Бизнесът ни обсъди възможностите за по-добър икономически климат

gabrovonews.bg Бизнесът ни обсъди възможностите за по-добър икономически климат

27.01.2016

Ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) гостува в Габрово, за да обсъди с местния бизнес възможностите за подобряване на икономическия климат у нас. Срещата се проведе в Конферентната зала на университетската библиотека в областния град и на нея присъстваха Стефан Василев, член на УС на АИКБ, Теодор Дечев, директор „Индустриални политики“ в АИКБ и Николай Григоров, регионален представител на АИКБ за област Габрово.

Събитието бе уважено от много представители на предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, дискутираха последните инициативи на Асоциацията за подобряване на бизнес климата в България. На форума присъства и директорът на местната дирекция „Бюро по труда“ Лена Енева, която приветства и поздрави участниците в срещата.

Г-н Стефан Василев представи актуалните действия на АИКБ през последната година, като отбеляза, че вече 20 години Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес.

Основните настоящи и бъдещи действия на АИКБ през 2016 г. са насочени към подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса, ограничаване и превенция на неформалната икономика, подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството, информира Стефан Василев.

По думите му усъвършенстването на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари, подобряване качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес, също са още от ключовите компоненти, подобряващи бизнес – климата у нас.

Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България, развитието на човешките ресурси и  осигуряването на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в България са сред настоящите и бъдещи действия на АИКБ през тази година“, добави още Стефан Василев.

От своя страна представителите на бизнеса от областта и регионалния представител на АИКБ за област Габрово Николай Григоров, представиха основните проблеми на региона и се проведе дискусия, във връзка с предприемане на действия за тяхното разрешаване.

Г-н Теодор Дечев от АИКБ представи възможностите, от които може да се възползва бизнесът, през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“.

Той представи и отворената за кандидатстване схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“ и очакваните да бъдат отворени в кратък период схеми „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и „Добри и безопасни условия на труд“.

На представителите от бизнеса бяха разяснени и основните параметри за новия програмен период на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Представителите на бизнеса от област Габрово и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта.

АИКБ настоява за спешна образователна реформа, която да преодолее недостигът на специалисти, необходими за бизнеса у нас, тъй като в момента има огромно несъответствие между потребностите на бизнеса и завършващите висшите учебни заведения.

Големият брой инвалидни пенсии, близо 1/3 от всички отпуснати пенсии, също е проблем, който следва да се преодолее чрез неотложна реформа, чиито основа и облик бяха очертани на организираната от АИКБ кръгла маса вчера в София, на тема „Устойчива работоспособност и разширяване на възможностите за трудова реализация – предизвикателства и насоки за реформа“.

Ускоряване на административната реформа е друг път за осигуряване на ефективен бизнес – климат у нас и Асоциацията ще настоява за осигуряване на политическа стабилност, сигурност, намаляване на административната тежест за бизнеса и за ограничаване намесата на държавата на пазара на труда.

След срещата бе проведена и пресконференция, на която бяха представени и пред медиите последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България и предстоящите задачи за 2016 г. Следващата среща на АИКБ с бизнеса ще се проведе на 29 януари 2016 г. в град Варна.