АИКБ подкрепя законодателно предложение между първо и второ гласуване на Законопроекта за хората с увреждания

Асоциация на индустриалния капитал в България безусловно подкрепя внесеното (Вх. № 854-04-185 от 9 ноември 2018  г.) от народните представители Христиан Митев, Калин Поповски, Атанас Стоянов, Йордан Апостолов и Георги Колев предложение за изменения в Законопроекта за хората с увреждания.

Предвиденото в приетия на първо гласуване Законопроект за хората с увреждания задължение за работодателите с 50 и повече работници и служители да назначават по квоти хора с трайни увреждания е сериозна административна и финансова тежест за работодателите и пречка за икономическото развитие, която същевременно не осигурява защита за хората с увреждания. Според чл. 315 от Кодекса на труда работодателите са длъжни да определят ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване (от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност). Така, без гарантиране на права за хората с увреждания, се налагат допълнителни имуществени санкции за работодателите, вместо същите тези средства да бъдат вложени в развитието на предприятията и за повишаване на доходите на работещите.

Внесеното от н. п. Христиан Митев, Калин Поповски, Атанас Стоянов, Йордан Апостолов и Георги Колев предложение аргументирано премахва горното задължение и свързаните с него компенсационна вноска (в размер на 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане) и глоба/имуществена санкция за неизпълнение (в размер до 10 000 лева).

Предложението на народните представители, внесено между първо и второ гласуване на законопроекта ограничава задължителната закрила по чл. 333 от Кодекса на труда по отношение на работници или служители, които към момента на възникване на трудовото правоотношение са с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или боледуват от болест, определена в наредбата по чл. 333, ал. 1, т. 3 от КТ. Тази „закрила“ понастоящем е обективна пречка за назначаване на такива хора, като отпадането й ще облекчи достъпа им до пазара на труда и ще улесни назначаването им на работа. Тази промяна беше искана и подкрепена и от представителни организации на и за хората с увреждания.

Разчитаме на отговорността и рационалното поведение на народните представители за приемането на посочените предложения.