Категория: Събития

Работодатели от Европа и Азия готови да прилагат представените от АИКБ иновации в борбата със сивата икономика

25.05.2017_Erevan_MKSOR-crop

Признатият за иновация, включително на европейско ниво, композитен индекс „Икономика на светло“, разработен от Асоциация на индустриалния капитал в България предизвика огромен интерес по време на провеждащото се в Ереван IX-то Общо събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР).

Председателят на АИКБ Васил Велев запозна лидерите на работодателски организации от Европа и Азия с последователните усилия в България да се намали дела на сивата икономика в страната. Председателите на работодателски организации от Казахстан, Украйна, Беларус, Латвия, Полша, Армения и още 9 държави, членове на МКСОР бяха заинтригувани от представения уникален инструмент за измерването на сивия сектор в България, плод на съвместните усилия на държава, бизнес и всички заинтересовани страни. Васил Велев коментира, че след временното спадане на Композитния индекс през 2014 г., през 2015 г. и 2016 г. той нараства и това е резултат на реалната политическа стабилност у нас, на укрепването на експорта, както и на редица нови промени в нормативната уредба. Сред тези промени са приетите изменения и допълнения в Закона за достъп до обществена информация, които водят до широкообхватно въвеждане на така наречените „отворени данни”.

Лидерите на работодателските организации бяха единни в позицията си, че нелоялната конкуренция срива пазара, ощетява бюджетните системи и изкривява пазара на труда. Председателят на АИКБ даде като пример допитване сред българските предприемачи, които са изтъкнали основните причини за развитие на сивия сектор. На първо място е неефективността на контролните и разследващи органи с 54.3%. Наличието на твърде високи Минимална работна заплата и осигурителни прагове влияе с 43.1%. На трето място по тежест са факторите – чести промени в нормативната база и корупция сред чиновниците с около 39%.

Ротационният председател на МКСОР и председател на Съюза на арменските работодатели Гагик Макарян заяви пред местните медии, че разчита на българското правителство и на АИКБ да подпомагат Армения по въпроса за прилагането на българския опит в намаляването на сивата икономика. „За нас това е много важно, защото България през 2018 г. поема председателството на Съвета на ЕС и страни като Армения могат да се обърнат към Европейската банка или други международни донори за прилагане на българския опит в Армения, а България може да бъде наш наставник“, каза той.

Участниците в срещата обсъдиха още проблемите свързани с липсата на квалифицирана работна ръка и възможностите за облекчаване на достъпа на работници от страни от Европа и Азия. Особено интересни са възможностите за сътрудничество в това отношение с Украйна, Армения, Молдова, Виетнам и др.

Прилагаме ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието в PDF и MS Word формат.

За провеждане на адекватна и реалистична политика по доходите и за взимане на спешни мерки за осигуряване на необходимата работна сила за националната индустрия се обяви ръководството на АИКБ

IMG_8158-res

В края на изминалата седмица се проведе заседание на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), на което бяха приети нови членове, в това число и Сдружение “Медицински клъстер”. В него членуват над 50 държавни, общински и частни болници, медицински сдружения и университети. С приемането на сдружението експертизата на АИКБ в областта на здравеопазването нараства още повече.

На заседанието бе приета и позицията на АИКБ по проблемите на политиката по доходите и човешките ресурси в България. Националният съвет на АИКБ, след като разгледа редица остри проблеми, между които на първо място критичното състояние на човешките ресурси и работната сила в България, за пореден път се обяви за провеждане на адекватна и реалистична политика по доходите и за взимане на спешни мерки за осигуряване на необходимата работна сила за ключови отрасли в националната икономика.

Големият проблем е, че България изостава чувствително спрямо средната за ЕС производителност на труда, но ръстът на възнагражденията у нас изпреварва ръста на производителността на труда. Политиката на невъздържано нарастване на МРЗ води до надценяване на труда на най-ниско квалифицираните работници за сметка на средно квалифицираните и висококвалифицираните такива, затруднява наемането на хора с ниска или неподходяща квалификация и ги изпраща в сивия сектор или на социални помощи. Води до социално изключване на цели общности. Данните от европейската практика показват, че в страните от ЕС, където няма регламентирана МРЗ, безработицата е с 40% по ниска, а средно претеглената работна заплата е 1,66 пъти по-висока от същата за групата държави с регламентирана месечна МРЗ, към които страни се отнася и България.

АИКБ предлага да се работи систематично и интензивно в посока на развитието на социалния диалог на отраслово ниво и на браншовото колективно договаряне. Националният съвет на АИКБ е убеден, че подобна цел е напълно реалистична в средносрочен план, като тя може да даде значим принос за подобряване на положението в българската икономика. Към днешна дата трябва час по-скоро да се отмени административното определяне на минималната работна заплата за страната и да се премине към нейното договаряне между национално представителните организации на социалните партньори.

Ръководството на АИКБ очаква също така правителството незабавно да преосмисли държавната политика по отношение на човешките ресурси поне в две посоки. Първата е – хората, които получават висше и средно професионално образование в рамките на държавната поръчка, да имат ангажимента да работят в България или за български компании или институции за определен период от време. В тази връзка АИКБ смята за необходимо приемането на нов Закон за професионалното обучение и образование, който да отрази по-пълно обществените отношения, свързани със задоволяването на потребностите на българската индустрия и на пазара на труда от квалифицирана работна ръка. Втората посока e радикалната промяна в подхода към легалната имиграция в България на квалифицирани кадри. Досегашната политика на създаване на изкуствени, най-вече административни бариери пред легалната имиграция на квалифицирани кадри е късогледа, необоснована и вредоносна. Необходимо е незабавно да се разшири обхватът на действие на „синята карта“ в България и за крайно необходими за индустрията специалности. Необходимо е българските власти да отстояват на европейско ниво положението, издаването на „Сини карти“ и допускането на висококвалифицирани специалисти от страни, които не членуват в ЕС, да остане в компетентността на националните правителства и администрации. Необходимо е да се разработи и наш, национален механизъм за привличане на квалифицирани специалисти с висше и със средно специално и професионално образование чрез двустранни правителствени спогодби на първо време със страни с българска диаспора.

Ръководството на АИКБ напомни, че освен в тези области, където се налагат незабавни реформи, остават да са в пълна сила проблеми от стратегическо значение не само за бизнеса и работодателите, но и за цялото общество. Това са:
• Намаляване на административните прегради пред бизнеса чрез приемането и изпълнението на цялостна програма за по-добро регулиране;
• Реформи в сферата на сигурността;
• Гарантирането на собствеността и на справедливо правораздаване;
• Подобряване на регулирането на монополите и олигополите и пресичане на картелите;
• Осигуряване на по-добро управление на държавната собственост, държавните компании в духа на препоръките на ОИСР, както и много по-отговорно отношение към даването на концесии и контрола над тях;
• Справедливи конкурси за обществените поръчки.
В същото време продължават да са актуални и въпроси, които са многократно дискутирани:
• Отмяна на временно въведената през 2010 г. (!) мярка работодателят да плаща за първите 3 дни болнични;
• Реформа в медицинската и трудовата експертиза и прекратяване на злоупотребите с пенсии за инвалидност;
• Въвеждане на принципа “замърсителят плаща“ при определянето на Такса битови отпадъци;
• Преглед на режима за извънреден труд, с оглед допускане на по-голяма гъвкавост при полагането му;
• Отмяна на минималните осигурителни доходи;
• Отмяна на „класовете“ за прослужено време.

Националният съвет на АИКБ апелира към законодателите, изпълнителната власт и национално представителните организации на социалните партньори за рационален и трезв подход към изброените проблеми, чието решение може да се постигне единствено с общи усилия и съгласие.

На заседанието членовете на НС на АИКБ се запознаха и с основните предимства на финансовите инструменти за програмния период 2014-2020 г. от г-н Валери Белчев – изпълнителен директор на Фонд мениджър на финансови инструменти в България. Ръководството на АИКБ подчерта необходимостта Фонда да оказва съдействие на МСП за ползване на подходящите финансови инструменти по съответните Оперативни програми, както и да работи при висока степен на прозрачност.

Пълният текст на становището на Националния съвет на АИКБ по проблемите на политиката по доходите и човешките ресурси в Република България ще видите тук. Може да изтеглите ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието в PDF и MS Word формат.

АИКБ настоява за отмяна на административното определяне на минималната работна заплата през 2017 г.

2017-May15-IMG_8092-crop

За адекватна и реалистична политика по доходите се обяви ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България по време на открита за медиите дискусия днес.

В рамките на обсъждането председателят на Асоциацията, г-н Васил Велев представи факти, свързани с тревожната тенденция за това, че заетостта расте, безработицата спада, но състоянието на човешките ни ресурси е критично. Според представените от него данни, работната сила в България намалява със 73 хиляди души през 2016 г. Общият брой на хората извън работната сила достига 2 900 000 души, а едва 239 000 от тях имат желание да работят.

По данни на МВФ, България е сред най-потърпевшите страни от емиграцията. Към 2012 г. около 16% от населението на България, Румъния, Хърватия и Албания е емигрирало на Запад, което е довело до намаляване на брутния вътрешен продукт (БВП) със 7%. Прогнозата е, че към 2020 г. БВП на страната ще намалее с още 4 на сто.

Сравнителните данни за страните от Европейския съюз и България показват, че през 2013 г. производителността на труда у нас е била 15% от средната производителност на труда в 28-те страни членки. В същото време СРЗ за България отнесена към СРЗ в ЕС28 е 21%. България изостава спрямо средната за ЕС производителност на труда, но възнагражденията у нас изпреварват с няколко процентни пункта достигнатата производителност на труда. В ЕС има и страни без регламентирана МРЗ. Данните сочат, че доходите на работещите в тези страни са 1,6 пъти по-високи от тези на трудещите се в тези страни, където има регламентирана МРЗ, както е и в България. Безработицата в страните без МРЗ е с 40% по-ниска от безработицата в страните с МРЗ.

Затова мерките, които предлага АИКБ са да се развие колективното договаряне на ниво икономическа дейност. МРЗ за страната да бъде заменена от комплекс от минимални работни заплати по икономически дейности, договаряни на отраслово равнище от представителните организации на социалните партньори.

Очакванията на ръководството на АИКБ са свързани с това правителството да преосмисли държавната политика по отношение на човешките ресурси в две посоки. Първо, хората, които получават висше образование в рамките на държавната поръчка, да имат ангажимента да работят в България. За техническите специалности трябва незабавно да се заделят финансови ресурси за отпускане на стипендии за учащите, както за висше, така и за средно професионално образование. Тази стипендия също да е свързана с ангажимент за работа в България или за български компании, или институции за определен, по-продължителен период от време. Второ, досегашната политика, без пазарен тест (с така наречената „Синя карта“) да се приемат високо квалифицирани специалисти само в IT сектора е необоснована. Необходимо е незабавно да се разшири обхватът на действие на „синята карта“ в България и за ред други, крайно необходими за индустрията специалности. Трето, необходимо е да се пристъпи към подписване на двустранни спогодби със страни с българска диаспора за облекчен достъп на наши сънародници до българския пазар на труда.

Според АИКБ са наложителни и следните административни действия:

  • Законодателни промени за премахването на Минималния осигурителен доход и „класовете“;
  • Отмяна на временно въведената мярка работодателят да плаща за първите 3 дни болнични;
  • Реформа в медицинската и трудовата експертиза и прекратяване на злоупотребите с пенсии за инвалидност;
  • Преглед на режима за извънреден труд, с оглед допускане на по-голяма гъвкавост при полагането му.

Подробна информация и данни ще намерите в презентацията ТУК. Вижте и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието в PDF и MS Word формат.

Покана за отворено за медиите заседание на УС на АИКБ

MediaMonitoring1

На 15 май 2017 г. (понеделник) в 11.00 часа в заседателната зала на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) – гр. София 1527, ул. „Тракия“ №15, ще се проведе отворено за медиите заседание на Управителния съвет на АИКБ. 

На заседанието АИКБ ще представи своето виждане за Адекватна политика по доходите за устойчив икономически растеж и достоен труд.

Дискусията ще бъде фокусирана върху следните основни въпроси:

  • Минималната работна заплата – инструмент за повишаване на доходите или за демотивиране на работната сила и социално изключване. Как е в Европа и кои са работещите решения?
  • Каква е производителността на труда в България и как да осигурим работеща икономика и икономически растеж?
  • Как се съотнасят производителността на труда, средната работна заплата и минималната работна в Европейския съюз? Къде е България по тези основни показатели?
  • Кои са важните въпроси, които остават незасегнати от преекспонирания дебат за минималната работна заплата?

В заседанието ще вземат участие:

  • г-н Васил Велев – председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България;
  • членовете на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Вижте и приложената покана за събитието.

Очакваме Ви! Вашето присъствие е важно за нас.

АИКБ участва във Велико Търново и Русе на Националния бизнес форум „Силни региони за силна икономика“

2017-May-Forum_Silni_Regioni-crop

Най-значимият национален икономически форум „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ продължава до края на юни под егидата на 20 големи общини в страната. Във форума участват експерти от министерства, бизнес организации и частния сектор, за да може всеки управител на фирма да получи важна информация за развитието на своя бизнес. Темите за участниците са новите форми на финансиране, по-актуалното около европроектите, данъчните облекчения и други.

Асоциацията на индустриалния капитал в България е партньор на форума и тази седмица на 04.05.17 г. във Велико Търново и на 05.05.17 г. в Русе тя бе представена от своите експерти г-н Алексей Кънчев и г-н Мирослав Чапанов. Те запознаха бизнеса с възможностите на асоциацията да го представлява, тъй като до момента организацията обединява над 80 браншови камари и мрежа от регионални представителства в 171 общини на страната. През своята 20 годишна история АИКБ доказа, че е реален представител и защитник на малките и средни предприятия у нас като предоставя възможности за повишаване на квалификацията на работещите в предприятията, посочи г-н Алексей Кънчев.

АИКБ най-активно и дълго работи за изваждане на част от сезонните работници «на светло» посредством така наречените «еднодневни трудови договори». В резултат на това през юли 2015 г. бе въведен Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (Чл. 114а КТ), подчерта г-н Мирослав Чапанов.

АИКБ единствена от работодателските организации подкрепи законовите промени, насочени към ограничаване на злоупотребите с пазарна сила на търговските вериги. Усилията на организацията са насочени и към условията на бизнес средата за нейните членове. В тази връзка се реализират кампании срещу увеличението на ценовата добавка «задължение към обществото» и съответно драстичното увеличение на цената електроенергията за индустрията. АИКБ последователно настоява за преструктуриране на финансирането на висшето образование в България и за отпускане на държавни стипендии за изучаващи непопулярни, но крайно необходими специалности в системата на висшето и на средното професионално образование у нас. Друга важна цел на АИКБ в защита на интереса на нейните членове е противопоставянето срещу произволното увеличаване на минимална работна заплата, като се предлага осигуряването да е върху реалните доходи за различните сектори.

НАЦИОНАЛНИЯТ БИЗНЕС ФОРУМ „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ ще събере представителите на бизнеса и следващата седмица. На 11 и 12 май той ще се проведе в Търговище и Шумен.

Становище на АОБР във връзка с общественото обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

2017-Apr27-MDT

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси днес Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изрази следното СТАНОВИЩЕ.

В него се подкрепя по принцип предложения проект, в чието изготвяне представители на работодателите участваха с многобройни предложения и коментари по отделни текстове. Нещо повече, като отговорни изразители на интересите на българския бизнес, работодателските организации – членове на АОБР инициираха основна част от предлаганите промени още през 2001 г.

Работодателите смятат, че справедливото прилагане на принципа „замърсителят плаща“ ще осигури съответствие с принципите на разходопокривност на местните такси, за справедливост, прозрачност, недопускане на дискриминация, за ограничаване на корупционните практики и съблюдаване на правните изисквания на ЕС.

Според АОБР, с възприемане на представените в документа предложения ще бъдат прецизирани отделни норми, улеснено по-бързото и ефективно прилагане на изискванията, като в същото време ще се създадат необходимите условия за постигане на основните цели на предлаганите изменения.

В заключение представителните организации на работодателите, обединени в АОБР, настояват законопроекта да бъде своевременно актуализиран и приет приоритетно от Министерски съвет и 44-то Народно събрание, като по този начин се постигне отговорно и справедливо решение на натрупаните проблеми, отлагано повече от петнадесет години.

Вижте пълния текст на СТАНОВИЩЕТО, изпратено в Министерство на финансите.

Покана за 4-то издание на форума „Финансиране на бизнеса“

2017-Apr25-MoitePariForum

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е партньор на четвъртото издaниe нa фopyма „ФИHAHCИPAHE HA БИЗHECA“, организиран от MoitePari.bg Събитието ще се проведе нa 17 мaй 2017 г. в хотел „Новотел София“ под мотото „Peшeния зa ycпeшнo финaнcиpaнe нa бизнeca”.

Цeлтa нa фopyмa e инфopмaциoннo пoдпoмaгaнe нa paзвитиeтo нa мaлĸитe и cpeдни пpeдпpиятия y нac, както и очертаване на основни проблеми, свързани с достъпа до финансиране. Πpeдпpиeмaчи, изпълнитeлни диpeĸтopи, финaнcoви мeниджъpи, финaнcиcти и cчeтoвoдитeли щe имaт възмoжнocт дa ce cpeщнaт личнo c eĸcпepти и пpeдcтaвитeли нa бaнĸoви и финaнcoви инcтитyции, и дa пoлyчaт пoдpoбнa инфopмaция зa paзличнитe oпции зa финaнcиpaнe.

Учacтиeтo e напълно безплатно, но се изиcĸвa пpeдвapитeлнa peгиcтpaция, ĸoятo мoжeтe дa нaпpaвитe тyĸ. B работната програма на фopума ca пpeдвидeни двe ocнoвни чacти: ceминapнa (диcĸycиoннa) и излoжбeнa. За повече информация вижте пълния текст на приложената покана.

Становище на АОБР по предложения от МТСП проект на тристранно споразумение за определяне на МРЗ

2017-Apr25-MTSP_tabela

Днес Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) разпространи становище по предложения от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) проект на тристранно споразумение за определяне на минималната работна заплата (МРЗ). Документът е подписан от Васил Велев, председател на УС на АИКБ, от името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

В становището работодателите подробно и аргументирано излагат забележките си по проекта и констатират, че предложеният текст не отразява постигнатия напредък в хода на досегашните обсъждания със социалните партньори, вкл. заявената лично от министър Гълъб Донев подкрепа за императивно съобразяване с критериите и изискванията на Конвенция № 131 на МОТ.

Според работодателите, изложените аргументи налагат отлагане на обсъжданията по изготвяне на механизъм и критерии за определяне на МРЗ след формиране на новия МС. В същото време се изразява общо удовлетворение от проявените от министър Донев инициатива, настоятелност и конструктивизъм по време на проведените обсъждания.

За повече информация вижте пълния текст на становището.

Становище на АИКБ относно Рамкова позиция на РБ по Предложение за Директива на ЕП и на Съвета за подобряване на баланса между половете

Gender-diversity

АИКБ остро възразява срещу проекта на Рамкова позиция като настоява представените по-долу факти и аргументи да бъдат отразени в документа.

На 17.11.2016 г. бе приета Стратегия за развитие на капиталовите пазари в Република България, подкрепена единодушно от всички заинтересовани. Тя не предвижда задължителното въвеждане на минимално участие на по-слабо представения пол сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия. АИКБ напомня настоятелно в тази връзка, че през последните 10 г. се води дискусия по този въпрос в рамките на ЕС и винаги заключението е това участие да се насърчава посредством доброволни действия и разпространение на добри практики.

В условията на системен дефицит на човешки ресурси във все повече сектори, налагането на допълнителни ограничения върху подбора на кадри е тежко бреме за бизнеса. Освен това, подобно изискване, ако бъде наложено само на публичните дружества, ще ги постави в неравностойна, по-лоша позиция в сравнение с техните конкуренти, които не са листвани на борсата, тъй като ще ограничи излишно кръгът от потенциални мениджърски кадри. Това допълнително ще способства за отлив на дружества от борсата и е точно обратното на това, от което имаме нужда, за да изкараме повече компании в най-светлата част на икономиката.

Нещо повече: с измененията и допълненията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа от 03.06.2016 г., чл.100н, ал.12, беше предвидено изрично изключение за малките и средните предприятия. За административните, управителните и надзорните органи на онези от тях, които са публични дружества, не се прилагат политиките относно възраст, пол, образование и професионален опит. Българските публични компании са основно средни и малки. От тази гледна точка, въвеждането на допълнителни ограничения е в противоречие и с Европейската цел за подобряване на конкурентоспособността на МСП, за насърчаване и подкрепа на тяхната дейност.

За АИКБ това е тревожен сигнал, че европейските институции не са си направили нужните изводи от Брекзит. Във връзка с това, АИКБ настоява Рамковата позиция на Република България да подкрепи единствено въвеждането на доброволни мерки и добри практики, а също и да бъде задължително обсъдена и съгласувана със Съвета за развитие на капиталовите пазари.

За повече информация вижте приложеното становище.

Спешни действия за осигуряване с човешки ресурси на 16 най-дефицитни професии в 4 бранша планира АИКБ

IMG_7982-crop1000

От началото на тази година, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) започна изпълнението на проект „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“ № BG05M9OP0011.011-0002-C01. Проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП РЧР 2014-2020 г.

Основната му цел е да набележи мерки за решаване на един от основните проблеми на пазара на труда през последните години – дисбалансът между търсенето на квалифицирана работна сила в ключови за развитието на българската икономика сектори и предлагането на човешки ресурси със съответната квалификация.

Идентифицираните сектори, които обхваща пилотно проекта, са: машиностроене и металообработване, електротехника и електроника, медицина и услуги за красота и здраве, транспорт и спедиция.

Васил Велев, председател на УС на АИКБ, откри първата по проекта пресконференция и посочи, че Асоциацията инвестира много усилия и време, за да обсъди и съгласува рамката на този проект със заинтересованите страни. АИКБ ще работи активно за неговото бързо и качествено изпълнение, тъй като избраните сектори изпитват остра нужда от човешки ресурси. Стремително се увеличава делът на лицата в предпенсионна и пенсионна възраст, като същевременно драстично намалява броят на младите хора, които избират да се развиват в тези сектори у нас. Той посочи, че обявените работни места средногодишно са два пъти повече от регистрираните безработни с квалификация. Това са част от причините подобен проект да се реализира, като избраните сектори са структуроопределящи за българската икономика. „Мехатрониката дава най-голям дял от нашия износ – 19%, а над 50 % от БВП се формира чрез износа“, каза Васил Велев. „Недостигът в този бранш се оценява на над 17 000 души“, допълни той. Сходна е ситуацията и в здравеопазването, където недостигът на лекари е над 5 000, а на медицински сестри над 11 000.

Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта, представи основните дейности, които ще се реализират със средствата по ОП „Развитие на човешките ресурси“ по линия на ЕСФ и първите постигнати резултати. Целта по проекта ще се постигне и чрез разработването на електронна платформа за изчисляване рейтинга на професиите, която ще бъде предоставена на МТСП за управление.

По проекта работят общо 70 експерта. Асоциирани партньори на АИКБ са МТСП, Агенция по заетостта и Националната агенция за професионално образование и обучение, 5 браншови работодателски организации – колективни членове на АИКБ и 8 синдикални федерации на работещите в пилотните сектори, които са членове на КТ „Подкрепа“ и КНСБ.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а отпуснатата безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 324 300.00 лева.

За повече информация вижте приложеното прессъобщение.

1 16 17 18 19 20 25