АИКБ с решаващ глас в прецизирането на проекта за Регламент за проспектите

На днешното заседание на секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ на Европейския икономически и социален съвет (ЕИСК) главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и заместник-председател на групата на работодателите в ЕИСК д-р Милена Ангелова представи проект за становище относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване“. (Вижте ПРЕДЛОЖЕНИЕТО за регламент и ПРИЛОЖЕНИЯ към регламента.) Становището беше единодушно одобрено от секцията.

В подготовката на позицията по регламента АИКБ покани да участват всички организации, обединяващи позиции, свързани с развитието на капиталовия пазар у нас. Експерт при подготовката на становището е председателят на НККУ проф. Стефан Петранов.

АИКБ посредством д-р Ангелова подкрепи Европейската комисия по отношение на:
• Избраната форма на регулация – регламент, който е директно приложим от страните–членки, в сравнение с ползваната досега – директива, която подлежи на транспониране посредством съответните национални законодателства;
• Прилагането на практика на принципа да бъде опростена и стандартизирана информацията, представяна в проспектите и да бъдат съкратени сроковете за тяхното одобряване;
• Създаването на европейска база данни, в която всички проспекти да бъдат достъпни, като АИКБ предупреди, че формата на публикуването им в нея трябва да бъде достъпна за инвеститорите и да позволява съпоставимост;
• Намаляването на административната тежест за емитентите (и специално за МСП и редовните емитенти) посредством предвидените специални инструменти в Регламента.

В същото време, АИКБ предупреди за сериозния риск от опасност при предоставянето на страните–членки на твърде голяма свобода за налагането на допълнителни регулации, свързани с прилагането на бъдещия Регламент, да въведат твърде много допълнителни изисквания и да добавят административни тежести и разходи за емитентите и призова Комисията да сведе до минимум неясните моменти в бъдещия Регламент, както и да се консултира внимателно с всички заинтересовани страни при изготвянето и приемането на делегираните подзаконови актове, които уреждат прилагането на Регламента на практика.

Също така АИКБ призова Комисията да извърши задълбочена оценка на въздействието на бъдещия Регламент не по-късно от 2 години след започване на прилагането му на практика, като ползва качествени критерии за оценка, които да оценят реакциите на емитентите, инвеститорите и на останалите участници на капиталовия пазар.

За повече информация: пълен текст на становището и споменатите документи (на български, както и на други езици, в различни формати). ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от днес, 3 март 2016 г. изтеглете от ТУК.