АИКБ – партньор на Националния бизнес форум „Силни региони за силна икономика“

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) взе участие в София в най-мащабния национален икономически форум за 2017 г. „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“. Форумът се провежда в редица големи общини на страната. В него участват експерти от министерства, бизнес организации и частния сектор с актуална информация за европроекти, данъчни облекчения, изисквания на НАП, инвестиции, злоупотреби при купуване на фирми и други. Всеки управител на фирма може да получи информация, която да е от полза за развитието на неговия бизнес.

По време на форума в София Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България отбеляза, че тя е най-представителната организация на работодателите на национално равнище. АИКБ представлява 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании, в които са заети повече от половин милион души. АИКБ има регионални структури в повече от 2/3 от общините в страната.

Председателят на АИКБ запозна присъстващите с работата на организацията като посланик на малките и средните предприятия пред държавните институции и в международен план. Асоциацията, единствена от работодателските организации, подкрепи законовите промени, насочени към ограничаване на злоупотребите с пазарна сила на търговските вериги, а по нейно предложение е въведен специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност (ДДС). Целта е да се облекчи малкият бизнес, който среща затруднения при плащане на ДДС към бюджета, преди получено плащане от клиентите. АИКБ най-активно работи за изваждане на част от сезонните работници «на светло» посредством така наречените «еднодневни трудови договори». В резултат, през юли 2015 г. бе въведен Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (Чл. 114а КТ). Асоциацията работи и за промяна на европейската дефиниция за малко и средно предприятие. Крайната цел е предприятията, които нямат размер на годишния оборот над изискуемия според европейското определение, да се извадят от категорията на големите предприятия.

АИКБ е срещу произволното увеличаване на месечната минимална работна заплата и предлага осигуряването да се извършва върху реалните доходи, като чрез договаряне между работодателите и синдикатите се определят минималните работни заплати по икономически дейности.

Последните предложения на АИКБ към министерството на икономиката срещнаха разбиране и обещана подкрепа от министър Емил Караниколов. Сред тях са отмяната на добавката към трудовото възнаграждение за «Клас прослужено време», такса битови отпадъци – за въвеждане на принципа „замърсителят плаща“, за отпадане на изискването за предоставяне на свидетелство за съдимост пред административните органи, за листване на БФБ на големи държавни предприятия. Според АИКБ решение очакват и казусите с ползването на натрупаните отпуски по време на майчинство, както и отпадането на първите три дни болнични за сметка на работодателя. Асоциацията на индустриалния капитал настоява Министърът на труда и социалната политика да докладва какви действия ще предприеме страната ни за облекчаване на достъпа на квалифицирани и дефицитни специалисти от трети страни до българския пазар на труда.

В своята 20 годишна история АИКБ последователно се бори за по-добра икономическа среда за българския бизнес и ограничаване на неформалната икономика. За шеста поредна година АИКБ оповести стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“, който представлява уникален за Европейския съюз иновативен модел за измерване на светлата част от икономиката. В представения доклад се отбелязва, че през последните две години има устойчива тенденция в динамиката на Композитния индекс към свиване на неформалната икономика. Композитният индекс (КИ) се изчислява от 2011 г. и до 2013 г. той нараства плавно. За 2014 г. бележи спад от 1,2 пункта, а през 2015 г. нараства с 1,26 до 68,92 пункта и компенсира спада от 2014 г. През 2016 г. КИ „Икономика на светло“ нараства рекордно с 2,96 пункта и достига стойност от 71,88 пункта. От увеличението, 2,80 пункта се дължат на ръст на статистическия компонент на Композитния индекс и 0,16 пункта – на увеличението на социологическия компонент.

НАЦИОНАЛНИЯТ БИЗНЕС ФОРУМ „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ в партньорство с АИКБ завършва със срещи на 29 юни в Благоевград. През есента ще бъдат подновени срещите в други големи общини.

Прилагаме прессъобщение в PDF и MS Word формат.