АИКБ с ясна визия за реформата в образованието, порасна с още 327 предприятия

      Образованието в България не е достатъчно добре финансирано от гледна точка на инфраструктура, оборудване, съвременни учебни пособия и материали и заплащане на преподавателския труд, което се отразява на качеството му. В същото време, средствата, които се отпускат трябва да са тясно свързани именно с постиганото качество и с реализацията на завършилите, а не механично с броя на учащите. Тази теза бе отправна точка на проведената в рамките на заседанието на Националния съвет (НС) на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)  дискусия с представители на Министерство на образованието и науката.  Дискусията бе във връзка с необходимостта от повишаване броя на учениците в професионалните училища, особено по технически професии и специалности, увеличаване броя на лицата завършили висше инженерно образование и подобряване на адекватността на образователната система спрямо потребностите на пазара на труда по начин, който да гарантира прехода от обучение към заетост.

            АИКБ очерта визията на бизнеса за приоритетите в образователната реформа, а именно:

  • Ново законодателство за осъществяване на реформа в Системата на средното и висшето образование;
  • По-добри условия за професионално образование и обучение, съответстващо на потребностите на регионите и изискванията на пазара на труда;
  • Приоритетно развитие на българската наука и иновации и прилагането им за развитие и модернизиране на българския бизнес;
  • Връзка между средното образование и пазара на труда – подобряване на качеството на професионалното образование вкл. чрез активно въвеждане на дуалната система – обучение чрез работа;
  • Създаване на устойчив механизъм за взаимодействие между висшите училища и бизнеса.

След проведено обсъждане НС на АИКБ прие Призив до министъра на науката и образованието.

Четири нови браншови организации (Асоциация Български пипер, Асоциация на специализираните счетоводни предприятия, Българска национална браншова камара „Охранители и детективи“ и Съюз на частните строители в България), един холдинг („Топлофикация София“ ЕАД) и три предприятия ( „БиЕмДжи Дейта“ ООД, „Юридическо дружество“ АД и „Сорт Комерс“ ЕООД) бяха приети за членове на АИКБ от Националния съвет. По този начин семейството на Асоциацията се увеличи с  още 327 фирми, в които работят 8185 заети лица. Така АИКБ утвърди авторитета си на най-динамично развиваща се работодателска организация, обхващаща най-много икономически дейности в България.