АИКБ стартира проект за развитие на дигитални умения в 13 ключови икономически сектора

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) стартира проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“. Проектът e финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”, по процедура BG05M9OP001-1.128 – Развитие на дигиталните умения – Компонент 2. Чрез реализирането на проекта се цели да бъдат преодолени дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания и привеждането им в съответствие с нуждите на бизнеса, а от там постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на технологичното развитие и осигуряваща устойчиви работни места. Стартирането на проекта беше официално обявено днес на пресконференция.

„АИКБ е приела като основна задача да разработва инициативи, действия и мерки, които да насърчават дигитализацията на българската индустрия. Това ни водеше и при подготовката на настоящия проект. В момента страната ни е на последното 27-мо място по Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и в обществото (DESI) за 2020 г. Делът на лицата с основни умения в областта на цифровите технологии е 29%, докато средно в ЕС този процент е 58%. Проучванията показват, че държавите, които са готови да направят бърза технологична трансформация и да използват дигитални технологии в ежедневната си практика са тези, които имат и изключително силно представяне в областта на образованието и обучението. Още през 2019 г. ЕК ни предупреди, че заради нарастващият недостиг на умения в България ще се необходими значителни инвестиции в дигитална грамотност, умения и знания. Считаме, че настоящия проект ще е крачка в посока на справянето с недостига на цифрови умения, както и насърчаването и подкрепата на проекти и стратегии за подобряване на равнището на цифровите умения“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. (Цялото изказване вижте ТУК)

Основните цели на проекта са насочени към идентифициране на настоящите дигитални умения на работната сила в ключови професии от 13 икономически сектора. Сред икономическите дейности, с които АИКБ ще работи са: „Растениевъдство и животновъдство“, „Производство и преработка на месо и месни продукти“, „Производство на текстил и изделия от текстил“, „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“, „Производство на машини и оборудване“ и „Въздушен транспорт“.

По думите на ръководителя на проекта и главен секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова чрез проекта ще се транспонират актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие на ключовите компетенции и дигиталните умения в контекста на Европейската дигитална стратегия. „АИКБ предприе мерки в тази насока, като изхождаме от това, че всеки български гражданин се нуждае от цифрови умения, за да може да учи, работи, комуникира и да има достъп до публичните онлайн услуги. Дигиталните умения вече са задължителни в ерата на Индустрия 4.0 и все по-мащабното и бързо навлизане на информационните технологии във всички бизнес сектори изисква все по-напреднали дигитални умения свързани с конкретни бизнес процеси. Цифровите умения са основен двигател на конкурентоспособността и иновационния капацитет на България“, допълни още д-р Ангелова. (Вижте ТУК нейната презентация на проекта)

В рамките на проекта АИКБ е заложила да се разработят минимум 65 унифицирани профили за дигитални умения, общо 13 пакета с тестови учебни програми за развитие на дигиталните умения, минимум 4 модела за социално сътрудничество. Всички постигнати резултати ще се тестват и апробират в реална работна среда, като за тяхното постигане АИКБ ще си партнира с КНСБ, КТ „Подкрепа“, МТСП и Националната агенция за професионално образование и обучение.

„Не мога да скрия задоволството си от съвместната работа на МТСП и АИКБ през последните 20 години. До този момент Асоциацията винаги е избирала да работи по тежки и изключително важни теми за българското общество и икономика. Така е и с този проект, резултатите от който ще залегнат в основата на бъдещите приоритети и политики, които ще се финансират чрез Програмата за развитие на човешките ресурси. Вярвам, че в края на следващия програмен период България ще може да се похвали с още 600 000 души, които притежават дигитални умения“, посочи Цветан Спасов, и.д. главен директор ЕФМП, МТСП.

По думите на директора на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в МТСП Елка Димитрова проектът е от огромно значение, тъй като през последната една година пандемията е показала, че дигиталните умения са изключително важни не само, за да могат хората да запазят работните си места, но и за да продължават да се развиват и отговарят на изискванията на променящата се работна среда.

За председателя на НАПОО Марияна Павлова чрез подобни проекти ще се помогне на заетите лица да преминат по-плавно през бързо променящите се изисквания на работните места и нуждата от базови и специфични дигитални умения.

Проектът е пилотен като се очаква постигнатите по него резултати да бъдат основа за реализиране на дейности по новата Програма „Развитите на човешките ресурси“ 2021-2027 г. насочени към национално развитие на дигиталните компетенции. Той е с период на изпълнение 20 месеца, а одобреният бюджет е в размер на 2 052 482.74 лв. от които 1 744 610.33 лв. съфинансиране от Европейския социален фонд и 307 872.41 лв. национално финансиране.