АИКБ представи във Варна инициативите, които ще предприеме през 2016 г., за подобряване на икономиката в страната

Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ е най-широко представителната на национално равнище организация на работодателите. Заместник-председател на УС на АИКБ е изпълнителният директор на „Черно море“ АД г-н Петьо Милков.

През последните 20 години Асоциацията работи неуморно в полза на българския бизнес. Сред резултатите от усилията на структурата са подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса, ограничаване и превенция на неформалната икономика, подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството, усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари, насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската дейност, развитие на човешките ресурси и осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България.

На 29 януари 2016 г. ръководството на АИКБ проведе поредната среща в страната с представители на бизнеса от област Варна. На срещата имаше широко присъствие от страна на предприятия и организации от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Г-н Петьо Милков представи дейността на АИКБ, нейните последни инициативи и как Асоциацията защитава и помага на своите членове. Сред постиженията са борбата срещу поскъпване на тока, политиките по отношение на минималния осигурителен доход, който трябва да бъде дискутиран на базата на договорното начало в браншовите организации. АИКБ настоява за спешна образователна реформа, която да преодолее недостигът на специалисти, необходими за бизнеса у нас, тъй като в момента има огромно несъответствие между потребностите на бизнеса и завършващите висшите учебни заведения. Ускоряване на административната реформа е друг път за осигуряване на ефективен бизнес климат у нас и Асоциацията ще настоява за осигуряване на политическа стабилност, сигурност, намаляване на административната тежест за бизнеса и за ограничаване намесата на държавата на пазара на труда.

От своя страна представителите на бизнеса от областта представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване.

На срещата бе обърнато сериозно внимание на Оперативните програми и възможностите за финансиране на бизнеса тази година. Г-жа Диляна Танова от Министерство на образованието и науката, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ представи възможностите за финансиране на бизнеса по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“. Д-р Ангелова представи и отворената за кандидатстване схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“ и очакваните да бъдат отворени в кратък период схеми „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и „Добри и безопасни условия на труд“. На представителите от бизнеса бяха разяснени и основните параметри за новия програмен период на „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020.

Представителите на бизнеса от област Варна и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта.

Следващите срещи на АИКБ с бизнеса ще се проведат на 1 февруари 2016 г. в градовете Шумен и Добрич.