АИКБ ще председателства Международния координационен съвет на организациите на работодателите през 2016 г.

infovarna.com – Асоциация на индустриалния капитал в България ще председателства Международния координационен съвет на организациите на работодателите през 2016 г.

07.01.2016

През 2016 г. председателят на УС на АИКБ г-н Васил Велев ще е председател на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), а АИКБ ще изпълнява функциите на секретариат на международната организация.

Тази година в София ще бъде проведено годишното събрание на МКСОР, в което ще вземат участие лидерите на работодателски организации от Европа и Азия. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени действията за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации на работодателите от Европа и Азия, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на заетостта. Един от основните приоритети на председателството на АИКБ е развитие и задълбочаване на икономическото сътрудничество между членовете на МКСОР и бизнес общността в ЕС, включително отмяна на пречките и санкциите пред свободната търговия и насърчаване на стокообмена.

През 2010 година АИКБ стана една от организациите – учредители на Международния координационен съвет на организациите на работодателите. Съветът има характера на съвещателен орган. Неговата цел е да съдейства за установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите и свързаните с тях икономически отношения, както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за изработване на антикризисни мерки предвид сходните икономически проблеми в държавите от региона.

Понастоящем МКСОР обединява национално представителни организации на работодателите от 15 държави от Централна и Източна Европа и Азия – 18 организации от Армения (2), Азербайджан, Беларус, България, Унгария, Грузия, Казахстан (2), Киргистан, Латвия, Литва, Полша, Русия, Румъния, Украйна (2), Естония. (вж. приложения списък на членовете на МКСОР).