БЮДЖЕТ 2019: Да осигури финансирането на политики за подобряване на бизнес средата и ускоряване на икономическия растеж

Бюджет 2019 да бъде изготвен така, че да осигури инструменти и стимули за ускоряване на реформите в сферата на пазара на труда, образованието, енергетиката, съдебната система, здравеопазването, сигурността и пенсионното осигуряване.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за балансиран бюджет и препоръчва на правителството да се стреми към намаляване на нивото на държавния дълг. В период на икономически растеж трябва да се извършват реформи и да се увеличават резервите, а не да се формират бюджетни дефицити. Планирането на бюджетните приходи трябва да бъде правено реалистично, като бъдат оценени всички фактори, които биха повлияли на размера им. Това са част от препоръките, които членовете на Националния съвет на АИКБ одобриха да изпратят до правителството във връзка с изготвянето на държавния бюджет за следващата година.

 „Държавният бюджет е финансов инструмент за правене на политики и постигане на цели от общонационално значение. Затова и всички наши препоръки са структурирани, така че да окажат положителен ефект за подобряване на бизнес средата и да осигурят икономически растеж на България. Правителството трябва да ускори преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата, внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно управление“, заяви по време на заседанието на Националния съвет председателят Васил Велев.

Основен приоритет АИКБ поставя върху политиките, свързани с пазара на труда и човешките ресурси. Справянето с недостига на кадри е сред основните фактори, които биха изиграли решаваща роля за постигане на по-бързи темпове на растеж. Затова трябва да се планират адекватни мерки за активизиране и включване на пазара на труда като квалификация и преквалификация както на неактивни и продължително безработни лица, така и на вече заетите. Като допълнителна, но същевременно изключително важна мярка АИКБ посочва и облекчаване и улесняване на вноса на работна ръка. Асоциацията категорично е против административното определяне на минималната работна заплата, повишаването на максималния осигурителен доход и повишаването на размера на социалните помощи и обезщетения за здрави хора в работоспособна възраст.

Според АИКБ, бюджетните средства в сектор „Образование и наука“ трябва да бъдат увеличени. Акцентът в разходването им обаче трябва да бъде поставен приоритетно към техническото образование и професионалното образование, приложните научни изследвания, „защитените професии“ и държавни стипендии, с ангажимент за реализация на студентите и страната. АИКБ е готова да подкрепи осезаем ръст в средствата за култура, както и за създаването и управлението на нов фонд за финансиране на научни изследвания с директно приложение в българската индустрия.

В препоръките си към бюджет 2019 Асоциация на индустриалния капитал в България обръща сериозно внимание и на размера на отчетената в последните две тримесечия инфлация. Според АИКБ, ако не бъдат взети мерки за ограничаването ѝ страната ни рискува да не отговори на изискванията за приемане в еврозоната. Работодателската организация обаче напълно подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки и осигурителните вноски, и ограничаване на преразпределението на доходите на хората и бизнеса чрез бюджета.

По време на заседанието си членовете на Националния съвет на АИКБ разгледаха и предложенията на Министерство на здравеопазването за промени в здравноосигурителния модел у нас. Работата по изготвяне на цялостна позиция на АИКБ по въпроса ще продължи.


Препоръките към бюджет 2019 година

Резултати от проведената анкета сред членовете на АИКБ