„АИКБ Консулт“ назначи 10 безработни и неактивни лица по проект „Ново начало“

Десет безработни лица вече работят на обявените през месец октомври свободни работни места от „АИКБ Консулт“ в изпълнение на проекта „Ново начало“, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Седем от наетите по проекта са младежи на възраст до 29 години, а останалите са неактивни. За нуждите на проекта „АИКБ Консулт“ направи кампания за набиране на подходящи безработни и неактивни лица, като се обърна към Дирекция „Бюро по труда“ – Сердика в гр. София и публикува обяви на сайта на компанията и използва услугите на електронния портал Jobs.bg. Близо 500 бяха желаещите да се явят на интервю за 12-те позиции, като за тях бяха избрани 10 лица. До края на годината предстои назначаването на безработни лица и на останалите две позиции.

По проекта освен наемането на 12 лица от две от специфичните целеви групи по програма „Ново работно място – 2015″ – безработни и неактивни лица и младежи до 29-годишна възраст, се предвижда също работните места, на които те ще бъдат назначени да бъдат оборудвани. Екипът по проекта проведе успешно всички процедури за закупуване на техника и оборудване съгласно предварително одобрения График по проекта, като към настоящия момент всички 12 работни места са обзаведени и предстои тяхното оборудване. Успешно беше проведена и процедурата за избор на обучаваща компания, като до края на годината ще стартира и обучението на лицата по професионална квалификация в областта на стопанското управление, по част от професия „Административно обслужване“, както и обучение по ключови компетенции – английски език и дигитална компетентност за работа със специализиран софтуер. Всеки от наетите е включен в 12-месечна субсидирана заетост, а след приключване на този период най-малко 50 на сто от наетите по проекта ще бъдат назначени на трудов договор във фирмата за още минимум 12 месеца.

Целта на проекта „Ново начало“ е да доведе до устойчиво интегриране на пазара на труда и заетост на безработни и неактивни лица и младежи до 29 години. В същото време „АИКБ Консулт“ ЕООД ще повиши своята конкурентоспособност посредством обогатяване на човешките си ресурси, които ще допринесат за растежа и качеството на предлаганите услуги, до ръст на количеството обслужени клиенти и, респективно, до увеличаване на оборота и разрастване на дейността на фирмата.

Продължителността на проекта е 15 месеца, а одобреният бюджет е в размер на 204,816.84 лева.