Бизнесът от област Велико Търново получи информация за новите възможности за финансиране през новия програмен период и подкрепа от АИКБ

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се срещна с представителите на бизнеса от област Велико Търново. Председателят на АИКБ г-н Васил Велев, представи актуалните действия на Асоциацията през последната година, като заедно с ръководствата на местните предприятия беше сверен часовника на набелязаните приоритети на АИКБ за 2016 г. с потребностите и проблемите на бизнеса в региона.

Приоритетите на АИКБ за годината срещнаха пълното одобрение на предприемачите в старопрестолния град. Като изключително важна бе отбелязана реформата в образованието, тъй като недостигът на квалифицирана работна ръка създава несигурна среда и прегради за развитие пред бизнеса. Тук особено място заема и новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която следва да способства за насърчаването на интереса към професиите, при които има недостиг на кадри, а именно тези с природо-математически и инженерно-технически профил. Г-н Велев отбеляза, че трябва да се насърчи и регулирания процес на имиграцията – вносът на специалисти.

Реформата в медицинската и трудовата експертиза също е важен момент за бизнеса. Тя следва да се подготви тази година, а от следващата година да се бюджетира и изпълнява. Важно е да се напредне с въвеждането на електронното управление и административната реформа, както и с реформата в сектор „Сигурност“. Подробно бяха обсъдени и указанията на НАП, които ще се прилагат при данък „уикенд“, водещи до тежко администриране на този данък, особено при малките и средни предприятия. Тези указания създават възможност за неравноправно третиране и предпоставки за корупция. В тази връзка АИКБ и останалите национално представителни организации на работодателите, заедно с Института на дипломираните експерт счетоводители и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия, подготвят общо предложение за промени в нормативната уредба, което ще бъде внесено следващата седмица в Парламента и Министерство на финансите.

АИКБ ще продължи своите непрестанни действия за намаляване на цената на ел. енергията за индустрията. Асоциацията работи за премахване на административното определяне на минималната работна заплата в страната и преминаването към договаряне на минимални работни заплати по икономически дейности на браншово равнище.

На предприятията от областта бяха представени от експерти от държавните институции Оперативните програми за новия програмен период, както и индикативните програми за отваряне на процедурите за кандидатстване през 2016 г., като бяха разяснени с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Участниците в срещата се запознаха с отворените и предстоящи за кандидатстване процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Инициатива за малки и средни предприятия“, „Наука и образования за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.

Представителите на бизнеса от област Велико Търново и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че с набелязани общи стъпки за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта.