Категория: Събития

Годишните награди „Икономика на светло“ ще бъдат връчени на 30 юни

2016-IkonNaSvetlo

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви началото на номинациите за годишните награди „Икономика на светло“ за 2015 г., които ще бъдат връчени на предстояща церемония на 30 юни 2016 г.

Целта на ежегодния и добил вече популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Призът „Икономика на светло“ за 2015 г. ще се присъди в три категории:
• За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата.
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване на бизнес средата.
• За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция.
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики и т.н.
• За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи за нетърпимост към неформалната икономика.
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор).

Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло“ и медиите. Вижте за повече информация приложеното ПИСМО и изтеглете ТУК формуляра за номиниране.

Срокът за изпращане е до 20.05.2016 г.

Национална кампания „Великден за всеки“ под патронажа на омбудсмана на Република България

maia_manolova-716х303

На 3 април 2016 г. официално започва Националната кампания „Великден за всеки“ – „Дари празник на баба и дядо“, която се провежда под патронажа на омбудсмана на Република България.

Инициативата е насочена към традиционно най-бедните членове на обществото ни – пенсионерите. Идеята е да се наберат средства за най-нуждаещите се, с които да се купят ваучери за храна, всеки на стойност 20 лв. С тях притежателите им ще могат да пазаруват в 5,000 магазина в цялата страна. Ваучерите ще бъдат раздадени по предварително уточнени поименни списъци, предоставени от пенсионерските клубове в страната.

Средствата се набират по банкова сметка в СИБАНК, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, като титуляр е Българският червен кръст (БЧК).

IBAN: BG03BUIB98885029906100
Банков код: BUIBBGSF 

или със SMS на кратък номер 1255 (на стойност 1 лв., освободен от ДДС).

Изрично условие на кампанията е при попълване на платежните нареждания да се посочва и общината, за която е предназначено дарението. Партньори на „Великден за всеки“ са: БЧК, Национален алианс за работа с доброволци (НАРД), Националното сдружение на общините, „Български пощи“, неправителствени и работодателските организации, с медийната подкрепа на БНТ, БНР, Дарик радио, Нова ТВ и Агенция „Фокус“.

Повече информация за кампанията ще намерите в приложеното писмо.

Нужни са регламенти, а не директиви

2016-March25-001

На днешното заседание на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България се проведе дискусия на тема „Повишаване на ефективността на политиките на ЕС в подкрепа на малките и средните предприятия (МСП)“. В дискусията взе участие Мариета Захариева, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП и експерти от нейния екип.

В рамките на дискусията, НС на АИКБ очерта основните проблеми, с които се сблъскват малките и средни предприятия у нас и в ЕС, а именно:

1. Нужда от насърчаване на предприемачеството и утвърждаване на позитивен имидж на предприемачите.
2. Необходимост от подобряване на регулацията, намаляване на административните прегради и прилагане на практика на принципа „мисли първо за малките“.
3. Липса на квалифицирана работна ръка.
4. Затруднен достъп до финансиране.
5. Нисък таван на държавните помощи за всички дейности, независимо от вида на фонда, вместо да се прави подходящото за МСП разграничение и отделни тавани за обучение на персонал и за закупуване на оборудване.
6. Проблеми при намирането на пазари и клиенти, особено когато става въпрос за износ.
7. Ниска конкурентоспособност сред преобладаващата част от МСП, като до голяма степен това се дължи на липсата на бизнес компетентност, знания и умения у предприемачите. Често това е и причината за краткия живот на фирмите.

На фона на очертаните проблеми бяха разисквани възможностите за тяхното преодоляване, като бяха формулирани конкретни предложения за подобряване достъпа на МСП до фондовете на ЕС чрез опростяване на правилата, процедурите и проверките при кандидатстването и изпълнението на проектите. Беше обоснована и необходимостта от прецизиране на дефиницията за МСП. По отношение на цялостната политика за насърчаване на МСП и предприемачеството, бяха отправени препоръки за намаляване на административната тежест за тези предприятия, осигуряване на кадри с подходяща квалификация, подкрепа за работа на международните пазари.

Според АИКБ е необходимо въвеждане на политики, валидни за всички страни-членки, насочени към опростяване и улесняване на достъпа до финансови инструменти, подобряване на достъпа до информация на МСП за възможностите за кредитиране, включително чрез обща информационна база, осигуряване на евтин достъп до консултантски услуги и възможности за оздравяване на предприятията, които имат потенциал за развитие.

В заключение членовете на НС се обединиха около мнението, че най-добрият начин да се повиши ефективността на политиките на ЕС по отношение на МПС е регулацията да става чрез регламенти, а не чрез директиви, за да не се допуска опорочаване при прилагането им на практика у нас.

Още една браншова организация се вля в редиците на членовете на АИКБ – това е Българската асоциация на ПР Агенциите. Освен нея, за членове бяха приети и фондация „Интерактивна България“, сдружение „Център за независим живот“ и „ЕКСО Консултинг“ ЕООД. Така АИКБ утвърди авторитета си на най-динамично развиващата се работодателска организация, покриваща най-много икономически дейности.

Вижте ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от днешното заседание.

Среща със Съюза на производителите и предприемачите на Туркменистан

2016-March17-Velev

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев се срещна с ръководителя на международния отдел на Съюза на производителите и предприемачите на Туркменистан Нурмухаммет Оразов.

Обсъдени бяха възможности за сътрудничество между организациите, както и перспективите за съвместни инвестиции на българския и туркменистанския бизнес в азиатската държава. В качеството си на ротационен председател на Международния координационен съвет на организацията на работодателите (МКСОР) г-н Велев отправи покана към Съюза на производителите и предприемачите на Туркменистан за членство в МКСОР.

Предложението беше посрещнато с голям интерес и бяха очертани следващите стъпки за осъществяването му.

Наше участие в изслушване на позиции по Зелената книга

2016-March2-M-Angelova-big

Главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и заместник-председател на групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) д-р Милена Ангелова и председателят на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ) г-жа Даниела Пеева участваха в организираното на 2 март 2016 г. от Европейската комисия (ЕК) публично изслушване, в рамките на което заинтересовани страни от цяла Европа споделиха своите позиции по Зелената книга за финансовите услуги на дребно с представители на водещите европейски институции. На изслушването присъства и комисар Джонатан Хил.

Зелената книга за финансовите услуги на дребно „Повече продукти, по-голям избор и по-добри възможности за потребителите и предприятията“ цели развиването на единен европейски пазар за дейности като застраховане, заеми, плащания, текущи и спестовни сметки и други инвестиционни продукти на дребно. Тя е част от изпълнението на Плана за действие за постигане на единен европейски капиталов пазар – тема, в чието обсъждане на европейско и на национално равнище АИКБ и АДВИБ участват активно.

Европейската комисия отбеляза качествените експертни мнения, предоставяни от двете организации и поиска допълнителни разяснения от експерти на АИКБ в областта на зелените облигации, както и за прецизиране на обхвата на зададените в Зелената книга въпроси по отношение на застраховането.

В рамките на изслушването, д-р Ангелова и г-жа Пеева застъпиха тезата, че въпреки известния напредък, постигнат с публикуването на Директивата за ипотечните кредити и Директивата за разплащанията, много от проблемните области, идентифицирани на основа на публикуваната през 2007 г. Зелена книга за финансовите услуги на дребно, остават нерешени. Ето защо, те призоваха Комисията за по-амбициозни и решителни действия, които да доведат до разрешаване на предизвикателствата, които:
• От страна на предлагането са свързани с: различията между националните законодателства и данъчни системи; идентифицирането на клиентите и произхода на средства; затруднения при оценка на активите и на обезпеченията;
• От страна на търсенето са свързани с: нееднаква ефективност на прилагане на европейското право в страните–членки; езикови бариери; нееднакво разпространение на механизмите за извънсъдебно уреждане на споровете.

Зелената книга дава възможност да се обсъдят на национално и общоевропейско ниво начините пазарът на финансови услуги на дребно да стане по-отворен и да се осигурят по-добри резултати както за потребителите, така и за фирмите, предлагащи такива услуги, като им се гарантира достъп до информация и защита. Целта е да се улеснят доставчиците да предлагат финансови услуги на дребно извън рамките на държавата, в която е седалището им, всеки потребител да може да купува такива услуги във всяка една от държавите в ЕС, а гражданите да могат да прехвърлят закупените вече финансови продукти от една страна в друга, когато се преместват поради смяна на работа, пенсиониране или други причини.

Текст (на български, както и на други езици, в различни формати) на Зелената книга за финансовите услуги на дребно „Повече продукти, по-голям избор и по-добри възможности за потребителите и предприятията“ може да изтеглите ТУК.

Вижте и пълния текст на ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от днес, 2 март 2016 г.

В Стара Загора изразиха удовлетворение от търсенето на нови подходи

2016-Feb26-StZag1

Днес, 26 февруари 2016 г. преди обяд заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев и изпълнителният директор Добрин Иванов се срещнаха с представители на бизнеса от област Стара Загора.

Участниците в срещата се запознаха с постиженията на АИКБ в полза на българския бизнес през последната година. Набелязаните цели и приоритети за следващия период бяха посрещнати с одобрение от присъстващите. Местните предприемачи споделиха проблемите, с които се сблъскват и припознаха голяма част от тях в предвидените дейности на Асоциацията за тази година.

Пред предприятията в областта бяха представени Оперативните програми за новия програмен период, както и индикативните програми за отваряне на процедурите за кандидатстване през 2016 г., като им бяха разяснени с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Присъстващите се запознаха с отворените и предстоящи за кандидатстване процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Инициатива за малки и средни предприятия“, „Наука и образования за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.

Представителите на бизнеса в област Стара Загора изразиха своята удовлетвореност от провеждането на подобни срещи. По този начин те придобиват усещането за грижа и чуваемост по отношение на техните проблеми. В заключение беше подчертана важността на сътрудничеството на предприемачите в страната с най-динамично развиващата се работодателска организация – АИКБ, тъй като това сътрудничество дава гаранция за търсене на многостранни подходи за преодоляване на пречките пред бизнеса и създаване на условия за оптимално икономическо развитие.

Ямбол също оценява сътрудничеството с АИКБ

2016-4March-web

На 25 февруари 2016 г. заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев и изпълнителният директор Добрин Иванов се срещнаха с представители на бизнеса от област Ямбол.

Те представиха постигнатото от Асоциацията в полза на българския бизнес през последната година, както и набелязаните цели и приоритети за следващата. Местните предприемачи изразиха одобрението си за планираните дейности и поставиха за обсъждане проблеми, с които се сблъскват.

Пред предприятията в областта бяха представени Оперативните програми за новия програмен период, както и индикативните програми за отваряне на процедурите за кандидатстване през 2016 г., като им бяха разяснени с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Участниците в срещата се запознаха с отворените и предстоящи за кандидатстване процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Инициатива за малки и средни предприятия“, „Наука и образования за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.

Представителите на предприятията от област Ямбол оцениха високо важността на развитието на сътрудничеството си с АИКБ. Чрез най-динамично развиващата се национално представителна работодателска организация те имат възможност да потърсят решение на проблемите си, като ги поставят за обсъждане на най-високо равнище. Такова партньорство е сигурен инструмент за постигане на успехи в подобряване на бизнес средата и премахването на административните пречки пред българските предприемачи.

Предприемачите в Стара Загора очакват инициативи за подобряване на бизнес климата

HotelCity_StZag1

Информационна среща, на която ще бъдат дискутирани инициативи за подобряване на бизнес климата в България, както и възможности за финансиране на бизнеса по новите оперативни програми за периода 2014-2020 г. ще се състои на 26 февруари 2016 г. (петък) от 10:30 часа (регистрация в 10:00 часа), в гр. Стара Загора, хотел „Сити“ (бул. „Патриарх Евтимий“ №23), зала „Сити1“.

Срещата е подготвена от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), най-широко представителната на национално равнище организация на работодателите.

За повече информация вижте приложената ПРОГРАМА, изтеглете поканата ТУК и потвърдете участието си на:

тел.: 02/963 37 52; факс: 02/963 37 56
e-mail: s.ivanova@bica-bg.org; bica@bica-bg.org
Лице за контакт: Светла Иванова

Информационна среща-дискусия в Кърджали на 17 февруари

хотел-устра-2

АИКБ Ви кани на среща, на която ще бъдат дискутирани инициативи за подобряване на бизнес климата в България, както и информация за финансиране по новите оперативни програми за периода 2014 – 2020 г. Експерти ще представят ползите и възможностите за кандидатстване на българските индустриални предприятия по:
• Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020;
• Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020;
• Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020;
• Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020;
• Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Срещата ще се състои на 17 февруари 2016 г. (сряда) от 10:30 ч. (регистрация в 10:00 часа), в гр. Кърджали, хотел „Устра“ (ул. „Генерал Делов“ №1), Конферентна зала. Молим да потвърдите Вашето участие в срок до 15 февруари 2016 г. на:
тел.: 02/963 37 52; факс: 02/963 37 56
e-mail: s.ivanova@bica-bg.org; bica@bica-bg.org
Лице за контакт: Светла Иванова
Вече 20 години АИКБ работи в полза на българския бизнес. Нашите усилия са насочени към:
• Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;
• Ограничаване и превенция на неформалната икономика;
• Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството;
• Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;
• Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес;
• Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България;
• Развитие на човешките ресурси;
• Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

Кръгла маса: „Устойчива работоспособност и разширяване на възможностите за трудова реализация – предизвикателства и насоки за реформа“ – 26 януари 2016 г.

IMG_5970

На проведената кръгла маса Асоциация на индустриалния капитал в България, Конфедерация на независимите синдикати в България, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Националния осигурителен институт и редица други институции и организации дадоха основата и старта на насоките за реформиране на системите за експертизата на здравното състояние и на работоспособността, като бяха идентифицирани: проблемите на трудовия пазар, произтичащи от застаряващата работна сила, високото ниво на заболеваемост и инвалидизация на работещите; намаляване на конкурентоспособността на страната вследствие на нереформирани критерии за установяване на трудоспособността; проблемите на експертизата на работоспособността и превенцията на здравето при работа.

Броят пенсии за инвалидност е нараснал в пъти за 15 години. Асоциация на индустриалния капитал в България предлага вариант, при който човек да има право на частична инвалидна пенсия. „Когато човекът може да работи на половин работен ден, ако може да работи, три до шест часа, той получава частична инвалидна пенсия и бива назначаван на половин работен ден“, каза председателят на АИКБ г-н Васил Велев, който даде примери с Германия. „За нас като работодатели и изрядни данъкоплатци е важно събраният обществен ресурс да се разходва ефективно. Също така е важно да се съхрани работоспособността на работниците, а увредените да се рехабилитират, защото хората са ни скъпи, а те намаляват. Миналата година имаше експертен дебат по пенсионната реформа и ред промени в законодателството бяха съгласувани със социалните партньори. Постигна се един баланс, направиха се взаимни компромиси и този първи етап на реформата е факт, относно възрастта за пенсиониране, стажа, осигуровките и др. Въпросът с медицинската и трудовата експертиза (с инвалидните пенсии) остана като втори етап на пенсионната реформа, който да се проведе. С тази кръгла маса се дава старт на тази обществена дискусия за посоките и целите на тази реформа.“

Министърът на здравеопазването г-н Петър Москов и заместник-министърът на труда и социалната политика г-н Гълъб Донев представиха в аванс концепция на здравното и социалното министерство за реформа в системата на ТЕЛК. В концепцията за новата система е заложено още при категорична експертиза, че даден човек не може да се възстанови от увреждането си, да му се издава пожизнено експертно решение. Очаква се в четвъртък вицепремиерът Ивайло Калфин да представи официално всички предложения. Държавата ще проведе процедура за закриване на ТЕЛК-вете и разделя освидетелстването на хората с увреждания на две – медицинска експертиза и преценка относно годността им за определена работа. Предвижда се създаването на нов вид комисия от лекари, които ще преценяват вида на увреждането, както и втори вид комисия от експерти, които ще търсят начин да осигурят работа на съответния човек. Вместо ТЕЛК, нови комисии от лекари с различни специалности в определен брой болници в цялата страна ще преглеждат хората с увреждания, обясни д-р Москов. Това ще става по ясен справочник с точни класификатори на Световната здравна организация, по които хората ще получават навременна и бърза медицинска експертиза за вида и степента на увреждането, каза министърът. Лекарите в тези комисии ще имат право да работят и като специалисти в лечебно заведение, но задължително ще трябва да отговарят на изисквания за стаж и опит, за да правят медицинската експертиза. Данните от нея ще бъдат изпращани по електронен път до второто ниво – за непълнолетните и пенсионерите това са дирекциите „Социално подпомагане“, които ще преценяват какви социални помощи да отпуснат, а за хората в работоспособна възраст това ще е новата Комисия за експертиза на намалена работоспособност. Тя ще преценява дали човек може да продължи на сегашната си работа, или може да изпълнява друга работа, обясни г-н Гълъб Донев. Обмисля се и премахването на инвалидната пенсия, ако човек работи на пълен работен ден, тъй като пенсията е заместващ доход. „Ако човекът може да изпълнява същата работа, би следвало да получава интеграционни и други добавки за това да може да се социализира по-добре, да може отново да работи, а не да се търси вариантът автоматично с отпускане на пенсия“, обясни Донев.

Работодателски организации от своя страна предлагат въвеждане на частична пенсия за инвалидност, която да се отпуска, ако човекът с увреждане не е способен да работи на пълен работен ден. Ако обаче може и получава пълна заплата, той да няма право на пенсия, предвижда идеята. Новата система трябва да заработи от следващата година и няма да се прилага за хората в заварено положение.

Провеждането на кръглата маса бе изключително важно тъй като постави основите и очерта облика на посоките и целите на реформата за устойчивата работоспособност и разширяване на възможностите за трудова реализация.

Презентация на Асоциация по трудова медицина, колективен член на АИКБ

Презентация на Министерство на труда и социалната политика

Презентация на Националния осигурителен институт

Изказвания на участниците в кръглата маса

Снимки от кръглата маса

1 23 24 25 26 27