АИКБ и кандидатът за евродепутат Мария Габриел обсъдиха „План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия за устойчива Социална Европа“

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и кандидатът за евродепутат Мария Габриел обсъдиха „План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия за устойчива Социална Европа“. Документът е изготвен от европейската секторна работодателска организация CEEMET, която дава работа на 49% от заетите в производството в ЕС. В началото на март, общото събрание на АИКБ подкрепи изцяло констатациите и предложенията в Плана.

„За избирателите позицията на кандидатите за депутати по „Плана от 10 точки“ със сигурност ще бъде много важен ориентир при взимането на окончателно решение за кого да гласуват. От европейската индустрия – от металообработването, машиностроенето, електрониката, ИКТ и свързаните с тях технологии зависи цялостното представяне на целокупната икономика на ЕС. Всички искаме значително  повишаване на средствата за образование, по-добро здравеопазване и по-високи пенсии. Въпросът е, че за да заделим тези средства, трябва да ги изработим. А това означава на първо място повишаване на производителността с общите усилия на управляващи, работодатели и работници“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

Г-н Велев подчерта, че европейският социален модел може да бъде поддържан само от конкурентоспособна в глобален план Европейска индустрия и припомни, че въпреки че в Европа живее 7% от световното население и се генерира 22% от световния БВП, 28-те страни-членки извършват 40% от социалните разходи в света. Той настоя за спешни мерки за справяне с недостига на работна сила в европейски мащаб чрез насочването на младите хора към образование и квалификация в сферата на точните науки, математиката, инженерството, цифровите технологии и превръщането на професионалното образование и обучение в най-предпочитана възможност за избор, включително чрез европейска матура по математика и европейски стипендии за дефицитни професии.

АИКБ от години алармира за все по-острия проблем с недостига на човешки ресурси и работи системно за привеждане на план-прием в България в съответствие с търсенето на пазара на труда, както и за повишаване на привлекателността на професии с ключово за конкурентоспособността на България значение и предотвратяването на изтичането на специалисти зад граница. Тези изключително важни реформи обаче ще дадат резултат едва след няколко години. От друга страна – демографската картина и тенденции ясно показват, че единственият реалистичен подход за справяне с дефицита е наемането на кадри от трети страни. За целта може да се издава т.нар. Българска карта /вместо Европейска Синя карта/, която да дава право за пребиваване и работа в страната за срок от 5 години. Наблегна и на необходимостта от конкретни решения за справяне с недостига на персонал в България, посредством улеснено издаване на разрешения за пребиваване и работа в страната чрез двустранни спогодби с трети страни и по-гъвкав пазар на труда.

Настоящият еврокомисар заяви пълната си подкрепа по голяма част от точките в Плана. По думите на Мария Габриел от изключително значение е ЕС отново да стартира работа по реиндустриализация на Европа, за да може да не изостава и да бъде конкурентна на САЩ, Китай, Русия и Индия. Тя се обяви и за по-малко регулации на ниво ЕС, като каза, че ще работи за създаване на повече регламенти и по-малко директиви.

Според работодателската организация консултацията с индустрията трябва да се превърне в естествен рефлекс на политиците на всички нива и да служи за намиране на решения за проблемите на реалната икономика и нейните компании. Това ще гарантира, че те са годни за глобална конкуренция и осигуряват качествени работни места, финансирайки социална Европа. Специално внимание в дискусията беше отделено и на необходимостта от насърчаване на МСП и прилагането на специални мерки за подкрепа, особено по отношение на достъпа до финансиране и за посрещането на предизвикателствата на цифровизацията. АИКБ поиска подкрепа за промяна на дефиницията за малките и средни предприятия на европейско ниво, която да отговаря на новите икономически реалност. Заради настоящата дефиниция често МСП попадат извън обхвата на европейските програми, като само от България над 500 важни за страната ни предприятия са ощетявани.

АИКБ поиска бъдещите евродепутати да работят съвместно със социалните партньори за по-добро инвестиране на европейските фондове от следващата Многогодишна финансова рамка, които да са насочени към инициативи за придобиване на подходящи умения в новите условия на трудовите пазари и изискванията на бизнеса. Те настояха за отчитане на мнението на бизнеса и на социалните партньори при определянето на приоритетите за финансиране и за формулиране и прилагане на важни политики посредством съвместни действия на социалните партньори.

Специален акцент по време на разговорите беше поставен върху членството на страната ни в ОИСР. Като специален представител на ЕК в Г-20 Мария Габриел пое ангажимент да лобира пред представителите на двадесетте най-развити страни.

По време на срещата бяха обсъдени още възможността в България да бъде създаден офис на Европейски орган по труда, финансови инструменти на ЕС като InvestEU и Хоризонт Европа, свободната търговия, образованието и цифровизацията.