АИКБ и експерти по превантивна и трудова медицина поискаха промени в модела на здравноосигурителната система

Законодателни промени в модела на здравноосигурителната система в България и повече инвестиции за здравна превенция и безопасност при работа. Около това се обединиха участниците в конференция на тема „Превенция на здравето – Европейски политики и практики“. Събитието, което се провежда под патронажа и с участието на вицепремиера Марияна Николова, е организирано от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и „Център за превенция на здравето“.

5

Участие в международния форум взеха председателят на Комисията по труда, социалната и демографска политика д-р Хасан Адемов,  изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ инж. Румяна Михайлова, заместник областният управител на Пловдив Евелина Апостолова, представителите на Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Български лекарски съюз и над 100 международни и български експерти по здравна превенция.

„Българските предприятия са изправени пред редица проблеми и предизвикателства като увеличаващ се дефицит и нарастваща средна възраст на работната сила. На фона на това се наблюдава увеличение на дела на работещите с трайно намалена работоспособност и повишаване на общата заболеваемост, като средно един работник отсъства 8 дни годишно. Днешният работодател съзнава, че здравната превенция и профилактика е и негова отговорност. За да има обаче повече превенция трябва да има законодателни промени и повече средства да бъдат насочени към профилактика, за да не се стига до скъпоструваща и често неуспешна лечебна дейност, както е в момента“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

За повече превенция и профилактика на здравето се застъпиха и председателят на Комисията по труда, социалната и демографска политика д-р Хасан Адемов, изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ инж. Румяна Михайлова, както и експерти от Министерство на труда и социалната политика и представители на синдикални и работодателски организации. Като основни цели за подобряване на здравната превенция експертите посочиха ранната разкриваемост на заболяванията, проследимостта и динамичното наблюдение на цялостния процес и контрола върху рисковите фактори в една компания.

Като основни приоритети бяха изведени укрепването на връзките между общественото здраве и здравето на работното място. Според експертите въвеждането на профилактични методи и стандарти за ранна диагностика по възраст, пол и рискови фактори на най-често срещаните заболявания, свързани с условията на труд са сред ключовите мерки, които трябва да бъдат предприети.

На събитието бяха засегнати и обсъдени предизвикателствата пред сферата на здравната превенция както у нас, така и в Европа, въвеждането на европейски практики за повишаване на здравословното състояние и продуктивността на обществото. Подробно бяха представени профилактични модели и стандарти за ранна диагностика в Германия и Северна Македония.

Утре на специален семинар българските специалисти ще имат възможност да се запознаят в детайли с немския опит по здравна превенция, както и с инструментариума, който използват за подобряване на здравословното състояние на служителите и работниците.


За повече информация вижте презентациите:

Встъпително изказване на г-жа Марияна Николова, заместник министър-председател на Република България;

1-ви панел: 

– Здравната превенция в политиката на Асоциацията на индустриалния капитал в България – г-н Васил Велев;

 ПРЕВЕНЦИЯТА-ПРИОРИТЕТ В ПОЛИТИКИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – г-жа Дарина Колева;

Професионално здраве в Р Северна Македония – Роля на Националния институт по трудова медицина, Център за сътрудничество на СЗО – г-жа Йованка Бислимовска;

– Превенция на здравето – европейски практики – г-н Кирил Карамфилов;

2-ри панел:

– Основи на безопасността на труда в Германия – Петра Йон;

– Превенция на здравето – оценка на сърдечно-съдовия риск в трудовомедицинската практика – Пламен Дунев;

– Превенция на здравето – скрининг и ранна диагноза при белодробен карцином – Георги Хаджидеков;

– Функции и задачи на Центъра по превантивна и трудова медицина в Германия – PAP Med – Berlin.