Категория: Събития

ПИСМО НА АОБР ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА Националната електрическа компания

item_itemitemnek

Следва пълният текст на писмото от Асоциацията на организациите на българските работодатели във връзка с търговията с електроенергия.


                  ДО

            Г-Н ПЕТЪР ИЛИЕВ,

            ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

            НЕК ЕАД

           

КОПИЕ

            Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА,

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

В края на миналата седмица бе обявен търг за продажба на електроенергия от НЕК ЕАД на платформата за двустранни договори на БНЕБ, организиран за 19 юни 2019 г. Срокът на доставка, както и обявените от продавача отклонения дават основания да предположим, че това е електроенергия, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт.

Като приветстваме решението тази електроенергия да бъде реализирана на свободен пазар, изразяваме несъгласие с начина, по който планирате това.

Становището на АОБР е, че такова голямо количество (потенциално над 390 МВт) при зададената стъпка от 98 МВт и възможностите за обезпечаване на бъдещи плащания със застраховка, ще породи бъдещи спекулации, тъй като ще бъде закупено от единствен купувач. При настоящите трудности в генерацията на електроенергия от въглища и скъпите емисионни квоти, ако и допълнително се създадат условия за концентрация, респективно контролирано ограничено предлагане, пазарът ще изпитва хроничен недостиг на електроенергия, а цените биха били лесно манипулируеми.

Впрочем, именно за да се избегнат подобни рискове, Народното събрание прие законодателни промени, обезпечаващи реализацията на електроенергията, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт на свободен пазар. Мотивирайки решението си, законодателят ясно декларира, че цели пазарно определяне на цените и повече ликвидност на енергийната борса. Въпреки първоначалните намерения излизането на свободен пазар да стартира с началото на новия ценови период, за съжаление, това бе отложено с едно тримесечие. Следователно, до края на септември 2019 г. именно НЕК ЕАД ще се разпорежда с тази електроенергия.

Предвид всичко гореизложено, логично, рационално и пазарно адекватно е НЕК ЕАД да продава електроенергията, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт, изцяло на борсовия сегмент „Пазар ден напред“. Припомняме, че именно това е и сегментът, признат от ЕК и българското законодателство за определяне на референтна пазарна цена за изминали периоди. В допълнение, ако НЕК ЕАД адекватно структурира пакетни краткосрочни продукти – като седмични пикови продукти около 5МВт (следвайки, примерно, профила на малките фотоволтаични инсталации), продукти с различни (+) отклонения и т.н., малки обеми (кумулативно до 15-20%) могат да бъдат предлагани и на платформата за двустранно договаряне. Така ще се избегнат възможностите за пазарни манипулации, на каквито сме били нееднократно свидетели.

Становище по Законопроекта за публичните предприятия

full_tablet_2e914281-8e8a-4a4f-8675-5fa6e0294fa4

Следва пълният текст на становището на АИКБ относно Законопроект за публичните предприятия, № 902-01-27, внесен от Министерския съвет на 5 юни 2019 г. То е внесено и в Народното събрание, НСТС и Министерството на икономиката.


 

Изх. № 382/14.06.2019 г.

ДО

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ,

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Относно: Законопроект за публичните предприятия, № 902-01-27, внесен от Министерския съвет на 5 юни 2019 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕСЕЛИНОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя Законопроекта за публичните предприятия, № 902-01-27, внесен от Министерския съвет на 5 юни 2019 г.

Законопроектът е в синхрон с постигането на поставената национална цел – влизане във валутно-курсовия механизъм ERM II, като предпоставка за членство в еврозоната. Отразени са принципите на OИСР за корпоративно управление на държавните предприятия, което допринася за постигането на друга национална цел – присъединяването ни към ОИСР.

Приветстваме въвеждането на изискване за разработване на държавна политика в областта на публичните предприятия и механизъм за определяне на конкретни цели (финансови и нефинансови), както и предвиденото съдържание, в това число ролята на държавата в ръководенето на публичните предприятия, изпълнението на политиката,  ролята и отговорностите на министрите, упражняващи правата на държавата и другите държавни организации, участващи в изпълнението.

            Според АИКБ законът би се подобрил, ако се отразят следните препоръки:

 1. В Глава четвърта „Правомощия на държавата в публичните предприятия“, в чл. 17 да се предвиди мандатност при сключването на договори за възлагане на контрола с членовете на надзорния съвет, когато това е приложимо, и на договори за възлагане на управлението с членовете на съвета на директорите, както и да се разпишат реда и условията за предсрочно прекратяване на тези договори. Предвид важността на тези въпроси систематичното им място е по-скоро в закона, отколкото в правилника за прилагането му;
 1. В Глава пета „Изисквания към органите на управление и контрол и номиниране на кандидати“, в чл. 20 е предвидено подборът, номинирането и назначаването на членове на органи за управление и контрол в едноличните публични предприятия и определянето на кандидатите за заемането на тези длъжности в публичните предприятия, в които държавата е съдружник/акционер, да се уреждат в методика, приета от Министерския съвет. Според нас по-доброто решение е тези въпроси да бъдат уредени с висшия нормативен акт – законът, така както е предвидено в Закона за кредитните институции (Глава Втора);
 1. В Глава седма „Публично оповестяване“ в чл. 31 и следващите да възприеме режимът, предвиден в ЗППЦК (Глава шеста „а“ Разкриване на информация), като много по-детайлен и по тази причина отговарящ в по-висока степен на обществения интерес от разкриване на информация. Освен това и в израз дългогодишно отстояваната от нас принципна позиция за максимална прозрачност на дейността на публичните (държани и общински) предприятия, така ще се постигне пълно уеднаквяване с режима, прилаган за публичните частни предприятия.

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

law_changes_accounting-1024x697

Следва пълният текст на становище на АИКБ по Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, No 902-01-22, внесен от Министерския съвет на 22 май 2019 г.


Изх. № 379/12.06.2019 г.

 

ДО

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

НА 44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

 

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от Министерският съвет, № 902-01-22/22.05.2019 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

Законопроектът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК), внесен от Министерският съвет, № 902-01-22/22.05.2019 г. наред с множеството промени, обосновани с въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз предвижда необоснована административна тежест за бизнеса.

В тази връзка изразяваме становище и правим предложения, както следва:

 1. 1. Според нас обхватът по отношение на лицата, задължени да прилагат разпоредбите на законопроекта, е прекомерен и създава твърде голяма административна и финансова тежест за бизнеса. На практика задължени да изготвят документация за трансферно ценообразуване (местно и обобщено досие) по предложения законопроект са всички предприятия с балансова стойност на активите над 8 млн. лева и нетни приходи от продажби над 16 млн. лева, което предполага голям брой субекти. Поради тази причина предлагаме със законопроекта да отпадне административна и финансова тежест за микропредприятията, малките и средни предприятия, а с това и допълнителните разходи за тези лица, а задължени да изготвят документация за трансферно ценообразуване да са само големите предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, (т.е. тези предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:
 2. балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;
 3. нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;
 4. средна численост на персонала за отчетния период – 250 души),

които разполагат с необходимия административен и финансов капацитет да отговорят на нормативните изисквания.

Освен това, ако група предприятия са регистрирани и осъществяват дейност само на територията на Република България, за тях също възниква задължение да изготвят местно досие, но не възниква задължение за изготвяне на обобщено досие, тъй като те не са част от многонационална група предприятия. Следователно в конкретния случай (ако дружествата са част от група предприятия, регистрирани и осъществяващи дейността само на територията на Република България) тези дружества могат да бъдат освободени от изготвяне на документация за трансферно ценообразуване. Това е така, защото групата предприятия не са част от многонационална група и поради това липсва трансграничен елемент, водещ до прехвърляне на печалба в държава с по облекчен данъчен режим (по ниска ефективна данъчна ставка).

Поради това предлагаме чл.71б, ал.2 да се измени така:

(2) Алинея 1 не се прилага за:

 1. лицата, които към 31 декември на предходната година са микропредприятия, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.
 2. група предприятия, които не са част от многонационална група.
 1. Количествените прагове за изготвяне на местно досие, предвидени в §1, чл. 71б, ал. 5, т. 1 от законопроекта, са изключително ниски, което ще доведе до разширяване на случаите, при които се налага ползване от предприятията на високоспециализирани (и поради това скъпи) технически решения. Поради това предлагаме въвеждането на единен критерий – например стойността на сделката без данъка върху добавената стойност и акциз да превишава 2 млн. лева, а допълнителните критерии, предвидени в букви „а“ и „б“ да отпаднат.
 1. Съдържанието на местното и обобщено досие (чл. 71в и чл. 71г от законопроекта) изисква прекомерно изчерпателна и подробна информация, която не кореспондира с актуалното трансферно ценообразуване в международен план. В случая съдържанието на информацията в обобщеното досие за местни цели ще се отличава от тази в обобщеното досие на дружества в международна група. Това означава допълнителни разходи за изготвяне на отделно обобщено досие за групата специално за български цели. Поради това е необходимо съответствие на вътрешното право с актуалните приложими стандарти за трансферно ценообразуване. В тази връзка и в допълнение, намираме за удачно местното досие да реферира към обобщеното, за да може да се използват вече направени анализи досежно контролираните сделки в група.
 1. Срокът за изготвяне на документацията за трансферно ценообразуване (чл. 71д от законопроекта) е определен до 31 март на годината, следваща тази, за която се отнася. Според нас е по-удачно този срок да е по-дълъг – до 31 декември (алтернативно до 30 септември) на следващата година за предходната година. При положение, че предложеният със законопроекта срок (31 март) предхожда срока за публикуване на годишните финансови отчети, то за изготвянето на документацията за трансферно ценообразуване (местното досие) е необходима информация от годишни финансови отчети на аналогични предприятия (същите следва да бъдат оповестени до 30 юни на следващата година за предходната година). Така ще липсва надеждна информация за изготвянето на местно досие. 30 септември пък е срокът, в който данъкоплатците имат право да подадат коригираща данъчна декларация за облагане с корпоративен данък (чл. 75, ал. 3 ЗКПО), т.е. в рамките на този срок лицето, задължено да изготви документацията за трансферно ценообразуване, може да промени размера на облагаемия финансов резултат и дължимите данъци в България.
 1. Имуществената санкция за неизготвяне на местно досие (§11, предвиждащ изменение в чл. 278а, ал. 5-8), предлагана в размер от 0,5 до 1 на сто от общата стойност на сделките, за които е трябвало да бъде изготвена документация, е завишена значително и не съответства на тежестта на нарушението. Това е възможност за субективно отношение/прилагане на санкционна политика към бизнеса. По-удачно е в ал. 5 да се предвиди единен фиксиран (и разумен) размер на имуществена санкция.

10-ти юбилеен „Зелен форум“ на сп. „Мениджър”: Екообразование, Екоинтелигентност, Екопромяна

Zelen_Forum-1000x320

Днешната сложна и нестабилна екосреда изисква нова чувствителност и способност да разпознаваме скритата мрежа от връзки между човешката дейност и системите на природата и пресечните им точки. В отговор списание „Мениджър“ дава глас за едно устойчиво бизнес образование, вдъхновено от интелигентността на природата и от мъдростта и традициите.

На форума, който ще се проведе на 18 юни 2019 г. в галерия „Оборище“ от 13:00 часа, сп. „Мениджър“ ще събере визионери, които насърчават училищата да преподават и да моделират образование за устойчив бизнес и устойчиво развитие на общността. Лидери, които вярват, че екологична интелигентност, която предоставя способността да се учи от опита и да се справя ефективно с проблемите на околната среда, ще доведе до промени в различните индустрии и в индивидуалните действия и поведение на всеки жител на планетата.

ЩЕ БЪДАТ КОМЕНТИРАНИ СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

Управленски политики и най-доброто от европейския опит за възпитаване на екомислене, екокултура и екоинтелигентност.

Отношенията природа–бизнес: новата цивилизационна парадигма, която променя света.

Формирането на природозащитна култура и повишаването на общественото съзнание – от идеите към живота и трайното установяване на екообщности на регионално и местно ниво.

Поканени участници:

 • Нено Димов, министър на околната среда и водите;
 • Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката;
 • Тодор Чобанов, заместник-кмет на София по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”;
 • Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на „ЕКОПАК България“;
 • Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt;
 • Юлиан Попов, главен консултант на Европейската климатична фондация за Централна и Източна Европа;
 • Катерина Миланова, мениджър комуникации в „Загорка“;
 • Милена Стойчева, предприемач, изпълнителен директор на „Джуниър Ачийвмънт“.

Програма:

13:00 –13:30 Регистрация и кафе за добре дошли;

13:30 – 13:40 Откриване;

13:40 – 15:00 ПЪРВИ ПАНЕЛ – Дискусия на тема „Глобални и национални стратегии за устойчиво развитие. Бизнесът като основен партньор в тях и двигател на зелената икономика“;

15:00 – 15:20 Кафе пауза;

15:20 – 16:40 ВТОРИ ПАНЕЛ – Ролята на компаниите в създаването и налагането на екограмотност и екопромяна;

16:40 – 16:50 Закриване на събитието;

16:50 – 18:00 Коктейл.

Присъствието е само срещу регистрация, която можете да направите ТУК.

Покана за обучение на тема „Кадри за ефективна логистика“

nachalo

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Германо-Българската индустриално–търговска камара (ГБИТК)  Ви канят на обучение на тема „Кадри за ефективна логистика“ на 21.06.2019 г. от 11.00 часа в Икономическия университет, гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ 77, 9002 Варна.

Обучението цели да се подпомогнат фирмите с актуална информация и практически съвети как да се решат проблемите на бранша с недостига на квалифицирана работна ръка. За тази цел специалисти в областта на логистиката и практици ще споделят своята експертиза и опит по темата и ще информират участниците как по-ефективно да заздравят връзката бизнес – образование.

Подробна програма на събитието ще намерите в приложението.

Таксата за участие на членове на АИКБ и ГБИТК е 190 лв. без вкл. ДДС, а за нечленове 220 лв. без вкл. ДДС.

В цената са включени семинарни материали, напитки и работен обяд. Разходите по настаняване на участниците, ако има такива, са за сметка на самите участници. Обучението ще се проведе при достигане на минимален брой участници 10.

Регистрацията за обучението може извършите онлайн тук, като крайният срок за регистрация е 18.06.2019г.

За въпроси на Ваше разположение е Соня Банкова, ГБИТК, тел. 02/8163028.

АИКБ и кандидатът за евродепутат Мария Габриел обсъдиха „План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия за устойчива Социална Европа“

photo2-_1500

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и кандидатът за евродепутат Мария Габриел обсъдиха „План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия за устойчива Социална Европа“. Документът е изготвен от европейската секторна работодателска организация CEEMET, която дава работа на 49% от заетите в производството в ЕС. В началото на март, общото събрание на АИКБ подкрепи изцяло констатациите и предложенията в Плана.

„За избирателите позицията на кандидатите за депутати по „Плана от 10 точки“ със сигурност ще бъде много важен ориентир при взимането на окончателно решение за кого да гласуват. От европейската индустрия – от металообработването, машиностроенето, електрониката, ИКТ и свързаните с тях технологии зависи цялостното представяне на целокупната икономика на ЕС. Всички искаме значително  повишаване на средствата за образование, по-добро здравеопазване и по-високи пенсии. Въпросът е, че за да заделим тези средства, трябва да ги изработим. А това означава на първо място повишаване на производителността с общите усилия на управляващи, работодатели и работници“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

Г-н Велев подчерта, че европейският социален модел може да бъде поддържан само от конкурентоспособна в глобален план Европейска индустрия и припомни, че въпреки че в Европа живее 7% от световното население и се генерира 22% от световния БВП, 28-те страни-членки извършват 40% от социалните разходи в света. Той настоя за спешни мерки за справяне с недостига на работна сила в европейски мащаб чрез насочването на младите хора към образование и квалификация в сферата на точните науки, математиката, инженерството, цифровите технологии и превръщането на професионалното образование и обучение в най-предпочитана възможност за избор, включително чрез европейска матура по математика и европейски стипендии за дефицитни професии.

АИКБ от години алармира за все по-острия проблем с недостига на човешки ресурси и работи системно за привеждане на план-прием в България в съответствие с търсенето на пазара на труда, както и за повишаване на привлекателността на професии с ключово за конкурентоспособността на България значение и предотвратяването на изтичането на специалисти зад граница. Тези изключително важни реформи обаче ще дадат резултат едва след няколко години. От друга страна – демографската картина и тенденции ясно показват, че единственият реалистичен подход за справяне с дефицита е наемането на кадри от трети страни. За целта може да се издава т.нар. Българска карта /вместо Европейска Синя карта/, която да дава право за пребиваване и работа в страната за срок от 5 години. Наблегна и на необходимостта от конкретни решения за справяне с недостига на персонал в България, посредством улеснено издаване на разрешения за пребиваване и работа в страната чрез двустранни спогодби с трети страни и по-гъвкав пазар на труда.

Настоящият еврокомисар заяви пълната си подкрепа по голяма част от точките в Плана. По думите на Мария Габриел от изключително значение е ЕС отново да стартира работа по реиндустриализация на Европа, за да може да не изостава и да бъде конкурентна на САЩ, Китай, Русия и Индия. Тя се обяви и за по-малко регулации на ниво ЕС, като каза, че ще работи за създаване на повече регламенти и по-малко директиви.

Според работодателската организация консултацията с индустрията трябва да се превърне в естествен рефлекс на политиците на всички нива и да служи за намиране на решения за проблемите на реалната икономика и нейните компании. Това ще гарантира, че те са годни за глобална конкуренция и осигуряват качествени работни места, финансирайки социална Европа. Специално внимание в дискусията беше отделено и на необходимостта от насърчаване на МСП и прилагането на специални мерки за подкрепа, особено по отношение на достъпа до финансиране и за посрещането на предизвикателствата на цифровизацията. АИКБ поиска подкрепа за промяна на дефиницията за малките и средни предприятия на европейско ниво, която да отговаря на новите икономически реалност. Заради настоящата дефиниция често МСП попадат извън обхвата на европейските програми, като само от България над 500 важни за страната ни предприятия са ощетявани.

АИКБ поиска бъдещите евродепутати да работят съвместно със социалните партньори за по-добро инвестиране на европейските фондове от следващата Многогодишна финансова рамка, които да са насочени към инициативи за придобиване на подходящи умения в новите условия на трудовите пазари и изискванията на бизнеса. Те настояха за отчитане на мнението на бизнеса и на социалните партньори при определянето на приоритетите за финансиране и за формулиране и прилагане на важни политики посредством съвместни действия на социалните партньори.

Специален акцент по време на разговорите беше поставен върху членството на страната ни в ОИСР. Като специален представител на ЕК в Г-20 Мария Габриел пое ангажимент да лобира пред представителите на двадесетте най-развити страни.

По време на срещата бяха обсъдени още възможността в България да бъде създаден офис на Европейски орган по труда, финансови инструменти на ЕС като InvestEU и Хоризонт Европа, свободната търговия, образованието и цифровизацията.

Ново издание на Клуб Инвестор „Банки и финанси“ на 11 юни 2019 г.

2019-05-22

По време на тазгодишното издание на Клуб Инвестор Banks & Finance: Evolution of the industry, което ще се проведе на 11 юни 2019 г. от 10.00 ч. в Best Western Hotel Expo Sofia на дневен ред ще бъдат поставени стратегически важни за финансовия сектор теми.

Дискусията ще открие подуправителят на БНБ Калин Христов, който ще коментира  последствията от икономиките на ЕС за паричната политика и банките. Първият панел ще бъде посветен на състоянието на финансовия сектор в България, а модератор ще бъде водещият на предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria – Делян Петришки.

Актуални данни за банковата индустрия в страната ще коментира председателят на Управителния съвет на Асоциация на банките в България Петър Андронов. Участие в панела ще вземат Илия Лингорски, главен финансист на Българската банка за развитие, и Николай Василев, управляващ партньор на Експат Капитал и бивш министър на икономиката.

Втората част на дискусията „Банки и финанси“ ще се фокусира върху еволюцията на финансовата индустрия. Модератор на панела ще бъде изпълнителният директор на Software Group Калин Радев, който ще насочи вниманието към ползите и предизвикателствата пред дигиталните финансови екосистеми и портфейли, и осигуряването на възвръщаемост на инвестициите в иновативни услуги.  Сред участниците, които ще дискутират развитието на финансовата индустрия, са Георги Заманов, главен изпълнителен директор на Алианц банк, Едуард Цветанов от Revolut и Васил Димитров –  ръководител проект за дигитална трансформация в Банка ДСК.

По време на дискусията ще бъдат представени първите изводи от анализа на Българска финтех асоциация за финтех екосистема в страната през миналата година. След това Калоян Рачев, създател на Fintech Bulgaria, който ще бъде модератор на последния панел, и консултантът Томас Висни, съосновател на Booster Labs, ще дискутират как се развива финтех индустрията и кои са най-новите решения в сферата. Повече информация за събитието, програмата и лекторите може да намерите ТУК.

Клуб Investor.bg Banks & Finance ще се проведе на 11 юни 2019 г. в Best Western Hotel Expo Sofia. Ще очакваме Вашето потвърждение на events@investor.bg до 5 юни 2019 г. За регистриралите се до 28 май членове на АИКБ участието е безплатно.

ПОЗИЦИЯ НА АОБР ОТНОСНО МАЛКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ

0812258001519384175_740057_395x301

Следва пълният текст на позицията на АОБР относно малките производители на енергия от ВЕИ.


 

ПОЗИЦИЯ

НА

АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, намират за неприемливи претенциите на допълнителни парични компенсации на така наречените „малки производители на енергия от ВЕИ“.

Напомняме, че те са получили двойно финансиране за изграждане на ВЕИ инсталации:

 1. По Програмата за развитие на селските райони – 2007-2013 г.
 2. Чрез преференциална цена за изкупуване на електроенергия, произведена от ВЕИ.

Нещо повече, България бе глобена от Европейската комисия (ЕК) да възстанови надплатена помощ за тези инсталации от 28 млн. лева.

Независимо от глобата, собствениците на тези инсталации претендират, че са „инвеститори“, чиито „инвестиции“ не са възстановени и протестират.

Въпреки санкциите от ЕК!

Правилата, които уреждат финансирането на схеми за производство на електроенергия от ВЕИ, са последователни, прозрачни и ясни. Едно от основните изисквания е за недопускане на двойно компенсиране на един и същи вид разход, което да доведе до свръхсубсидиране на определена категория субекти и да влезе в противоречие с регламентите за държавна помощ. Въпросът бе последователно разгледан от Европейската комисия и Европейската сметна палата, които счетоха, че е налице двойно финансиране на въпросните производители. Подпомагането на тези производители е реализирано едновременно по мерки по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и по изкупуване на електрическа енергия по преференциална цена, което за разглеждания период също бе нерегламентирана държавна помощ.

Въпреки това общественото внимание е ангажирано вече 3 години с тези неоснователни искания.

През 2016 г. бе прекратено това двойно плащане с промени в Закона за енергия от ВЕИ (параграф 18, ЗИД на ЗЕВИ). Становище в подкрепа на промените имаше от Министерство на земеделието и храните, Министерство на енергетиката и КЕВР.

В България въпросът бе разгледан и от Конституционния съд като върховен орган за контрол на законодателната дейност в България. След внимателен анализ, в това число на всички експертни организации, държавни органи и институции в сектора, съдът се произнесе за наличие на двойно финансиране, като отбеляза заключението на ЕК и Европейската сметна палата при извършения одит по темата.

След като не остана институция, която да не им отказа, категорично считаме, че въпросът е разгледан и решен съгласно установения в държавата законов ред и европейските норми.

Всеки опит или действие, което цели нарушаването на този ред, е от естество да наруши принципа за върховенство на правото и гарантирането от закона на равни условия за стопанска дейност на всички икономически активни субекти, които са залегнали в Конституцията.

Отворено писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) относно цените на електроенергията

krim-ostana-bez-tok-sled-vzriv-na-dalekoprovodi-339866

Следва пълният текст на отворено писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до министър-председателя на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателя Томислав Дончев и министъра на енергетиката Теменужка Петкова, относно цените на електроенергията.


ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА,
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

ОТВОРЕНО ПИСМО 

УВАЖАEМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА, 

Национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, чийто членове осигуряват работа на 82% от наетите в България и създават 86 % от брутната добавена стойност в страната,  с тревога следят случващото се в рамките на свободния пазар на сегмента „Ден напред“ на електроенергийната борса. Нашите производства са изложени на силен конкурентен натиск на европейските и международни пазари. Случващото се с цените на електроенергията  допълнително поставя под риск производството, растежа, инвестициите и конкурентоспособността на индустрията.

Липсват каквито и да било усилия за намаляване на разходите на държавните централи в АЕЦ, „ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД и НЕК ЕАД, както и осигуряване на тяхното поне средносрочно бъдеще. Крайно неефективното управление на държавните централи води, от една страна, до високи цени на свободния пазар на електроенергия, а от друга – до високи загуби на някои от централите. Категорично заявяваме, че комбинацията от това прехвърляне на проблемите на енергетиката към индустрията, от една страна, и свиващото се бизнес потребление, от друга страна, ще е пагубно за икономиката на България.

Високите цени от последните дни са породени от резки спадове на предлагането на електроенергия от страна на НЕК ЕАД.  За 07.05.2019 г. предлагането от НЕК е за 13 477 МВтч, цената е 79,41 лв. за МВтч. За 08.05.2019 г. предлагането от НЕК е за САМО 4 309 МВтч, което формира цена от 164,60 лв. За 09.05.2019 г. НЕК отново предлага 4 309 МВтч и цената е 130,56 лв. Какво наложи свиването на предлагането на енергия от страна на НЕК над три пъти? Защо НЕК продължава да предлага количества, които са крайно недостатъчни? Наистина, дружествата от състава на Български енергиен холдинг спазват ангажиментите пред Европейската комисия за осигуряване на минимална ликвидност, но формалното им ограничаване до утвърдените нива при съкратено дългосрочно предлагане очевидно води до дефицити в търгуваните количества на свободен пазар и до неаргументирано високи цени. Всъщност цените на електроенергия в България за последните 2 дни са НАЙ-ВИСОКИТЕ в целия ЕС! [1] 

Съществуват и бариери пред вноса на електроенергия! Забавя се въвеждането на интегриран пазар „В рамките на деня“ и потребителите са оставени на гравитацията на настроенията в държавните електроцентрали и по-специално в НЕК ЕАД. Цените варират от 100 до 210 лв./МВтч за пикова електроенергия в рамките на два последователни работни дни на пазар „Ден напред“, а при „компенсиращия“ незадоволеното търсене пазарен сегмент „В рамките на деня“ се стигна на 08.05.2019 г. и до цени, надхвърлящи 247 лв./МВтч при едва 451 МВтч търгуван обем за 24 часа!

Като представители на работодателите от индустриалния сектор ние:

 1. Категорично се противопоставяме на неадекватното поведение на НЕК ЕАД, което е системно и очевидно няма да се промени без смяна на ръководството.
 2. Настояваме да се преодолее изкуствения дефицит като дружествата от БЕХ оферират на сегмент „Ден напред“ адекватни количества при ценова структура, аналогична на утвърдената по ангажимента с Европейската комисия. Оценяваме този дефицит на около 80-100 МВт, което е дори под капацитета на малък блок от „ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД.
 3. Настояваме за преструктуриране на НЕК ЕАД чрез разделяне на дейностите по обществена доставка и по производство и търговия с електрическа енергия с цел избягване на манипулации.
 4. Настояваме за създаване на условия за реална конкуренция между производителите на електроенергия, предприемане на мерки за преструктуриране на държавния сектор в енергетиката, пазарна интеграция със съседни страни във всички пазарни сегменти.
 5. Настояваме за адекватни компенсации за индустрията, вкл. за индиректните разходи за емисии.
 6. Предвид необходимостта от издаването на Заповед Е-РД-16-193/09.04.2019 г. на министъра на енергетиката, с която вместо да се обезпечи електроенергия за свободен пазар, се ангажират 600 000 МВтч до 30.06.2019 г. от „ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД за регулиран пазар, което само за два месеца изземва десетки милиони лева от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, настояваме да се организира задълбочена проверка в НЕК и ЕРП-тата (вкл. сигнализирайки КЕВР и прокуратура) на реалните причини, довели до преждевременното изчерпване на квотно предвидената електроенергия за регулиран пазар.

 

[1] Виж Приложените графики от цените за пазар „Ден напред“ за 08.05.2019 г. и 09.05.2019 г.

Д-р Милена Ангелова награди „Гътс анд Брейнс Ди Ди Би“, победители в категорията „Кампания за нов продукт“ в конкурса BAPRA Bright Awards 2019

IMG_20190424_1200

Главният секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и заместник-председател с ресор Бюджет на Европейския икономически и социален комитет д-р Милена Ангелова награди „Гътс анд Брейнс Ди Ди Би“ в категорията „Кампания за нов продукт“ на конкурса BAPRA Bright Awards 2019. Агенцията спечели първото място с кампанията си „AVON Anew: Ефектът на добрата грижа“ и пребори конкуренцията на още 8 силни проекта.

„Благодаря за възможността да връча наградата в една от най-интересните и отговорни категории. Всички знаем колко часове работа са необходими, за да се създаде нов продукт и колко още усилия и постоянство трябват, за да го популяризираш и убеждаваш в неговия смисъл и предимства. Поздравления за екипа на „Гътс анд Брейнс Ди Ди Би“, а на всички участници в категорията искам да пожелая нестихваща енергия и още повече креативност“, каза д-р Ангелова по време на десетата юбилейна церемония BAPRA Bright Awards.

През настоящата година в конкурса взеха участие рекорден брой кандидатури в общо 23 категории. За първи път в историята на конкурса участват 164 проекта, а увеличението спрямо 2018 г. е с 25%.

През 2019 г. БАПРА организира за десети пореден път своите годишни награди за най-успешните иновативни PR и маркетингови кампании. Целта на BAPRA Bright Awards е да насърчи и популяризира постиженията в сферата на комуникациите.

Партниращи организации на BAPRA Bright Awards 2019 са Асоциация на индустриалния капитал в България и Българският форум на бизнес лидерите. Медийни партньори на конкурса са: сп. „Мениджър“, Dnevnik.bg, „Капитал“, B2B медиа и сп. „Твоят бизнес“.

1 2 3 4 5 23