Подписахме „Меморандум за създаване на Съвет за развитие на капиталовия пазар в България“

Представители на 15 институции и асоциации, работещи на капиталовия пазар у нас, сред които и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), подписаха днес „Меморандум за създаване на Съвет за развитие на капиталовия пазар в България“.

Съветът ще бъде официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов сектор. Сред основните му приоритети са изработване на цялостна стратегия и пътна карта за развитие на капиталовия пазар в средносрочен и дългосрочен план; повишаване на пазарната капитализация и обемите на търговия на регулиран пазар; усъвършенстване на нормативната уредба в областта на финансовите пазари; създаване на условия за финансиране на малкия и среден бизнес чрез капиталовия пазар; въвеждане за търговия на нови финансови инструменти на регулиран пазар; създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез оперативни програми и средства от ЕС и др.

Учредяването на Съвета е важно не само защото е без прецедент в сектора до момента, но най-вече заради обединението на всички заинтересовани страни за развитието на капиталовия пазар у нас. Според експерти, това е най-правилният начин за съвместна работа в посока изграждане на ефективен и работещ небанков финансов сектор.

За изпълнение на приоритетите на Съвета се създава Координационна ръководна група с членове – представители на организациите, подписали меморандума. Функциите, които тя ще изпълнява са: анализ и оценка на състоянието на сектора, както и прогнози за процесите в него; иницииране на публични дискусии и научни изследвания по актуални теми; разработване на национална програма за повишаване на финансовата култура на потенциалните клиенти на финансови услуги и изготвяне на предложения за законодателни промени в небанковия финансов сектор. Групата ще действа, следвайки правила за равнопоставеност на всички участници, приемане на общи позиции по въпроси от водещо значение за капиталовия пазар, провеждане на консултации в конструктивен дух и при забрана за преследване на секторни интереси и индивидуални казуси на отделните членове.

Подписаният днес меморандум е безсрочен и в Съвета може да се включи всяка друга организация с отношение към небанковия финансов сектор, която споделя принципите му. Като асоцииран член към него вече се присъедини Американската търговска камара в България (AmCham).

Партньорите, които подписаха меморандума са:

 • Асоциация на банките в България (АББ);
 • Асоциация на българските застрахователите (АБЗ);
 • Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ);
 • Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
 • Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ);
 • Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО);
 • Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП);
 • Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД);
 • Българска стопанска камара (БСК);
 • Българска фондова борса – София АД (БФБ), представлявана от Иван Такев – изпълнителен директор;
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ);
 • Комисия за финансов надзор (КФН);
 • Национална комисия за корпоративно управление (НККУ);
 • Централен депозитар АД (ЦД АД), представляван от Васил Големански – изпълнителен директор, и като асоцииран член
 • American Chamber of Commerce in Bulgaria (Американска търговска камара в България).

Вижте момент от събитието в приложеното видео.