ВАЖНО!!! Провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, Ви информираме, че Агенцията по заетостта стартира второто проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила.

Както и при първото (пилотно) проучване през м. февруари тази година, то ще се проведе чрез електронен /on-line/ анкетен формуляр, публикуван на сайта на Агенцията по заетостта, сайтовете на областните администрации, други партньори, както и на сайта на АИКБ. 

Проучването ще се извърши през периода от 1-ви август до 17-ти септември 2018 г. Обобщаването и селектирането на резултатите по региони ще се извърши от ЦА на АЗ, а по административни области от ДРСЗ.

Анкетният формуляр е публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта в рубрика „Проучване за потребностите от работна сила” и „На фокус“.

Линк към електронния формуляр

Моля, за Вашето съдействие и участие в проучването с оглед постигане на целите му и извеждане на коректни и необходими за развитието на работната сила изводи и констатации. 

Приложено Ви предоставяме писмо от Агенция по заетостта до работодателските организации, както и анкетата в текстови формат за информация, а за улеснение – моля, попълвайте електронния формуляр.

Изключително важно е да попълните анкетата, ако имате нужда от работници и специалисти сега или ще имате за в бъдеще.

Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от Вас кадри.

 

При нужда от допълнителна информация и възникнали въпроси сме на разположение.

1527 София, ул. „Тракия“ №15, ет.1

тел.: 02/963 37 52; факс: 02/963 37 56

e-mail: bica@bica-bg.org