Бизнесът се обяви против допълнителен данък …

economy.bg Бизнесът се обяви против допълнителен данък върху доходите на физическите лица

28.09.2015

Като цяло бизнесът подкрепя промените в данъчното законодателство, но има забележки към няколко от идеите

Бизнесът подкрепя промените в данъчното законодателство. Това става ясно от становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, поставен на обществено обсъждане от Министерството на финансите на 12.09.2015.

В свое мотивирано становище, работодателите коментират предложените изменения, като подкрепят и одобряват повечето от тях. Забележки има по предложената промяна в Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, в частност предложната възможност общините да могат да налагат допълнителен данък върху доходите на хората в размер от 0 до 2%.

Бизнесът се обявява против повишаването на данъчната тежест в България. Като мотиви от АИКБ изтъкват, че допълнителен данък в размер на 2% не се предвижда в Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017; увеличената данъчна тежест ще влоши инвестиционния климат. Освен това предложената организация ще направи данъкът лесен за избягване при текущата свободна система за живеене и работа, което ще намали постъпленията от него до размери, които обезсмислят съществуването му.

Работодателите изразяват съжаление, че „ за поредна година не се предлага да се обсъди начинът, по който се определя такса битови отпадъци (ТБО).“

Те също така са против предложението фирмите да декларират в НАП за какво използват активите си за над 700 лв. Бизнесът смята, че това предложение трябва да отпадне за сметка на „възможни решения при данъчните проверки и ревизии“. Също така от АИКБ предлагат сумата, над която да се правят тези ревизии да е значително по-висока – 50 000 лв.

По отношение на ограничаването на плащанията в брой, бизнесът смята, че скокът от 15 хил. на 5 хил. лв. е твърде рязък, тъй като в малките населени места няма банкови клонове, не всички граждани имат собствена банкова сметка, съществуват установени традиции в гражданския оборот.

Те предлагат като мярка за ограничаване на сивата икономика прагът за плащания в брой да се понижи от 15 000 лева на 10 000 лева.