Категория: Събития

Подкрепа за инициативата на ЕС, ЕК и Европейските социални партньори

2016-July6-CEEP-GA

Европейските социални партньори, съвместно с Главна дирекция «Заетост, социални въпроси и включване» на Европейската комисия представиха на 5 юли 2016 г. в Брюксел възможностите за засилване и насърчаване на социалния диалог в Европа.

Една година след обявяването на нов старт на социалния диалог от страна на председателя на ЕК г-н Юнкер, европейските социални партньори обединиха своите усилия, за да очертаят насоките как посредством по-пълно ползване на възможностите на социалния диалог да бъде насърчен икономическия растеж и разкриването на нови работни места в Европа. Във форума взеха участие и представители на националните правителства и социални партньори от страните – членки.

Д-р Милена Ангелова, заместник-председател на СЕЕР и главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България фокусира своето изказване върху подобряването на участието на социалните партньори в процеса на формулиране и реализиране на политики на европейско равнище. Тя подчерта, че необходимо условие за това е социалните партньори да бъдат консултирани по всички въпроси, имащи отношение към създаването на заетост – като например определянето на макроикономическата прогноза на ЕС и по-активно участие при вземането на решения в рамките на Европейския семестър. Подчертана беше необходимостта националните социални партньори да бъдат включвани активно и ефективно в решенията по националните макроикономически рамки и бюджетни прогнози, както и да се отчита реално тяхното мнение при определянето на минималните равнища на заплащане. Важна област на участие както на европейските, така и на националните социални партньори, са решенията по инвестиране на средствата от Европейския социален фонд и формулирането на национални политики за насърчаване на заетостта, където определено следва да се работи още за по-пълното възприемане на съвместните позиции на социалните партньори от страна на държавата.

Повече информация за конференцията може да намерите ТУК.

Среща с ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм

2016-1July-MKSOR-P.Kqnev

Взаимодействието между законодателната власт и бизнеса обсъдиха членовете на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) и ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм в 43-то Народно събрание.

Членовете на МКСОР, чийто ротационен председател за 2016 г. е Асоциация на индустриалния капитал в България, се срещнаха с ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм на 43-то Народно събрание. Председателят на Комисията г-н Петър Кънев запозна гостите с начина, по който тя функционира. Той изрази съжаление, че поради служебна ангажираност не е успял да участва във вчерашната международна кръгла маса „Икономика на светло“, но подчерта важността на темата и сподели, че с интерес се е запознал с актуалното число на Композитния индекс „Икономика на светло“.

Заместник-председателят на Комисията г-жа Даниела Савеклиева акцентира на привлекателността на България като туристическа дестинация и подчерта стремежа и усилията на Комисията да бъде полезна на бизнеса.

Г-н Александър Шохин, председател на Руския съюз на индустриалците и предприемачите сподели мнение, че дори да има някакви политически несъгласия, е нужно да бъде постигната синхронизация между Русия и Европейския съюз по редица технически въпроси, засягащи бизнеса.

Членовете на МКСОР се включиха активно в дискусията, като споделиха опита на страните си във взаимодействието между законодателната власт и бизнеса. Сред разискваните теми бяха още начина, по който се прави оценка на въздействието на даден законопроект, преди да бъде приет, както и ролята и мястото на малките и средни предприятия в икономиката на страните и възможността й да въздейства върху политиките.

Членовете на МКСОР имаха възможност да разгледат парламентарната сграда и дори да наблюдават на живо част от днешното пленарно заседание.

АИКБ обедини позициите на работодателски организации

2016-30June-MKSOR

АИКБ обедини позициите на работодателски организации от Централна и Източна Европа и Азия за борба със сивия сектор в 15 страни. Това се случи на 8-то Общо събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), проведено на 30 юни 2016 г. в София.

Заседанието беше ръководено от председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) г-н Васил Велев, в качеството му на ротационен председател на Съвета. В МКСОР членуват 18 работодателски организации от 15 страни в Централна и Източна Европа и Азия – Азербайджан, Армения, Беларус, България, Грузия, Естония, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Русия, Украйна и Унгария.

Участващите в събранието единодушно приеха Декларация, в която призовават правителствата на своите страни да предприемат решителни мерки за борба със сивата икономика и за насърчаване и подкрепа на светлия бизнес. Това решение бе естествено продължение на проведените по-рано сутринта дискусии в рамките на Международната кръгла маса „Икономика на светло“.

Общото събрание на МКСОР се обяви за задълбочаване на търговските отношения между всички представени на срещата страни и взе решение да проведе следващото си заседание съвместно с представители на европейските работодателски организации, членуващи в Европейския център на предприятията с държавно участие и оказващи услуги от общ интерес СЕЕР в Брюксел.

Присъствието на представители на международния бизнес на толкова високо ниво беше повод за българските институции да представят възможностите за инвестиции у нас. Презентация на тема «Преимуществата на България като инвестиционна дестинация» направи изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции г-н Стамен Янев, а за София като привлекателно място за международни инвестиции говори г-н Пламен Църноречки, изпълнителен директор на Столичната агенция за приватизация и инвестиции.

В качеството си на домакин на събитието г-н Васил Велев изнесе пред членовете на МКСОР презентация на тема «20 години Асоциация на индустриалния капитал в България – преодолени предизвикателства и постигнати резултати за подобряване на бизнес климата в България. Тенденции при социалния диалог в България и в Европейския съюз», която бе посрещната с много голям интерес от присъстващите. Те бяха запознати с историята, постиженията и приоритетите на най-представителната работодателска организация в България и значимото й присъствие в обществено-икономическия живот в страната.

За ротационен председател на МКСОР за 2017 г. единодушно бе избран г-н Гагик Макарян, председател на Републиканския съюз на работодателите на Армения.

„Икономика на светло“: България споделя своя опит

AIKB_~12

На 30 юни 2016 г. в София Хотел Балкан се проведе Международна кръгла маса „Икономика на светло“. Важността на тази толкова чувствителна за българското общество тема бе подчертана от изключително високото присъствие на представители на българското правителство, прокуратурата, държавните институции, социалните партньори, гражданското общество, академичната общност и медиите.

Международната бизнес общност бе представена от членовете на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), в който членуват 18 работодателски организации от 15 страни от Централна и Източна Европа и Азия, и чийто ротационен председател тази година е Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Премиерът г-н Бойко Борисов изрази дълбоката си лична съпричастност към темата, тъй като сивата икономика засяга много сфери, генерира корупция и рефлектира пряко върху социалното благоденствие на всеки български гражданин. Премиерът очерта постигнатите през последната година успехи в борбата със сенчестия сектор като акцентира върху мерките срещу контрабандата с цигари. Той очерта трудния път, който правителството е изминало, за да координира действията на всички институции за изсветляване на икономиката. Методичните ежедневни усилия в това отношение са дали осезаеми резултати като само за тази година приходите в бюджета са се повишили с един милирд и четиристотин милиона лева повече в сравнение с миналата година. Премиерът подчерта особеното си задоволство, че тези добри резултати са постигнати на фона на световна икономическа криза и отбеляза, че генерираните бюджетни приходи са позволили да се направят инвестиции за подобрение на инфраструктурата.

Министърът на финансите г-н Владислав Горанов представи предприеманите мерки в борбата с неформалната икономика от страна на Министерство на финансите през изминалата година. „Положихме сериозни усилия за повишаване на събираемостта на приходите и предприехме редица действия за това, на първо място законодателни“ – подчерта в началото на изказването си той. Министърът на финансите очерта конкретно постигнати резултати по отношение на фискалната дисциплина и поставените високи стандарти за данъчна прозрачност. В заключение той отбеляза важността на създаването на по-конкурентна среда и подобряването на качеството на правене на бизнес като основни фактори в борбата с неформалната икономика.

Министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова очерта разискваните проблеми в светлината на легализирането на пазара на труда. Тя изреди постигнатите успехи на министерството по отношение на спада на безработицата и ръста на заетостта, както и в реформата на трудовата експертиза. Министър Русинова заключи, че вижда бъдещата устойчивост на постигнатите успехи в светлината на партньорство, диалог и конкретни предложения в сферата на законодателството, за да се прекратят напълно сивите трудови практики.

Г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България представи мерките, предприемани от страна на Прокуратурата за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Г-н Цацаров подчерта, че в последно време се наблюдава добро взаимодействие на институциите, свързани с борбата със сивата икономика. Той подчерта, че отношение към този проблем има не само прокуратурата като част от съдебната система, но и търговското правосъдие, което трябва да бъде прозрачно и предвидимо, за да гарантира нормална среда за съществуване на бизнеса.

Проф. д-р Стефан Петранов представи новата стойност за 2015 г. на показателя за измерване на светлата икономика в България – Композитен индекс „Икономика на светло“. Той обяви, че през 2015 година стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“ е най-висока до момента от началото на изчисляването му – 69.14. Тази висока стойност на светлата част от икономиката отразява не само обективни положителни явления и процеси, които се отчитат от статистическия подиндекс, но и положителна промяна в оценките на бизнеса и работниците и служителите за динамиката и дела на неформалната икономика, което се отчита от социологическия подиндекс на Композитния индекс.

Основните причини за положителните тенденции в изменението на Композитния индекс „Икономика на светло“ през 2015 г. са две групи:
 Вътрешни:
• Връщане към политическата стабилност – приключи периодът на несигурност, през който управляваха три правителства, едно от които – служебно и се проведоха избори за европейски и български парламент. Създадено беше относително устойчиво парламентарно мнозинство;
• Финансовата стабилност – отшумява банковата криза след фалита на Корпоративна търговска банка;
• Предприети са редица мерки за подобряване на бизнес средата в страната и за ограничаване на „сивата“ икономика;
 Външни:
• Стихване на истерията около дълговата криза в Гърция и възможността за „Грекзит“;
• Сключването на вторите Мински споразумения и относителното затишие на бойните действия в Източна Украйна – Донецка и Луганска област;
• Известни признаци за излизане от икономическата криза в ЕС и в България, увеличаване на обема на износа.

Председателят на АИКБ г-н Васил Велев отбеляза, че борбата със сивата икономика е основен приоритет на българската държава, на социалните партньори и на всички активни представители на гражданското общество. Същевременно, неформалната икономика е сериозен проблем от световен мащаб, с преодоляването на който са ангажирани както политици, така и бизнес организации на международно ниво. Г-н Велев очерта методичните усилия, които АИКБ полага в борбата със сивия сектор и сподели, че тази тема ще бъде сред приоритетите на Асоциацията и през следващата година. Една от най-популярните и резултатни инициативи в тази насока са ежегодните награди „Икономика на светло“, които АИКБ връчва. По-късно тази вечер на тържествена церемония ще бъдат обявени победителите за 2015 г.

Гледната точка на чуждестранните представители по темата изразиха г-н Александър Шохин, президент на Руския съюз на индустриалците и предприемачите и г-н Гагик Макарян, председател на Републиканския съюз на работодателите на Армения. Тезите, които те застъпиха в дискусията, бяха поредното доказателство, че сивата икономика е международен проблем и че няма разлика в оценката й като негативен фактор, оказващ пагубно влияние върху бизнес-средата в международен мащаб.

Участниците в Международната кръгла маса „Икономика на светло“ се обединиха около тезата, че пораженията, които сивият сектор нанася, са безспорни – изкривява конкурентната среда, ощетява бюджета, подкопава обществените системи – на здравеопазването, на образованието, пенсионната, оказва негативно влияние върху икономическия растеж и разкриването на нови работни места. Предприемането на адекватни и целенасочени действия за ограничаване на сивите практики и стимулиране на изрядно, законно поведение от страна на стопанските субекти и гражданите изисква устойчива промяна в обществените нагласи и е възможно само при целенасочени и координирани действия на държава, социални партньори и всички заинтересовани страни, включително и на международно ниво.

За повече информация вижте следните материали от Международната кръгла маса:

– Динамика на Композитния индекс „Икономика на светло“;

– Доклад за Композитния индекс „Икономика на светло“ за 2015 г.;

– Презентация за актуализация на Композитния индекс „Икономика на светло“ за
2015 г.

Годишните награди „Икономика на светло“ ще бъдат връчени на 30 юни

2016-IkonNaSvetlo

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви началото на номинациите за годишните награди „Икономика на светло“ за 2015 г., които ще бъдат връчени на предстояща церемония на 30 юни 2016 г.

Целта на ежегодния и добил вече популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Призът „Икономика на светло“ за 2015 г. ще се присъди в три категории:
• За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата.
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване на бизнес средата.
• За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция.
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики и т.н.
• За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи за нетърпимост към неформалната икономика.
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор).

Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло“ и медиите. Вижте за повече информация приложеното ПИСМО и изтеглете ТУК формуляра за номиниране.

Срокът за изпращане е до 20.05.2016 г.

Национална кампания „Великден за всеки“ под патронажа на омбудсмана на Република България

maia_manolova-716х303

На 3 април 2016 г. официално започва Националната кампания „Великден за всеки“ – „Дари празник на баба и дядо“, която се провежда под патронажа на омбудсмана на Република България.

Инициативата е насочена към традиционно най-бедните членове на обществото ни – пенсионерите. Идеята е да се наберат средства за най-нуждаещите се, с които да се купят ваучери за храна, всеки на стойност 20 лв. С тях притежателите им ще могат да пазаруват в 5,000 магазина в цялата страна. Ваучерите ще бъдат раздадени по предварително уточнени поименни списъци, предоставени от пенсионерските клубове в страната.

Средствата се набират по банкова сметка в СИБАНК, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, като титуляр е Българският червен кръст (БЧК).

IBAN: BG03BUIB98885029906100
Банков код: BUIBBGSF 

или със SMS на кратък номер 1255 (на стойност 1 лв., освободен от ДДС).

Изрично условие на кампанията е при попълване на платежните нареждания да се посочва и общината, за която е предназначено дарението. Партньори на „Великден за всеки“ са: БЧК, Национален алианс за работа с доброволци (НАРД), Националното сдружение на общините, „Български пощи“, неправителствени и работодателските организации, с медийната подкрепа на БНТ, БНР, Дарик радио, Нова ТВ и Агенция „Фокус“.

Повече информация за кампанията ще намерите в приложеното писмо.

Нужни са регламенти, а не директиви

2016-March25-001

На днешното заседание на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България се проведе дискусия на тема „Повишаване на ефективността на политиките на ЕС в подкрепа на малките и средните предприятия (МСП)“. В дискусията взе участие Мариета Захариева, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП и експерти от нейния екип.

В рамките на дискусията, НС на АИКБ очерта основните проблеми, с които се сблъскват малките и средни предприятия у нас и в ЕС, а именно:

1. Нужда от насърчаване на предприемачеството и утвърждаване на позитивен имидж на предприемачите.
2. Необходимост от подобряване на регулацията, намаляване на административните прегради и прилагане на практика на принципа „мисли първо за малките“.
3. Липса на квалифицирана работна ръка.
4. Затруднен достъп до финансиране.
5. Нисък таван на държавните помощи за всички дейности, независимо от вида на фонда, вместо да се прави подходящото за МСП разграничение и отделни тавани за обучение на персонал и за закупуване на оборудване.
6. Проблеми при намирането на пазари и клиенти, особено когато става въпрос за износ.
7. Ниска конкурентоспособност сред преобладаващата част от МСП, като до голяма степен това се дължи на липсата на бизнес компетентност, знания и умения у предприемачите. Често това е и причината за краткия живот на фирмите.

На фона на очертаните проблеми бяха разисквани възможностите за тяхното преодоляване, като бяха формулирани конкретни предложения за подобряване достъпа на МСП до фондовете на ЕС чрез опростяване на правилата, процедурите и проверките при кандидатстването и изпълнението на проектите. Беше обоснована и необходимостта от прецизиране на дефиницията за МСП. По отношение на цялостната политика за насърчаване на МСП и предприемачеството, бяха отправени препоръки за намаляване на административната тежест за тези предприятия, осигуряване на кадри с подходяща квалификация, подкрепа за работа на международните пазари.

Според АИКБ е необходимо въвеждане на политики, валидни за всички страни-членки, насочени към опростяване и улесняване на достъпа до финансови инструменти, подобряване на достъпа до информация на МСП за възможностите за кредитиране, включително чрез обща информационна база, осигуряване на евтин достъп до консултантски услуги и възможности за оздравяване на предприятията, които имат потенциал за развитие.

В заключение членовете на НС се обединиха около мнението, че най-добрият начин да се повиши ефективността на политиките на ЕС по отношение на МПС е регулацията да става чрез регламенти, а не чрез директиви, за да не се допуска опорочаване при прилагането им на практика у нас.

Още една браншова организация се вля в редиците на членовете на АИКБ – това е Българската асоциация на ПР Агенциите. Освен нея, за членове бяха приети и фондация „Интерактивна България“, сдружение „Център за независим живот“ и „ЕКСО Консултинг“ ЕООД. Така АИКБ утвърди авторитета си на най-динамично развиващата се работодателска организация, покриваща най-много икономически дейности.

Вижте ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от днешното заседание.

Среща със Съюза на производителите и предприемачите на Туркменистан

2016-March17-Velev

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев се срещна с ръководителя на международния отдел на Съюза на производителите и предприемачите на Туркменистан Нурмухаммет Оразов.

Обсъдени бяха възможности за сътрудничество между организациите, както и перспективите за съвместни инвестиции на българския и туркменистанския бизнес в азиатската държава. В качеството си на ротационен председател на Международния координационен съвет на организацията на работодателите (МКСОР) г-н Велев отправи покана към Съюза на производителите и предприемачите на Туркменистан за членство в МКСОР.

Предложението беше посрещнато с голям интерес и бяха очертани следващите стъпки за осъществяването му.

Наше участие в изслушване на позиции по Зелената книга

2016-March2-M-Angelova-big

Главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и заместник-председател на групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) д-р Милена Ангелова и председателят на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ) г-жа Даниела Пеева участваха в организираното на 2 март 2016 г. от Европейската комисия (ЕК) публично изслушване, в рамките на което заинтересовани страни от цяла Европа споделиха своите позиции по Зелената книга за финансовите услуги на дребно с представители на водещите европейски институции. На изслушването присъства и комисар Джонатан Хил.

Зелената книга за финансовите услуги на дребно „Повече продукти, по-голям избор и по-добри възможности за потребителите и предприятията“ цели развиването на единен европейски пазар за дейности като застраховане, заеми, плащания, текущи и спестовни сметки и други инвестиционни продукти на дребно. Тя е част от изпълнението на Плана за действие за постигане на единен европейски капиталов пазар – тема, в чието обсъждане на европейско и на национално равнище АИКБ и АДВИБ участват активно.

Европейската комисия отбеляза качествените експертни мнения, предоставяни от двете организации и поиска допълнителни разяснения от експерти на АИКБ в областта на зелените облигации, както и за прецизиране на обхвата на зададените в Зелената книга въпроси по отношение на застраховането.

В рамките на изслушването, д-р Ангелова и г-жа Пеева застъпиха тезата, че въпреки известния напредък, постигнат с публикуването на Директивата за ипотечните кредити и Директивата за разплащанията, много от проблемните области, идентифицирани на основа на публикуваната през 2007 г. Зелена книга за финансовите услуги на дребно, остават нерешени. Ето защо, те призоваха Комисията за по-амбициозни и решителни действия, които да доведат до разрешаване на предизвикателствата, които:
• От страна на предлагането са свързани с: различията между националните законодателства и данъчни системи; идентифицирането на клиентите и произхода на средства; затруднения при оценка на активите и на обезпеченията;
• От страна на търсенето са свързани с: нееднаква ефективност на прилагане на европейското право в страните–членки; езикови бариери; нееднакво разпространение на механизмите за извънсъдебно уреждане на споровете.

Зелената книга дава възможност да се обсъдят на национално и общоевропейско ниво начините пазарът на финансови услуги на дребно да стане по-отворен и да се осигурят по-добри резултати както за потребителите, така и за фирмите, предлагащи такива услуги, като им се гарантира достъп до информация и защита. Целта е да се улеснят доставчиците да предлагат финансови услуги на дребно извън рамките на държавата, в която е седалището им, всеки потребител да може да купува такива услуги във всяка една от държавите в ЕС, а гражданите да могат да прехвърлят закупените вече финансови продукти от една страна в друга, когато се преместват поради смяна на работа, пенсиониране или други причини.

Текст (на български, както и на други езици, в различни формати) на Зелената книга за финансовите услуги на дребно „Повече продукти, по-голям избор и по-добри възможности за потребителите и предприятията“ може да изтеглите ТУК.

Вижте и пълния текст на ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от днес, 2 март 2016 г.

В Стара Загора изразиха удовлетворение от търсенето на нови подходи

2016-Feb26-StZag1

Днес, 26 февруари 2016 г. преди обяд заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев и изпълнителният директор Добрин Иванов се срещнаха с представители на бизнеса от област Стара Загора.

Участниците в срещата се запознаха с постиженията на АИКБ в полза на българския бизнес през последната година. Набелязаните цели и приоритети за следващия период бяха посрещнати с одобрение от присъстващите. Местните предприемачи споделиха проблемите, с които се сблъскват и припознаха голяма част от тях в предвидените дейности на Асоциацията за тази година.

Пред предприятията в областта бяха представени Оперативните програми за новия програмен период, както и индикативните програми за отваряне на процедурите за кандидатстване през 2016 г., като им бяха разяснени с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Присъстващите се запознаха с отворените и предстоящи за кандидатстване процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Инициатива за малки и средни предприятия“, „Наука и образования за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.

Представителите на бизнеса в област Стара Загора изразиха своята удовлетвореност от провеждането на подобни срещи. По този начин те придобиват усещането за грижа и чуваемост по отношение на техните проблеми. В заключение беше подчертана важността на сътрудничеството на предприемачите в страната с най-динамично развиващата се работодателска организация – АИКБ, тъй като това сътрудничество дава гаранция за търсене на многостранни подходи за преодоляване на пречките пред бизнеса и създаване на условия за оптимално икономическо развитие.

1 24 25 26 27 28 29