фирмите в България са с численост на персонала под 10 души. Поради невъзможността да внасят „части от работници“, те ще трябва да продължават да изминават ужасно тромавата и времеядна процедура да искат разрешения от министъра на труда за вноса на един човек. Така наскоро министърът на труда и социалната политика, след консултации със социалните партньори (!), разреши вноса на … един брой готвач от Непал за специализиран ресторант, където се предлага храна от същата държава в Хималаите…

Добрата новина е, че министърът на труда и социалната политика вече няма да е длъжен да пита всичките работодателски и профсъюзни представителни организации за това дали един готвач от далечна и екзотична страна представлява заплаха за местата на българските работници на пазара на труда. Това е рядък случай, когато работодателите с удовлетворение ще приемат „отнемането“ им на някакво право.

Едновременно с това проблемът остава. Огромна част от предприятията в страната са в режим на фактическа дискриминация. Изискването за „10-те процента“ фактически блокира възможността да приемат на работа чужденци, дори и да са преминали през пазарния тест, за който са готови едва ли не да „пролеят кръвта си“ някои експерти по пазара на труда.

Сред българското общество се разпространява заблудата, че ако се блокира вносът на чуждестранни работници, без значение какви са те и с каква специалност, то дефицитът на работна сила ще доведе до още по-голямо увеличение на заплатите в страната. Това е изключително некоректна манипулация. Средната работна заплата в страната расте постоянно. От влизането ни в ЕС до сега средната брутна работна заплата е нараснала над три пъти. Компенсацията на заетите у нас е най-бързо растящата в ЕС и достигна 42 процента от БВП. По този показател България почти достига средната стойност за ЕС и изпреварва убедително останалите страни от Югоизточна Европа и от Балканите. Всъщност България е единствената страна в ЕС, където компенсацията на заетите постоянно расте през последните 10 години. Дефицитът на работна сила несъмнено има принос за увеличаване на заплатите, но ИЗОБЩО не е единствената причина за това.

Едновременно с това острият дефицит на човешки ресурси, особено на квалифициран персонал води най-вече до НЕпроизвеждане на брутен вътрешен продукт, който при други обстоятелства би могъл да стане факт. Ако този вътрешен продукт беше произведен, това щеше да доведе единствено до наличие на повече средства за социални нужди, за образование, здравеопазване, отбрана и прочее. НЕпроизвеждането на този брутен вътрешен продукт ощетява сериозно обществото, но противниците на вноса на чуждестранни работници греят душите си на постигнатите от тях „високи резултати“.

Очакваме от компетентните институции – Министерството на труда и социалната политика и Министерството на външните работи по-енергични усилия за подписване на двустранни спогодби със страни като Украйна, Молдова, Армения, Виетнам за осигуряване на облекчени условия за внос на работници и специалисти. Българската икономика се нуждае от такива не само сезонно, за което се взеха нужните мерки  и не само висшисти, за които се отнася „Синята карта“.

В заключение, като още един път изказваме задоволството си от постигнатия напредък в нормативната уредба на трудовата миграция и мобилност в България, изразяваме надеждата си, че цялото общество ще преосмисли позицията си по отношение на безалтернативната  необходимост от приток на чуждестранни човешки ресурси, особено в сферата на дефицитни специалности.


Прилагаме прессъобщение в PDF формат.

1 2 3 12