Г-н Ивелин Желязков от АИКБ бе избран единодушно за председател на …

nipa.bg Г-н Ивелин Желязков от АИКБ бе избран единодушно за председател на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж

06.10.2015

Под председателството на Гълъб Донев, зам.-министър на труда и социалната политика, Надзорният съвет на НИПА проведе третото си редовно заседание за 2015 г. Обсъден и приет бе отчета за работата на НС за първото шестмесечие на годината, както и отчет за изпълнението на програмните цели и бюджета на института до 30 юни 2015 г. Бяха приети Програма за дейността на НИПА за 2016 г. и проект на бюджет за следващата година. Обсъден и приет бе доклад за резултатите от изпълнението на проект „Разработване на План за действие за оптимизиране дейността на НИПА на основа на функционален анализ“, финансиран от ОП „Административен капацитет“ по договор № 14-11-17/26.08.2014 г. За председател на Надзорния съвет за следващият едногодишен период бе избран г-н Ивелин Желязков от страна на работодателските организации, представител на АИКБ, а за зам.-председатели – проф. Емил Мингов от страна на държавата, и г-н Николай Недев, изпълнителен секретар на КНСБ, от страна на синдикалните организации.