АИКБ настоява Националния икономически съвет да обсъди българската програма за инвестиционна имиграция

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) внесе предложение Националния икономически съвет да обсъди българската програма за инвестиционна имиграция. Програмата, която позволява на граждани на трети страни да придобиват разрешение за пребиваване или гражданство чрез инвестиции, е една от добрите възможности за привличане на чуждестранен капитал в страната. Преустановяването ѝ би довело до допълнително орязване на и без това недостатъчния размер на инвестициите у нас. Работодателската организация вече е изпратила до Министерство на икономиката и Министерство на правосъдието концепция за развитие на програмата, както и необходимите изменения и допълнения в нормативната уредба.

Част от изпратените до двете министерства предложения на работодателската организация за подобряване на програмата включват актуализация на инвестиционните опции съгласно икономическите нужда на България, разглеждане на молбите на инвеститорите за гражданство по отделен ред, въвеждане на минимални изисквания и лицензиране на лицата, предоставящи услуги на инвеститори, както и оптимизация на административните процеси и контрол. Предложенията на АИКБ са в пълно съответствие на направените в началото на януари т.г. препоръки на Европейската комисия, държавите опериращи инвестиционни програми да предприемат допълнителни мерки с цел намаляване на рисковете, свързани със сигурността, прането на пари, корупцията, заобикалянето на законодателството на ЕС и избягването на данъчно облагане.

По данни от края на 2018 г. над половината от държавите в световен мащаб (105) прилагат такъв тип икономически инструменти. От тях 18 са държави-членки на ЕС, като тенденцията в Европа е техния брой да продължава да расте. Сред тях са Обединеното кралство, Ирландия, Кипър, Малта, Португалия, Литва, Латвия, Естония, Германия, Испания, Гърция, Румъния и Франция.

За последните десет години българската програма е успяла да привлече над 327 млн. евро инвестиции, като затова е издала 530 разрешения за пребиване и 46 разрешения за гражданство. От АИКБ считат, че успешният път за програмата е нейното оптимизиране и при системна държавна подкрепа и избор на орган за координация и управление тя може да постигне далеч по-задоволителни резултати.

За сравнение само за 2018 г. чрез имиграционната си програма Гърция е успяла да привлече 1,09 млрд. евро, Испания – 1,014 млрд. евро, а Португалия – 839 млн. евро.

За повече информация вижте също:

  • Концепция за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция;
  • Писмо на АИКБ относно предложение за обсъждането от НИС на Концепция за развитие на българската програма за инвестиционна имиграция, сканирано с входящите номера.