Категория: Събития

АОБР с предложение за увеличаване на субсидията за обучение на студенти от област на висше образование и професионално направление „Технически науки“

careersr2_students_1up-hero-page-header-_1536x864

Следва пълният текст на писмото на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР), изпратено до министъра на финансите и министъра на образованието и науката във връзка с предложение за увеличаване на субсидията за обучение на студенти от област на висше образование и професионално направление „Технически науки“.


До

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

 

Относно: Предложение за увеличаване на субсидията за обучение на студенти от област на висше образование и професионално направление „Технически науки“ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,

От името на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР), обединяваща четирите представителни организации на работодателите на национално равнище, се обръщаме към Вас, силно разтревожени от факта, че нашите предприятия и българската индустрия като цяло отчитат значителен дефицит на инженери в страната. Повече от три години работодателите алармират, че държавата следва да се намеси по-категорично при определяне на план-приема в областта на техническите науки. Малка стъпка в тази насока беше направена през 2018 г. с включването на три нови инженерни професии в Списъка на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда. Това са инженери в промишленото производство, инженер-химици, електроинженери. Въпреки това, задълбочаващият се проблем с кадрите въобще не е решен. Качествените инженери са тези, които могат да изведат икономиката на ново стъпало. Затова и Стратегията на МОН за развитие на висшето образование в Република България до 2020 г. дава приоритет на подготовката на инженерни кадри. Важно е обаче как и кога изпълнението на този приоритет ще се осъществява. Една от стъпките, за които работодателите настояват, е увеличаване на средствата за издръжка по инженерни специалности и създаването на специалности свързани с познания съгласно новите Европейските законодателни изисквания и отговарящи на изискванията на пазара на труда. Индустриалният сектор създава 27.4%[1] от добавената стойност на икономиката и по този начин същият се явява структуроопределящ за нея. Важно е не само да запазим този дял, но и да го увеличим, като се има предвид, че индустриалният сектор включва предприятия с висока добавена стойност.

Защо е необходимо да бъдат увеличени средствата за издръжка на обучението в инженерните специалности?

Инженерното образование има редица специфики, които трябва да бъдат отчетени. До този момент бюджетът на висшите училища се определя основно на база на средно приравнения брой студенти. Демографската криза в страната, намаляването на броя на завършващите средно образование, насочването на част от тях за обучение в чужбина и не на последно място – трудността на инженерното образование, намаляват рязко броя на кандидат-студентите и студентите, желаещи да се обучават в инженерни специалности.

Бизнесът често отправя сериозни и основателни (което се признава и от университетите) упреци към качеството на висшето инженерно образование. При всичките издания на рейтинговите системи на МОН се посочва, че има различие между това, което иска бизнесът и това, което предлагат университетите като инженерно обучение. Желанието на бизнеса е да се осигури качество на инженерното обучение с акцент върху професионалните знания и умения, за да се постигне бърза адаптация в реална работна среда и успешна професионална реализация. Ефективността на инженерното образование изисква внедряване и на иновативни методи на обучение и адекватни промени на учебното съдържание.

Качественото инженерно образование изисква лаборатории и зали, оборудвани със скъпо струваща техника и създаване на нова модерна инфраструктура. Същевременно бързото развитие на науката, техниката и технологиите, особено в инженерната сфера, налага непрекъснато обновяване на учебната среда и образователния процес. Иновационното обслужване на бизнеса е невъзможно без увеличаването на инвестиционното финансиране (капиталовите разходи) за модернизиране на материално-техническата база на инженерното образование.

Качествената подготовка на инженерни кадри изисква засилено провеждане на практическо обучение и то със съвременна техника и оборудване. Техническите лаборатории са капиталоемки и енергоемки, което налага необходимостта от подходящ сграден фонд, специализирана инфраструктура, съществени завишени разходи за консумативи и поддръжка. Специалното оборудване изисква и поддържане на условията на работна среда и създаване на условия за безопасна работа на обучаваните студенти. Фирмите разполагат с модерно, съвременно оборудване. За разлика от тях университетите не могат да си позволят обзавеждането на лаборатории със скъпоструваща техника. От друга страна е невъзможно провеждането на обучение и практики само с фирмената инфраструктура. Специално внимание трябва да се обръща на издръжката на учебно-производствени бази, където се придобиват професионални умения.

Наблюдава се и тенденция за увеличаване на желаещите да се обучават в задочна форма на обучение. При тази форма на обучение държавната субсидия е 1/3 от тази на обучаващите се в редовна форма, а обучението се реализира с обем 1/2 от учебния план за специалността.

Качественото инженерно образование е немислимо без провеждането на научно-изследователска работа на съвременно технологично ниво. 3а обучение, научни изследвания и симулация на сложни процеси е необходимо закупуването на нови софтуерни продукти и поддържане на лиценз за работни места. Необходими са допълнителни финансови средства за поддържане на библиотечен фонд, за закупуване на скъпа чуждестранна литература и абонамент за чуждестранни периодични издания. Повишаването на ефективността на самостоятелната работа на студентите, както и обучението в ОНС „доктор“ изисква закупуването на уникална техника, която да позволи извършването на нови научни изследвания и експерименти.

Липсата на нужния обем от финансови средства затруднява научното израстване и на преподавателския състав. Така например, таксите за публикуване в издания с импакт фактор и импакт ранг са непосилни за по-голяма част от преподавателския състав, а броят на публикациите е заложен в наукометричните показатели за професионално израстване. При темповете на нарастване на минималната работна заплата в последните години, средствата с които разполагат университетите не могат да осигурят качествено и адекватно заплащане на труда на академичния състав с оглед изискванията за висока квалификация и непрекъснато развитие в съответните научни области. Не е тайна, че част от преподавателите напускат висшите училища, поради ниските възнаграждения и търсят по-добра реализация.

Във връзка с изложените мотиви, като взехме предвид:

Ангажираността на представителните организации на работодателите на национално равнище да съдействат на правителството за решаване на ключови за българската икономика проблеми, чрез даване на предложения и активно участие във формирането на политики в качеството им на социални партньори;

Грижата на АОБР за защита на интересите на своите членове и на българската  икономика;

Все повече изострящият се проблем с дефицита на квалифицирани кадри за  индустрията;

Фактът, че обучението по държавна поръчка във висшите учебни заведения се финансира със средства от националния бюджет, в който основен принос чрез плащаните данъци има българският бизнес;

Започналата процедура за подготовката на бюджетната рамка за 2020 г. и с цел да бъде осигурено качествено висше образование в областта на техническите науки

ПРЕДЛАГАМЕ:

 1. Поетапно увеличаване на размера на издръжката на обучението за един студент по професионално направление „Технически науки“ чрез увеличаване на базовия коефициент от 2,4 на 5,0.
 2. Задочната форма на обучение да се субсидира с 50 на сто от издръжката на студент – редовна форма на обучение, в съответствие с учебните планове, така както се обучават.
 3. Увеличаване на инвестиционното финансиране за модернизиране на материално-техническата база за инженерно образование, като средствата за капиталови разходи да се изчисляват на база минимум 1/3 от базовата издръжка на общия брой студентите в професионалното направление.
 4. Да се предвиди целева стипендия за студенти в инженерни специалности чрез промяна на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации или да се утвърди специален ред за предоставяне на такива стипендии за специалности с недостиг на висококвалифицирани специалисти. Целевата стипендия да нараства в съответствие с успеха и годината на обучение, като предлагаме базов размер от 300 лв. с цел да се насърчи влагането на повече усилия в обучението и задържането на студентите в учебното заведение до завършване на съответната специалност. Стипендиите да са изискуеми от студентите при нереализация на пазара на труда в България в рамките на 5 години след завършване.
 5. За най-дефицитните специалности – да се възстановяват таксите за обучение, платени от студентите за периода на обучение, в случай че след завършване се реализират, за срок минимум 5 години, в рамките на българския трудов пазар.
 6. Да се създадат още нови инженерни специалности отговарящи на политиките на Европейския съюз за нисковъглеродна икономика и променящите се условия на труд.

[1] По данни на НСИ за 2018 г.

Становище на АИКБ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

1484556828-promeni-v-pravilnika-za-prilagane-na-zakona-za-socialno-podpomagane

Следва пълният текст на становището на АИКБ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.


 

Изх. № 204/25.03.2019 г.

ДО

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

КОПИЕ

Г-ЖА ВАСКА ШУШНЕВА,

СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане № 954-01-13, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 08.03.2019 г

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

 

Във връзка с обсъждането на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане № 954-01-13, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 08.03.2019 г., представяме на Вашето внимание следното

 

СТАНОВИЩЕ

на Асоциацията на индустриалния капитал в България по законопроекта

Подкрепяме изцяло посочения законопроект като целесъобразен и отговарящ на  обществената потребност за повече справедливост при социалното подпомагане.

Споделяме и мотивите на вносителите за преодоляване на негативните последици от явленията „трайно безработен“ и „самотна многодетна майка“, без да обсъждаме основателността на правата, свързани и следващи от тях. Отражението на последиците от тези правопораждащи обстоятелства върху социалната система и данъкоплатците трябва да има своето балансирано и законосъобразно решение.

Обвързването на права с ангажименти за спазване на определени със законопроекта конкретни задължения от ползващите се лица и завишаването на контрола върху социалните помощи са мерки, които са справедливи и правилни и поради това срещат нашата безусловна подкрепа.

Законопроектът не предвижда допълнителни разходи на бюджетни средства, но може да допринесе за ограничаване на неследващи се плащания – факт, който сме призвани да оценим положително, като се надяваме, че при обсъждането народните представители ще възприемат предлаганите изменения и допълнения на Закона за социално подпомагане по същия обективен начин.

Становище на АИКБ относно проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания и проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

2018-Nov12-SpecialNeeds1

Изх. № 205/26.03.2019 г.

ДО

Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

КОПИЕ

Г-ЖА ВАСКА ШУШНЕВА,

СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

 

Относно: Проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания и проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  НИКОЛОВА,

Във връзка с предстоящото обсъждане от НСТС на проекта на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания и на проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания на Асоциация на индустриалния капитал в България изразява следното

 

СТАНОВИЩЕ:

 

 1. По проекта на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (т. 1 от дневния ред)

Проектът на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания възпроизвежда слабостите на по-висшия нормативен акт, които посочихме в хода на разработването на ЗХУ. Според нас предложеният проект на правилник е по-скоро е политически инструмент, който  по дефиниция не е предназначен да компенсира недъзите на закона. Основно съдържанието му се свежда до разписване на процедури по различните части на Закона, които в повечето случаи са стандартни, но има и проблематични като:

 1. Процедурата за избор на членове на Съвета за наблюдение е сложна, тромава и неясна. Предвид правомощията на този орган по закон (чл. 14, а именно: 1. изготвя становища, препоръки и предложения до отговорните институции за предотвратяване и преустановяване на нарушенията на правата на хората с увреждания; 2. изготвя ежегодни доклади по предприетите действия за прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания; 3. осъществява периодичен преглед и оценка на националното законодателство, практики и проекти на нормативни актове за съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания; 4. осъществява и други дейности, свързани с насърчаване, защита и наблюдение по прилагането на Конвенцията) ефективната му работа зависи от компетентността и професионалния опит на членовете му. Правилникът би било добре да разпише „длъжностна характеристика“ или условия, на които да отговарят номинираните кандидати. Например добре е да има изискване за подходящо образование, професионален опит в анализ на политики по уврежданията, опит в гражданско застъпничество и прочее, така щото наблюдението на политиките да бъде полезно за онези, които вземат политически решения, като същевременно обслужва интересите на хората с увреждания и тяхното социално включване.
 2. Нормите на проекта на правилник (чл. 22 и чл. 41), свързани със заетостта, изискват сериозно преразглеждане, тъй като създават прекалена административна тежест за работодателите. Освен това – очевидно е противоречието на тези допълнителни задължения с норми от по-висш нормативен акт – чл. 2 от Закона за електронното управление (Еднократно събиране и създаване на данни) и чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство).
 3. Правилникът не съдържа регламент за създаване на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност по чл. 56, ал. 1 от ЗХУ, а условията за ползване на ресурса от самите хора с увреждания по такава програма (ако бъде създадена – са неясни (Раздел III Достъпна среда и разумни улеснения, достъпна информация и осигуряване на лична мобилност). Не е ясно дали средствата по тази програма ще допълват финансовата подкрепа за адаптиране на жилище, покупка и адаптиране на МПС или се предвижда да се предоставят, ако човекът с увреждане не отговаря на изискванията по чл. 74 и чл. 75 от Закона за хората с увреждания. Поради това въпросната програма изглежда повече пожелателна, отколкото реална мярка.
 4. Раздел III „Финансова подкрепа“ е номериран погрешно, а оттам и следващите.
 5. Финансирането на национално представителните организации на и за хора с увреждания (чл. 111 – 117) е разписано подробно в този правилник – което не беше така в правилника за прилагане на предишния закон. Най-важното обаче отново липсва, а именно – целта на това финансиране, т.е. за какво са предназначени средствата от финансовата субсидия на държавата. Тези средства трябва да бъдат обвързани с принос към политическия процес, да гарантират информиране и консултиране с хората с увреждания, обществени кампании, а не дейностите за индивидуална подкрепа (социална, образователна или развлекателна). Социалните дейности на тези организации трябва да се финансират на проектен принцип, каквато е практиката по отношение на всички останали неправителствени организации.

  2. По проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания (т. 2 от дневния ред)

Проектът на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания е лишен от смисъл проект на акт, доколкото всички придобивки се предоставят въз основа на загубената работоспособност, вид и степен на увреждане по ТЕЛК. Това се отнася дори за лимитирането на часовете лична помощ. Направен е неудачен опит за адаптиране на Международната класификация на човешкото функциониране, уврежданията и здравето (известна като ICF).

Методиката за индивидуална оценка има редица смущаващи решения, като например превръщането на точките в часове, когато става въпрос за лична помощ, липсата на обучение за ползвателите на тази методика – както за социалните работници, които ще правят оценки, така и за хората с увреждания, които ще се самооценяват. Това се отнася и до приложенията както за самооценката за затрудненията в домашни условия и извън тях, така и за заключенията с конкретни подкрепящи мерки (Приложение № 1 към чл. 2 от Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания). В Приложение № 2 към чл. 3 от Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания отново водещи са констатациите на комисии и органи на медицинската експертиза (НЕЛК/ТЕЛК /ЛКК) с произтичащите от тези решения последици.


Цялото становище четете тук.

АИКБ настоява Националния икономически съвет да обсъди българската програма за инвестиционна имиграция

Investment

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) внесе предложение Националния икономически съвет да обсъди българската програма за инвестиционна имиграция. Програмата, която позволява на граждани на трети страни да придобиват разрешение за пребиваване или гражданство чрез инвестиции, е една от добрите възможности за привличане на чуждестранен капитал в страната. Преустановяването ѝ би довело до допълнително орязване на и без това недостатъчния размер на инвестициите у нас. Работодателската организация вече е изпратила до Министерство на икономиката и Министерство на правосъдието концепция за развитие на програмата, както и необходимите изменения и допълнения в нормативната уредба.

Част от изпратените до двете министерства предложения на работодателската организация за подобряване на програмата включват актуализация на инвестиционните опции съгласно икономическите нужда на България, разглеждане на молбите на инвеститорите за гражданство по отделен ред, въвеждане на минимални изисквания и лицензиране на лицата, предоставящи услуги на инвеститори, както и оптимизация на административните процеси и контрол. Предложенията на АИКБ са в пълно съответствие на направените в началото на януари т.г. препоръки на Европейската комисия, държавите опериращи инвестиционни програми да предприемат допълнителни мерки с цел намаляване на рисковете, свързани със сигурността, прането на пари, корупцията, заобикалянето на законодателството на ЕС и избягването на данъчно облагане.

По данни от края на 2018 г. над половината от държавите в световен мащаб (105) прилагат такъв тип икономически инструменти. От тях 18 са държави-членки на ЕС, като тенденцията в Европа е техния брой да продължава да расте. Сред тях са Обединеното кралство, Ирландия, Кипър, Малта, Португалия, Литва, Латвия, Естония, Германия, Испания, Гърция, Румъния и Франция.

За последните десет години българската програма е успяла да привлече над 327 млн. евро инвестиции, като затова е издала 530 разрешения за пребиване и 46 разрешения за гражданство. От АИКБ считат, че успешният път за програмата е нейното оптимизиране и при системна държавна подкрепа и избор на орган за координация и управление тя може да постигне далеч по-задоволителни резултати.

За сравнение само за 2018 г. чрез имиграционната си програма Гърция е успяла да привлече 1,09 млрд. евро, Испания – 1,014 млрд. евро, а Португалия – 839 млн. евро.

За повече информация вижте също:

 • Концепция за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция;
 • Писмо на АИКБ относно предложение за обсъждането от НИС на Концепция за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция, сканирано с входящите номера.

Обуваме спортни обувки в офиса в „Деня на маратонката“

Multisport_SneakerDay_1000

На 22 март тази година в страната ни ще се проведе първият по рода си „Ден на маратонката“. Символ на социално-отговорната кампания, която подкрепя нуждата от физическа активност, ще е обуването на маратонки на работното място. Работодателите ще могат да насърчат служителите си да обуят спортни обувки и по този начин всички да изразят желанието си да преборят заседналия начин на живот и да заявят подкрепата си към това хората да бъдат по-активни.

Кампанията се реализира от Бенефит Системс България, компанията издател на карти MultiSport. „Целта е да мотивираме работещите хора да водят по-активен и осъзнат начин на живот и се надяваме да ги вдъхновим, освен да обуят маратонки в „Деня на маратонката“, да намерят време и желание да спортуват през цялата година“, коментира Алиция Любенов, маркетинг мениджър на компанията. „Знаем, че има много компании, в които ежедневно се носят маратонки, както има и други със строг дрескод – въпросът е в този ден всеки от нас да сложи спортните си обувки с идеята, че подкрепя кауза“, допълни тя.

Според данни от проучване, 68% от българите никога не са спортували, а почти 50% от хората у нас прекарват над 5 часа на ден в седнало положение. Липсата на физическо натоварване и прекаленото застояване водят до редица здравословни проблеми. Затлъстяването, сърдечно-съдовите заболявания, високото кръвно са само част от последствията за здравето, които се наблюдават при немалка част от работещите хора.

Много компании вече заявиха своята подкрепа и участието си в инициативата „Ден на маратонката“ на 22 март. Партньори са неправителствени организации и институции. Подробна информация за деня, каузата и как всеки може да се включи в нея, вижте ТУК.

MultiSport е програма за социални придобивки, предназначена за работодатели и техните служители. Това e карта, базирана на месечен абонамент, която дава ежедневен достъп до стотици фитнес центрове, студиа и плувни комплекси в цяла България.

Форум „ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика“ събра представители на правителството и бизнеса, под патронажа на Президента на РБ

54462282_2302116463446013_5748273861191794688_o

„Постигнато на икономика с висок и устойчив темп на развитието е възможно само при производства с висока добавена стойност, където водещи са науката и иновациите. Така ще се постигнат и целите на страната ни за високи доходи на гражданите, висок стандарт на живот, изкореняване на бедността и неравенствата, качествена  инфраструктура, образование, здравеопазване.“

С тези думи президентът на РБ Румен Радев откри кръгла маса на тема „ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика“, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Форумът се проведе днес, 14 март 2019 г., в София хотел Балкан, с участието на вицепремиерите Томислав Дончев и Марияна Николова, министрите на икономиката – Емил Караниколов, на финансите – Владислав Горанов, и на образованието и науката – Красимир Вълчев, председателите на парламентарните комисии по икономическа политика и туризъм – Петър Кънев, и по труда, социалната и демографската политика – Хасан Адемов, ръководители на браншови организации, собственици и управители на компании от различни сектори на икономиката.

В изказването си президентът Румен Радев посочи, че икономиката ни е изправена пред редица сериозни предизвикателства – и във вътрешен, и особено в глобален план, затова са необходими структурни промени и решения със стратегически хоризонт. Според държавния глава най-важното при изграждането на силна, конкурентоспособна, устойчива на предизвикателства българска икономика е откровеният и навременен диалог между всички участници в този процес – държавата, бизнеса, образованието и науката. По думите на Румен Радев, за привличането у нас на инвеститори, особено стратегически, вече не са достатъчни само ниски данъци и нископлатена работна ръка – предимства, които са имали значение до преди няколко години.

Аналогична теза изказа и вицепремиерът Томислав Дончев. Според него, трябва да се търси по-адекватен начин на взаимодействие между държавата, бизнеса и науката, за да се осигури ефективен и реален преход към икономиката на знанието, на високите технологии, генерираща висока добавена стойност и привличаща ново качество на инвестициите.

Министърът на финансите Владислав Горанов акцентира върху усилията на правителството за поддържане на финансова стабилност за постигане на конкурентоспособност, вкл. отказа от промяна на нивата на данъчно облагане. Сред правителствените приоритети в сферата на фискалните мерки за насърчаване на растежа министър Горанов посочи и стъпките, които се предприемат за присъединяване на България към ERM II, респ. – към еврозоната.

Министърът на икономиката Емил Караниколов фокусира вниманието на аудиторията върху мерките за насърчаване на инвестициите и призова българските инвеститори да ползват по-активно възможностите по Закона за насърчаване на инвестициите, вкл. за държавна финансова подкрепа за изграждане на инфраструктура, за възстановяване на разходи за социални осигуровки на заетите, за обучение на новоназначени кадри и др.

Според министъра на образованието и науката Красимир Вълчев цялата образователна система трябва да се префокусира към изграждането на ключови компетенции у децата, а не просто към изучаване на определен материал. Той благодари на представителите на работодателските организации за взаимодействието през последните 2 години, в които министерството е реализирало едно от най-важните си политики, като стартиране на пилотни проекти за въвеждане на дуално обучение и участието на бизнес в план-приема на професионалните училища.

„Правителството полага усилия за стимулиране на връзката между бизнеса и образованието, както и либерализирането на режима за участие на работници и висококвалифицирани специалисти от трети страни. Трябва обаче да се продължи с работата, защото въпреки намаляващата безработица, през последните 15 години демографското заместване драстично се влошава. В момента при 100 души, излизащи от пазара на труда, влизат 62, докато през 2001 г. те са били 124“, каза вицепремиерът Марияна Николова. (Цялото изказване на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова в панел „Пазар на труда: демография, образование, трудово законодателство, трудова миграция, вътрешни резерви“ вижте ТУК.)

Председателят на БТПП, Цветан Симеонов изнесе доклад в първия панел на кръглата маса, посветен на мерките за насърчаване на инвестициите и разкриване на качествени работни места, както и фискалните мерки за насърчаване на растежа. Акцент бе поставен на мястото на България в различни международни класации, като бе отчетен спад в Класацията за правене на бизнес  на Световната банка за 2019г. , отчитайки различни показатели, сред които свързване с електричество, откриване и закриване на фирма и плащане на данъци. Симеонов добави, че останалите страни са станали по-гъвкави по отношението на откриване на фирма и от там произтича спадът в класацията. А по отношение на закриването на фирма, председателят на БТПП определи като скъп и дълъг процеса.  Цветан Симеонов отчете спрямо Индекса на икономическата свобода подобрение във фискалното здраве на страната, както и подобрение в правителствените разходи и свободата на труда. Подобрение на макроикономическата стабилност, висшето образование и обучения бяха отчетени и спрямо Индекса на конкурентоспособността на Световния икономически форум.

„Добрият бизнес климат изисква: ефективна администрация, ниско ниво на корупция, стабилна система на облагане с данъци и такси, стабилност на законодателството и ясна регулаторна среда, високо ниво на сигурност и ефективно правосъдие“, каза пред участниците във форума председателят на БСК Радосвет Радев. Той цитира данни от проучване на БСК, според което 72% от промените в законодателството се правят през преходни и заключителни разпоредби на други закони. Освен това, често срещана практика е задължителното съгласуване на законопроекти с Националния съвет за тристранно сътрудничество да бъде заобикаляно чрез внасяне на проекти за промени от народни представители, вместо от Министерския съвет. „Тази „къса писта“ е предпочитан начин за бързо прокарване на най-често лобистки или от популистки характер промени. Така по един напълно законен, но не толкова етичен начин се игнорира мнението на социалните партньори“, каза още председателят на БСК. Според него, е налице законодателна нестабилност, чести и понякога противоречиви нормативни промени, които създават несигурност по отношение осъществяването на стопанска и всякаква друга дейност, вкл. предпоставка е за отлив на инвестиции, създаване и поддържане на работни места и т.н. Не са малко примерите на буквално преписване и дори завишаване на европейски изисквания, без съобразяване с националните особености и/или състоянието на икономиката, а това прави законодателството неприложимо и е генератор на корупционни практики. Често се приема сложно и неразбираемо законодателство, подлежащо на допълнително „тълкуване“, което затруднява ефективното му прилагане и е предпоставка за корупционни практики сред контролиращите органи.

Според председателят на АИКБ Васил Велев ускоряването на трудовата имиграция и създаването на необходимите за икономиката кадри са от съществено значение за растежа ѝ. „В момента у нас 9 от 10 предприемачи изпитват проблеми с намирането на квалифициран персонал. А за половината от тях това е главен проблем за повишаване на производителността и увеличаване приходите на компаниите им. В средносрочен план България ще има недостиг от 500 000 души на пазара на труда. В страната ни има известен резерв на човешки ресурс, който следва да бъде използван. Това са хората с увреждания, трайно безработните, както и раздутия щат в държавната и общинската администрация“, заяви Васил Велев. Тези резерви обаче не са алтернатива на облекчаването на трудовата имиграция. Той  предложи да се въведе т.нар. Българска карта, която да дава право на граждани на трети страни да работят и пребивават у нас за период от 5 г.  По време на форума той призова за широка обществена подкрепа за извършващата се образователна реформа. По думите му обществените  ресурси трябва да бъдат насочи към финансиране на природо-математически и технически специалности, като завършилите млади хора да имат стимули и ангажимент да се реализират в страната за определен период от време. Поставени на дискусия са предложенията за задължителна матура по математика и премахването на 12-ти клас.

________

Вж. ВИДЕОЗАПИС  и СНИМКИ от събитието.

Презентации:

 • Цветан Симеонов – председател на БТПП, тема „Мерки за насърчаване на инвестициите и разкриване на качествени работни места. Фискални мерки за насърчаване на растежа“;
 • Радосвет Радев – председател на БСК, тема „Устойчива нормативна и регулаторна среда, правна сигурност, сигурност на собствеността“;
 • Васил Велев – председател на АИКБ, тема „Пазар на труда: демография, образование, трудово законодателство, трудова миграция, вътрешни резерви“;
 • Десислава Николова – главен икономист на Института за пазарна икономика, тема „Пазар на труда, демография и образование“.

Кръгла маса „ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика“

52609143_2030702576967657_6822135415995105280_o

Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара и Българска търговско-промишлена палата, под патронажа на Президента на Република България, Ви канят на Кръгла маса „ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика“. 

Форумът ще се проведе на 14 март (четвъртък) 2019 г., от 10:00 до 12.30 ч., в зала „Сердика“ на София хотел Балкан. 

Основната цел на форума е да бъдат набелязани мерки за премахване на задържащите фактори на икономическия растеж в България. Дискусиите с представители на национално представителните работодателски организации, институциите и икономически анализатори са фокусирани в три тематични области: пазар на труда, нормативна среда и инвестиционен климат.

За повече информация, вижте предварителния ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА


Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Позиция на Комисията по капиталови пазари към НС на АИКБ: право на отговор във връзка с изразената от „Централен депозитар“ AД подкрепа на концепцията за „спящите“ акции

Centralen depozitar tabela

Следва пълният текст на позицията на Комисията по капиталови пазари към Националния съвет на АИКБ, като право на отговор относно тиражираните в последните дни специални интервюта с г-н Васил Големански, изпълнителен директор на „Централен депозитар“ AД, във връзка с изразената от депозитарната институция подкрепа на концепцията за „спящите“ акции.


В последните дни медиите тиражираха специални интервюта с г-н Васил Големански, изпълнителен директор на „Централен депозитар“ AД, във връзка с изразената от депозитарната институция подкрепа на концепцията за „спящите“ акции. Подобна положителна нагласа от страна на „Централен депозитар“ АД не е изненада, предвид факта, че тази институция е авторът на концепцията. Дори да оставим настрана използването на лишени от правен и икономически смисъл „термини“ от институционално ангажирано лице, като „спящи акции“, „неработещи акции“, „неработещи акционери“ и т. н., същественият проблем  е, че с подобни изявления се манипулира общественото мнение и се въвеждат в заблуждение акционерите.

Ето няколко групи твърдения, с които се манипулират гражданите и обществеността:

ВНУШЕНИЕТО, ЧЕ АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ „СПЯЩИ“ АКЦИИ МОГАТ ДА НОСЯТ ПО-ГОЛЯМ ДОХОД НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ СИ, АКО БЪДАТ ИЗЗЕТИ 

В медийното пространство се правят внушения, че всички, участвали в процеса на приватизация, ще извлекат само ползи, ако прехвърлят притежаваните акции по сметка на инвестиционен посредник или оставят акциите да бъдат иззети от Инвестиционен фонд, при това срещу дялове с неясна стойност, с неясна доходност, с неясни разходи за управление и изцяло на риск на хората.

Ако това наистина е така, защо това решение се налага принудително на акционерите, а не се остави на тяхната воля? Ако тази собственост сега е спяща, как точно ще я „събуди“ фондът и каква е ползата за хората, ако спящите акции се превърнат в спящи дялове, а след това се национализират?

МАНИПУЛАТИВНА ЗАПЛАХА ЗА ИЗМАМИ С „НЕРАБОТЕЩИ“ АКЦИИ 

Четейки тези интервюта, средностатистическият гражданин – акционер остава с впечатление, че незабавно трябва да избяга от регистър А на „Централен депозитар“ АД, прехвърляйки акциите си при инвестиционен посредник, защото споменатият регистър е извор на измами. Впрочем, логично е да се предположи, че ако един регистрационен сегмент, част от по-голяма регистрационна структура е измамен и манипулируем, същото следва да важи и за структурата, която го включва. С други думи – институцията Централен депозитар е извор на измами? Такова твърдение е неподкрепено с факти и надяваме се – невярно. Процедурите за извършване на действия с ценни книжа са сложни и минават последователно през многостранни проверки с цел, ако измамникът премине успешно през едно звено по веригата, да бъде засечен от друго.

Как стават измамите при толкова рестриктивната нормативна уредба? Ако такъв проблем действително съществува, то изваждането на акциите от регистър А няма да го реши. 

„СПЯЩИ“ И „НЕРАБОТЕЩИ“ АКЦИИ – НЕПРАВИЛНО ДЕФИНИРАНИ ПОНЯТИЯ – КАКВИ ВСЪЩНОСТ АКЦИИ СЕ ВОДЯТ В РЕГИСТЪР А 

Създава се погрешно впечатление, че в кръга на т. нар. „спящи“ акции се включват само акциите, придобити по реда на масовата приватизация срещу инвестиционни бонове. В регистър А обаче се водят не само акциите, придобити по време на масовата приватизация, но и тези на работници и служители, които са акционери в съответните дружества. В последните няколко години много акционери – физически и юридически лица, предпочетоха също да преместят акциите си от инвестиционен посредник към безплатния за тях регистър А. В този регистър се намират и много акции, притежавани от граждани на други държави. Там попадат и акции на клиенти на инвестиционни посредници, които са преместени след фалит или прекратяване на дейността на посредника. В регистър А се съхраняват даже мажоритарни пакети акции – ако те са спящи и неработещи, кои тогава не са? Спящи ли са акциите, за които собствениците им периодично са получавали дивидент?

НАСАЖДАНА ЗАБЛУДА ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩИ СЪБРАНИЯ 

Публичните компании и техните ръководства злонамерено се компрометират, като в тези изявления се посочва като отрицателен пример, че общите събрания се организират и провеждат в работни дни и по този начин акционерите не могат да вземат участие. Същевременно се премълчава законовата възможност да се участва в събранието чрез пълномощник. Всъщност именно провеждането на Общо събрание в неработен ден е порочна корпоративна практика, многократно коментирана като такава на национално и международно ниво, т. к. решенията на Общото събрание по правило се оповестяват в деня на провеждане на същото и в тази връзка, подобно оповестяване в неработен ден, когато капиталовите пазари почиват,  се отхвърля от всички радетели на прозрачността и добрите взаимоотношения с акционерите.

ШУМНО СЕ РЕКЛАМИРА БЕЗПЛАТНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕРКА ЧРЕЗ ПИК, ИЗДАДЕН ОТ НАП, НО СЕ ПРЕМЪЛЧАВА, ЧЕ ВЪПРОСНАТА ПРОЦЕДУРА НЕ Е ВАЛИДНА ЗА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ПОЧИНАЛИТЕ ЛИЦА. 

Защо досега „Централен депозитар“ АД не е предприел мерки за подобен безплатен достъп до своите данни за наследниците на такива акции. Понастоящем една подобна справка може да достигне до 80 лева, като не гарантира, че по партидата на наследодателя ще има изобщо някакви финансови инструменти.

НАИСТИНА ЛИ АКЦИОНЕРИТЕ ОТ РЕГИСТЪР А НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИДЕНТИФИЦИРАНИ 

В статиите и интервютата се твърди, че в регистър А има „само три имена и ЕГН на притежателите на бонове. Няма лични карти, няма  подпис. Никой не може да знае това лице ли е собственик, или не е.“ Като институционално ангажирано лице, авторът на подобно твърдение би следвало да знае, че няма в регистър А собственици на бонове (доколкото внушението явно е относимо към инвестиционните бонове от процеса на масова приватизация).

Истината е, че „Централен депозитар“ АД разполага с възможност да актуализира адресите на акционерите. Защо не го прави?

„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД И „ГРИЖАТА“ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ 

Невярно е и твърдението, че ежедневно Депозитарната институция се посещава от над 100 човека. Практически това е невъзможно, тъй като „Централен депозитар“ АД е недостъпен за граждани и институцията не работи с физически лица.

АСОЦИАЦИИТЕ, КОИТО ВЪЗРАЗЯВАТ СРЕЩУ КОНЦЕПЦИЯТА, СЕ КРИЕЛИ ЗАД ТЕЗАТА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И НЕ ЖЕЛАЕЛИ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ 

Това набеждаване не отговаря на истината и уронва престижа и доброто име  на организации, които работят дългогодишно не само на капиталовия пазар, а способстват за  развитието на икономиката като цяло.

Всички национално представителни организации, както на работодателите, така и на синдикатите, се обявиха публично срещу концепцията, като представиха мотивирани позиции. И всички те настояват за информационна кампания за облекчаване и поевтиняване на наследяването и управлението на въпросните акции.

Факт е, че концепцията не предлага равнопоставеност на всички инвеститори, притежаващи безналични акции от търговски дружества, не предлага доброволност и възмезност на сделките, напротив – концепцията предлага различно третиране на инвеститорите – инвеститори от масова приватизация, инвеститори в публични дружества, инвеститори в непублични дружества, инвеститори в „спящи“ акции и т.н.

ОБЕЩАНИЯ ЗА ВЪЗХОД НА ЦЕНИТЕ НА „СПЯЩИТЕ АКЦИИ“    

Отправянето на такива обещания чрез медии, освен че е откровена манипулация, противоречи и на изрични разпоредби на закона. А и всъщност – какво отношение има Централния депозитар към цените на акциите?

ЗАЩО УМИШЛЕНО НЕ СЕ ПОСОЧВА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА „СПЯЩИТЕ“ АКЦИИ, А МАНИПУЛАТИВНО СЕ АКЦЕНТИРА ВЪРХУ ТЯХНАТА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, ПРИ ТОВА НАПЪЛНО  НЕВЯРНА? 

Освен изложеното дотук, в медийното пространство нееднократно се твърди от „Централен депозитар“ АД, че номиналната стойност на „спящите“ акции е около 2 млрд. лева. Елементарната сметка, която всеки може да направи, показва съвсем друго число: 2 милиона души по 25 инвестиционни лева в бонова книжка (отчитайки деноминирането след 5 юли 1999 г.) прави 50 милиона, а не 2 милиарда! А и защо се размахва числото с милиардите, а не се посочи приблизителната пазарна стойност на тези книжа? Впрочем, как точно ще се определи тя, при положение, че съвсем малка част от тях отговарят на критериите за активно търгувани. Една  груба, но рационална за случая обобщена оценка предполага: 2 милиона души по 75 лева средна пазарна цена на бонова книжка прави 150 милиона лева пазарна цена. Отново прави впечатление огромната разлика с внушаваните 2 милиарда лева. Тук оставяме настрана факта, че стотици хиляди души са си продали акциите, респективно, милиони акции изобщо не са спящи дори по литературните критерии на списалите въпросната концепция.

Възниква и друг въпрос: Защо се предвижда толкова кратък срок за „спасяване“ от Фонда и последващата национализация на „спящите акции“, превърнали се без изразено съгласие от собствениците им в „спящи дялове“? Дали зад тезата на защита на обществения интерес не се крие защита на частен или групов такъв? Защото за всички е ясно, че няколкостотин хиляди емигранти няма да се върнат специално, за да прехвърлят акциите си от един регистър в друг, респективно няколко стотин хиляди наследници няма да успеят да дочакат облекчаването и поевтиняването на процедурите по наследяване, обещавано от „Централен депозитар“ АД вече трета година.

Писмо на АОБР до министъра на финансите с искане за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от ЦД

Bonova-Knizhka

Следва пълният текст на писмото, което АОБР изпрати до министъра на финансите, във връзка с искането за оттегляне на Концепцията за „спящите“ приватизационни бонове.


 

  ДО Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ОТНОСНО: Оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т.нар. Регистър А

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ,

Във връзка с постъпили многобройни аргументирани възражения от предприятия и сдружения, членуващи в национално представителните организации на работодателите, обединени в АОБР, и наше общо становище по този въпрос, с настоящото предлагаме да бъде оттеглен, без отлагане, проектът на „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т.н. Регистър А“.

При необходимост сме готови да проведем среща в удобно за Вас време за допълнително представяне на нашите аргументи, очакваните проблеми при прилагането, свързаното нарушаване на правата на собственост на гражданите и предприятията – емитенти, както и на значимото негативно въздействие върху инвестиционната среда.

 

Предложение на АИКБ за допълнение към Закона за изменение на закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ

photo_verybig_827236

 

Изх. № 154/31.01.2019 г.

 

 

ДО

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Относно: Предложение за допълнение към Закона за изменение на закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, изготвен от Министерство на правосъдието

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

Обявеното за обществено обсъждане изменение на чл. 19, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ предвижда заявленията за обявяване на декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч. на предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, да бъдат разглеждани отделно от другите заявления, заедно със заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и доклади.

Това изменение е особено належащо и цели да се избегне претовареност в работата на ТРРЮЛНЦ и като следствие – забавяне при обработването и разглеждането на всички категории заявления за вписване и обявяване на актове.

Обръщаме внимание, че през настоящата година отново може да се стигне до претовареност на търговския регистър, поради предстоящата кампания по вписване в търговския регистър на действителните собственици на учредените на територията на Република България юридически лица.

Съгласно чл. 63, ал. 1, във вр. с § 9, ал. 2 от ДР на ЗМИП, срокът за това е от 01 февруари до 31 май 2019 г.

Юридическите лица, за които се прилага това задължение за вписване, са огромен брой, много повече от онези 200 000 фирми без дейност, които през 2018 г. подадоха заявления за обявяване на своите декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч., вследствие на което се стигна до голямо забавяне в работата на търговския регистър за вписване на промени, обявяване на покани за свикване на общи събрания на акционерите и т.н.

Заявленията за вписване на действителен собственик по чл. 63 от ЗМИП, съобразно действащите правила на чл. 19, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ ще подлежат на разглеждане наред със заявленията за вписване и заличаване на обстоятелства и обявяване на актове, включително и тези за първоначална регистрация.

В резултат на това ще има ново много по-голяма забавяне от случилото се през пролетта на 2018 г.

Имайки предвид, традицията в България задълженията да се изпълняват в последния момент преди изтичане на срока, кампанията по вписване на действителен собственик ще доведе отново до претоварването на регистъра в този период. Това ще рефлектира върху дейността на търговските дружества и най-вече акционерните такива, които в този период свикват и провеждат своите общи събрания и вписват приетите от тях решения.

Въпреки че кампанията по вписване на действителен собственик ще бъде еднократна, предвид изложеното считаме за необходимо заявленията за вписване на действителен собственик по чл. 63 от ЗМИП да бъдат разглеждани отделно от другите заявления, аналогично на тези за обявяване на ГФО и декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч.

За целта предлагаме допълнение в нормата на чл. 19, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ, като текстът придобие следната редакция:

 • 1. В чл. 19, ал. 3 изречение последно се изменя така: „Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и доклади, когато това се изисква по закон, на декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, както и на заявленията за вписване на действителен собственик по чл. 63 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.“

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

                                                                      

ВАСИЛ ВЕЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ

КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

1 2 3 4 21