АИКБ отчита рекордно повишение от 2.96 пункта на Композитния индекс „Икономика на светло“

За шеста поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България оповести стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“, който представлява уникален за ЕС иновативен модел за измерване на светлата част от икономиката. В представения доклад се отбелязва, че през последните две години има устойчива тенденция в динамиката на Композитния индекс в посока на свиване на неформалната икономика.

Композитният индекс (КИ) се изчислява от 2011 г. и до 2013 г. той нараства плавно. За 2014 г. бележи спад от 1,2 пункта, а през 2015 г. нараства с 1,26 до 68,92 пункта и компенсира спада от 2014 г. През 2016 г. КИ „Икономика на светло“ нараства рекордно с 2,96 пункта и достига стойност от 71,88 пункта. От увеличението, 2,80 пункта се дължат на ръст на статистическия компонент на Композитния индекс и 0,16 пункта – на увеличението на социологическия компонент.

Основни причини за положителните тенденции в изменението на Композитния индекс „Икономика на светло“ през 2016 г. са два вида:

– Вътрешни:
• Финансова и икономическа стабилност;
• Предприети са редица мерки за подобряване на бизнес средата в страната и за ограничаване на „сивата“ икономика;

– Външни:
• Ръст на европейската и световната икономика, което се отразява в увеличаване на обема на износа на България;
• Намаляване на мигрантския натиск по границите на България.

Основните причини задържащи засилването на положителните тенденции в изменението на Композитния индекс „Икономика на светло“ през 2016 г. също са два вида:

– Вътрешни:
• Липса на реформи или недостатъчни реформи в сектори, в които те са спешно нужни, като – правосъдие, сигурност, обществени поръчки, здравеопазване, образование и енергетика. Категорично най-неблагоприятно е влиянието на състоянието на образованието и пазара на труда, като липсата на квалифицирана работна ръка е най-големия проблем на българските предприемачи;
• Новото рязко административно повишаване на минималната работна заплата, довело до повече „сиви“ практики след нискоквалифицираните работници и служители и дисбаланси между възнагражденията им спрямо средноквалифицираните работници и служители.

– Външни:
• Брекзит;
• Санкции и контрасанкции ЕС – Русия;
• Несигурност на Балканите, в Украйна и Близкия изток.

За повече информация вижте приложеното прессъобщение в PDF и MS Word формат, както и документите:

Доклад за актуализация на Композитен индекс „Икономика на светло”;

Презентация върху доклада за актуализация на Композитен индекс „Икономика на светло“.