АОБР очаква съдействие от българските евродепутати за ускоряване на отговора от ЕК относно държавната помощ за т. нар. Американски централи

  ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ:

Г-Н АСИМ АДЕМОВ

Г-Н НЕДЖМИ АЛИ

Г-Н НИКОЛАЙ БАРЕКОВ

Г-Н АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ

Г-ЖА ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА

Г-Н АНДРЕЙ КОВАЧЕВ

Г-Н ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ

Г-Н ИЛХАН КЮЧУК

Г-ЖА ЕВА МАЙДЕЛ

Г-Н СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ

Г-ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА

Г-Н МОМЧИЛ НЕКОВ

Г-Н АНДРЕЙ НОВАКОВ

Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ

Г-Н ЕМИЛ РАДЕВ

Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

Г-Н ВЛАДИМИР УРУЧЕВ

 

ОТНОСНО: Жалба на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) до ЕК, за нарушение правото на общността по чл. 87,§ 1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия) относно държавните помощи

       

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С жалба от 14 януари 2017 г. до Европейската комисия представителните организации на национално равнище  –  Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели, сигнализираха Комисията за неправомерна държавна помощ при изкупуване от българско държавно дружество („НЕК“ ЕАД) на електрическа енергия от „Ей и ЕС ЗС Марица Изток 1“ ЕООД  и „Контур Глобал Марица изток 3“.

Съгласно сключения на 13.06.2001 г. договор, „НЕК“ ЕАД се задължава да изкупува дългосрочно произведената от двете енергопроизводителни дружества електрическа енергия, при условия и цени, които поставят тези електрически централи в по-изгодно икономическо положение спрямо останалите производители на ел. енергия в България.

Посочените договорни условия са нарушение на правото на общността по всички критерии за неправомерна държавна помощ, на чл. 107 ал.1 от Договора за функциониране на ЕС. Ежегодно двете централи изземват 486 млн. лева от домакинствата и бизнеса в България чрез високите си преференциални цени за произвежданата от тях ел. енергия.

До настоящия момент Комисията все още не се е произнесла по молбата ни за установяване на нарушение на чл. 87, §1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия).

Като председателстващ Асоциацията на организациите на българските работодатели, се обръщам към Вас с молба да съдействате за произнасяне от Европейската комисия по поставения проблем.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
 КРИБ