THE BUSINESS CLIMATE WAS DISCUSSED BY HEADS OF AOBE WITH THE PRESIDENT OF BULGARIA

Ñîôèÿ (11 äåêåìâðè 2018) Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ (âòîðèÿò îòäÿñíî) ñå ñðåùíà ñ ïðåäñòàâèòåëè íà ðúêîâîäñòâàòà íà ðàáîòîäàòåëñêèòå îðãàíèçàöèè â Áúëãàðèÿ íà "Äîíäóêîâ" 2. Íà ñíèìêàòà: èçïúëíèòåëíèÿò ïðåäñåäàòåë íà ÁÑÊ Ðàäîñâåò Ðàäåâ (äÿñíî), Êúí÷î Ñòîé÷åâ (âòîðèÿò îòëÿâî), ïðåäñåäàòåëÿò íà Áúëãàðñêàòà òúðãîâñêî-ïðîìèøëåíà ïàëàòà Öâåòàí Ñèìåîíîâ (ëÿâî) è ïðåäñåäàòåëÿò íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò (ÓÑ) íà Àñîöèàöèÿ íà èíäóñòðèàëíèÿ êàïèòàë â Áúëãàðèÿ (ÀÈÊÁ) Âàñèë Âåëåâ. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÏÊ)

” I am honored to welcome people who give employment, because the development of our society depends on the development of the economy. There can be no social change without a strong economy . ” With these words the President of Bulgaria Rumen Radev found a place today, December 11, 2018, at his invitation meeting with the heads of the nationally representative employers’ organizations – BICA, BIA, BCCI and CEIBG.

The meeting, besides members of the presidential administration, was attended by Vassil Velev – Chairman of BICA and Executive Director of “Stara Planina Holding” Radosvet Radev – Chairman of the Bulgarian Industrial Association and executive director of “Darik holding”, Tsvetan Simeonov – Chairman of BCCI, Evgeny Ivanov – CEO and board member of CEIBG Kancho Stoychev – Deputy Chairman of BICA and chairman of the Union “Made in Bulgaria” Good Mitrev – Secretary of the BIA, and Miroslava Markova – Ch. expert “International cooperation and international organizations” to BCCI.

The main topic of discussion was the possibility of intensifying the dialogue between the presidential institution and employers’ organizations to identify problems and identify measures to improve the business environment and accelerate economic growth.

In his words stapitelnite The head of state noted the excellent cooperation with employers’ organizations in organizing business forums with potential partners from Romania, Poland, Israel, Armenia, Macedonia, Malta, India and others. As an example of good partnership and understanding of the business problems Rumen Radev said, also refusing to veto laws on labor migration and energy. According to him, good communication and quality argumentation are a prerequisite for achieving balance in public relations, so as to take the utmost account the interests of all stakeholders and to seek the best solutions for the development of the economy.

” Total is concern Bulgarian businesses to move beyond the fence of the EU and to restore its position in the traditional markets such as those in the Arab world, Central Asia, Cuba and others. The business climate does not lead to serious growth based on investments with high added value. Advocates of restrictions rather than incentives. Late introduction of e-governance. Corruption distorts the market relations and discourages business , “said Rumen Radev. According to him, it should work actively to the positive image of Bulgaria, because we are in a highly competitive environment of the surrounding countries that implement strong incentives to attract quality investments.

” We take this meeting as a good tone in the social contract between the state and employers ,” said in turn Radosvet Radev – Chairman of the BIA and the rotating presidency of AOBE for 2018 According to him, there is aggressive budgeting against businesses in the ongoing growth tax burden and therefore does not leave enough free capital to invest in industries with high added value. ” Business climate deteriorates, the entrepreneurial spirit is lost. In the early 90s each sought to develop their own business. Today’s young people want to work in public administration or in large international corporations but not to risk as entrepreneurs. It takes a vindication of entrepreneurship if we are to move forward“Said Radosvet Radev, adding that without modernization of the economy will have modern Bulgaria. “Europe is making plans for 2030-2050, China – for 2100, and in our horizon is about a government mandate,” said the chairman of the BIA.

According to the President of BICA Vasil Velev , Bulgarian entrepreneur is undeservedly reviled incl. in terms of income, growing faster than labor productivity. A key problem for the economy, he said the lack of skilled labor – and in quantity and quality. ” The first reason for the lack of investment is the lack of human resources. Germany adopt legislation to aggressively attract people not only from non-EU countries but also from countries such as ours. This will put us in an even more difficult situation and urgently need to look for solutions in this direction “, said Vasil Velev. In conclusion, he thanked the president for Radev balanced position in international relations, but firm enough in defending national interests.

President of the Union “Made in Bulgaria” Kancho Stoychev put attention three basic questions – “Income and power,” “income and productivity” and “Employers and prison.” According to him, it is unacceptable for employers to be approached with unbalanced aggression, is unacceptable to think that power creates income. ” We have a leftist government ,” concluded Kancho Stoychev and called for less populist and more pragmatism in managing.

Enhanced search for new markets outside the EU, incentives for investors and provisions for workforce incl. by facilitating the procedures for imports from third countries and called on the President of BCCI Tsvetan Simeonov . BCCI had placed emphasis on the importance of improving the performance of controls and curb the trend of transferring the burdens on business – such as registrations, notifications, etc., Instead of improving the work of the supervisory bodies for which they have clear commitments in the regulations. BCCI said inefficiencies of pouring money into unreformed sectors such as education, health, public administration and stressed the need to link more resources to achieving concrete improvements in the activities of the respective sectors.

 ” Speaking of politicians is also important for business. The capital is by definition shy and is very important in what environment will be placed , “said CEO CEIBG Yevgeny Ivanov. He stressed that the business is not a criminal and that politicians owe him in this regard, since actions and speaking often create an environment for social intolerance towards enterprising people. An example of this is the protest builders caused by continuous negative discourse of politicians, which can spread through the economy. Yevgeny Ivanov disagreed that there is capital flight. According to him, there are more investment diversification and risk sharing. “If negativism from politicians continued, these people will have a place to continue their business , “said CEO CEIBG.

In conclusion, President Rumen Radev urged business representatives this year to actively participate in the initiative “The Bulgarian Christmas”, noting that so far collected 2.6 million. Lev and 29 health facilities have received modern equipment.

Participants in the meeting agreed to the regularity of the meetings, as well as organizing joint events aimed at seeking mechanisms to accelerate economic growth.