Становища и анализи

26.07.2022

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по предложените от Министерството на труда и социалната политика три варианта за автоматично определяне на минималната работна заплата в Република България.

към становището

08.06.2022

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно Проекти на ЗИД на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г., ЗИД на Закон за бюджета на ДОО за 2022 г. и ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

към становището

31.01.2022

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно проект на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. – Версия 3.0.

към становището

26.01.2022

ПОЗИЦИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.; проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.; проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

към позицията

12.01.2022

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

към становището

04.11.2021

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно Законопроекти за изменение и допълнение на данъчни закони.

към становището

25.10.2021

ПРЕПОРЪКИ на Асоциация на индустриалния капитал в България към Държавния бюджет на Република България за 2022 г.

към препоръките

03.09.2021

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно Проект на Постановление №… от………… 2021 г. за изменение на Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с Постановление № 100 на Министерския съвет от 2021 г. (обн. ДВ, 25 от 2021 г.).

към становището

23.08.2021

ПОЗИЦИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., № 46-102-01-2, внесен от Министерския съвет на 30.07.2021 г.

към позицията

25.08.2021

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно Предложение за разширяване на обхвата на ваучерите за храна и с ваучери за туризъм в България.

към становището

19.08.2021

ПОЗИЦИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно обявената за обществено обсъждане Карта на регионалните помощи за периода 2022 – 2027 г. и необходимостта от съществени промени в броя и границите на районите на планиране (NUTS 2) в Република България.

към позицията

16.08.2021

ПРИЗИВ от АИКБ за спешна необходимост от актуализиране на бюджета на Република България за 2021 г.

към призива

12.08.2021

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно обявен за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование.

към становището

15.07.2021

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Проект на Национална карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ), разработена в съответствие със Закона за висшето образование и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година.

към становището

14.06.2021

ПОЗИЦИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България, свързана с опасността за съществуването на водноелектрическите централи в България след въвеждане на недобре преценена промяна в нормативната  уредба, а именно Наредбата за ползването на повърхностните води.

към позицията

19.04.2021

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО И ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 г.

към становището

16.03.2021

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България.

към становището

10.03.2021

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) за проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година с хоризонт до 2050 година.

към становището

19.02.2021

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) по проект на Национална стратегия за малките и средни предприятия за периода 2021 – 2027 г., от 08.12.2020 г., публикуван за обществена консултация на 20.01.2021 г.

към становището

17.02.2021

СТАНОВИЩЕ на АИКБ, „Произведено в България – Съюз на малкия и среден бизнес“ и Националното сдружение на малкия и среден бизнес по проект на Национална стратегия за малките и средни предприятия за периода 2021 – 2027 г., от 08.12.2020 г., публикуван за обществена консултация на 20.01.2021 г.

към становището

10.02.2021

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.

към становището

27.01.2021

СТАНОВИЩЕ на АИКБ и АДВИБ относно обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация.

към становището

04.12.2020

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно Законопроект за изпълнение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО), публикуван за обществено обсъждане на 9.11.2020 г.

към становището

06.11.2020

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България.

към становището

27.10.2020

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г.; Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.; Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

към становището

29.09.2020

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.

към становището

03.09.2020

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 03.08.2020 г.

към становището

01.09.2020

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно Проект на Закон за индустриалните паркове, 002-01-36/13.08.2020 г., вносител Министерски съвет.

към становището

19.07.2020

ПОЗИЦИЯ на АИКБ по повод оповестените от председателя на Комисията по енергетика към Народното събрание и министъра на енергетиката намерения, свързани с т. нар. студен резерв.

към позицията

30.06.2020

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, публикуван за обществено обсъждане на 19.06.2020 г.

към становището

09.06.2020

ОБЩО СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) във връзка с предстоящото обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 002-01-19, внесен от Министерския съвет на 27.05.2020 г.

към становището

19.01.2020

ПОЗИЦИЯ на АИКБ по Документа за консултации с европейските социални партньори за предприемането на възможни действия на европейско равнище, за да се отговори на предизвикателствата, свързани със справедливи минимални работни заплати

към позицията

06.11.2019

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Проект на Национална програма за развитие „България 2030“

към становището

12.06.2019

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, No 902-01-22, внесен от Министерския съвет на 22 май 2019 г.

към становището

10.05.2019

СТАНОВИЩЕ на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ относно ЗИД на Закона за българското гражданство.

към становището

09.05.2019

ПИСМО на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) относно цените на електроенергията.

към писмото

17.04.2019

СТАНОВИЩЕ на АИКБ, БСК и БТПП относно размера на „тол таксите“ за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

към становището

28.03.2019

ПИСМО на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР) относно предложение за увеличаване на субсидията за обучение на студенти от област на висше образование и професионално направление „Технически науки“.

към писмото

26.03.2019

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.

към становището

26.03.2019

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания и проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания.

към становището

22.02.2019

ПИСМО на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) до министъра на туризма Николина Ангелкова относно възникнали проблеми при концесионирането на плажове

към писмото

01.02.2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)  за допълнение към Закона за изменение на закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, изготвен от министерство на правосъдието

към предложението

08.01.2019

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно проект на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (НРУВРЛОИДСНПНП), изпратено до министъра на икономиката Емил Караниколов.

към становището

16.12.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) по проекта на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата в страната за 2019 г.

към становището

09.11.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно подкрепата от страна на Асоциацията за направените предложения за изменения и допълнения в Кодекса за застраховането и в Закона за задълженията и договорите във връзка с Тълкувателно решение №1 от 21.06.2018 г. на ВКС

към становището

30.10.2018

ПОЗИЦИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно проекта на държавния бюджет на Република България за 2019 г., бюджета на ДОО и бюджета на НЗОК за 2019 г.

към позицията

17.09.2018

ПИСМО на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) относно предложено от Министерство на финансите изменение и допълнение на Закона за корпоративни подоходно облагане, с което в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в Закона за счетоводството.

към писмото

12.09.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно проектозакона за хората с увреждания.

към становището

23.07.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 802-01-26, внесен от Министерски съвет на 16.07.2018 г., както и приложение съгласно текста на становището.

към становището
към приложението

18.07.2018

ПИСМО до Президента на Република България с молба за вето на приетия Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

към писмото

16.07.2018

ПИСМО на АИКБ, БСК И БТПП относно медицинската експертиза (ТЕЛК)

към писмото

13.07.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование, № 854-01-66, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 06.07.2018 г.

към становище с изх. № 303/13.07.2018 г.: ДО Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ;

към становище с изх. № 304/13.07.2018 г.: ДО Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ;

11.07.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно обсъждането на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, изпратено до председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление при 44-то Народно събрание на Република България.

към становището

04.07.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно: Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители на 07.03.2018 г., приет на първо гласуване на 06.06.2018 г.

към становището

04.07.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) във връзка с обсъждането на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 854-01-59, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 29.06.2018 г.

към становище с изх. № 291/04.07.2018 г.: ДО Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО; КОПИЕ: Г-ЖА ВАСКА ШУШНЕВА, СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО;

към становище с изх. № 292/04.07.2018 г.: ДО Д-Р ХАСАН АДЕМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

19.06.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 854-01-48, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 13.06.2018 г.

към становището

14.05.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни.

към предложенията

24.04.2018

ПОЗИЦИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България във връзка с протеста на миньорите срещу отказа за повишаване на изкупната цена на въглищата.

към позицията

28.03.2018

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България по Законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

към становището

09.02.2018

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) относно проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

към позицията

16.01.2018

СТАНОВИЩЕ на АИКБ по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.

към становището

16.01.2018

ПИСМО на АИКБ с предложения за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование във връзка с определяне на държавния план-прием.

към писмото

16.12.2017

ПОЗИЦИЯ на Национално представителните синдикални и работодателски организации: КНСБ, КТ „Подкрепа“, АИКБ, БСК, КРИБ относно спекулативния ръст в цената на електроенергията.

към позицията

06.11.2017

ПОЗИЦИЯ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) във връзка с Проекта на държавния бюджет на Република България за 2018.

към позицията

07.08.2017

ПОЗИЦИЯ на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

към позицията

21.07.2017

СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България по законопроекта за изменение на Закона за малките и средни предприятия, поставен на обществено обсъждане на 20.07.2017 г.

към становището

05.07.2017

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) във връзка с обявените полицейски протести.

към позицията

09.06.2017

10 ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за подобряване на бизнес климата, намаляване на административните прегради и по-добро регулиране.

към предложенията

02.06.2017

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно Препоръка на Съвета по Националната програма за реформи в България и представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на България COM (2017) 502 final.

към позицията

19.05.2017

СТАНОВИЩЕ на Националния съвет на АИКБ по проблемите на политиката по доходите и човешките ресурси в Република България.

към становището

10.02.2017

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на организациите на българските работодатели по механизма, критериите и показателите за определяне на размера на минималната работна заплата в България. Позицията бе представена на среща между работодателските организации днес с министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев и синдикатите. Тя е изходна точка за започване на преговорите по изработване на механизъм за
определяне на минималната работна заплата в страната.

към позицията

18.12.2016

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод информацията за потвърден инвестиционен интерес към проекта „АЕЦ Белене“.

към позицията

06.12.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 602-01-79, внесен от Министерски съвет на 2 декември 2016 г.

към становището, изпратено до Комисията по икономическа политика и туризъм при 43-то Народно събрание; към становището, изпратено до Комисията по труда, социалната и демографската политика при 43-то Народно събрание.

06.12.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по законопроект за публичните предприятия, № 654-01-94, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 20 юли 2016 г.

към становището, изпратено до Комисията по правни въпроси при 43-то Народно събрание. Същото становище е изпратено и до Комисията по икономическа политика и туризъм, до Комисията по бюджет и финанси, до Комисията по здравеопазване и до Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление при 43-то Народно събрание.

29.11.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 602-01-74, внесен от Министерски съвет на 15 ноември 2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 554-01-171, внесен от Петър Славов и Мартин Димитров на 5 ноември 2015 г.

към становището

18.11.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ по механизма за определяне размера на минималната работна заплата в страната.

към предложението

17.11.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по конституционно дело № 12/2016 г., внесено в Конституционния съд с входящ № 338КД/17.11.2016 г.

Делото е образувано по искане на четиридесет и девет народни представители от 43-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на §18, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.).

към становището

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Извадка от доклад, подписан от председателите на национално представените работодателски организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ), адресиран до Комисия по енергетиката на Народно събрание на Република България и до министъра на енергетиката – в частта ВЕИ сектор.

17.10.2016

ПРЕПОРЪКИ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) към Държавния бюджет на Република България за 2017 г., приети на заседанието на Националния съвет на Асоциацията, проведено на 14.10.2016 г.

към препоръките

14.10.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) във връзка с обсъждането на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 602-01-56, внесен от Министерския съвет на основание РМС № 836 от 07.10.2016 г. 

Становището е внесено официално в Народното събрание до г-жа Менда Стоянова (председател на Комисията по бюджет и финанси) с вх. № 606-01-11/14.10.2016 г. и до г-н Хасан Адемов (председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика) с вх. № КТСП-653-08-30/14.10.2016 г.

към становището

30.09.2016

ПОЗИЦИЯ на национално представителните работодателски организации (НПРО) – АИКБ, БТПП, БСК и КРИБ относно проекта на Закон за независимия финансов одит. 

С писмо до председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси национално представителните работодателски организации (НПРО) – АИКБ, БТПП, БСК и КРИБ, представиха позицията си относно проекта на Закон за независимия финансов одит. В писмото се изказва задоволство от факта, че между първо и второ четене в парламентарната комисия са били отчетени в голяма степен предложенията на работодателските организации. Заедно с това, НПРО маркират основните ключови акценти и въпроси, които считат, че следва да се адресират адекватно в новото законодателство и съответстващо на бизнес средата в България.

Пълен текст на писмото вижте ТУК.

29.09.2016

СТАНОВИЩЕ на АИКБ относно предложените от Министерство на финансите изменения и допълнения на данъчните закони за 2017 г. със ЗИД на ДОПК и ЗИД на ЗАДС.

към становището

15.09.2016

ПИСМО на НПРО до председателите на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по правни въпроси при 43-то НС относно искане за промени в Кодекса на труда за отмяна на „сливането“ на празници.

към писмото

31.08.2016

СТАНОВИЩЕ на АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ относно отвореното писмо на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП по искането на група народни представители за установяване на противоконституционност на §18 от ПЗР на ЗИД на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр.56 от 24.07.2015 г.).

към становището

22.08.2016

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и национално представителните работодателски организации относно преустановяване на преговорите за определяне на минималните осигурителни доходи (МОД) за 2017 г.

към позицията

05.08.2016

ПИСМО на 4-те национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ до министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова и до министъра на финансите Владислав Горанов за отмяна на праговете за минимален осигурителен доход.

към писмото

26.07.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, №654-01-84, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 7 юли 2016 г.

към становището

20.07.2016

ДЕКЛАРАЦИЯ на национално представителните работодателски организации (НПРО) във връзка с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Внесена в Народното събрание на 20.07.2016 г.

към декларацията

14.07.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЯ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

към предложенията

13.07.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № № 654-01-88, внесен от Румен Димитров Христов и група народни представители на 08.07.2016 г.

към становището

13.07.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по проекта на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, № 602-01-31, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2016 г.

към становището

11.07.2016

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Асоциацията на счетоводителите и счетоводни предприятия (АССП) и на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, сигнатура 554-01-14, внесен от г-н Данаил Кирилов и група народни представители.

към позицията

08.07.2016

ПРИОРИТЕТИ в дейността на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) за 2016–2020 г., приети от Общото събрание на 8 юли 2016 г.

към документа

20.06.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по проекта за Европейския стълб на социалните права, представено на обществената консултация, организирана от представителството на Европейската комисия (ЕК) в България.

към становището

15.06.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) във връзка с публикувана информация за водени преговори за строителството на VІІ-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“, изпратено до г-н Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика в 43-тото Народно събрание, г-жа Теменужка Петкова, министър на енергетиката и г-н Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.

към становището

26.05.2016

ДЕКЛАРАЦИЯ от Национално представителните работодателски организации (НПРО), отнасяща се до предотвратяване на порочни практики в българската електроенергетика. 

„С настоящата декларация ясно и категорично заявяваме намеренията си да гарантираме необратимост на реформаторските процеси и да се противопоставим на установените с години модели на безконтролни кражби и злоупотреби“, се казва в документа.

към декларацията

04.05.2016

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Кодекса за социално осигуряване (КСО), поставен на обществено обсъждане на интернет-страницата на Министерството на финансите на 22 април 2016 г.

към позицията

03.05.2016

СТАНОВИЩЕ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

към становището

04.04.2016

ДЕКЛАРАЦИЯ от името на 4-те национално представителни работодателски организации и Конфедерацията на независимите синдикати в България относно ЗИД на Закона за адвокатурата.

към декларацията

24.03.2016

ПОЗИЦИЯ на АИКБ за отпадането на текстовете от Законопроекта за електронната индентификация, свързани с въвеждането на електронен носител за записване на данни с електронна идентификация в новоиздаваните лични карти.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) разгледа обстойно приетия на 14 януари 2016 г. на първо гласуване Законопроект за електронната идентификация №502-01-81, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2015 г. и изразява несъгласието си с отпадането на текстовете от законопроекта, свързани с въвеждането на електронен носител за записване на данни с електронна идентификация в новоиздаваните лични карти.

Смятаме, че отпадането на гореспоменатите текстове бламира очакваното от бизнеса електронно управление.

Законът за електронната идентификация е приоритетен за АИКБ, предвид значимостта и потребността му за създаване на правна възможност за ползването на достъпни, сигурни и евтини публични онлайн услуги. Вярваме, че въвеждането на единна национална идентификация е шанс да бъдем сред водещите европейски страни, приели съвременно решение в полза на своите граждани и бизнес.

към позицията

23.03.2016

ОТВОРЕНО ПИСМО: Бизнесът настоява и очаква намалението на цената на природния газ този път да се отрази единствено в намаление на цената на електроенергията, произвеждана от когенерациите на топлофикациите, което ще облекчи и бита, и индустрията чрез намаление на таксата „задължение към обществото”.

По-евтиният газ трябва да намали значимо цената на електроенергията, изкупувана от
топлофикациите, а не ефекта да се насочи към намаляване на цената на топлоенергията. В България около 11% от населението се отоплява с централизирано топлоснабдяване, а всички плащат сметката чрез скъпата електроенергия. Проблемът с това непазарно изкривяване и нелогично товарене на едни потребители за сметка на други многократно е поставян на вниманието на предишни състави на ДКЕВР, но така и не се решаваше. Затова сме категорични, че днес поевтиняването на природния газ трябва да бъде насочено единствено към поевтиняване на цената, по която се изкупува електроенергията от топлофикациите и незначително да се отрази в цената на топлоенергията.

АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ категорично подкрепят намерението на КЕВР да премахне кръстосаното субсидиране и да прекрати „подпирането” на цената на парното, чрез цената на електроенергията. Няма как да се приема за нормално отоплението в топлофицирани домове да се „доплаща” от всички потребители на електроенергия. По-евтиният ток за бита и индустрията означава икономическа справедливост, по-голяма
конкурентоспособност на българската икономика, повече приходи в бюджета, повече работните места и достойни доходи за българина.

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ (АИКБ)
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС (БСК)
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТПП)
КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ)

към писмото

23.03.2016

ПОЗИЦИЯ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) против Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен от народния представител Михаил Миков, който предвижда премахването на плоския и въвеждането на прогресивен данък.

Отпадането на плоския данък е неприемливо за бизнеса. Тази своя позиция АИКБ изрази в писма, изпратени до Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към 43-тото Народно събрание.

Смятаме, че с предлагания законопроект всичко полезно и ефективно, което се прояви след въвеждането на плоския данък се зачерква и отново се отива на експеримент, който е по-сложен за администриране, по-скъп и труден за прилагане и в крайна сметка ще доведе до обратен на желания резултат. Вместо нормална икономика, с нормално данъчно облагане ще постигнем ръст на недекларирани доходи, на сива и черна икономика, значително по-големи разходи за администриране и по-ниска събираемост.

За устойчивото си функциониране, консервативна система, каквато е и би трябвало да бъде данъчната, се нуждае от стабилна и предвидима нормативна рамка, а не от драстични промени на всеки няколко години. Дори само на основание това разбиране визираният законопроект следва да бъде отхвърлен.

към позицията

13.03.2016

ПОЗИЦИЯ на национално представителните работодателски организации (НПРО) по законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката № 654-01-27, внесен на 02.03.2016 г. от народните представители Пламен Веселинов Йорданов, Кирил Добрев Добрев, Маноил Минчев Манев, Нено Христов Влайков и Драгомир Велков Стойнев.

към позицията

12.03.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Асоциация на индустриалния капитал в България и Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИДЗППЦК) – Решение на МС № 102/16.02.2016 г.

към предложението

01.03.2016

Становище на АИКБ по законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, одобрен с Решение на Министерския съвет № 775 от 7 октомври 2015 г.

към становището

19.02.2016

Позиция на АИКБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, № 554-01-107, внесен на 29.05.2015 г. от Данаил Кирилов и група народни представители, приет на първо разглеждане на 11.02.2016 г.

към позицията

16.02.2016

ПРИЗИВ за спешни действия по ускоряване на реформата в образованието

към призива

09.02.2016

Декларация в подкрепа на кандидатурата на г-жа Ирина Бокова за генерален секретар на ООН.

към декларацията

08.02.2016

Декларация на представителните на национално равнище организации на работодателите и съсловните организации на счетоводители и одитори относно проблемите по данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване

към декларацията

31.01.2016

Писмо до Комисията за защита на конкуренцията относно съмнения за съществуване на картелно споразумение за цените на горивата

към писмото

30.10.2015

Предложения на АОБР за промени в Кодекса за социално осигуряване във връзка проекта на Закон за бюджета на ДОО за 2016 г.

към предложенията

28.10.2015

Позиция на АИКБ по проект на държавния бюджет на Република България за 2016 г.

към позицията

22.10.2015

Препоръки на АИКБ към проект на държавния бюджет на Република България за 2016 г.

към препоръките

14.10.2015

Становище на АИКБ по Общия законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС

към становището

26.09.2015

Становище на АИКБ по проекта на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане, поставен на обществено обсъждане от Министерство на финансите на 12.09.2015 г.

към становището

11.09.2015

Жалба от представителните на национално равнище работодателски организации в България до Европейската комисия с основание чл. 87, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия)

към документа

Становище на АИКБ по проект за Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници

към становището

21.07.2015

Позиция на АИКБ по проекта на постановление за определяне и актуализиране размера на минималната работна заплата в страната

към позицията

21.07.2015

Становище на АИКБ по предложения за изменения и допълнения на общ законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 553-08-47

към становището

16.07.2015

Становище на АИКБ във връзка с общественото обсъждане на проект за Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници

към становището

30.06.2015

Позиция на НПРО след проведена среща с министър-председателя Бойко Борисов по повод цените на електроенегията за индустрията

към позицията

24.06.2015

Декларация на НПРО относно повишение на цените на електроенергията от 1 юли 2015 г.

към декларацията

19.06.2015

Декларация на НПРО относно повишение на цените на електроенергията от 1 юли 2015 г.

към писмото

15.06.2015

Отворено писмо във връзка с планираното увеличение на цената на електроенергията от 01.07.2015 г.

към становището

05.06.2015

Становище на национално представителните организации на работодателите относно цените на електроенергията за бизнеса от 1 юли 2015 г.

към становището

14.05.2015

Становище на АИКБ по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

към становището

07.05.2015

Становище на АИКБ по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

към становището

29.04.2015

Становище на ИСС на тема: „Ограничаване и превенция на неформалната икономика в България като възможност за стимулиране на растежа и заетостта“

към становището

03.04.2015

Позиция на АИКБ, БСК и КРИБ във връзка с публично оповестените виждания на МТСП за пенсионна реформа

към позицията

18.03.2015

Предложения на НПРО за развитие на пенсионната система, за финансова устойчивост, намаляване на злоупотребите и адекватен размер на пенсиите

към предложенията

12.03.2015

Писмо до председателя на Народното събрание относно проекта на ЗИД на Закона за здравното осигуряване

към писмото

11.03.2015

Жалба на АИКБ, БСК и БТПП против новите размери на минималната работна заплата

към документа

05.03.2015

Становище на АИКБ по приетите промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикувани в ДВ – бр. 38/2014 г. и ДВ – бр. 14/2015 г.

към становището

26.02.2015

С над 150 млн. лв. е намаляла пазарната стойност на компаниите, търгувани на БФБ, след последните промени в ЗСПЗЗ

към анализа

25.02.2015

Основни предложения на НПРО за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система

към предложенията

20.02.2015

Предложения на АИКБ за намаляване на административната тежест върху микропредприятията чрез изменения и допълнения в Закона за счетоводството

към предложенията

13.02.2015

Становище на АИКБ по ЗИД на Кодекса на труда, № 554-01-24, внесен от Петър Георгиев Кънев и група народни представители на 06.02.2015 г.

към становището

10.02.2015

Отворено писмо на национално представителните организации на работодателите относно състоянието на тристранния диалог в страната

към писмото

06.02.2015

Позиция на АИКБ във връзка с необходимостта от оптимизиране на българския пенсионен модел и постигане на трайни и удачни решения за развитие на пенсионната система като цяло

към позицията

27.01.2015

Позиция за възможните начини на намаляването на бюджетния дефицит и за привличане на свеж паричен ресурс във финансовата сметка на държавата

към позицията

26.01.2015

Становище на АИКБ по ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 402-01-17, внесен от Министерския съвет на 30/12/2014 г.

към становището

22.12.2014

Позиция на АИКБ по спорните промени в пенсионния модел

към позицията

17.12.2014

Писмо относно зачестилите спекулации в публичното пространство относно представителността на работодателските организации

към писмото

16.12.2014

Позиция на АИКБ, БАДДПО, БАЛИП, БАУД, АДСИЦ и АДВИБ относно намеренията на правителството, обявени в медиите, за промени в Кодекса за социално осигуряване

към позицията

11.12.2014

Становище на АИКБ по проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-36, внесен от Михаил Миков и група народни представители

към становището

05.12.2014

Становище на АИКБ по проект на Закон за Предучилищното и училищното образование, сигнатура 454-01-51, внесен на 21.11.2014 г. от Милена Цветанова Дамянова и група народни представители

към становището

03.12.2014

Становище на АИКБ по проекта на Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

към становището

28.11.2014

Обръщение на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите към 43-то Народно събрание и Министерския съвет на РБ

към обръщението

13.11.2014

Позиция на АИКБ относно Законопроект за актуализация на Държавния бюджет на Република България за 2014 г.

към позицията

30.10.2014

Позиция на АИКБ по проект на Държавния бюджет на Република България за 2015 г.

към позицията

14.10.2014

Становище на АИКБ по проекта на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

към становището

02.10.2014

Предложения на работната група към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), свързани с проблемите на електронното управление

към предложенията

01.10.2014

Позиция на социалните партньори във връзка със законопроекта за актуализация на бюджета на Република България за 2014 г.

към позицията

30.09.2014

Позиция на социалните партньори във връзка с информация за продажба на кредитите на ТБ „Виктория“

към позицията

26.09.2014

Писмо от работодателските и синдикалните организации до вицепремиера и председател на НСТС Йордан Христосков

към писмото

03.09.2014

Препоръки на АИКБ към икономическите програми на партиите и коалициите в България за предсрочни парламентарни „Избори 2014”

към препоръките

24.08.2014

Не убивайте икономиката с увеличение на осигурителните вноски

към позицията

14.08.2014

Меморандум на експертния консултативен съвет по проблемите на икономическата група на „Корпоративна търговска банка“ АД

към меморандума

13.08.2014

Преди да се „санира“ КТБ, трябва да се „санира“ общественото доверие в компетентните по въпроса институции!

към становището

08.08.2014

Декларация на членовете на Експертния консултативен съвет към национално представителните синдикални и работодателски организации относно казуса „Корпоративна търговска банка“

към декларацията

23.07.2014

Отворено писмо на работодателските и синдикалните организации относно решението на проблемите в КТБ

към писмото

14.07.2014

Становище на АИКБ по проекта на ЗИД на Закона за местните данъци и такси и проект на Методика за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси

към становището

14.07.2014

Становище на АИКБ по Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, внесен от група народни представители

към становището

02.07.2014

Съвместна декларация на национално представителните работодателски и синдикални организации за актуалната ситуация в страната

към декларацията

01.07.2014

Становище на АИКБ по проект на Закон за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители, № 454-01-74, внесен от Йордан Цонев и Румен Гечев на 25 юни 2014 г.

към становището

27.06.2014

Становище на АИКБ по ЗИД на Закона за защита на конкуренцията

към становището

16.04.2014

Предложения на Асоциация на организациите на българските работодатели за изменения и допълнения на трудовото законодателство и по отделни разпоредби на осигурителния режим, изпратени до вицепремиера г-жа Зинаида Златанова и министъра на труда и социалната политика г-н Хасан Адемов

към предложенията

08.04.2014

Становище на АИКБ и АДВИБ по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

към становището

14.03.2014

Позицията на АИКБ за нова стратегия за финансова стабилизация на ДОО и усъвършенстване на пенсионното законодателство

към позицията

13.03.2014

Предложения на АИКБ до вицепремиера г-жа Даниела Бобева във връзка с изготвянето на концепция за реиндустриализацията на българската икономика

към предложенията

13.03.2014

Позиция на Асоциация на индустриалния капитал в България за по-доброто функциониране на системата на ДОО

към позицията

25.02.2014

Становище на АИКБ по проект на ЗИД на Кодекса на труда, № 354-01-20, внесен от Милко Багдасаров и група народни представители, предложение от народния представител Петър Кънев относно второ гласуване на проект на ЗИД на Кодекса на труда, № 402-01-7, внесен от МС, предложение от народния представител Георги Мърков относно второ гласуване на проект на ЗИД на Кодекса на труда, № 402-01-7, внесен от МС, и предложение от народния представител Светлана Ангелова относно второ гласуване на проект на ЗИД на Кодекса на труда, № 402-01-7, внесен от МС

към становището

21.02.2014

Становище на АИКБ по ЗИД на Закона за туризма, № 402-01-11

към становището

20.02.2014

Предложения на членове на АИКБ, насочени към намаляване на административната тежест

към предложенията

13.02.2014

Становище на АИКБ и АДВИБ относно проекта на ЗИД на Закона за публично предлагане на ценни книжа

към становището

31.01.2014

Приоритетите на национално представителните организации на работодателите за 2014 г.

към приоритетите

22.01.2014

Становище на АИКБ по проект на ЗИД на Закона за държавната собственост, № 354-01-97, внесен от Георги Страхилов Свиленски и група народни представители на 12.12.2013 г.

към становището

21.01.2014

Становище на АИКБ по проект на Наказателен кодекс

към становището

17.01.2014

Отворено писмо на АОБР до Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев

към писмото

16.01.2014

Становище на АИКБ по проект на ЗИД на Закона за професионално образование и обучение № 354-01-88, внесен от Валентина Богданова и група народни представители на 03.12.2013 г. и проект на ЗИД на Закона за професионално образование и обучение № 354-01-76, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 12.11.2013 г.

към становището

09.01.2014

Становище на АИКБ по проект на ЗИД на Кодекса на труда, 354-01-99, внесен от Магдалена Ламбева Ташева и група народни представители на 19.12.2013 г.

към становището

06.01.2014

Становище на АИКБ относно задължението за изготвяне на график за ползване на платения годишен отпуск

към становището

17.12.2013

Становище на АИКБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

към становището

13.12.2013

Становище на АИКБ по проект на Закон за представителите по индустриална собственост, № 354-01-49, внесен от Министерски съвет на 04.12.2013 г.

към становището

12.12.2013

АИКБ приветства предприетите от Управляващия орган мерки за по-ефективно усвояване на средствата по ОП „Конкурентоспособност“

към позицията

09.12.2013

Становище на АИКБ относно Проект на решение за продължаване на строителството на АЕЦ „Белене“, № 354-02-153, внесен от Волен Сидеров и група народни преставители на 20 ноември 2013 г.

към становището

13.11.2013

Становище на АИКБ относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, сигн. № 354-01-73, внесен от Емил Димитров Райнов и група народни представители на 5 ноември 2013 г.

към становището

28.10.2013

Позиция на АИКБ по проект на Държавния бюджет на Република България за 2014 г.

към позицията

22.10.2013

Становище на АИКБ относно проект на Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици

към становището

10.10.2013

Предложения на АИКБ за намаляване на административната тежест върху микропредприятията чрез изменения и допълнения в Закона за счетоводството

към предложенията

02.10.2013

Становище на АИКБ относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

към становището

27.09.2013

Становище на АИКБ относно предлагани промени в данъчното законодателство на Република България

към становището

17.09.2013

Становище на АИКБ относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

към становището

05.09.2013

Становище на АИКБ по Проект за Национална стратегия за насърчаване развитието на малките и средни предприятия 2014-2020 год. “SBA”

към становището

05.09.2013

Становище на АИКБ във връзка с обсъждането на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на РБългария

към становището

05.09.2013

Становище на АИКБ относно „Десетте най-обременяващи законодателни акта за МСП“

към становището

29.08.2013

Становище относно въвеждане на режим „Касова отчетност на ДДС“ в националното данъчно законодателство

към становището

07.08.2013

Становище на АИКБ относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

към становището

09.07.2013

Предложения на АИКБ за оптимизиране на системата на „единната” сметка за плащане на данъчни и осигурителни задължения

към становището

02.07.2013

Становище на АИКБ относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати

към становището

02.07.2013

Становище на АИКБ относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

към становището

02.07.2013

Становище на АИКБ относно получени в Комисията по труда и социалната политика законопроекти и разпореждания на Председателя на Народното събрание

към становището

02.07.2013

Становище на АИКБ относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

към становището

18.06.2013

Позиция на АИКБ относно политическата ситуация в страната

към становището

12.06.2013

Становище на АИКБ относно подложен на обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

към становището

15.05.2013

Становище на АИКБ във връзка с Общественото обсъждане на Проекта за Постановление на Министерски съвет за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

към становището

12.04.2013

Препоръки на АИКБ към икономическите програми на партиите и коалициите в България за „Избори 2013“

към становището

19.02.2013

Становище на АИКБ, БАУД, БАДДПО, АДВИБ и БАВИ относно проект на Наредба за изискванията към възнагражденията, приета на първо четене на заседание на КФН

към становището

12.02.2013

Становище на АИКБ относно ключовите позиции и приоритети при разработването на документите по оперативните програми за следващия програмен период – 2014 – 2020 г.

към становището

12.02.2013

Становище на АИКБ относно възможностите и проблемите, свързани с изпълнението на оперативните програми за периода 2007-2013 г.

към становището

11.02.2013

Становище на АИКБ по Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

към становището

23.01.2013

Становище на АИКБ по Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя № 354-01-3, внесен от Мартин Димитров Димитров и група народни представители на 10.01.2013 г.

към становището

09.01.2013

Становище на АИКБ по проекта на Стратегия за развитие на държавната администрация до 2020 г.

към становището

05.12.2012

Становище на АИКБ по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

към становището

29.11.2012

Становище на АИКБ относно влиянието на минималните осигурителни прагове върху заетостта в страната

към становището

07.11.2012

Становище на АИКБ по проект на държавния бюджет на Република България за 2013 г.

към становището

15.08.2012

Становище на АИКБ по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите

към становището

06.08.2012

Становище на АИКБ по повод на заявените от представители на правителството намерения за увеличение на пенсиите през следващата година

към становището

21.06.2012

Становище относно проект на Наредба за организацията за осъществяване на граничен, паспортен, митнически, здравен, ветеринаромедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване

към становището

20.06.2012

Становище относно второто разглеждане на проекта на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

към становището

12.06.2012

Становище на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ) по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

към становището

29.03.2012

Становище на Асоциация на индустриалния капитал в България и Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

към становището

26.03.2012

Становище относно внесени от министъра на труда и социалната политика – г-н Тотю Младенов проекти на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс и Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, с доклади към тях

към становището

07.03.2012

Становище на АИКБ по Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията № 254-01-24

към становището

26.01.2012

Становище относно Проект на закон за изменение и допълнение на КТ, внесен от Захари Димитров Георгиев

към становището

08.11.2011

Становище на АИКБ по поставените на обсъждане норми на чл. 35 от Кодекса на труд относно критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите

към становището

28.10.2011

Становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България по проекта на закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г.

към становището

14.09.2011

Становище на АИКБ относно проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 154-01-91 внесен от народните представители Драгомир Велков Стойнев и Емилия Радкова Масларова на 31.08.2011 г.

към становището

30.08.2011

Проект на становище на ЕИСК по Зелената книга за корпоративно управление

към становището

18.07.2011

Становище на АИКБ по отношение на концепция за създаване на пазар за ниско ликвидни емисии и оптимизация на сегментирането на БФБ – София

към становището

29.03.2011

Становището на АИКБ по Националната програма за реформи (2011 – 2015 г.), изпратено от Министерство на финансите за съгласуване с членовете на РГ 31 “Европа 2020”

към становището

22.03.2011

Становище на АИКБ по пакта за финансова стабилност, изготвен от екип на Министерство на финансите

към становището

01.02.2011

Становище на АИКБ относно краен срок – 30.09.2011 за осъществяване на дистанционна връзка за автоматично предаване на данни между фискалните устройства на регистрираните по ЗЗДС лица и електронната система на НАП

към становището