АОБР с предложения към МВнР за технически улеснения при издаването на визи

ВЖ. ОРИГИНАЛНОТО ПИСМОИзх. № 170040/11.07.2018 г. ДОГ-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Създаване на технически улеснения при издаването на визи на чуждестранни работници

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАХАРИЕВА, 

Известно е, че дефицитът на човешки ресурси и квалифицирана работна ръка са сред ключовите проблеми на българската икономика. Национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели  (АОБР), високо оценяват действията на българското правителство по отношение на трудовата миграция, предприети в последно време.

Свидетели сме на действителни улеснения в областта на легалната трудова миграция, които биха могли поне частично да започнат да компенсират съществуващия недостиг на квалифицирана работна ръка.

За съжаление, сред пречките пред легалната трудова миграция са не само законодателни и нормативни въпроси, където сме свидетели на реален напредък у нас, но и чисто технически проблеми, които обаче понякога се превръщат в трудно преодолими затруднения.

С настоящето писмо бихме искали да Ви обърнем внимание върху проблеми, които са изцяло от компетентността на Министерството на външните работи, по които биха могли да се намерят решения, които значително да улеснят легалната трудова миграция на квалифицирани кадри, необходими за българската икономика.

Сериозен проблем е необходимостта от оптимизиране на процеса по кандидатстване на работни визи за страната. Като сериозен проблем в това отношение се очертава необходимостта кандидатите за дългосрочна виза тип D за работа да се явяват лично на интервю в консулските служби към дипломатическите представителства на България в чужбина.

В повечето случаи обаче българската държава не разполага с дипломатически мисии в страните, които традиционно генерират работници с интерес към възможността да се трудят в България. Това създава сериозни финансови и логистични затруднения за тях при кандидатстването за виза (в т.ч. им се налага да кандидатстват за виза за третата страна, в която има българско посолство).

С аналогични проблеми се сблъскват и кандидатите за работа в България от държави с огромни територии, където страната ни има посолство, но то е много отдалечено и придвижването дотам се оскъпява значително.

Във връзка с изложеното по-горе, национално представителните работодателски организации, обединени в АОБР, се обръщат към Вас с предложение, което се надяваме да одобрите и съответно да разпоредите за прилагането му в практиката на МВнР.

Предлагаме, в случаите на сформиране на група (от минимум 15) кандидати за работа в България от съответната чужда държава, в която няма българско дипломатическо представителство, да бъде разрешено да се командироват служители на Консулската служба на акредитираното за тази държава българско посолство, които на място да проведат интервюта за виза.

Разходите за пътни, квартирни и дневни за командированите служители (съобразени с лимитите на командировъчните средства в МВнР за съответната страна) ще бъдат покривани от изпращащата чужда или от приемащата българска фирма, която организира наемането на работа на чуждите граждани.

Аналогично предлагаме да бъде разрешено командироването за сметка на съответната фирма на консулски служители в други градове, отдалечени от дипломатическото представителство на България, в случай че там бъде сформирана група от кандидати за работа в България и които следва да преминат интервю за кандидатстване за виза.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАХАРИЕВА,

Евентуалното практическо осъществяване на горното предложение би премахнало затруднения пред легалната трудова миграция в посока към Република България, за които ние сме напълно убедени, че имат обективен характер и по никакъв начин не са част от някаква държавна политика.

Като отчитаме добронамерените и крайно полезни действия на правителството и на управляващото мнозинство в областта на улесняването на достъпа на квалифицирана работна ръка от трети страни до българския пазар на труда, ние разчитаме в много голяма степен на Вашите своевременни разпореждания и действия за премахване на изложените по-горе технически пречки.

Още веднъж подчертаваме, че ние по никакъв начин не бихме желали това да доведе до увеличаване на разходите на бюджета на МВнР и затова по-горе сме предложили формула, която е изцяло за сметка на изпращащата чужда или от приемащата българска фирма, организираща наемането на работа на чуждите граждани.

Оставаме на Ваше разположение за всички необходими консултации във връзка с евентуалното осъществяване на това предложение.

Позволете още веднъж да подчертаем задоволството си от нашето полезно партньорство и да изразим надежда, че то ще се разширява и задълбочава в бъдеще.

С УВАЖЕНИЕ, 

РАДОСВЕТ РАДЕВ
Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и 
 КРИБ