АИКБ С НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Общото събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България избра днес Управителен съвет. Негов председател е г-н  Васил Велев, а за заместници са избрани г-н  Лукан Луканов, г-н  Никола Зикатанов и г-н Румен Радев. Членове са г-н Бойко Недялков, г-н Боян Бойчев, г-жа Данета Желева, г-н Кънчо Стойчев, г-жа Мариана Итева и г-н Стефан Василев. Нов състав имат и Националния и Контролния съвет на организацията. Промените отразяват все по-широкия членски състав на АИКБ, която обединява вече 10 000 фирми, осигуряващи работа на половин милион български граждани.

АИКБ отчете актуалните за членовете на организацията въпроси и проблеми и прие приоритетните политики за организацията за периода 2016 – 2020 г.

По отношение на Макроикономическата политика АИКБ приоритетно ще работи: за категорично недопускане на всякакви опити за преразглеждане на механизма на валутен борд – както по отношение ниво на обменен курс, така и като времеви ограничения, смекчаване на условия; за финансова стабилност и предвидимост, чрез придържане към разумна финансова дисциплина и изпълнение на закона за Държавния бюджет и за ефективен контрол над публичните разходи, както и над дружества с монополно положение на пазара.

Основните насоки при реализирането на Индустриалната политика на АИКБ ще продължат да са подчинени на стремеж към формирането на бизнес среда по-добра от тази на другите европейски държави, с цел създаване на условия за ускорен икономически растеж и включват подобряване на условията за конкурентоспособност, насърчаване на експорта на български стоки и услуги, усъвършенстване на нормативната рамка за свободно развитие на бизнеса и ускоряване въвеждането на електронно управление.

Политиката за развитие на капиталовите пазари ще бъде насочена към нарастване на ролята им при разработване на инвестиционни проекти със значим обществен интерес, включително участие в международни дружества, изграждане на енергийни, индустриални мощности, както и инфраструктурни проекти и осъществяване на приватизационни сделки преимуществено през фондовата борса. Предвижда се и популяризиране на изработения с активното участие на АИКБ Кодекс за корпоративно управление.

Акцент на Политиката по човешките ресурси е реформата в професионалното и висшето  образование. АИКБ настоява за приоритетно развитие на обучението по професии, необходими за развитие на производството и внедряването на иновации и особено – на технически специалности в системите на средно и висше образование – статут на защитени специалности в професионалните училища, но и на ниво технически университети – например държавна поръчка и държавни стипендии в инженерни области и съгласуван с работодателите план-прием. Ще работи и за структуриране на надеждни гаранции за ангажимент за постъпване за определен период на работа в българската икономика на ученици и студенти, които завършват образованието си с финансиране от държавния бюджет.

Приетите от Общото събрание Приоритети в дейността на Асоциация на индустриалния капитал в България за 2016 – 2020 г. може да видите тук.