АИКБ изпрати „коледно писмо“ до кабинета за подкрепа на компаниите с голям спад на приходите, причинен от COVID-19

Асоциация на индустриалния капитал в България изпрати днес „коледно писмо“ до кабинета, с което поиска 150 млн. лв. от бюджета за подкрепа на фиксираните разходи на предприятията с голям спад на приходите, причинен от COVID-19.
Вижте по-долу пълния текст на писмото:


Изх.№ 384/15.12.2020 г.

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА МАРИАНА НИКОЛОВА,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ,
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Относно: Подпомагане на авиационния и други незатворени формално бизнеси, но с голям спад на приходите от продажби, причинен от пандемията COVID-19

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Високо ценим предприетите мерки от страна на българското правителство за подпомагане на българската икономика в условията на задълбочаващата се криза.

Считаме, че мярката 60 на 40 плюс 290 лв. за всяко работно място в сферата на транспорта и туризма е работеща и дава макар и частична възможност за смекчаване на натиска върху гражданската авиация, транспорта и туризма като цяло. Но огромният спад на приходите в гражданското въздухоплаване спрямо 2019 г. достига до 80-85%. В същото време постоянните разходи, които са специфични за авиационния бранш, се запазват, а експлоатационните разходи при изпълнението на полети дори се увеличават, за да се снижи рискът от заразяване в самолетите. Поддържането на авиационната техника и високата квалификация на персонала изискват непрекъснати финансови вложения, а резервите, използвани досега от авиокомпаниите и бранша, практически са изчерпани. Ситуацията, в която са авиокомпаниите, е сходна с тази на фирмите, чиято дейност е затворена. Това е така, защото пътниците по редовни линии са на критичния минимум, а пътнически чартъри почти няма. В подобна ситуация са и търговските обекти, тясно свързани с туризма, а и хотелите.  Следователно е наложително мерките, прилагани за затворените с акт на държавен орган дейности, да се прилагат и за авиосектора и другите най-силно пострадали бизнеси,. Затова е крайно наложително дейностите със спад, надвишаващ определен размер (например 40 или 45 на сто) на база същия месец на 2019-та година, да се подпомогнат за частично заплащане на непокритите фиксирани разходи. Спадът на приходите от продажби според нас е много по-обективен критерий от това дали дейност на предприятие е преустановена с акт на държавен орган, тъй като същото предприятие може да извършва и други дейности, които не са спрени и чрез тях да има по-малък и дори никакъв спад на приходите.

Европейската комисия с измененията на Временната рамка за мерките за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 от 13.10.2020 г. позволи такава държавна помощ/финансов принос към непокритите фиксирани разходи до 90 за микро и малки, респективно до 70 на сто за средни и големи  предприятия при спад на продажбите с най-малко 30 на сто. Ние предлагаме с 1/3 или даже с 1/2 по-голям спад като допустимост предвид по-голямата устойчивост на кризи на българския бизнес.

Предлагаме подкрепата да е за последното тримесечие на 2020 г. (втората вълна) с финансов ресурс в размер на 150 млн. лева, заделен от бюджета в рамките на планирания дефицит с последната актуализация на бюджета. Такава сума, заедно с пренасочените от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 156 млн. за затворените бизнеси, би доближила по размер, съотнесен към БВП, страната ни до добрите европейски практики. В същото време считаме, че такава сума е напълно по възможностите на бюджета предвид неговата балансираност до преди няколко дни и планирания 5-милиарден дефицит за след няколко дни.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ