В отворено писмо АИКБ категорично подкрепя позицията на Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта

Председателят на АИКБ г-н Васил Велев изпрати отворено писмо до д-р Александър Александров, областен управител на Област Перник, до г-н Иво Савов, председател на Общински съвет – Перник и до д-р Вяра Церовска, кмет на Община Перник.

Писмото изразява категоричната подкрепа на Асоциация на индустриалния капитал в България, като изразител на интересите на браншови организации и предприятия, работещи в най-широк кръг икономически дейности, за позицията на Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта – активен член на АИКБ и представителна по смисъла на чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда работодателска структура на национално равнище за икономическа дейност 49 – Сухопътен транспорт, съгласно КИД-2008.

„За нас, като национално представителна работодателска организация е изключително важно да се гарантират правата на предприемачите при спазване на установения правов ред в страната, да се осигури конкурентна среда за правене на бизнес и, ако това се налага – да се защитят законните интереси на българските работодатели за осигуряване на условия за свободна стопанска инициатива, както и да не се допуска административен и управленски произвол“, се казва в писмото.