Категория: Събития

ЕК пита българското правителство как ще подобри нарушения социален диалог

2016-Oct24-M_Angelova-500

В светлината на новата политика за активно участие на социалните партньори на национално равнище в планирането и реализирането на политики за изпълнението на Националните програми за реформи, Комитетът по заетостта организира за пръв път консултации на високо равнище между правителствата и социалните партньори на страните – членки, предшестващи срещата на Съвета на министрите на труда. Българските работодатели бяха представени от д-р Милена Ангелова (главен секретар на АИКБ, вицепрезидент на CEEP, заместник-председател на групата на работодателите в ЕИСК), а държавата – от г-н Михаил Илиев – старши експерт в МТСП.

Д-р Ангелова отбеляза добрите традиции в българския социален диалог, но изрази загриженост от продължаващата практика на административното определяне на минималната работна заплата, която принуди работодателските организации – национални и браншови да НЕ договарят повече минимални осигурителни доходи.

Европейската комисия подкрепи тази загриженост, като запита българското правителство „как планира да се справи с влошаването на социалния диалог в страната, предвид оттеглянето на четири работодателски организации от преговорите за минимални осигурителни доходи през 2017 г.“ В продължение, д-р Ангелова изрази опасения от продължаващото ерозиране на социалния диалог в страната, поради признаването за работодателска организация на Съюз за стопанска инициатива (ССИ), при условие, че е депозирано възражение от работодателските организации, тъй като ССИ не отговаря на критериите за представителност.

Главният секретар на АИКБ изрази позицията на работодателите в България за необходимостта от подобряване на участието им в Европейския семестър посредством активното им и реално включване като партньор в работата на Работната група 31 към Съвета по външна политика. В момента, тяхното участие е формално и правителството не се съобразява с тяхната позиция.

Пълна информация от срещата е представена в приложеното прессъобщение.

Националният съвет на АИКБ прие ПРЕПОРЪКИ към Държавния бюджет

Budget-2017

На свое заседание, проведено на 14 октомври 2016 г., Националният съвет на АИКБ прие подробни ПРЕПОРЪКИ към Държавния бюджет на Република България за 2017 г.

В документа се изразява загриженост, че отново вероятно в рамките на само една седмица законопроектът ще бъде обсъден в Комисиите към НСТС и в НСТС, ще бъде приет от Министерски съвет и ще бъде внесен за обсъждане и приемане от Народното събрание, което създава общо впечатление за липса на прозрачност относно проведената бюджетна процедура, поради кратките срокове, възпрепятстващи ефективното обществено обсъждане на параметрите на държавния бюджет и подкрепените от него политики.

Поради гореописаните времеви ограничения, позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по темата се налага да бъде базирана на този етап единствено на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. и есенната макроикономическа прогноза за 2016 г. относно предвижданите параметри на Бюджет–2017. „Подобен подход е натоварен със значителни рискове, но ние изготвяме тези препоръки от позицията си на водеща работодателска и бизнес организация, надявайки се да бъдат ползвани като основа за подобряване на бизнес средата в България“, заявява се в документа.

За повече информация, вижте пълен текст на препоръките към Държавния бюджет на Република България за 2017 г. ТУК.

Позиция на НПРО в България относно т.нар. „Колективен трудов договор“ в здравеопазването

Днес национално представителните работодателски организации (НПРО) в България оповестиха своя обща позиция относно сключването на т.нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване“.

В документа, адресиран до министъра на здравеопазването и до министъра на труда и социалната политика, се изразява изненада, че на Интернет страницата на Министерството на здравеопазването на 10.10.2016 г. е поставен т. нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване“. „Нашите представителни организации не са подписали посочения документ и поради това няма как да се считат за правно обвързани от съдържанието му“, се казва в позицията.

Поради редица основания и като се съобразяват изцяло с вижданията на представителните за отрасъла организации – техни членове, работодателите не приемат т.нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване“ за ангажиращ и произвеждащ правни последици акт и се солидаризират с позицията на своите представителни структури за непризнаването му. „В случай на евентуално разпростиране по смисъла на чл. 51б от Кодекса на труда ще се възползваме от законовите възможности за оспорването му пред компетентния съд“, заявяват те.

Пълният текст на позицията вижте ТУК.

Информация от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)

Odit-1

Предлагаме на вниманието Ви информация от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) относно промени в съдържанието и структурата на одиторските доклади.

Промените са в резултат на растящите изисквания на инвеститорите и потребителите на финансови отчети за наличие на повече информация – и по-специално на такава, която има практическо значение за ползвателите и е базирана на извършения одит.

Повече ще научите от приложените по-долу статии, специално подготвени от ИДЕС по темата: „Разширени доклади и комуникация от страна на одитора. Одит на финансови отчети – повишена прозрачност и информативна стойност“, както следва:

Автор Заглавие
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България Одит на финансови отчети – повишена прозрачност и информативна стойност

Проф. д-р Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Отговорностите на независимия финансов одитор относно друга финансова или нефинансова информация

Доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор Промените в докладите на независимите финансови одитори и очакваната полза
Мария Страшилова, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Какво са ключовите одиторски въпроси и в кои одиторски доклади се включват?
Момчил Чергански, дипломиран експерт-счетоводител, ACCA, Одит директор, „Делойт одит“ ООД Международен одиторски стандарт (МОС) 570 (преработен), Действащо предприятие

Подписахме „Меморандум за създаване на Съвет за развитие на капиталовия пазар в България“

2016-Oct10-CapitalovPazar1

Представители на 15 институции и асоциации, работещи на капиталовия пазар у нас, сред които и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), подписаха днес „Меморандум за създаване на Съвет за развитие на капиталовия пазар в България“.

Съветът ще бъде официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов сектор. Сред основните му приоритети са изработване на цялостна стратегия и пътна карта за развитие на капиталовия пазар в средносрочен и дългосрочен план; повишаване на пазарната капитализация и обемите на търговия на регулиран пазар; усъвършенстване на нормативната уредба в областта на финансовите пазари; създаване на условия за финансиране на малкия и среден бизнес чрез капиталовия пазар; въвеждане за търговия на нови финансови инструменти на регулиран пазар; създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез оперативни програми и средства от ЕС и др.

Учредяването на Съвета е важно не само защото е без прецедент в сектора до момента, но най-вече заради обединението на всички заинтересовани страни за развитието на капиталовия пазар у нас. Според експерти, това е най-правилният начин за съвместна работа в посока изграждане на ефективен и работещ небанков финансов сектор.

За изпълнение на приоритетите на Съвета се създава Координационна ръководна група с членове – представители на организациите, подписали меморандума. Функциите, които тя ще изпълнява са: анализ и оценка на състоянието на сектора, както и прогнози за процесите в него; иницииране на публични дискусии и научни изследвания по актуални теми; разработване на национална програма за повишаване на финансовата култура на потенциалните клиенти на финансови услуги и изготвяне на предложения за законодателни промени в небанковия финансов сектор. Групата ще действа, следвайки правила за равнопоставеност на всички участници, приемане на общи позиции по въпроси от водещо значение за капиталовия пазар, провеждане на консултации в конструктивен дух и при забрана за преследване на секторни интереси и индивидуални казуси на отделните членове.

Подписаният днес меморандум е безсрочен и в Съвета може да се включи всяка друга организация с отношение към небанковия финансов сектор, която споделя принципите му. Като асоцииран член към него вече се присъедини Американската търговска камара в България (AmCham).

Партньорите, които подписаха меморандума са:

 • Асоциация на банките в България (АББ);
 • Асоциация на българските застрахователите (АБЗ);
 • Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ);
 • Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
 • Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ);
 • Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО);
 • Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП);
 • Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД);
 • Българска стопанска камара (БСК);
 • Българска фондова борса – София АД (БФБ), представлявана от Иван Такев – изпълнителен директор;
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ);
 • Комисия за финансов надзор (КФН);
 • Национална комисия за корпоративно управление (НККУ);
 • Централен депозитар АД (ЦД АД), представляван от Васил Големански – изпълнителен директор, и като асоцииран член
 • American Chamber of Commerce in Bulgaria (Американска търговска камара в България).

Вижте момент от събитието в приложеното видео.

Кампания „Вземай кредити разумно 2016″

Международната кампания „Borrow Wisely (Вземай кредити разумно)“ има за цел да ограмоти финансово гражданите в посока как да определят реалната цена на един кредит, на какво да обръщат внимание при подписване на договор, как да изчислят с колко свободни пари разполагат месечно и др. За втора поредна година микрофинансиращата институция „СИС Кредит“ е български партньор на инициативата, целяща финансова информираност и превенция на актуалния проблем свръхзадлъжнялост.

През 2016 г. кампанията започна на 1 октомври и ще продължи един месец, като в нея участват 21 финансови институции от 15 държави в Европа и Азия. За нейното популяризиране, за разширяване на нейния обхват и за финансово ограмотяване на повече граждани, тази година от българска страна се включва и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Инициативата има изключително социална насоченост, тъй като свръхзадлъжнялостта е реален проблем в страната, темата е актуална и се надяваме с общи усилия да постигнем положителни резултати във финансовото ограмотяване.

Повече ще научите на ТОЗИ АДРЕС, откъдето можете да изтеглите и „Наръчник за разумно вземане на кредити“.

„АИКБ Консулт“ изпълнява проект „Ново начало“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020

job-placement-500

„АИКБ Консулт“ стартира изпълнението на дейностите по проект „Ново начало“ №: BG05M9OP001-1.003-0162, финансиран по ОП РЧР 2014-2020 г.

На 08.09.2016 г. „АИКБ Консулт“ ЕООД подписа договор за изпълнение на проект „Ново начало“ №: BG05M9OP001-1.003-0162, който се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“, Инвестиционен приоритет 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“.

Основните цели на проекта са да създаде устойчива заетост на безработни лица от уязвими целеви групи и да повиши техните квалификация, знания и умения. За изпълнение на тази цел са предвидени следните мерки и дейности по проекта:

1. Създаване на 12 нови работни места и тяхното оборудване и обзавеждане в рамките на проектните дейности;

2. Осигуряване на 12–месечна субсидирана заетост, а след приключване на този период, минимум 50 на сто от наетите по проекта лица ще бъдат назначени на трудов договор във фирмата за минимум 12 месеца.

3. Проектните дейности ще доведат до устойчиво интегриране на пазара на труда и заетост на продължително безработни и неактивни лица и младежи до 29 години.

4. Подобряване на знанията и уменията на наетите по проекта лица чрез придобиване или повишаване на вече придобита професионална квалификация съобразно изискванията на конкретното работно място;

5. Повишаване на ключовите компетентности на наетите по проекта лица за общуване на чужд език и работа със специализиран софтуер.

Продължителността на проекта е 15 месеца, а одобреният бюджет е в размер на 204,816.84 лева.

„АИКБ Консулт“ започна изпълнението на проекта, като в момента се набират заявки на лица от посочените целеви групи за извършване на подбор и последващо наемане.

Устойчиво бъдеще за бизнеса и хората

2016-Oct3-SeminarBICA

На 30 септември 2016 г. в София, в залата на АИКБ, се състоя семинар за повишаване на осведомеността на предприемачи и мениджъри на предприятия в България по проблемите на Корпоративната социална отговорност (КСО). Събитието се проведе в рамките на проекта „Корпоративна социална отговорност за всеки“ (CSR for All – www.csrforall.eu).

Семинарът бе открит от д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, вицепрезидент на CEEP (една от трите представителни на европейско ниво работодателски организации) и заместник-председател на групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет (EESC). Тя представи подробно постиженията и предизвикателствата пред Корпоративната социална отговорност, подходите към нея и добрите практики в глобален, европейски и национален мащаб. Участниците в семинара бяха подробно запознати и със становището на Икономическия и социален съвет на Р. България (ИСС) „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства“ от 2015 г. и анализа на ИСС – „Корпоративната социална отговорност – някои подходи и добри практики“ от 2009 г., по които д-р Милена Ангелова беше докладчик.

В следобедната работа, г-жа Даниела Пеева – председател на Асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите в България говори по темата за „Нефинансовата отчетност като инструмент за повишаване на прозрачността на компаниите“. Д-р Теодор Дечев (директор „Индустриални политики“ в АИКБ) от своя страна представи корпоративната социална отговорност и бизнес етиката. Г-н Добрин Иванов (изпълнителен директор на АИКБ) сподели резултати от съвместно изследване с национален обхват на БТПП, АИКБ и БСК върху проблемите на Корпоративната социална отговорност в България и социалната отчетност.

Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че конкурентни предимства в днешните условия могат да бъдат постигнати само чрез вграждането на стратегия за устойчиво развитие и бъдеще и за бизнеса, и за хората, свързани с него.

За повече информация вижте ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за събитието.

Становище на АИКБ относно предложените от МФ изменения и допълнения на данъчните закони

Днес Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) разпространи становище относно предложените от Министерство на финансите изменения и допълнения на данъчните закони за 2017 г. със ЗИД на ДОПК и ЗИД на ЗАДС. Становището е внесено и по официален път в деловодството на Министерство на финансите.

В документа се изказва удовлетворение от факта, че в средата на месец септември МФ предложи на обществено обсъждане предложението си за изменение и допълнение на данъчните закони за 2017 г. Ранното публикуване и по-дългия срок за обществено обсъждане дават възможност на бизнеса и всички заинтересовани страни внимателно да прегледат предложенията и да изразят своите становища. Така ще бъде избегната създадената в края на 2015 г. ситуация, когато с предложенията за изменение на данъчните закони за 2016 г. беше предвидено въвеждането на т.нар. „данък уикенд“ без разяснения и достатъчно обсъждания и без изготвена оценка на въздействието на новите разпоредби.

Общият преглед на предложенията за изменение и допълнение на данъчните закони показва, че през 2017 г. МФ не предвижда увеличение на данъчната тежест, както и не предлага въвеждането на нови данъци, а голяма част от предлаганите промени са в посока ограничаване на „сивата“ икономика, което заслужава одобрение и подкрепа.

След внимателен преглед на предложените изменения и допълнения на данъчните закони за 2017 г. АИКБ дава следното становище.

Пълният текст на документа може да изтеглите ТУК.

С доказателства настояваме Министерския съвет да преразгледа решението

2016-09-09-SSI

Днес, 9 септември 2016 г., национално представителните организации на работодателите (НПРО) изпратиха писмо до г-н Бойко Борисов – министър-председател на Република България, г-н Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), и г-жа Зорница Русинова – министър на труда и социалната политика, член на НСТС, във връзка с установените неотстраними пороци в представените от Съюз за стопанска инициатива (ССИ) доказателства, при кандидатстването им за представителна на национално равнище организация на работодателите.

Експерти от представителните на национално равнище организации на работодателите в България, изготвиха анализ, на основа на предоставена от МТСП информация (по реда на чл. 2, във връзка с чл. 25 и чл. 26 от Закона за достъп до обществена информация). Анализът изясни и открои непреодолими несъответствия с изискванията на нормативната уредба в документите, представени от ССИ. Направените безспорни изводи сочат, че ССИ не отговаря на критериите за представителност по закон.

Посочените пороци (а и не само те) не будят никакво съмнение, че ССИ няма качеството на реален изразител на интересите на работодателите в България, което е пречка за постигане на нормален и адекватен социален диалог. В резултат на това ръководствата на национално представителните организации на работодателите настояват да бъде направена повторна проверка на представителността на ССИ и очакват длъжностните лица, които са си позволили да заблудят Министерския съвет, да бъдат санкционирани. Ако това не се случи, НПРО ще предприемат последващи действия.

„Предвид убедителните доказателства за отсъствието на представителност на ССИ, ние, представителните на национално равнище организации на работодателите, не приемаме ССИ за представителна и настояваме организацията да не бъде допускана до тристранния и двустранния диалог на национално равнище“, се казва в писмото на НПРО до институциите.

Писмото до Министерския съвет и МТСП, както и доказателствата към него, са публикувани ТУК. За повече информация вижте и пълния текст на приложеното прессъобщение.

1 23 24 25 26 27 29