АИКБ се включва в проект на ТУ-София за дигитална трансформация на образованието, науката и изследванията

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) се включва в проект на Технически университет – София, чиято основна цел е постигане на качествено висше образование в съответствие с пазара на труда, чрез въвеждане на компетентностни модели и прилагане на дигитална трансформация във всички сфери  на образованието, науката и изследванията. Това стана ясно след откриващото събитие по проект BG05M2OP001-2.016-0008 “ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)” в ТУ-София, в което участие взе председателят на УС на АИКБ Васил Велев.

АИКБ ще се включи в дейности по модернизиране на учебното съдържание в четири професионални направления. Това са „Информатика и компютърни науки“, „Машинно инженерство“, „Енергетика“ и „Общо инженерство“.

Освен разработването на съдържанието Асоциацията ще организира и кариерни борси, презентационни събития за работодатели, и клубове за развитие на предприемачеството. Събитията ще се провеждат в партниращи на ТУ-София висши учебни заведения.

Чрез дейностите, които АИКБ ще осъществи, ще се подпомогнат основните задачи на проекта, а именно да бъде постигнат значителен скок в привлекателността и международната конкурентоспособност на инженерното образование у нас чрез внедряване на иновативни педагогически методи, модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание и професионално развитие на преподавателите и подобряване на техните умения.