АИКБ ще представи предложения за законодателни промени, насочени към борба с недекларираната заетост и Методика за превенция

На 29 ноември 2021 г. от 10.30 часа Асоциацията на индустриалния капитал в България организира кръгла маса за представяне на Методика за превенция на недекларираната заетост и предложения за законодателни промени за ограничаване на недекларираната заетост по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“.

Методиката за превенция на недекларираната заетост е инструмент насочен към практическо прилагане на различни инструменти – нови и адаптирани за управление на човешките ресурси в предприятията по начин, който да превентира пораждането на сиви практики и недекларирана заетост.

В рамките на проекта са разработени и общо 51 мерки насочени към превенция и борба с недекларираната заетост, за всяка от които е разработено конкретно предложение за институционализиране насочено към компетентните институции и организации. Направените предложения са насочени към промени в начина на определяне на минималната работна заплата, регулация на някои нови форми на заетост, облекчаване на процедурите за наемане на работници на еднодневни трудови договори, укрепване на работата на контролните органи и редица други.

И двата документа са в резултат от редица проучвания, интервюта и обсъждания с работодатели, представители на институциите, браншови организации и работници/служители, както и представители на неправителствения сектор. Мерките са предложени основно от работодатели и заети лица, а Методиката беше тествана в общо 64 предприятия като по този начин бяха набрани различни казуси и получена обратна връзка както от работодателите, така и от работниците.

В дискусията ще вземат участие представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, работодатели и заети лица.

АИКБ – Национален център „Икономика на светло“