Политика за развитие на капиталовите пазари

 • Програма „Капиталов референдум” – при разработване на инвестиционни проекти със значим обществен интерес, включително участие в международни дружества, изграждане на енергийни, индустриални мощности, както и инфраструктурни проекти, финансирането да става и чрез набиране на ресурс на организиран капиталов пазар (напр. „Българска фондова борса-София” АД) посредством емисии на дялови и/или дългови книжа при ограничения за размера на директното държавно финансиране, съобразени с публичния ефект. Така по най-добър и пазарно мотивиран начин ще се отговори еднозначно на евентуални съмнения относно ефективност и целесъобразност на конкретни управленски (в т.ч. политически) решения;
 • Осъществяване на приватизационни сделки преимуществено през фондовата борса, в т.ч. миноритарни дялове от държавни дружества, като: ДП „Български спортен тотализатор“, „Летище София“ ЕАД, „АДИС“ ЕООД, Български морски флот, Български енергиен холдинг (БЕХ), АЕЦ Козлодуй, НЕК, Булгаргаз, Булгартрансгаз, Електроенергиен системен оператор, ТЕЦ Марица Изток 2, Пристанище Варна ЕАД, Пристанище Бургас ЕАД;
 • Подпомагане работата на Националната Комисия за корпоративно управление като постоянно действащ независим орган, създаден на принципа на публично-частното партньорство за осъществяване на консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на корпоративното управление;
 • Популяризиране на изработения с активното участие на АИКБ Кодекс за корпоративно управление:
  o Действия за подкрепа на приемането и прилагането на Кодекса от членовете на АИКБ и всички публични компании;
  o Изграждане на институт за обучение на управленския персонал на публичните дружества;
  o Развитие на механизми за насърчаване на обмена на добри практики в рамките на Асоциацията;
  o Разработване и представяне на насоки за най-добри практики в специфични области на корпоративното управление.
 • Разработване на механизми за мониторинг върху прилагането на Кодекса;
 • Разработване на препоръки към регулаторните органи за подобряване на корпоративното управление;
 • Утвърждаване на система на поощрение на добрите практики и доброволното изпълнение, която да допълни съществуващия чисто санкциониращ механизъм;
 • Активно участие в усъвършенстването на законодателството в областта на капиталовите пазари, както и в предварителната задължителна оценка на въздействието на приеманите нормативни актове;
 • Активно участие при разработването на въпроси, свързани с регулацията и интеграцията на европейските капиталови пазари, при гарантиране на защитата на интересите на българските публични компании;
 • Преразглеждане в посока намаляване на размера на такси и комисиони, събирани от КФН, БФБ – София АД и Централен депозитар АД;
 • Облекченото отписване от регистъра на КФН при определени условия/критерии на компании, снети от търговия на БФБ;
 • Професионално управление на публични активи (публични фондове, дружества, имоти);
 • Преразглеждане на ограниченията за инвестиране на средствата на пенсионните фондове, включително и Сребърния фонд, и въвеждане на минимални лимити за инвестиции в акции, облигации или дялове, издадени от български дружества, търгувани на БФБ – София АД.