АИКБ настоява за незабавни действия в подкрепа на МСП

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди позицията си по подготвяната Национална стратегия за малки и средни предприятия. Предложенията включват редица специални мерки и политики за развитието им, посредством които да се премине от “Мисли първо за малките!” към “Действай в полза на МСП!”. Това стана ясно на проведения в петък Национален съвет на Асоциацията, по време на който с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия Бойко Таков и екип на Министерство на икономиката беше обсъден проекта на Стратегията. За АИКБ принципите, залегнали в Акта за малкия бизнес (SBA), трябва без отлагане да бъдат нормативно уредени в българското законодателство.

„Всяко забавяне може да окаже изключително негативно въздействие, тъй като МСП са изправени пред сериозни предизвикателства – ожесточена конкуренция, недостиг на човешки ресурси, нови форми на организация на производството и труда, най-високите цени на енергоносителите в ЕС и висока зависимост от конюнктурни промени, при ограничени възможности за реакция. За да се подпомогнат тези компании, АИКБ настоява Стратегията да бъде основана на по-прецизно формулирани и по-ефективно изпълнявани инструменти и мерки за насърчаване на МСП“, заяви председателят на работодателската организация Васил Велев.

Предложенията на АИКБ са свързани и с мерки за подобряване на достъпа на МСП до финансиране, подпомагане на достъпа им до пазари, оползотворяване на възможностите, предоставяни от цифровата революция, за преодоляване на затрудненията, произтичащи от недостига на персонал и неадекватна квалификация. Повече от десет години АИКБ настоява и за актуализация на дефиницията за МСП. По думите на главния секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова, дефиницията е инструмент за осигуряване на по-добър достъп до финансиране и мерки за подкрепа. Тя заяви още, че българската държава трябва да даде свобода на малките и средни компании сами да избират на кои два от трите критерия – численост на персонала, годишен оборот, годишен баланс, да отговарят, вместо да им бъде налаган като единствен критерият за численост на персонала. Според д-р Ангелова, Стратегията трябва да въведе по-детайлизиран и диференциран подход при изготвянето на мерки за насърчаване, който да отчита широкото разнообразие и множеството различни характеристики на МСП.

От АИКБ припомниха, че за развитието на МСП сектора е необходима подкрепяща регулаторна среда, а не несъобразено дълги и скъпи процедури и такси, които надвишават многократно стойностите за администриране. Според Асоциацията, държавата ни трябва да въведе принципа на мълчаливо съгласие, да приеме по-благоприятно законодателство за търговската несъстоятелност така, че да се стимулира в умерени граници поемането на риск и да работи за издигане на престижа на предприемачеството. От АИКБ искат още ролята на Българска банка за развитие да бъде описана в Стратегията, както и да се създаде национален „кредитен омбудсман“, към който МСП да се обръщат при отказан достъп до кредитиране по неразбираеми за тях причини.

Сред другите предложения, които АИКБ представи на Министерство на икономиката бяха: идентифициране, привличане и обучение на човешки ресурси; създаване на мрежа от клъстери за развитие на специфични умения сред работниците и осигуряване на извънсезонни програми за обучение на кадрите на МСП.

По време на дискусията бяха обсъдени и възможностите за насърчаване на достъпа на МСП до международните пазари, посредством въвеждането на разнообразни мерки и инструменти за продукти и услуги, както и за непрекъснат ангажимент за намаляване на регулативните и административни бариери.

„Радвам се, че имаме възможност да говорим за Стратегията с вас, с бизнеса. До момента направихме 6 регионални консултации, чрез които събираме мнения и обратна връзка. Обещавам ви, че на всеки завършен етап ще консултираме с вас готовите текстове“, заяви Желяз Енев, директор на Дирекция „Икономическа политика“ в Министерство на икономиката.

НС обсъди и възможности за предприемане на съвместни действия на правителството и социалните партньори за справяне с проблемите в най-приоритетните области за бизнес средата и икономиката, енергетиката, демографията, образованието, пазара на труда, трудовата миграция, политиките за социална защита. Част от по-важните мерки са приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г., основана на реална оценка на националните приоритети и насърчаване въвеждането на иновационни технологии в производството, съхранението и доставката на енергия, както и прилагане на нова индустриална политика „Индустрия 2030“, базирана на приоритетно развитие на отрасли, за които страната ни има конкурентни предимства и на производства с висока добавена стойност, базирани на технологични иновации. Особен фокус бе поставен и върху разработването на комплекс от мерки срещу демографската криза и разширяване на функциите на Агенция по заетостта с цел посредничество за внос на работници и специалисти от трети страни за удовлетворяване на нуждите на българската икономика.

Това бе и поредното заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, при което работодателската организация прие нови членове и увеличи още повече представителността си в страната. Към голямото семейство на АИКБ се присъединиха: Университетът по хранителни технологии – Пловдив, „Дупница Табак“ АД, „Нактайм“ ЕООД, Сдружение „Център за професионално обучение, знание и прогрес“, „Техно одит експерт“ ЕООД.